Nowość 0112-KDIL2-2.4011.21.2023.1.MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.21.2023.1.MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 11 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 2 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tym posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) (dalej jako: "u.p.d.o.f." lub "ustawa o PiT").

Przeważającym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01 Z. Dodatkowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest PKD 62.02.Z. - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

Działalność gospodarczą Wnioskodawca rozpoczął w dniu 2 listopada 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2022 r. Wnioskodawca wybrał, jako formę opodatkowania dla swojej działalności gospodarczej, zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 706). Wnioskodawca nie prowadzi również działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani na terenie objętym decyzją o wsparciu nowej inwestycji. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy różne usługi na rzecz różnych kontrahentów.

Niniejszy wniosek dotyczy jedynie przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług w wyniku zawartej w dniu 1 maja 2022 r. umowy nr (...) zawartej z (...) sp. z o.o. w (...), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w G, Wydział (...) pod numerem KRS: (...). NIP: (...), dalej jako: "Umowa".

W ramach usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach Umowy Wnioskodawca świadczy usługi mieszczące się w ramach kodu PKWiU - 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych", co zostało potwierdzone pismem z Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2022 r. nr (...).

W ramach Umowy Wnioskodawca świadczy usługi obejmujące:

* analizę wymagań wyznaczonej specyfikacji, dostosowanie komponentów systemu informatycznego w zakresie funkcjonalnym i wydajnościowym,

* projektowanie systemów informatycznych:

- projektowanie oraz integrację infrastruktury informatycznej,

- projektowanie oraz integrację komponentów z poszczególnymi modułami systemów komputerowych i sieci działających w chmurze,

- projektowanie oraz konfigurowanie procesu uruchamiania i weryfikacji komponentów systemowych z wykorzystaniem warstwy wirtualizacji systemu operacyjnego,

* prowadzenie testów funkcjonalnych, wydajnościowych oraz eliminowanie pojedynczych punktów awarii zaprojektowanych komponentów,

* sporządzanie dokumentacji technicznej, aktualizacje szczegółów parametrów funkcjonalnych systemów.

Projektowanie przez Wnioskodawcę w ramach Umowy każdego systemu informatycznego jest poprzedzone analizą i weryfikacją obecnego stanu systemów komputerowych, w większości przypadków ten etap odbywa się podczas pierwszych spotkań i rozmów z klientem. Ten etap projektowania technologii informatycznych jest kluczowy, ponieważ pozwala Wnioskodawcy lepiej zrozumieć procesy zachodzące w przedsiębiorstwie klienta i tym samym pozwala dopasować poszczególne elementy systemów informatycznych w zakresie funkcjonalnym i wydajnościowym. Etap analizy i weryfikacji stanu obecnego jest niezbędny w ramach świadczenia jednorodnej i całościowej usługi projektowania i rozwoju systemów informatycznych. Po zakończeniu etapu analizy i weryfikacji, jako osoba projektująca systemy, Wnioskodawca jest w stanie określić zalety, wymagania, ryzyka i zagrożenia dla projektowanego systemu informatycznego, mając na uwadze cele, które klient chciałby osiągnąć.

Kolejnym etapem świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach Umowy usług jest zaprojektowanie konkretnego i sprecyzowanego systemu informatycznego i na tym etapie nie ma uniwersalnego szablonu, ponieważ każdy system informatyczny ma inne cechy, dlatego nie ma dwóch identycznych projektów. Jednym z większych wyzwań na tym etapie jest zaprojektowanie infrastruktury informatycznej w taki sposób, aby była możliwa integracja z obecnie posiadanym system lub zaprojektowanie sposobu płynnej integracji zupełnie różnych systemów. Nieodłącznym elementem jest również przeprowadzenie testów zaprojektowanego systemu, czy spełnia on wymagania w zakresie funkcjonalnym i wydajnościowym.

Ostatnim etapem związanym z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych jest sporządzenie dokumentacji technicznej, która jest nieodłącznym elementem zaprojektowanego systemu informatycznego. Dokumentacja techniczna wymaga również aktualizacji w zakresie szczegółów funkcjonalnych sprecyzowanego systemu informatycznego.

Zadania i usługi, które są realizowane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy, nie są związane z rozbudową kodu i implementacją oprogramowania (tym zajmuje się zespół programistów), a dotyczą analizy, modelowania i projektowania automatyzacji procesów wdrożeniowych technologii informatycznych dla systemów komputerowych połączonych siecią lub ich poszczególnych składowych, projektowania prototypów takich systemów oraz procesów ich wdrażania, a także wspieranie wiedzą oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących implementację zaproponowanych rozwiązań i technologii. Tak więc świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Umowy usługi w żadnym miejscu nie polegają na programowaniu, lecz na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i projektowania infrastruktury informatycznej. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne są inne osoby, niezależne od Wnioskodawcy. Wnioskodawca, w ramach usług objętych Umową, nie wykonuje żadnych usług związanych z oprogramowaniem i nie pisze fizycznie kodów źródłowych programów komputerowych, a jest on odpowiedzialny za opracowywanie nowych funkcjonalności infrastruktury informatycznej (etap planowania) oraz prowadzenia projektu oraz pozyskiwaniem szczegółowych warunków od danego kontrahenta. Na tej podstawie należy wskazać, że Wnioskodawca nie świadczy usług sklasyfikowanych pod kodem PKWiU ex 62.01.1.

W celu sprecyzowania zakresu świadczonych usług w ramach Umowy Wnioskodawca informuje, że w ramach Umowy nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług:

- związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02 10.0),

- związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

- objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2),

- związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

- w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),

- związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Wnioskodawca jako przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i czynności wykonywane w ramach zawartej Umowy, a w szczególności za rażące zaniedbania. Wnioskodawca ponosi też ryzyko gospodarcze, ponieważ w razie niepowodzenia realizowanego projektu straci Klienta - Zleceniodawca zaprzestanie z nim współpracy. Czynności wykonywane w ramach świadczenia usług programistycznych na rzecz Zleceniodawcy nie są wykonywane pod kierownictwem ani w miejscu i czasie przez nią wyznaczonym. Wnioskodawca ma możliwość wykonywania zleceń zdalnie, w różnych miejscach oraz czasie, a także nie jest związany sztywnymi godzinami pracy.

Wnioskodawca rozliczał w roku 2022 przychody otrzymywane w ramach Umowy 8,5% stawką podatku ryczałtowego i taką stawką zamierza je rozliczać w dalszych latach kalendarzowych, jako że zawarta przez Wnioskodawcę Umowa obowiązuje dalej (nie wygasła z końcem roku 2022 r.), a Wnioskodawca będzie osiągał przychody z tej Umowy - na zasadach opisanych powyżej - także w roku 2023 r. i kolejnych latach kalendarzowych.

Pytania

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę w wyniku usług świadczonych w ramach Umowy w roku 2022 r. był opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychód, który będzie uzyskiwany przez Wnioskodawcę w wyniku usług świadczonych w ramach Umowy w roku 2023 i w kolejnych latach kalendarzowych, może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie - zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1 f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 2b pkt 2 lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676. z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca, w ramach usług świadczonych z Umowy, nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem, tj. projektowanie, tworzenie, ulepszanie/rozwijanie kodu źródłowego oprogramowania komputerowego sklasyfikowanych pod kodem PKWiU ex 62.01.1. Wnioskodawca nie świadczy również usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02). Zauważyć należy, że ani ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem "doradcy" należy rozumieć tego, "kto udziela porad". Natomiast "doradzać", w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie" (dostęp online: https:// (...)).

W ramach Umowy Wnioskodawca świadczy więc usługi obejmujące:

* analizę wymagań wyznaczonej specyfikacji, dostosowanie komponentów systemu informatycznego w zakresie funkcjonalnym i wydajnościowym,

* projektowanie systemów informatycznych:

- projektowanie oraz integrację infrastruktury informatycznej,

- projektowanie oraz integrację komponentów z poszczególnymi modułami systemów komputerowych i sieci działających w chmurze,

- projektowanie oraz konfigurowanie procesu uruchamiania i weryfikacji komponentów systemowych z wykorzystaniem warstwy wirtualizacji systemu operacyjnego,

* prowadzenie testów funkcjonalnych, wydajnościowych oraz eliminowanie pojedynczych punktów awarii zaprojektowanych komponentów,

* sporządzanie dokumentacji technicznej, aktualizacje szczegółów parametrów funkcjonalnych systemów.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że zakres świadczonych przez niego w ramach Umowy usług sklasyfikowany jest wg symbolu PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Ponadto Wnioskodawca nie świadczył i nie będzie świadczył w ramach Umowy usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie wskazuję, że zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

2. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Tymczasem z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług, które są sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Wskazał Pan także, jakie konkretnie czynności Pan świadczy w ramach tych usług.

W tym miejscu podkreślam, że wyjaśnienia do PKWiU 2015 wydane przez Główny Urząd Statystyczny dla "usług związanych z oprogramowaniem" zawierają następującą charakterystykę: "podklasa 62.01 - usługi związane z oprogramowaniem" obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

W podklasie tej znajduje się kategoria 62.01.1 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, która obejmuje dwa poniższe grupowania:

- PKWiU 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania;

- PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Co istotne, grupowanie PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych obejmuje:

- usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne;

- usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Podkreślam, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1, wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania.

Jak wynika z wniosku oraz wyjaśnień do PKWiU, świadczone przez Pana usługi związane są z oprogramowaniem, skoro do Pana obowiązków w ramach świadczonych usług należą:

* analiza wymagań wyznaczonej specyfikacji, dostosowanie komponentów systemu informatycznego w zakresie funkcjonalnym i wydajnościowym,

* projektowanie systemów informatycznych:

- projektowanie oraz integrację infrastruktury informatycznej,

- projektowanie oraz integrację komponentów z poszczególnymi modułami systemów komputerowych i sieci działających w chmurze,

- projektowanie oraz konfigurowanie procesu uruchamiania i weryfikacji komponentów systemowych z wykorzystaniem warstwy wirtualizacji systemu operacyjnego,

* prowadzenie testów funkcjonalnych, wydajnościowych oraz eliminowanie pojedynczych punktów awarii zaprojektowanych komponentów,

* sporządzanie dokumentacji technicznej, aktualizacje szczegółów parametrów funkcjonalnych systemów.

Analiza przedstawionego opisu dotyczącego zakresu wykonywanych przez Pana usług prowadzi do wniosku, że usługi te - wbrew Pana stanowisku - są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Dlatego też przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług - jako usług związanych z oprogramowaniem - podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - przychód uzyskiwany przez Pana w wyniku usług świadczonych w ramach umowy w roku 2022, 2023 i w kolejnych latach nie może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawką właściwą jest stawka ryczałtu wynosząca 12%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl