0112-KDIL2-2.4011.199.2022.1.AG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.199.2022.1.AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych zdarzeń przyszłych w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest:

- nieprawidłowe - w części dotyczącej określenia stawki ryczałtu w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU 62.02.10.0 oraz 62.03.1,

- prawidłowe - w pozostałej części.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 14 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 14 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 4 maja 2022 r. (wpływ 9 maja 2022 r.) oraz z 14 lutego 2022 r. (wpływ 10 maja 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzeń przyszłych

Wnioskodawca od 5 stycznia 2021 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności, zgodnie z wpisem w CEIDG, jest świadczenie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKD 62.01.Z. Wykonuje usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Oprócz wyżej wskazanego wiodącego PKD, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej świadczy również usługi zaliczane do następujących PKD:

- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem - jedyny kod, którego potrzebuje programista tworzący oprogramowanie na zlecenie klienta. Powinien on być także wystarczający dla testera oprogramowania i większości powiązanych profesji;

- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - dla osób projektujących systemy komputerowe (sprzęt, oprogramowanie itp.). Szkolenie użytkowników jest również wliczone;

- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - idealna dla administratorów systemów komputerowych;

- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - podklasa uzupełniająca nieuwzględnione wcześniej usługi. Obejmuje odzyskiwanie danych, instalowanie oprogramowania i komputerów osobistych;

- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - chmury, chmury, wszędzie chmury. Jeśli chciał (a)byś zarabiać na stworzonej przez siebie platformie typu (...), to to jest kod dla Ciebie;

- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych - wiadomo o co chodzi. Obejmuje wszystkie platformy. Idealnie pasuje do zarabiania na grach mobilnych. Na przykład;

- 63.12.Z - Działalność portali internetowych.

Wnioskodawca jest informatykiem, jednak nie zajmuje się programowaniem.

Podatnik współpracuje ze swoim głównym odbiorcą w oparciu o podpisaną umowę. Z umowy wynika jednoznacznie, czym zajmuje się Wnioskodawca. Jak wynika z umowy, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się, w zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w umowie, do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług informatycznych na warunkach określonych w umowie. Co ważne, usługi świadczone przez Zleceniobiorcę zgodnie ze zgłoszoną powyżej działalnością i klasyfikacją PKD:

- analiza i projektowanie systemów informatycznych klasy (...);

- zarządzanie projektami informatycznymi klasy (...);

- usługi bazodanowe na potrzeby utrzymania systemów klasy (...), wykonywanie innych zadań powierzonych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę (np. udział w spotkaniach projektowych, wizyty u kontrahentów Zleceniodawcy, szkolenia pracowników Zleceniodawcy lub jego kontrahentów).

W każdym przypadku zakres usług zleconych przez Zleceniodawcę jest przekazany Zleceniobiorcy za pośrednictwem specjalnego systemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ustnie. Każde zlecenie będzie określać:

- zakres powierzonej usługi;

- termin wykonania usługi;

- procedurę odbioru usługi.

Zleceniobiorca w szczególności zobowiązuje się do:

- przekazywania Zleceniodawcy aktualnych kodów źródłowych do tworzonych lub modernizowanych na rzecz Zleceniodawcy programów komputerowych wraz z ich pełną dokumentacją i listą haseł dostępu do oprogramowania;

- wydania Zleceniodawcy wszystkich materiałów związanych ze świadczeniem usług (w szczególności otrzymanych od Zleceniodawcy lub powstałych w trakcie świadczenia usług) po zakończeniu realizacji usług wykonywanych w ramach poszczególnych zleceń.

Pomimo udostępniania kodów, podatnik nie wykonuje integralnych programów. Wnioskodawca nie wykonuje więc programów komputerowych ani aplikacji. Podatnik w praktyce dokonuje sprawdzania, porównywania zgodności programów. Wnioskodawca dokonuje także usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych oraz usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Tym samym podatnik dokonuje analizy i projektowania systemów, zarządza projektami informatycznymi, czy wykonuje inne usługi informatyczne wymienione powyżej.

W tym przypadku podatnik wykonuje usługi dotyczące:

- PKWiU 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego;

- PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych;

- PKWiU 62.02.10.0 - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;

- PKWiU 62.03.1 - Zarządzanie siecią i systemami informatycznymi;

- PKWiU 62.09 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku przekazał Pan dodatkowe informacje:

Pana działalność nie osiąga rocznie dochodów w wysokości 2 000 0000 euro. Jest Pan mikroprzedsiębiorcą i ma Pan znacznie mniejsze przychody.

W Pana przypadku nie zachodzą żadne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które wykluczałyby Pana z możliwości skorzystania z opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem.

Zajmuje się Pan usługami instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych - symbol PKWiU 62.09.10.0.

W zakresie tych usług zajmuje się usługami instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych symbol PKWiU 62.09.10.0. Tym samym nie zajmuje się instalowaniem oprogramowania.

PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych". Czyli w ramach tych usług nie zajmuje się oprogramowaniem.

Usługi PKWiU 62.02.30.0 to usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Tym samym nie zajmuje się doradztwem w zakresie oprogramowania. Ponadto w ramach usługi podatnik wykonuje analizy i projektowania systemów, zarządza projektami informatycznymi czy wykonuje inne usługi informatyczne. Czyli podatnik zajmuje się w praktyce zarządzaniem projektem. Tutaj trudno mówić o doradztwie, jednak na pewno podatnik ma wpływ na projekt informatyczny. Podatnik na pewno nie tworzy nowego oprogramowania.

Dla usług sklasyfikowanych pod symbolem:

- PKWiU 62.01.12.0 (Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych). W ramach tej usługi sprawdza i nadzoruje Pan funkcjonowanie systemu klasy (...) i wspomaganie użytkowników w pracy codziennej tych systemów;

- 62.02.30.0 (Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego). Tutaj dokonuje Pan instalacji i konfiguracji oprogramowania (...);

- 62.02.10.0 (Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego) zajmuje się Pan wspieraniem w wyborze sprzętu do pracy i rozbudowy obecnej infrastruktury informatycznej. Czyli pomaga w odpowiednim doborze, aby infrastruktura informatyczna sprawnie działała;

- 62.03.1 (Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi). Tutaj w praktyce to nadzorowanie nad pracą serwerów z oprogramowaniem (...);

- 62.09. (Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych). Wsparcie przy wdrożeniach systemów biznesowych. Czyli w praktyce wdraża Pan systemy biznesowe. Prowadzi projekty, jednak nie programuje nowych systemów.

Tym samym, Pana zdaniem, prace wykonywane przez Pana mogą korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem. Tak jak to już Pan podkreślił, są to prace biznesowe nieprowadzące do powstania nowych programów, a także nie jest to doradztwo informatyczne.

Pytania

1. Czy zakres świadczonych przez podatnika usług, sklasyfikowanych jako PKWiU 62.01.12.0, opisanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2. Czy zakres świadczonych przez podatnika usług, sklasyfikowanych jako PKWiU 62.02.30.0, opisanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

3. Czy zakres świadczonych przez podatnika usług, sklasyfikowanych jako PKWiU 62.02.10.0, opisanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

4. Czy zakres świadczonych przez podatnika usług, sklasyfikowanych jako PKWiU 62.03.1, opisanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

5. Czy zakres świadczonych przez podatnika usług, sklasyfikowanych jako PKWiU 62.09, opisanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

W związku z tym, że w praktyce pytania odnoszą się do możliwości zastosowania stawki ryczałtu 8,5% dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług, uzasadnienie dotyczy wszystkich powyżej zadanych pytań.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 2015 - 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0 podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dalej ustawa o ryczałcie.

Ponadto pozostała działalność też nie jest tworzeniem oprogramowania. Czyli wymienione usługi sklasyfikowane jako:

- PKWiU 62.02.10.0 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;

- PKWiU 62.03.1 zarządzanie siecią i systemami informatycznymi;

- PKWiU 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

także mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 ustawy o PIT, tj. kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jak zostało wskazane w art. 6 ust. 4 ustawy o ryczałcie, uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ryczałcie, utrata możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych następuje w przypadku osiągnięcia przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadającym czynnościom, które podatnik lub jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Na postawie art. 15 ust. 1 ustawy o ryczałcie na podatnikach stosujących taką formę opodatkowania ciążą również obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem ewidencji przychodów odrębnie dla każdego roku podatkowego (dalej: "ewidencja przychodów"), wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadaniem i przechowywaniem dowodów zakupu towarów. Cechą charakterystyczną formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest uzależnienie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od faktycznie wykonywanych przez podatnika czynności, podlegających klasyfikacji według PKWiU 2015.

W świetle art. 12 ustawy o ryczałcie, jeśli podatnik prowadzi działalność, z której przychody podlegają opodatkowaniu różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności. W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, działalność usługowa została zdefiniowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług, zgodnie klasyfikacją PKWiU 2015, z zastrzeżeniem definicji działalności gastronomicznej oraz działalności usługowej w zakresie handlu. Artykuł 12 ustawy o ryczałcie wskazuje właściwe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla poszczególnych rodzajów usług sklasyfikowanych według PKWiU 2015.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie stawka ryczałtu 8,5% znajdzie zastosowanie w stosunku do przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem usług wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-8 tego artykułu.

W ustawie o ryczałcie zostało wskazane, że właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), jest stawka 12%.

Powyższy przepis nie wskazuje jednak na zastosowanie 12% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych sklasyfikowanych pod kodami PKWiU 2015 - 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0.

Trzeba zwrócić uwagę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie pojawia się przedrostek "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, należy to rozumieć jako zawężenie zakresu wyrobów lub usług w stosunku do ich określenia w tym ugrupowaniu. Oznacza to, że zastosowanie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danego ugrupowania.

Biorąc pod uwagę wskazane zawężenie, należy stwierdzić, że 12% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znajdzie zastosowanie wyłącznie do usług sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 2015 - 62.01.1 związanych z oprogramowaniem.

Konkludując powyższe, w stosunku do przychodów z działalności Wnioskodawcy, obejmujących usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (kod PKWiU 2015 - 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0 PKWiU 2015 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i systemów komputerowych) nie powinna znaleźć zastosowania 12% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ usługi te nie mieszczą się w definicji usług związanych z oprogramowaniem (ex 62.01.1 - PKWiU 2015).

Ze względu na fakt, że ustawa o ryczałcie nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 2015 - 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0, zastosowanie znajdzie w przypadku tych usług stawka ryczałtu 8,5%, jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Stanowisko Wnioskodawcy o prawidłowości zastosowania 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów z usług sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 2015 - 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0 znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych na podstawie analogicznych przepisów obowiązujących w 2019 r. i 2020 r., m.in. w:

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 maja 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.134.2020.2.WS, gdzie wskazano że: "(...) co do zasady, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0 - i nie związane z oprogramowaniem, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Należy przy tym zauważyć, że grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa jest w ww. przepisie, obejmuje również świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane pod symbolem 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0, jednak znajdujące się przy nim oznaczenie "ex" oznacza, że 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem";

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 czerwca 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.270.2020.4.MC;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 maja 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.165.2020.1.MR;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 marca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.23.2020.2.ISL;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.241.2019.1.AK.

Wskazane powyżej interpretacje indywidualne zostały wydane zgodnie z ówczesnym stanem prawnym. Zdaniem Wnioskodawcy zachowują one swoją aktualność w ryczałcie w stosunku do przyporządkowania do przychodów z usług sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 2015 - 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0 właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz właściwej interpretacji znaczenia przedrostka "ex" w przypadku zawężenia zakresu usług, w stosunku do których znajduje zastosowanie dana stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 2015 - 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wskazuje, że działalności związanej z oprogramowaniem wymienione usługi sklasyfikowane jako:

- PKWiU 62.02.10.0 doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego;

- PKWiU 62.03.1 zarządzanie siecią i systemami informatycznymi;

- PKWiU 62.09 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Usługi takie nie zostały wymienione w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako wyłączone z opodatkowania ryczałtem.

Przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług związanych z powyższymi usługami mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu. Jednocześnie, jak wynika z art. 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie, przychody ze świadczenia usług nie są opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 12%. Ponadto powyższych usług nie znajdziemy w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o ryczałcie. Tym samym zwrócić należy uwagę, że wymienione wyżej usługi nie są opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 12% i 15%. Tym samym w naszym przypadku podatnik może skorzystać ze stawki opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 8,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest:

- nieprawidłowe - w części dotyczącej określenia stawki ryczałtu w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU 62.02.10.0 oraz 62.03.1,

- prawidłowe - w pozostałej części.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan oświadczył - przy świadczeniu przez Pana opisanych usług negatywne przesłanki nie występują.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W myśl art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Wyjaśniamy, że w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg różnych stawek, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Zwracamy również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Tymczasem z opisu sprawy wynika, że w ramach działalności gospodarczej świadczy Pan usługi:

- związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - PKWiU 62.01.12.0,

- pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego - 62.02.30.0,

- związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego - 62.02.10.0,

- związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi - 62.03.1,

- instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych - 62.09.10.0.

Wskazał Pan także, że nie będzie świadczyć usług związanych z oprogramowaniem, usług w zakresie instalowania oprogramowania oraz usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania. Ponadto w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskał Pan przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

W związku z tym wskazujemy, że przychody ze świadczenia przez Pana usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 62.01.12.0, 62.02.30.0 oraz 62.09.10.0 podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast do przychodów ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 62.02.10.0 oraz 62.03.1 należy zastosować 12% stawkę ryczałtu wynikającą z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zwracamy bowiem uwagę, że usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0) oraz usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) zostały wprost wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ww. ustawy, co oznacza, że przychody ze świadczenia tych usług podlegają 12% stawce ryczałtu na podstawie powołanego przepisu.

Reasumując - na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz treści wniosku wskazujemy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 62.01.12.0, 62.02.30.0 oraz 62.09.10.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 62.02.10.0 oraz 62.03.1 należy opodatkować 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych, które Pan przedstawił, i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zastrzegamy jednak, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Powołane przez Pana interpretacje zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tą interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzeń przyszłych i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl