0112-KDIL2-2.4011.187.2022.2.MM - Ulga B+R w firmie zajmującej się produkcją specjalistycznych części zużywanych przez maszyny produkcyjne

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.187.2022.2.MM Ulga B+R w firmie zajmującej się produkcją specjalistycznych części zużywanych przez maszyny produkcyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 10 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 6 maja 2022 r. (wpływ 6 maja 2022 r.) oraz pismem z 10 maja 2022 r. (wpływ 10 maja 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca uzyskuje przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 90, poz. 1 z 2022 r. z późn. zm., dalej: "ustawa PIT") oraz stosuje zasady opodatkowania swojej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie tzw. podatku liniowego na podstawie art. 30c ustawy PIT. Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od całości swoich dochodów (polska rezydencja podatkowa).

Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy (dalej: "Wnioskodawca") jest produkcja specjalistycznych części, podzespołów, urządzeń i innych elementów eksploatacyjnych zużywanych przez maszyny produkcyjne w zakładach produkcyjnych, w szczególności: taśmy transportowe i inne komplementarne produkty, jak taśmy transportowe wyposażone w różnego rodzaju dodatki, jak zabieraki, prowadniki, fale boczne, a także inne wyroby gotowe, jak pasy napędowe, pasy zębate, pasy klinowe, pasy wielorowkowe (dalej: "wyroby gotowe" lub "produkty"). Wnioskodawca dostarcza swoje wyroby gotowe do różnych gałęzi przemysłu (...).

Wszystkie wyroby gotowe są projektowane samodzielnie przez pracowników Wnioskodawcy pod indywidualne zamówienie, a następnie produkowane w zakładzie Wnioskodawcy. W ramach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca m.in. przeprowadza szereg prac rozwojowych w zakresie dogrzewania profili do taśm łukowych, łączenia taśm, zgrzewania złączek, przygotowania wzmocnionego zabieraka PVC, badania możliwości produkcyjnych pasów zębatych, sposobów ukrycia połączeń mechanicznych, możliwości niestandardowego łączenia pasów i taśm, wzmocnienia brzegów i ich zabezpieczenia, łączenia taśm transportujących z dodatkowym uzbrojeniem, możliwości wyposażania pasów zębatych i łączenia nakładek i wiele innych.

Wnioskodawca zatrudnia na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin dwóch pracowników projektujących w dziale produkcyjnym: kierownika produkcji i jego zastępcę (dalej: "konstruktorzy"). Dział produkcji odpowiedzialny jest za zaprojektowanie i wykonanie wyrobów gotowych na indywidualne zamówienia klienta. Kluczowe dla realizacji czynności badawczo-rozwojowych u Wnioskodawcy jest zdobywanie nowej wiedzy z dziedzin, których dotyczą prowadzone prace, a następnie łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie jej, w zakresie tworzenia nowych projektów wyrobów gotowych. Wiedzę z zakresu świadczonej pracy konstruktorzy zdobywali w trakcie kolejnych lat doświadczenia zawodowego, świadcząc swoją pracę na rzecz Wnioskodawcy.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. konstruktorzy prowadzą szczegółową ewidencję czasu pracy, z której można wskazać, jaką część ich pracy stanowią prace rozwojowe, które można zakwalifikować do działalności badawczo-rozwojowej. W toku prac projektowych nad stworzeniem nowych wyrobów gotowych dla klientów konstruktorzy wykonują w szczególności następujące czynności, które są również ewidencjonowane w ewidencji czasu pracy:

1. Wykonanie rysunków technicznych nowych produktów.

2. Opracowanie nowych procesów technologicznych.

3. Opracowanie indywidualnych wykrojników.

4. Usprawnienie procesów produkcyjnych (modyfikacja maszyn i wdrożenie nowego projektu).

5. Testowanie nowego produktu przed odbiorem przez klienta (eliminacja błędów konstrukcyjnych).

6. Przygotowanie dokumentacji do produkcji nowego produktu.

7. Inne czynności inżynieryjne związane z projektowaniem nowych produktów.

Klient składający zamówienie określa jedynie parametry techniczne produktu. Cała praca polegająca na stworzeniu produktu, jakiego oczekuje klient, leży po stronie konstruktorów. Po stworzeniu projektu, produkt wytwarzany jest przez zespół produkcji Wnioskodawcy, a następnie te produkty poddawane są testom również przez konstruktorów zanim produkty zostaną przekazane do klienta.

Następnie gotowy produkt jest zakupywany i służy konkretnej działalności klienta np. spożywczej. Wnioskodawca prowadzi szczegółową dokumentację techniczną realizowanych projektów. Każdy nowy projekt dokumentowany jest w karcie projektu, która zawiera w szczególności opis czynności, jakie zostały wykonane wraz ze wskazaniem na czym polegała innowacyjność danego projektu, a także okres realizacji tego projektu.

Reasumując, Wnioskodawca zauważa, że realizowane prace nad projektami wyrobów gotowych przez konstruktorów stanowią prace rozwojowe w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy PIT, ponieważ:

a)

są prowadzone w sposób systematyczny, według metodologii określanej przez dedykowanych pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę oraz niezbędne doświadczenie oraz na podstawie wewnętrznej dokumentacji Wnioskodawcy,

b)

są nakierowane na wypracowanie lub wykorzystanie dostępnych zasobów wiedzy do tworzenia nowych produktów,

c)

są dokumentowane w ewidencji Wnioskodawcy,

d)

dotyczą opracowywania tylko nowych projektów produktów na indywidualne zamówienie klientów,

e)

nie mają charakteru rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów.

Dodatkowo Wnioskodawca oświadcza, że:

a)

będzie prowadzić działalność badawczo-rozwojową w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości (systematycznie i ciągle),

b)

nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej z realizacji nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), jak również nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670),

c)

zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 26e ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy PIT począwszy od roku podatkowego pokrywającego się u podatnika z rokiem kalendarzowym, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.,

d)

będzie prowadził ewidencję pozwalającą wyodrębnić koszty działalności w zakresie opisanym powyżej począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. na podstawie art. 24a ust. 1b ustawy PIT,

e)

nie uzyskał dotychczas żadnych zwrotów wydatków ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową opisaną w stanie faktycznym;

f)

nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706);

g)

koszty kwalifikowane nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku;

h)

koszty pracownicze będące kosztem kwalifikowanym stanowią po stronie pracowników należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do opisanych powyżej prac Wnioskodawca wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy PIT, związanych z realizowanymi projektami z obszarów B+R z art. 26e ustawy PIT będą alokowane od dnia 1 stycznia 2022 r. koszty określone w art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy PIT (tj. koszty kwalifikowane), a mianowicie poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu: 1. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w dziale produkcyjnym posiadających specjalistyczną wiedzę, kompetencje lub doświadczenie w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Projekty B+R są realizowane przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Prowadzona ewidencja czasu pracy od dnia 1 stycznia 2022 r. w bezsprzeczny sposób wskaże, ile godzin poświęcił dany pracownik na działalność badawczo-rozwojową w danym miesiącu. Wnioskodawca w szczególności wyłączy tą część wynagrodzenia pracowników (zwanych dalej: "konstruktorzy"), która przypada na czas, kiedy nie była faktycznie wykonywana działalność badawczo-rozwojowa przez tych pracowników, w szczególności czas urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego i innych tytułów nieobecności w pracy, za które wypłacane jest wynagrodzenie przez pracodawcę, a także tę część wynagrodzenia za czas pracy w zakresie wykonywania zadań czysto administracyjnych nie stanowiących prac rozwojowych.

Dzięki posiadanym zasobom wiedzy przez konstruktorów z zakresu projektowania nowych produktów dochodzi do tworzenia nowych zastosowań tej wiedzy w obrocie gospodarczym przez produkcję nowych części eksploatacyjnych o określonych parametrach technicznych i użytkowych pod indywidualne zamówienie do zakładów produkcyjnych klientów.

W piśmie z 6 maja 2022 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

Wskazanie opisu prowadzonej "działalności badawczo-rozwojowej", w szczególności prosimy o podanie:

- na czym ta działalność polega,

- jakie są jej cele,

- jakie czynności, zadania w ramach tej działalności są podejmowane,

- co jest efektem tej działalności - w szczególności czy są to wskazane we wniosku specjalistyczne części, podzespoły, urządzenia i inne elementy eksploatacyjne zużywane przez maszyny produkcyjne w zakładach produkcyjnych ("wyroby gotowe" lub "produkty")?

Celem prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej przez Wnioskodawcę jest stworzenie nowych lub zmienionych albo ulepszonych i dostosowanych do indywidualnego zamówienia klienta produktów, tzn. specjalistycznych części, podzespołów, urządzeń i innych elementów eksploatacyjnych zużywanych przez maszyny produkcyjne w zakładach produkcyjnych klientów, w szczególności: taśmy transportowe i inne komplementarne produkty, jak taśmy transportowe wyposażone w różnego rodzaju dodatki, jak zabieraki, prowadniki, fale boczne, a także inne wyroby gotowe, jak pasy napędowe, pasy zębate, pasy klinowe, pasy wielorowkowe.

Poniższe czynności są wykonywane w ramach działań badawczo-rozwojowych Podatnika:

1. Wykonanie rysunków technicznych nowych produktów.

2. Opracowanie nowych procesów technologicznych.

3. Opracowanie indywidualnych wykrojników.

4. Usprawnienie procesów produkcyjnych (modyfikacja maszyn i wdrożenie nowego projektu).

5. Testowanie nowego produktu przed odbiorem przez klienta (eliminacja błędów konstrukcyjnych).

6. Przygotowanie dokumentacji do produkcji nowego produktu.

7. Inne czynności inżynieryjne związane z projektowaniem nowych produktów.

Wszystkie powyżej wskazane czynności posiadają wspólny mianownik, a mianowicie iż są wykonywane przed ich wdrożeniem do produkcji lub do użytkowania (etap przedprodukcyjny).

Przykładowe zadania, jakie są wykonywane w ramach działań badawczo-rozwojowych przez Wnioskodawcę:

1. Zaprojektowanie i wykonanie nowej elektrody do zgrzewania fali (...).

2. Opracowanie wykrojnika do perforacji taśmy, wycinania pasów.

3. Zaprojektowanie nowego elementu do maszyny produkcyjnej do przyspieszenia produkcji.

4. Wprowadzenie usprawnień maszyny produkcyjnej, tak aby była możliwość dogrzewania profili na maszynie i bez pracy ręcznie.

5. Zaprojektowanie głowicy do wbijania pasów zębatych do taśm transportujących.

Tak efektem działalności badawczo-rozwojowej Podatnika są wskazane we wniosku specjalistyczne części, podzespoły, urządzenia i inne elementy eksploatacyjne zużywane przez maszyny produkcyjne w zakładach produkcyjnych ("wyroby gotowe" lub "produkty"). Wszystkie prace B+R prowadzone przez Podatnika ewidencjonowane są w ewidencji czasu pracy, na kartach projektu, są do nich tworzone rysunki techniczne, opisy, a finalnym efektem są wyroby gotowe, które są następnie sprzedawane klientom.

Czy działalność, której dotyczy wniosek, jest prowadzona przez Pana w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań; w jaki sposób dzięki tej działalności zwiększają się zasoby wiedzy oraz w czym (w jakich czynnościach, zadaniach) przejawia się wykorzystanie posiadanych już zasobów wiedzy?

Tak, prowadzona działalność, której dotyczy wniosek przez Wnioskodawcę jest prowadzona również w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Posiadane zasoby wiedzy wykorzystywane są do wykonania czynności i zadań wskazanych w odpowiedzi na poprzednie pytanie - głównie do projektowania nowych produktów lub wprowadzenia ich ulepszeń i dostosowań pod indywidualne zamówienie klienta lub w celu wprowadzenia usprawnień produkcyjnych, które wpływają na sposób i jakość produkowanych wyrobów gotowych.

Czy wskazana we wniosku działalność, w związku z którą zamierza Pan skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe i/lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)?

Tak, wskazana we wniosku działalność, w związku z którą Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, jest działalnością twórczą obejmującą prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.). Podatnik nie prowadzi badań naukowych, lecz prowadzi prace rozwojowe w rozumieniu wskazanej ustawy.

Czy "produkty", "wyroby gotowe" są tworzone wyłącznie w ramach "działalności badawczo-rozwojowej"?

Tak. Jeśli dany produkt nie jest tworzony w ramach działalności B+R przez konstruktorów zatrudnionych w dziale produkcyjnym wskazanych we wniosku, wówczas ta część ich wynagrodzenia za czas poświęcony za czas niezwiązany z działalnością B+R jest wyłączana z ulgi B+R.

Czy prowadzone odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe w celu wytworzenia każdego poszczególnego "produktu", "wyrobu gotowego"?

Podatnik nie prowadzi badań naukowych, lecz wyłącznie prace rozwojowe. Tak, prace rozwojowe są prowadzone odrębnie dla danego wyrobu gotowego.

Czy wytworzone "produkty", "wyroby gotowe" zawsze efektem prac rozwojowych lub badań naukowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce realizowanych w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej?

Tak, w przeciwnym razie gdy prace nad produktem lub wyrobem gotowym nie stanowią prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), to część czasu pracy konstruktorów i odpowiadająca część wynagrodzenia są wyłączane z ulgi B+R.

Czy opisana we wniosku działalność, w związku z którą zamierza Pan skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, wpisuje się we wszystkie niżej wymienione kryteria - jeżeli tak, to dlaczego:

- jest ukierunkowana na nowe odkrycia (działalność nowatorska - umożliwia pozyskanie nowej wiedzy, w szczególności w kontekście rozwoju nowych koncepcji i pomysłów związanych z projektowaniem nowych produktów lub procesów),

- jest oparta na oryginalnych koncepcjach i hipotezach (działalność twórcza wykluczająca wszelkie rutynowe, odtwórcze działania związane np. z późn. zm. w produkcie),

- jej efektem jest projektowanie i tworzenie produktów i procesów, które - w stosunku do dotychczasowej Pana działalności - mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter; czy te produkty i procesy w znacznym stopniu odróżniają się od tych dotychczas funkcjonujących w Pana ofercie albo w ogóle w praktyce gospodarczej,

- jest zaplanowana formalnie i uwzględniona w budżecie (działalność systematyczna - przeprowadzana w sposób zaplanowany, przy użyciu określonych zasobów ludzkich i finansowych),

- brak jest pewności co do jej wyniku końcowego (działalność w warunkach niepewności),

- prowadzi do uzyskania wyników, które mogą być powtórzone (działalność powtarzalna i/lub możliwa do odtworzenia)?

Tak, działalność opisana we wniosku, w związku z którą firma Wnioskodawcy zamierza skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej wpisuje się we wszystkie wyżej wymienione kryteria, dlatego że Podatnik zatrudnił dedykowanych do prowadzenia prac rozwojowych 2 pracowników - konstruktorów (zasoby ludzkie i budżet na prowadzenie prac B+R). Prowadzenie prac rozwojowych jest wymogiem rynkowym, ponieważ dzięki tym pracom firma Wnioskodawcy może dostosować indywidualną ofertę do oczekiwań klientów, tworzone są zatem dzięki tym pracom zawsze nowe produkty. Prace są prowadzone systematycznie, efekt tych prac jest niepewny co do wyniku końcowego. Produkty tworzone przez konstruktorów w ramach prac rozwojowych odróżniają się od standardowej jakości takiego produktu, ponieważ produkt ten jest modyfikowany, ulepszany i dostosowany do konkretnych wytycznych (indywidualizacja produktu, dzięki prowadzonym pracom rozwojowym). W ramach prowadzonych prac poszerzana jest wiedza, ponieważ prowadzona działalność badawczo-rozwojowa ukierunkowana jest na nowe odkrycia, nowe zastosowania, optymalizację produkcji i wyrobów gotowych, ich ulepszanie, modyfikowanie, konstruowanie nowych wyrobów. Prowadzone prace nie są rutynowymi działaniami, ponieważ nie są one zaplanowane z góry, wynikają z oczekiwań rynkowych, których nie da się przewidzieć.

Pytanie

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca uprawniony jest do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w zakresie ponoszonych kosztów kwalifikowanych na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)?

Treść pytania wynika z uzupełnienia wniosku z 10 maja 2022 r.

Pana stanowisko w sprawie

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jest uprawniony do zastosowania ulgi określonej w art. 26e ustawy PIT z uwagi na prowadzone prace rozwojowe przez pracowników działu produkcji (konstruktorów).

Zgodnie z brzmieniem art. 26e ust. 1 ustawy PIT podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Definicję działalności "badawczo rozwojowej" zawarto w art. 5a pkt 38 ustawy PIT, z którego wynika, że termin "działalność badawczo-rozwojowa" oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (www.sjp.pl) słowo "twórczy" oznacza "mający na celu tworzenie, odkrywczy, kreatywny".

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego, prace realizowane przez Wnioskodawcę mają charakter twórczy ze względu na cel ich przeprowadzenia, obejmujący wypracowanie nowych lub ulepszonych rozwiązań. Prace rozwojowe w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy PIT są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń (na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce).

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Odnosząc powyższe do projektów realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach obszarów B+R, należy zauważyć, że wszystkie projekty:

* dotyczą opracowywania nowych produktów, nie są to zatem rutynowe bądź okresowe zmiany wprowadzane do już istniejących produktów,

* są prowadzone w sposób systematyczny, według określonego harmonogramu oraz planu nakreślonego przez pracowników oraz osoby nadzorujące dany projekt,

* mają charakter twórczy, gdyż działania pracowników działu produkcji nakierowane są na stworzenie nowego produktu o indywidualnych parametrach,

* są realizowane przez pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę, niezbędną do realizacji projektów z obszarów B+R.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, podejmowane prace przez konstruktorów spełniają definicję "prac rozwojowych" w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 ustawy PIT. Dodatkowo Wnioskodawca zauważa, że:

* musi uzyskać (wypracować samodzielnie) odpowiednią wiedzę technologiczną przed przystąpieniem do realizacji projektu (tj. wstępna analiza projektu) oraz dostosować samodzielnie wszystkie etapy produkcji;

* poszukuje nowych zastosowań dla wiedzy z uwzględnieniem celów i założeń projektu,

* weryfikuje finalny produkt z oczekiwaniami stawianymi temu projektowi przed jego realizacją,

* dąży do optymalizacji kosztów oraz przyspieszenia procesów produkcji.

Wnioskodawca nie zleca działań projektowych firmom zewnętrznym, ponieważ całość działań związanych z projektem realizowana jest wewnętrznie przez konstruktorów. Wnioskodawca jest więc właścicielem procesu przy realizacji prac rozwojowych.

W związku z powyższym, podejmowane przez Wnioskodawcę działania do realizacji projektów z Obszarów B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazanej w art. 5a pkt 38 ustawy PIT, gdyż:

* podejmowane przez konstruktorów prace stanowią prace rozwojowe,

* prace realizowane w dziale prowadzone są w systematyczny sposób - działalność Wnioskodawcy w tym zakresie prowadzona jest w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany; ponadto Wnioskodawca podejmuje działania w sposób ciągły, stały i nieokazjonalny, czego dowodem jest planowana realizacja poszczególnych zamierzeń,

* działania podejmowane przez Wnioskodawcę nie stanowią prac rutynowych i okresowych,

* czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach działań konstruktorów stanowią działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe (co zostało wskazane powyżej) podejmowaną w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań - realizując projekty z obszarów B+R Wnioskodawca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać zarówno w ramach bieżących Projektów z obszarów B+R, jak również w ramach przyszłych projektów.

W tym miejscu dla przykładu Wnioskodawca wskazuje, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko innego wnioskodawcy w piśmie z dnia 9 października 2020 r. sygn. 011-KDIB1-3.4010.357.2020.2.MBD, iż opisana praca inżynierów w firmie zajmującej się produkcją maszyn produkcyjnych i robotów spełnia przesłanki działalności badawczo-rozwojowej z art. 4a pkt 26 ustawy CIT w zw. z pkt 28: "(...) Analizując przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że prowadzone przez Spółkę prace nad Projektem spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej określoną w ustawie CIT, uprawniającą do skorzystania z ulgi B+R, mają charakter twórczy oraz mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań. Działalność opisana we wniosku stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 uCIT (...)".

Koszty pracownicze konstruktorów w dziale produkcji poniesione w celu stworzenia projektów wyrobów gotowych spełniają przesłanki kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy PIT, ponieważ polegają na realizowaniu prac rozwojowych.

Zgodnie z pkt 1 ust. 2 art. 26e ustawy PIT za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.: poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy PIT za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wnioskodawca zamierza odliczyć jako koszt kwalifikowany wyłącznie proporcjonalną część wynagrodzenia zasadniczego, ewentualnych nadgodzin oraz premii oraz przypadających od nich składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zostaną w ramach kosztów kwalifikowanych odliczone koszty pracownicze niezwiązane bezpośrednio z czasem poświęconym na wykonywanie działalności badawczo-rozwojowej, takie jak wynagrodzenie przysługujące za urlop chorobowy czy wypoczynkowy lub urlop macierzyński.

Ponadto Wnioskodawca planuje wyłączyć z kosztów kwalifikowanych także wynagrodzenia pracowników za czas na inne stricte administracyjne czynności niestanowiące prac rozwojowych, co wynikać będzie z rzetelnie prowadzonej ewidencji czasu pracy w okresach miesięcznych przez wszystkich konstruktorów Wnioskodawcy.

Zatem, w przypadku gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca w treści art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy PIT odnosi się do czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

W odniesieniu do powołanej przez Pana interpretacji stwierdzamy, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego tę interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi:

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl