0112-KDIL2-2.4011.173.2022.2.WS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.173.2022.2.WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 9 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 9 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 12 maja 2022 r. (wpływ 12 maja 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest rezydentem Polski.

Od 2022 r. Podatnik chce zmienić formę opodatkowania na ryczał od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z PKD prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę to 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

Przedmiotem działalność Podatnika jest świadczenie usług w zakresie tworzenia unikalnych nagrań audio-wizualnych, reklamowych, tj. czynności związane z obróbką wideo oraz dźwięku, montażem filmów reklamowych na rzecz zleceniodawców Podatnika.

Z tytułu wykonywania ww. czynności Podatnik otrzymuje wynagrodzenie, stanowiące przychód z jego działalności gospodarczej, w zakresie sprzedaży licencji do stworzonych nagrań audio-wizualnych oraz świadczonych usług związanych z produkcją filmową (dalej: "Przychody").

Zdaniem Podatnika działalność wykonywana przez niego mieści się w PKWiU: Dział 59:

59 usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;

59.1 usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

59.12 usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

Ponadto, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Podatnik:

* nie opłaca podatku w formie karty podatkowej;

* nie korzysta, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

* nie osiąga w całości lub w części przychodów z tytułu:

- prowadzenia aptek,

- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

* nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów;

* nie podejmował i nie podejmuje wykonywania działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

- samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

- w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

- samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W konsekwencji Wnioskodawca pragnie potwierdzić możliwość opodatkowania osiąganych przychodów podatkiem od przychodów ewidencjonowanych (dalej: "ryczałt").

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy (tj. 2021 r.) Podatnik uzyskał przychód z działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro;

2) Podatnik świadczy jeden rodzaj kompleksowej usługi związanej z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów, polegającej na montażu i korekcji kolorystycznej cyfrowego wideo, edycję dźwięku (obróbka wokali i podkładów muczących), animację na rzecz zleceniodawców Podatnika, za pomocą komputera oraz narzędzi informatycznych i sprzętu audio i wideo;

3) symbol świadczonych przez Pana usług jest następujący - PKWiU: 59.11.12.0, Usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo;

4) Podatnik nie uzyskał/uzyskuje z działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które:

* wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

* wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Pytanie

Czy - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a URPD - Podatnik jest uprawniony do stosowania 8,5% stawki ryczałtu od przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej w zakresie tworzenia reklamowych nagrań audio-wizualnych?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a URPD, Podatnik jest uprawniony do stosowania 8,5% stawki ryczałtu od przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej w zakresie tworzenia reklamowych nagrań audio-wizualnych.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 URPD opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 URPD.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

* prowadzenia aptek,

* działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

* działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

* samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

* w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

* samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,

* jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W przedmiotowym przypadku nie znajdują zastosowania ww. wyłączenia z możliwości stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W konsekwencji Wnioskodawca powinien być uprawniony do stosowania ryczałtu.

Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania oraz stosowanie właściwych stawek ryczałtu od przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają klasyfikacji do poszczególnych rodzajów świadczeń za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 URPD.

Zgodnie z art. 12 URPD stawka podatku zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej i wynosi m.in. 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a URPD).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 URPD działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności przeznaczone do celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonanie usługi, która obejmuje wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W przedmiotowym przypadku Wnioskodawca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług w zakresie tworzenia unikalnych nagrań audio-wizualnych o charakterze reklamowym, które w zależności od potrzeb klienta, są przez Wnioskodawcę modyfikowane (montowane), poddawana obróbce wideo lub audio i udostępniane odpłatnie kontrahentowi.

Zdaniem Podatnika jego działalność definiuje PKWiU 59.12 usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

Powyższy zakres działalności nie został przyporządkowany i zastrzeżony dla stawek ryczałtu wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-8, art. 12 ust. 1 URPD.

Tym samym, zdaniem Podatnika, wykonuje on działalność usługową polegającą na tworzeniu nagrań audiowizualnych, o której mowa we wniosku, jest on uprawniony do stosowania stawki 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a URPD.

Mając na względzie powyższe, przychody uzyskiwane przez Podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na tworzeniu nagrań audiowizualnych, będących filmami reklamowymi, w tym obróbce wideo i audio tych nagrań, znajdzie zastosowanie stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a URPD.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych, przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2021 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.52.2021.2.MG stwierdził, że:

"Reasumując, do przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z działalności usługowej polegającej na tworzeniu nagrań audiowizualnych, o których mowa we wniosku zastosowanie znajdzie jest stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody uzyskiwane ze świadczenia tych usług, będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki, o ile spełnione zostaną pozostałe wymogi określone w cyt. wyżej ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką" (...).

Stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - zgodnie z Pana wskazaniem - w odniesieniu do działalności, którą Pan prowadzi, nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, świadcząc usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów, polegającą na montażu i korekcji kolorystycznej cyfrowego wideo, edycji dźwięku (obróbka wokali i podkładów muczących), animacji na rzecz zleceniodawców Podatnika, za pomocą komputera oraz narzędzi informatycznych i sprzętu audio i wideo. Na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) faktycznie wykonywane przez Pana usługi są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU: 59.11.12.0 - Usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo.

Stąd stwierdzamy, że właściwą stawką do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Pana z tytułu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 59.11.12.0 jest stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - przychody uzyskiwane przez Pana z tytułu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 59.11.12.0 podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl