0112-KDIL2-2.4011.162.2024.2.AG - Przeliczanie walutowe w związku z otrzymaniem tantiem z USA

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.162.2024.2.AG Przeliczanie walutowe w związku z otrzymaniem tantiem z USA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 19 lutego 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 19 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 1 maja 2024 r. (wpływ 1 maja 2024 r.) oraz z 27 maja 2024 r. (wpływ 27 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W związku z prowadzoną przez Pana działalnością handlową na platformie (...) w roku 2023 zwraca się Pan z prośbą o udzielenie informacji dotyczących rozliczenia podatku dochodowego. W omawianym okresie sprzedał Pan kilka pozycji na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Poniżej przedstawia Pan szczegółowe dane dotyczące sprzedaży: 07.09.2023 - (...) Dolar USA, 24.09.2023 - (...) Dolar USA, 02.10.2023 - (...) Dolar USA, 22.10.2023 - (...) Dolar Kanada, 04.11.2023 - (...) Dolar Kanada, 06.11.2023 - (...) Dolar USA, 13.12.2023 - (...) Dolar USA, 14.12.2023 - (...) Dolar USA, 18.12.2023 - (...) Dolar USA.

Wartość ta została wygenerowana na platformie (...) przed potrąceniem podatku w USA. Płatności na Pana konto bankowe zostały dokonane w Euro zgodnie z polityką (...), która przewiduje opóźnienie dwóch miesięcy od daty sprzedaży. Otrzymał Pan następujące przelewy: 28.11.2023 - (...) Euro, 28.12.2023 - (...) Euro, 29.12.2023 - (...) Euro.

W związku z powyższym ma Pan pytanie dotyczące sposobu rozliczenia uzyskanego dochodu za rok 2023. Czy powinien Pan uwzględnić przychód w dolarach, który został wygenerowany przed naliczeniem podatku w USA, czy może kwotę, która została przelana na Pana konto w Euro po uiszczeniu podatku u źródła?

Jaki kurs walut powinien Pan zastosować do rozliczenia dochodu - kurs NBP z dnia poprzedzającego przelew, daty sprzedaży, czy może daty przelewu?

Zgodnie z Pana interpretacją art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) dochody powstałe z praw autorskich pomniejszane są o 50%, jeżeli w danym roku całkowity przychód nie przekroczył 400 000 zł.

W odpowiedzi na wezwania udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania.

Czy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Posiada Pan na terytorium Polski nieograniczony obowiązek podatkowy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a.

Czy działalność handlową na platformie (...) prowadzi Pan w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej; jeżeli tak, proszę wskazać:

a)

zakres prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej;

b)

formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej (np. zasady ogólne, podatek liniowy);

c)

rodzaj prowadzonych przez Pana ksiąg podatkowych (np. podatkową księgę przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe)?

Na platformie (...) prowadzi Pan sprzedaż bez prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie jest ona wymagana. Sprzedaje Pan tam swoje produkty typu książki, kolorowanki na zasadzie praw autorskich.

Co oznacza użyte przez Pana sformułowanie "pozycje", które Pan sprzedał?

Co jest przedmiotem handlu na platformie (...) (np. rzeczy, prawa majątkowe)?

Komu Pan sprzedaje opisane "pozycje", osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, czy też podmiotom (w tym osobom fizycznym) prowadzącym działalność gospodarczą?

Na (...) sprzedawane są książki, dalej produkty, stworzone przez Pana. Sprzedaż odbywa się w firmie (...), Pan dostaje tantiemy od każdego sprzedanego produktu. Tzn., że fizycznie produkty sprzedaje (...), on wystawia rachunek, zajmuje się dostarczeniem do klienta. Pan dostaje jedynie wynagrodzenie w formie tantiem.

Czy przedmiotem Pana sprzedaży utwory określone w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.) oraz czy jest Pan twórcą tych utworów w rozumieniu tej ustawy?

Dokładnie tak, Pan ma wszelkie prawa do tworzonych przez Pana treści.

W jaki sposób przebiega transakcja handlowa na platformie (...), o której mowa we wniosku; proszę opisać, na czym ona polega oraz chronologię poszczególnych czynności wykonywanych przez Pana i kupującego?

Chronologia sprzedaży na (...) wygląda następująco: tworze produkt cyfrowy np. kolorowankę bądź książkę. Następnie na stronie (...) wstawia Pan tę książkę jako produkt do sprzedaży. Wykonuje opis, co zawiera, ustala Pan cenę i na jakich rynkach ma być sprzedawana. Następnie pojawia się ona na platformie (...). Kupujący wybiera dany produkt, płaci (...) określoną przez Pana kwotę. (...) drukuje i wysyła dany produkt do kupującego. Następnie po 2 miesiącach wysyła ustalony procent od każdej pozycji na Pana konto.

Jakie dokumenty wystawia Pan, rozliczając transakcje na platformie (...) (np. faktury, rachunki, paragony fiskalne, inne - jakie)?

Żadne - nie wystawia Pan dokumentów.

Jakie dokumenty generuje platforma (...), jakie dane w stosunku do Pana, strony kupującej i samej transakcji one zawierają?

(...) wystawia dokument (...). Załączył Pan do maila.

Na jakiej podstawie został pobrany podatek w Stanach Zjednoczonych, o którym mowa we wniosku, czy jest to podatek pobrany na podstawie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1976 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178); jeżeli tak, proszę wskazać, jaki przepis tej umowy został zastosowany?

Nie wie Pan. Dlatego nie oczekuje Pan optymalizacji podatkowej i chce Pan zapłacić pełny podatek w Polsce.

Czy w Kanadzie również został pobrany podatek u źródła; jeżeli tak, proszę wskazać na jakiej podstawie został on pobrany; czy jest to podatek pobrany na podstawie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanej w Ottawie dnia 14 maja 2012 r., zmodyfikowanej przez Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzoną w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1369); jeżeli tak, proszę wskazać, jaki przepis tej Konwencji został zastosowany?

Z tego co Pan wie, to nie.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z 27 maja 2024 r. wskazał Pan, że wszystkie przelewy były realizowane od (...). Nie było innych źródeł przelewów.

Pytanie

Co powinno zostać rozliczone: wartość sprzedaży w całym roku 2023 w USA i Kanadzie przed naliczeniem podatku w USA, czy już tylko to co zostało przesłane na Pana rachunek w Euro. Jaki powinien być kurs waluty do rozliczenia, czy średni kurs NBP z dnia poprzedzającego zdarzenia czy z dnia zdarzenia?

Pana stanowisko w sprawie

Przyjmując powyższe informacje, przedstawia Pan propozycję rozliczenia. Proponuje Pan uwzględnić jedynie kwoty przelewów otrzymanych na Pana konto pomniejszone o 50%, ponieważ Pana przychód całkowity nie przekracza 400 000 zł. Jeżeli Pana przychód wyniósł (...) Euro, to kwota do rozliczenia podatku wyniesie (...) Euro. Następnie, od tej kwoty proponuje Pan naliczyć 12% podatku dochodowego.

Dane do wpisania w deklaracji podatkowej (PIT-38):

- wiersz 55: Kwota całkowitego przychodu ((...) Euro x kurs waluty z dnia poprzedzającego zdarzenie),

- wiersz 56: Kwota dochodu pomniejszonego o 50% ((...) * kwota z pozycji 55).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.),:

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ogólne określenie przychodów zawiera art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do tego przepisu:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

- pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),

- kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej została zawarta w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zarobkowy charakter działalności oznacza, że działalność ta jest nastawiona na osiągnięcie zysku, dochodu, co odróżnia ją od działalności społecznej. Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym to prowadzenie tej działalności w sposób metodyczny, zaplanowany, systematyczny, uporządkowany. O zorganizowanym charakterze działalności zarobkowej może świadczyć ponadto wyodrębnienie istnienia pewnych składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu tej działalności, czy też przyjęcie przez ten podmiot określonej formy organizacyjno-prawnej i dopełnienie wymogu rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej, choć tych okoliczności nie należy uważać za element decydujący o zorganizowanym charakterze prowadzonych działań. Wykonywanie działań w sposób ciągły to prowadzenie jej w sposób stały, nie okazjonalny. Ciągłość działania wiąże się z jej planowanym charakterem i realizacją poszczególnych zamierzeń. Działanie we własnym imieniu oznacza, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą występuje jako podmiot niezależny prawnie od innych podmiotów, a podejmowane przez niego czynności rodzą bezpośrednio dla niego określone prawa i obowiązki.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W przypadku gdy określona działalność podatnika spełnia warunki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie spełnia warunków określonych w art. 5b tej ustawy, to przychody osiągnięte z tytułu tej działalności stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie przepisy te nie odwołują się w swojej treści (nie wyznaczają) limitów kwotowych, których przekroczenie obligowałoby do bezwzględnego zakwalifikowania uzyskiwanych przychodów do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 wskazanej ustawy.

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W rozumieniu powołanego powyżej przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie.

Do praw majątkowych ustawodawca zalicza m.in. prawa autorskie w rozumieniu odrębnych przepisów. "Odrębnymi przepisami" określającymi znaczenie pojęcia "prawa autorskie" są w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Przychodami z praw autorskich będą więc wszelkie przysporzenia majątkowe wynikające z faktu posiadania przez podatnika autorskich praw majątkowych do utworu. W szczególności, przychodami takimi będą należności (wynagrodzenia) wypłacane twórcy na podstawie umów o korzystanie z utworu przez inny podmiot na określonych polach eksploatacji (tzw. umów licencyjnych).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Z opisu sprawy wynika, że sprzedaje Pan na platformie (...) swoje produkty typu książki, kolorowanki na zasadzie praw autorskich. Wskazał Pan, że jest Pan twórcą tych utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dostaje Pan wynagrodzenie w formie tantiem.

Opisane we wniosku wynagrodzenie jest więc ściśle związane z posiadaniem przez Pana autorskich praw majątkowych do utworów (książek, kolorowanek). Dlatego też, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane od platformy (...) wynagrodzenie - tantiemy - stanowią dla Pana przychód ze źródła "prawa majątkowe" (art. 18 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przychód ten, stosownie do art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie w momencie otrzymania wynagrodzenia przez Pana, a jeśli wcześniej wynagrodzenie to jest postawione do Pana dyspozycji - w momencie postawienia go do Pana dyspozycji przez platformę (...).

W odniesieniu natomiast do kwestii opodatkowania przez Pana dochodu ze źródła przychodów, jakimi są prawa majątkowe, wskazuję, że skoro otrzymuje Pan tantiemy od platformy (...), w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1976 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) (dalej: umowa polsko-amerykańska).

W myśl art. 5 ust. 1 umowy polsko-amerykańskiej:

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 umowy polsko-amerykańskiej:

Należności licencyjne powstałe w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie będą opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. W każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto.

Z kolei, zgodnie z art. 13 ust. 3 umowy polsko-amerykańskiej:

Określenie "należności licencyjne" użyte w niniejszym artykule oznacza:

a)

wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejętności (know-how), oraz

b)

zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami.

Jak stanowi art. 13 ust. 4 umowy polsko-amerykańskiej:

Postanowienie ustępu 2 nie będzie stosowane, jeżeli odbiorca należności licencyjnych, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego z Umawiających się Państw, posiada w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą należności licencyjne, zakład, a prawa albo wartości majątkowe, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, rzeczywiście należą do tego zakładu. W takim przypadku mają zastosowanie postanowienia artykułu 8 niniejszej Umowy.

W art. 3 ust. 2 umowy polsko-amerykańskiej wskazano również, że:

Każde inne określenie użyte w niniejszej Umowie i w niej niezdefiniowane, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, będzie miało takie znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa, którego podatek jest ustalony. Bez względu na poprzednie zdanie, jeżeli znaczenie takiego określenia zgodnie z prawem jednego Umawiającego się Państwa jest różne od znaczenia, jakie temu określeniu nadaje prawo drugiego Umawiającego się Państwa, lub jeżeli ustalenie znaczenia takiego określenia w oparciu o prawo jednego z Umawiających się Państw nastręcza trudności, właściwe władze Umawiających się Państw mogą w celu zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub dla realizacji innego celu niniejszej Umowy ustalić wspólne znaczenie określenia dla celów tej Umowy.

W myśl art. 20 ust. 1 umowy polsko-amerykańskiej:

Zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku zatem uzyskania dochodów ze Stanów Zjednoczonych tytułem należności licencyjnych zastosowanie znajdzie metoda unikania podwójnego opodatkowania określona w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem:

Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Tym samym, jeżeli w USA został zapłacony (pobrany) podatek, podatnik ma prawo odliczyć ten podatek w zeznaniu podatkowym, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w cyt. wyżej art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowanie: wynagrodzenie (tantiemy) z tytułu sprzedaży w 2023 r. stworzonych przez Pana książek, kolorowanek na platformie (...) powinien Pan rozliczać jako przychód z praw majątkowych w wartości przed naliczeniem podatku w USA, według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. otrzymania lub postawienia do dyspozycji przez platformę (...).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

W tym miejscu wskazuję, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pana wniosku (zapytania). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. W szczególności dotyczy to możliwości zastosowania przez Pana 50% kosztów uzyskania przychodów.

Do wniosku dołączył Pan dokumenty. Jednak przy wydawaniu interpretacji w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie przeprowadzam postępowania dowodowego (np. dokonania szczegółowej analizy zapisów zawartych w dokumentach), dlatego nie jestem zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jestem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Pana i Pana stanowiskiem podanym we wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pan sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl