0112-KDIL2-2.4011.116.2020.2.WS - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi przedstawicielskie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.116.2020.2.WS Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi przedstawicielskie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2020 r. (data wpływu 30 stycznia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości rozliczania w formie ryczałtu ewidencjonowanego stawką 8,5% w odniesieniu do usług przedstawicielskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek - uzupełniony pismami: z 31 marca 2020 r. (data wpływu 7 kwietnia 2020 r.) oraz z 30 kwietnia 2020 r. (data wpływu 4 maja 2020 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości rozliczania w formie ryczałtu ewidencjonowanego stawką 8,5% w odniesieniu do usług przedstawicielskich.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod numerem PKD 47.99.Z.

Wnioskodawca jest przedstawicielem handlowym, zajmuje się prezentowaniem i sprzedażą urządzenia, którego producentem jest firma X. Z firmą X Wnioskodawca jest związany umową, która zobowiązuje go do stałego pośredniczenia na rzecz X, w tym do organizowania i przeprowadzania prezentacji, pozyskiwania klientów zainteresowanych kupnem urządzenia oraz przyjmowania od klientów zamówień na urządzenia.

Praca Wnioskodawcy polega na wykonywaniu prezentacji urządzenia wyłącznie u klienta w domu (Wnioskodawca nie może się reklamować, wystawiać na targach, ogłaszać). Jeśli klient decyduje się na zakup, to Wnioskodawca spisuje z nim umowę, jeśli trzeba to uruchamia kredyt i przekazuje klientowi urządzenie. Jeśli klient płaci gotówką, to Wnioskodawca pobiera od niego wpłatę, którą w następnym dniu roboczym wpłaca na konto firmy X. Dochodzi w tym momencie do sprzedaży. Urządzenie to Wnioskodawca posiada na stanie, ponieważ pobiera je wcześniej z magazynu firmy, ale nie kupuje go, aby później odsprzedać, tylko pośredniczy w procesie sprzedaży. Jeśli urządzenie nie zostanie sprzedane, to Wnioskodawca zwraca je z powrotem na magazyn. Jeśli Wnioskodawca nie posiada urządzenia w trakcie spisywania umowy z klientem, to wówczas zamówienie wysyła do firmy, a ona dostarcza klientowi urządzenie wraz z fakturą na zakup.

Po dokonaniu zakupu przez klienta urządzenia dalsza praca Wnioskodawcy polega na opiece nad nim, kolejnej wizycie, na której tłumaczy dokładnie, jak korzystać z wszystkich funkcji urządzenia. Wszystkie formalności Wnioskodawca spisuje na oryginalnych drukach przekazanych mu od producenta (firmy X). Druk umowy kupna urządzenia przez klienta Wnioskodawca wysyła do firmy i ona wysyła do klienta fakturę zakupu.

Za pośrednictwo w tej sprzedaży Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie. Na fakturach, na podstawie których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie z firmy X, istnieje nazwa usługi: usługi przedstawicielskie.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, co następuje.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na współpracy, na podstawie umowy z przedstawicielem handlowym X.

Przez niniejszą umowę przedstawiciel handlowy zobowiązuje się do stałego pośredniczenia na rzecz X za wynagrodzeniem prowizyjnym, przy zawieraniu przez X umów sprzedaży z klientami, w tym w szczególności do: pozyskiwania klientów zainteresowanych nabyciem urządzenia wielofunkcyjnego, organizowania i przeprowadzania prezentacji oraz przyjmowania od klientów zamówień na urządzenia. Przedstawiciel handlowy może przyjmować zamówienia wyłącznie na prezentacji bezpośredniej urządzenia. Każda inna działalność, np. na targach lokalnych, w sanatoriach lub domach wczasowych wymaga każdorazowej pisemnej zgody na zawieranie umów sprzedaży. Przedstawiciela obowiązuje całkowity zakaz reklamowania, oferowania i sprzedawania urządzeń, informowania o ofercie oraz nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami firmy w inny sposób, niż podczas bezpośredniej prezentacji. Przyjmowanie zamówień odbywa się wyłącznie na oryginalnych drukach, gdzie przedstawiciel potwierdza klientowi na piśmie fakt zawarcia umowy. W razie złożenia zamówienia przez klienta, przedstawiciel może przyjąć od niego zadatek lub całość płatności. Przedstawiciel ponosi wszelką odpowiedzialność za odebrane przez niego z magazynu urządzenie, przeznaczone dla klienta, do dnia zapłaty całości gotówki lub wpływu kredytu od jednostki kredytującej. Fakturę potwierdzającą zakup urządzenia wystawia X, przedstawiciel wystawia fakturę na usługi.

Świadczone usługi - przedstawicielskie - wynagrodzenie jest prowizyjne i uzależnione od ilości sprzedanych urządzeń w danym okresie rozliczeniowym. Ww. rodzaj działalności został sklasyfikowany jako: PKD 47.99.Z, PKWiU z grupy 47. Sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU: 47.00.54.0 - sprzedaż detaliczna sprzętu gospodarstwa domowego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na współpracy z X i nie uzyskuje innych dochodów.

Wnioskodawca powołał się na interpretację uzyskaną przez takiego samego przedsiębiorcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego stawką 8,5%?

Zdaniem Wnioskodawcy jego działalność może być objęta podatkiem zryczałtowanym ewidencjonowanym, o stawce 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.): ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy: przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.): ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy: opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką" (...).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - pojęcie "działalność usługowa" zdefiniowane zostało jako: pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt 3ww. ustawy).

Należy jednak podkreślić, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy: opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. "Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług". W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest przedstawicielem handlowym - zajmuje się prezentowaniem i sprzedażą urządzenia, produkowanego przez firmę, z którą Wnioskodawca jest związany umową. Umowa ta zobowiązuje Wnioskodawcę do stałego pośredniczenia na rzecz firmy, w tym do organizowania i przeprowadzania prezentacji, pozyskiwania klientów zainteresowanych kupnem urządzenia oraz przyjmowania od klientów zamówień na urządzenia. Za pośrednictwo w tej sprzedaży Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie. Na fakturach, na podstawie których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie, istnieje nazwa usługi: usługi przedstawicielskie. Wynagrodzenie jest prowizyjne i uzależnione od ilości sprzedanych urządzeń w danym okresie rozliczeniowym. Wnioskodawca sklasyfikował powyższe usługi pod symbolem PKWiU: 47.00.54.0 - sprzedaż detaliczna sprzętu gospodarstwa domowego. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na współpracy z ww. firmą i nie uzyskuje innych dochodów.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zostały wymienione usługi oznaczone symbolem PKWiU 47.00.54.0, w związku z czym usługi te nie zostały wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tym samym, przychody uzyskane z działalności przedstawiciela handlowego Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Reasumując - przychody uzyskane z działalności przedstawiciela handlowego oznaczone symbolem PKWiU 47.00.54.0 Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką w wysokości 8,5%.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl