0112-KDIL2-1.4012.315.2019.1.SS, Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy budowie lądowiska oraz zakupie sprzętu... - OpenLEX

0112-KDIL2-1.4012.315.2019.1.SS - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy budowie lądowiska oraz zakupie sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4012.315.2019.1.SS Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy budowie lądowiska oraz zakupie sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2019 r. (data wpływu 30 lipca 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy budowie lądowiska oraz zakupie sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w powyższym zakresie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital dnia 30 marca 2017 r. podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r. Umowa została podpisana pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia jako Instytucją Pośredniczącą, a Szpitalem jako Beneficjentem. Całość projektu wynosi 1 400 264,30 zł, w tym 225 838,21 zł VAT.

W związku ze złożeniem końcowego wniosku o płatność, Wnioskodawca zobowiązany został do złożenia, w postaci załącznika, interpretacji podatkowej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT.

Podstawowym przedmiotem działalności Szpitala wg PKD jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia - PKD 8610Z - Działalność Szpitali. Są to usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Ponadto, w ramach swojej działalności, Szpital prowadzi również działalność opodatkowaną (najem lokali, czynsz). Szpital jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Celem Projektu jest utrzymanie i umocnienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Systemie Ratownictwa Medycznego.

Realizowany Projekt obejmuje budowę lądowiska dla helikopterów dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nieopodal Szpitala oraz doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szpital nie będzie wykorzystywał zakupionego sprzętu, ani wybudowanego lądowiska do działalności opodatkowanej i nie będzie świadczył usług podmiotom obcym w celu uzyskania z tego tytułu zysku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Szpitalowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie lądowiska oraz zakupie sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy budowie oraz zakupie sprzętu medycznego, ponieważ nie są one wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Szpital lądowisko oraz sprzęt medyczny wykorzystuje jedynie do świadczenia usług medycznych z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, w sytuacji gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z uwagi na brzmienie cytowanych wyżej przepisów należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Szpital dnia 30 marca 2017 r. podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r. Umowa została podpisana pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia jako Instytucją Pośredniczącą, a Szpitalem jako Beneficjentem. Podstawowym przedmiotem działalności Szpitala wg PKD jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia - PKD 8610Z - Działalność Szpitali. Są to usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Ponadto, w ramach swojej działalności, Szpital prowadzi również działalność opodatkowaną (najem lokali, czynsz). Szpital jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem Projektu jest utrzymanie i umocnienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Systemie Ratownictwa Medycznego. Realizowany Projekt obejmuje budowę lądowiska dla helikopterów dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nieopodal Szpitala oraz doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szpital nie będzie wykorzystywał zakupionego sprzętu, ani wybudowanego lądowiska do działalności opodatkowanej i nie będzie świadczył usług podmiotom obcym w celu uzyskania z tego tytułu zysku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Szpitalowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie lądowiska oraz zakupie sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione. Pomimo bowiem, że zakupów dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, to mienie wytworzone w ramach realizacji projektu oraz zakupiony sprzęt medyczny wykorzystywane są do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, czyli nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, gdyż wydatki związane z realizacją ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Nadmienia się, że w niniejszej interpretacji udzielono odpowiedzi w zakresie zadanego pytania i przedstawionego stanowiska. Inne kwestie nie objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Należy nadmienić, ze kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl