0112-KDIL2-1.4012.237.2018.1.MG - Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości A".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4012.237.2018.1.MG Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości A".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2018 r. (data wpływu 14 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości A" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości A".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie prowadzi szkoły, przedszkola inne placówki oświatowe na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na terenie całego kraju. Stowarzyszenie działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a prowadzone przez nie szkoły i inne placówki oświatowe funkcjonują na podstawie zezwolenia Jednostki Samorządu Terytorialnego w przypadku szkół publicznych i wpisu do ewidencji szkół prowadzonej przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego według miejsca funkcjonowania placówki w przypadku szkół i placówek niepublicznych. Działalność bieżącą szkół i placówek oświatowych Stowarzyszenie finansuje, zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty, głównie z dotacji i subwencji otrzymanych za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, właściwych dla siedziby szkoły czy placówki oświatowej. Stowarzyszenie pozyskuje także środki finansowe z Funduszy Europejskich w ramach różnych programów. W trakcie realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w Stowarzyszeniu dokonywane były zakupy towarów i usług. Zakupione towary i usługi wykorzystywane są wyłącznie do realizacji projektów jako pomoce dydaktyczne i wyposażenie do realizacji projektów, materiały biurowe do administracyjnej obsługi projektu, materiały promocyjne do informacji społeczeństwa lokalnego w zakresie działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich. Z towarów i usług korzystają nieodpłatnie wszyscy uczestnicy projektu w szkołach i placówkach Stowarzyszenia, a także mieszkańcy środowisk lokalnych z obszarów na terenie, których prowadzone są szkoły Stowarzyszenia. W ramach realizacji projektów nie zachodzi proces zbywania towarów i usług. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia, mając na celu indywidualizację kształcenia, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, wyrównanie szans edukacyjnych w środowiskach wiejskich, integralny rozwój ucznia, wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, wspieranie wychowawczej roli rodziny, upowszechnienie ochrony praw dziecka. Stowarzyszenie w wyniku realizacji projektów dofinansowanych ze środowisk Funduszy Europejskich nie osiąga żadnych dochodów. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W pierwszym kwartale 2018 r. Stowarzyszenie realizowało projekt "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Tytuł projektu: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości A. W ramach projektu zostanie zagospodarowane miejsce przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Realizacja tego projektu mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie rekreacji na obszarach wiejskich.

Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Stowarzyszenie. Zakupione towary i usługi wykorzystane zostaną wyłącznie do realizacji projektu. Z towarów i usług zakupionych w związku z realizacją projektu korzystać będą nieodpłatnie wszyscy uczestnicy projektu. W ramach realizacji projektu nie zachodzi proces zbywania towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dla wydatków ponoszonych na realizację projektu "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości A" w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczania lub zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dla wydatków ponoszonych na realizację projektu: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości A. W ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Zakupione towary i usługi zostały wykorzystane do utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości A. Realizacja tego projektu mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia mających na celu rozwój rekreacji podniesienie standardu mieszkańców, a także zintegrowanie społeczności lokalnej wokół wspólnego pomysłu mającego na celu stworzenie atrakcyjnego, ogólnodostępnego i bezpłatnego miejsca do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Z towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu korzystać będą nieodpłatnie wszyscy lokalni mieszkańcy. W ramach realizacji projektu nie zachodzi proces zbywania towarów i usług. Wobec powyższego brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 35, z późn. zm.) stąd Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku naliczonego. Ponadto Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, co wyklucza możliwość dokonywania odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie działa w celu osiągnięcia zysku. W pierwszym kwartale 2018 r. Stowarzyszenie realizowało projekt "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Tytuł projektu: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości A. W ramach projektu zostanie zagospodarowane miejsce przestrzeni publicznej poprzez usytuowanie obiektu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Realizacja tego projektu mieści się w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie rekreacji na obszarach wiejskich.

Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Stowarzyszenie. Zakupione towary i usługi wykorzystane zostaną wyłącznie do realizacji projektu. Z towarów i usług zakupionych w związku z realizacją projektu korzystać będą nieodpłatnie wszyscy uczestnicy projektu. W ramach realizacji projektu nie zachodzi proces zbywania towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości A".

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego związanego z opisanym projektem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego działania Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Stowarzyszenie nie spełnia tych warunków, nie ma więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości A".

W konsekwencji stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Zaznacza się także, że stosownie do art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl