0112-KDIL2-1.4011.702.2022.4.TR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.702.2022.4.TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 września 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 7 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 3 listopada 2022 r. (wpływ 3 listopada 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wnioskodawczyni jest z wykształcenia prawnikiem wpisanym na listę radców prawnych.

W 2021 r. Wnioskodawczyni uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego. Wnioskodawczyni posiada zatem uprawnienia doradcy obywatelskiego. Instytucja doradcy została opisana w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zm.; dalej: UNPP).

Poradnictwo obywatelskie nie mieści się w zakresie działalności prawniczej, jest kwalifikowane wg kodu PKD jako: 88.99.Z.: Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Ponadto Wnioskodawczyni jest wpisana na m.in. na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu.

Wnioskodawczyni planuje rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, która zostanie wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz będzie prowadzona w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej w przyszłości przez Wnioskodawczynię będzie świadczenie usług prawnych, sklasyfikowanych pod nr PKD 69.10.Z (działalność prawnicza). W związku ze świadczeniem w ramach działalności gospodarczej usług z zakresu działalności prawniczej Wnioskodawczyni będzie również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Niezależnie od świadczenia usług prawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zamierza również zawrzeć umowy z powiatami lub organizacjami pozarządowymi, dotyczące świadczenia przez Wnioskodawczynię nieodpłatnej pomocy prawnej (lub też ewentualnie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji) oraz edukacji prawnej na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o których mowa w UNPP, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Powiat powierza połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Organizację pozarządową, która będzie prowadzić punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy zawartej z powiatem. Wraz z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacjom pozarządowym powierza się realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w UNPP.

Zgodnie z art. 4 UNPP, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UNPP, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a)nieodpłatną mediację, lub 4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Z kolei w myśl art. 3a UNPP, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Ponadto nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Jak stanowi art. 3b UNPP, edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1)

prawach i obowiązkach obywatelskich;

2)

działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3)

mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4)

możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5)

dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania z zakresu edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Jak wynika z przepisów UNPP, Wnioskodawca może na podstawie umowy zawartej z powiatem świadczyć nieodpłatną pomoc prawną (w tym nieodpłatną mediację), natomiast na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego - nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatną mediację, jak również zadania z zakresu edukacji prawnej.

Zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wraz z nieodpłatną mediacją) uregulowane zostały w UNPP. W szczególności:

1)

nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są w lokalach wskazanych przez powiat przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej zapewnionej przez Powiat lub organizację pozarządową;

2)

nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie realizowane są w ramach dyżurów - zgodnie z harmonogramem wskazanym przez powiat;

3)

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę;

4)

każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentowany jest przez radcę prawnego / doradcę obywatelskiego w karcie pomocy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości;

5)

radca prawny / doradca obywatelski odbiera od osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy stosowne oświadczenia i przekazuje je w wyznaczonym terminie do Powiatu względnie do organizacji pozarządowej będącej Zleceniodawcą;

6)

radca prawny / doradca obywatelski świadczy nieodpłatną pomoc prawną / nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego na zasadach i w zakresie wynikającym z UNPP;

7)

organizacja pozarządowa, która prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Zleceniodawca) opracowuje i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez Zleceniobiorców.

W ramach umów zawieranych przez Wnioskodawczynię z powiatami oraz organizacjami pozarządowymi:

1) Wnioskodawczyni zostanie zobowiązana do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i/lub edukacji prawnej na zasadach wynikających z UNPP;

2)

świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego następować będzie w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę (powiat lub organizację pozarządową) zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Zleceniodawcę w ramach dyżurów obejmujących co najmniej 4 godziny każdy dyżur, przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej zapewnionej przez powiat lub organizację pozarządową. Dla własnej wygody Wnioskodawczyni będzie mogła ewentualnie skorzystać z własnego laptopa;

3)

realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej następować będzie w formach, terminach oraz miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę (w szczególności może to być opracowywanie informatorów i poradników lub prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów);

4)

każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentowany będzie przez Wnioskodawczynię w karcie pomocy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości;

5) Wnioskodawczyni odbierać będzie od osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy odpowiednie oświadczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 UNPP i będzie je przekazywać w wyznaczonym terminie do powiatu lub ewentualnie do organizacji pozarządowej będącej Zleceniodawcą;

6) Wnioskodawczyni będzie ewidencjonowała pełnione przez siebie dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ewidencji czasu pracy, która może być prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym również w ramach systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że:

7) Wnioskodawczyni w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i/lub edukacji prawnej zobowiązana będzie do stosowania standardów przyjętych przez organizację pozarządową będącą Zleceniodawcą;

8) Zleceniodawca będący organizacją pozarządową będzie miał możliwość dokonania kontroli poprawności świadczonej przez Wnioskodawczynię pomocy - zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, przyjętymi przez tę organizację;

9)

w związku ze świadczoną nieodpłatną pomocą prawną i/lub nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim i/lub edukacją prawną Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec osób trzecich. Wnioskodawczyni może natomiast odpowiadać wobec Zleceniodawcy z tytułu wykonania umowy na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego;

10)

z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i/lub edukacji prawnej Wnioskodawczyni przysługiwać będzie od Zleceniodawcy (powiatu lub organizacji pozarządowej) stałe wynagrodzenie za każdy pełniony dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wynagrodzenie to może zostać powiększone o dodatek z tytułu gotowości do pełnienia przez Wnioskodawczynię zastępstw podczas dyżurów przydzielonych innym radcom prawnym / adwokatom / doradcom obywatelskim oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wnioskodawczyni nie będzie zależna od osiąganych efektów, w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia Wnioskodawczyni nie będzie zależna od tego, ile porad udzielono w danym miesiącu. Wnioskodawczyni nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia - jest ono bowiem stałe w odniesieniu do każdego dyżuru i może być powiększone o ewentualny dodatek z tytułu gotowości do pełnienia zastępstw podczas dyżurów innych wykonawców oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej;

11)

w związku z realizacją umów Wnioskodawczyni będzie ponosiła wyłącznie wydatki w postaci kosztów dojazdu do miejsca dyżuru oraz koszty doręczenia dokumentacji sprawozdawczej. W związku z realizacją wskazanych umów Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła żadnych innych wydatków. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła żadnego ryzyka ekonomicznego w związku z realizacją przedmiotowych umów.

W uzupełnieniu wniosku podano, co następuje.

W związku z realizacją umów dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i/lub edukacji prawnej, Wnioskodawczyni przysługiwać będzie od Zleceniodawcy (powiatu lub organizacji pozarządowej) określone w umowie wynagrodzenie. Przedmiotowe czynności będą zatem wykonywane w celach zarobkowych. Niezależnie od powyższego Wnioskodawczyni zawierając umowy z powiatami lub organizacjami pozarządowymi kieruje się także pobudkami altruistycznymi, obejmującymi dążenie do szerzenia świadomości prawnej wśród osób najbardziej potrzebujących, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W związku ze świadczoną nieodpłatną pomocą prawną i/lub nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim i/lub edukacją prawną Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Umowy zawierane pomiędzy Wnioskodawczynią a Zleceniodawcą (powiatem lub organizacją pozarządową) będą zawierały sformułowanie, że z tytułu wykonania umowy Wnioskodawczyni nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich (względnie, że odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Zleceniodawca) albo też umowy te nie będą zawierały w tym zakresie żadnego postanowienia. W każdym z ww. przypadków odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych przez Wnioskodawczynię czynności oraz ich wykonywanie będzie ponosił Zleceniodawca (powiat lub organizacja pozarządowa) na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.

Wnioskodawczyni w związku z realizacją umów zawieranych z powiatami lub organizacjami pozarządowymi Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła ryzyka gospodarczego ani ekonomicznego.

Wnioskodawczyni będzie świadczyć nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i/lub edukację prawną na rzecz osób uprawnionych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (dalej: UNPP). Wnioskodawczyni nie będzie wykonywała przedmiotowych czynności we własnym imieniu ale w imieniu podmiotu zlecającego (tj. powiatu lub organizacji pozarządowej).

W związku z realizacją umów zawieranych z powiatami lub organizacjami pozarządowymi Wnioskodawczyni będzie ponosiła wyłącznie wydatki w postaci kosztów dojazdu do miejsca dyżuru oraz koszty doręczenia dokumentacji sprawozdawczej (koszt kopert i znaczków pocztowych). Wnioskodawczyni w związku z realizacją umów zawieranych z powiatami lub organizacjami pozarządowymi Wnioskodawczyni nie będzie zatem ponosiła ryzyka gospodarczego ani ekonomicznego.

Pozyskiwanie osób zainteresowanych uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie i/lub edukacji prawnej nie należy do zakresu działania Wnioskodawczyni. Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o których mowa w UNPP, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby te uzyskują informację o funkcjonowaniu punktów np. na stronach internetowych powiatów.

Jak już wskazano wyżej, pozyskiwanie osób zainteresowanych uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie i/lub edukacji prawnej nie należy do zakresu działania Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni nie będzie podejmowała w ww. zakresie żadnych czynności.

Umowy zawierane pomiędzy Wnioskodawczynią a Zleceniodawcą (powiatem lub organizacją pozarządową) będą określały godziny wykonywania tejże umowy przez Wnioskodawczynię. Umowy będą w szczególności określały harmonogram pełnienia dyżurów przez Wnioskodawczynię. Każdy z dyżurów będzie obejmował 4 godziny. W sytuacjach przewidzianych w UNPP dyżur może zostać wydłużony na żądanie starosty do co najmniej 5 godzin. Wnioskodawczyni będzie ponadto mogła pełnić zastępstwa podczas dyżurów przydzielonych innym radcom prawnym / adwokatom / doradcom obywatelskim, jeżeli nie będą oni mogli realizować swojego dyżuru w danym dniu.

Wykonywanie umów przez Wnioskodawczynię będzie następowało w ramach 4-godzinnych dyżurów, zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie, niezależnie od liczby osób zainteresowanych uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawną lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W sytuacjach przewidzianych w UNPP dyżur może zostać wydłużony na żądanie starosty do co najmniej 5 godzin.

Wnioskodawczyni, w ramach realizacji umów zawieranych z powiatami lub organizacjami pozarządowymi nie będzie mogła reprezentować osób zainteresowanych przed organami państwowymi, urzędami czy sądami ani też nie będzie mogła sporządzać w ich imieniu pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

Przedmiot umów zawieranych z powiatami lub organizacjami pozarządowymi został ściśle uregulowany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UNPP, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub 4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zgodnie z art. 3a UNPP, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Ponadto nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zgodnie z art. 3b UNPP, edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1)

prawach i obowiązkach obywatelskich;

2)

działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3)

mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4)

możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5)

dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Z kolei zgodnie z art. 4a ust. 1 UNPP, nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2)

przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3)

przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4)

przeprowadzenie mediacji;

5)

udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, jak również spraw, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Przedmiot umów zawartych z powiatami lub organizacjami pozarządowymi nie będzie tożsamy z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię. Wnioskodawczyni będzie prowadziła działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie działalność prawnicza (PKD 69.10.Z).

W ramach umów zawartych z powiatami oraz organizacjami pozarządowymi Wnioskodawczyni będzie mogła świadczyć nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym nieodpłatną mediację) oraz edukację prawną na podstawie przepisów UNPP.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna nie mieszczą się w zakresie przedmiotu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawczynię. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie klasyfikowane jest bowiem jako "Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana" (PKD 88.99.2), natomiast edukacja prawna klasyfikowana jest jako "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (PKD 85.59.B).

Również świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest tożsame z przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni - nieodpłatna pomoc prawna obejmuje precyzyjnie określone czynności, wskazane w art. 3 ust. 1 UNPP, realizowane w warunkach wynikających z UNPP (w tym w szczególności w miejscu i czasie określonym przez powiat na rzecz osób uprawnionych w rozumieniu przepisów UNPP). Wnioskodawczyni w ramach wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie przepisów UNPP nie ma możliwości swobodnego i samodzielnego organizowania czynności, w tym wyboru godzin i dni dyżuru, lokalu, infrastruktury czy osób uprawnionych. Wnioskodawczyni, w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie będzie mogła reprezentować osób zainteresowanych przed organami państwowymi, urzędami czy sądami ani też nie będzie mogła sporządzać w ich imieniu pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Co więcej, każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - zgodnie z wymogami UNPP - będzie przez Wnioskodawczynię dokumentowany w karcie pomocy sporządzanej drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ponadto Wnioskodawczyni w związku z realizacją umów zawieranych z powiatami lub organizacjami pozarządowymi nie będzie ponosić ryzyka gospodarczego i ekonomicznego.

Wnioskodawczyni w związku z realizacją umów zawartych z powiatami lub organizacjami pozarządowymi nie podejmie współpracy z innymi podmiotami.

W związku ze świadczoną nieodpłatną pomocą prawną i/lub nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim i/lub edukacją prawną Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec osób trzecich. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego / edukacji prawnej będzie mogła dochodzić swoich roszczeń od podmiotu Zlecającego (powiatu lub organizacji pozarządowej).

Wnioskodawczyni może odpowiadać wobec Zleceniodawcy z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.

Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawczyni będzie następowała w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawczynię. Wypłata będzie następowała na podstawie rachunków wystawianych przez Wnioskodawczynię.

Wnioskodawczyni będzie wystawiała rachunki na rzecz Zleceniodawców jako osoba fizyczna (prywatna), bez wskazywania na fakt prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni będzie zawierała opisane we wniosku umowy z powiatami oraz organizacjami pozarządowymi jako osoba fizyczna (prywatna), bez wskazywania na fakt prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawczy będzie zawierać opisane we wniosku umowy z powiatami oraz organizacjami pozarządowymi poza działalnością gospodarczą ze względu na warunki wykonywania tychże umów, tj.:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie czynności przez Wnioskodawczynię (z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych) ponosić będzie Zlecający (tj. powiat lub organizacja pozarządowa) oraz

2) Wnioskodawczyni będzie wykonywała czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zlecającego te czynności (tj. powiat lub organizację pozarządową) oraz

3) Wnioskodawczyni będzie otrzymywała od Zlecającego określone wynagrodzenie i nie będzie ponosiła ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem umów.

Pomiędzy Wnioskodawczynią a powiatami oraz organizacjami pozarządowymi zawierane będą umowy zlecenia. Ewentualnie umowy mogą zostać zatytułowane jako umowy o świadczenie usług, których natura jest zbieżna z umowami zlecenia i do których to umów - zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego - stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Czy wynagrodzenie, które będzie przysługiwało Wnioskodawczyni z tytuły wykonywania umowy zlecenia zawartej z powiatem lub z organizacją pozarządową należy kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.), tj. będą to przychody wymienione w pkt 8 - przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby prawnej?

Pani stanowisko w sprawie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

Zdaniem Wnioskodawczyni - w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych - wynagrodzenie, które będzie przysługiwało Wnioskodawczyni z tytułu wykonywania umowy zlecenia zawartej z powiatem lub z organizacją pozarządową należy kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. będą to przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby prawnej (art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f.).

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawczyni:

Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało z tytułu wykonywania umowy zlecenia zawartej z powiatem lub z organizacją pozarządową, będzie mieściło się w zakresie przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. będą to przychody wymienione w pkt 8 - przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby prawnej.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21,52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f., źródłami przychodów są m.in.:

* działalność wykonywana osobiście (pkt 2),

* pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Definicję powyższą uzupełnia regulacja zawarta w art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którą za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zważywszy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione - zdaniem Wnioskodawczyni przychody uzyskiwane z tytułu umów zlecenia zawieranych z powiatem lub organizacją pozarządową w zakresie świadczenia pomocy prawnej i/lub poradnictwa obywatelskiego i/lub edukacji prawnej należy kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, tj. jako przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby prawnej (art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f.).

Ocena stanowiska dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 źródłami przychodów są:

* działalność wykonywana osobiście,

* pozarolnicza działalność gospodarcza.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje działalności wykonywanej osobiście przez określenie jej cech, lecz wskazuje w art. 13 jakiego rodzaju przychody kwalifikują się do tej działalności. Zgodnie z art. 13 pkt 8 ww. ustawy:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a)

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b)

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Definicję działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego zawiera natomiast art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do tego przepisu:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Uzupełnieniem powyższej definicji działalności gospodarczej są przesłanki negatywne, których łączne spełnienie wyklucza możliwość zaliczenia przychodów z działalności podatnika do źródła przychodów działalność gospodarcza.

W myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z treści wyżej cytowanego przepisu wynika, że wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie trzy przesłanki w nim wymienione.

Stosownie z kolei do art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zm.):

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.

Na mocy art. 5 ust. 1 ww. ustawy:

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego uzyskiwane przez Panią przychody z tytułu umowy zlecenia należało będzie zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegających opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla tego źródła przychodów.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zagadnienie dotyczące podatku od towarów i usług jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl