0112-KDIL2-1.4011.530.2022.2.MB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.530.2022.2.MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 czerwca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 22 czerwca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 września 2022 r. (wpływ 27 września 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca od 1 marca 2010 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą (...), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiotem jest działalność związana z wytwarzaniem oprogramowania oraz w zakresie badań i prac rozwojowych w dziedzinie informatyki i techniki, w szczególności przetwarzania danych.

Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca na podstawie umowy o świadczenie usług z firmą (dalej: "Spółka") świadczy usługi programistyczne (...).

W ramach omawianej działalności gospodarczej, w ramach współpracy ze Spółką, Wnioskodawca tworzy, rozwija i ulepsza oprogramowanie dla klienta docelowego (...).

Wnioskodawca tworzy lub współtworzy oprogramowanie (jako członek zespołu, lub samodzielnie), tworzące i rozwijające portal służący firmom - podmiotom trzecim - (...).

Wnioskodawca tworzy oprogramowanie z wykorzystaniem darmowych, ogólnodostępnych bibliotek i frameworków (udostępnianych na podstawie nieodpłatnych licencji) oraz rozwija i ulepsza oprogramowanie będące własnością Spółki, na podstawie udzielonej Mu w tym celu licencji. Oprogramowanie wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Niego działalności gospodarczej jest rezultatem Jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wytwarzanie, ulepszanie i rozwijanie oprogramowania ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) ale nie rutynowy, w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępne aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym m.in. z zakresu narzędzi informatycznych, sieci i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług) w postaci nowoczesnych, innowacyjnych systemów wspomagających automatyzację procesów i ulepszających metody predykcji (poprzez przewidywanie przyszłych realizacji albo cech statystycznych zjawisk losowych) w przedsiębiorstwach.

W ramach omawianej działalności Wnioskodawca zdobywa, poszerza i łączy interdyscyplinarną wiedzę z zakresu matematyki, algorytmiki i informatyki oraz zintegrowanych systemów w celu optymalizacji i rozwijania omawianych systemów (oprogramowania). Efekty działalności Wnioskodawcy w ramach oprogramowania automatyzacji i integracji są rozwiązaniami na tyle innowacyjnymi, że odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących.

Wobec tego, że Wnioskodawca przenosi na Spółkę w ramach zawartej umowy całość autorskich praw majątkowych (wraz z kodami źródłowymi) do wytwarzanego w omówiony sposób oprogramowania, osiąga On dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. regulacjami IP Box, Wnioskodawca chciałby skorzystać z przepisów art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania w odniesieniu do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy). W konsekwencji, zamierza On w zeznaniu rocznym za rok 2019 oraz kolejnych rozliczyć dochód uzyskany z autorskiego prawa do programu komputerowego w ramach opisanej współpracy ze Spółką, z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że na potrzeby skorzystania z IP Box będzie posiadał odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ewidencję pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy, przypadających na każde ww. prawo i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Wnioskodawca doprecyzowuje, że odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie przez Wnioskodawcę czynności ponosi (prawdopodobnie, ponieważ Wnioskodawca nie zna treści umów łączących Zleceniodawcę z innymi podmiotami) Spółka, jednak nie wyklucza to obciążenia Wnioskodawcy odpowiedzialnością w razie niedochowania przez Niego warunków umowy ze Spółką oraz niewykonania obowiązków wynikających z tej umowy. Czynności prowadzące do realizacji poszczególnych projektów są konsultowane przez Wnioskodawcę z innymi osobami tworzącymi oprogramowanie na rzecz Spółki, a także z osobą pełniącą funkcję "kierownika projektu" (która pełni funkcję koordynującą) oraz z osobą lub osobami trzecimi będącymi przedstawicielami klienta Spółki.

Wnioskodawca, jak również inne osoby współpracujące nad danym projektem mają dużą niezależność podczas realizacji swoich obowiązków, a czynności te są tylko konsultowane - nie są nadzorowane, ani wykonywane pod niczyim kierownictwem: Wnioskodawca zajmuje się zarówno projektowaniem modułów jak i w następstwie ich oprogramowywaniem. Czas realizacji obowiązków Wnioskodawcy wynikających z umowy również nie jest wyznaczany przez Spółkę, niemniej jest podawany termin zakończenia poszczególnych projektów (jako data graniczna). Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze i odpowiedzialność, związane z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że ewentualne licencje na rozwój i ulepszanie oprogramowania - niezbędne do realizacji poszczególnych projektów - udzielone Wnioskodawcy w ramach świadczenia usług na rzecz Spółki nie są licencjami wyłącznymi, ponieważ nad rozwojem i ulepszaniem oprogramowania pracuje wiele osób współpracujących nad danym projektem. Licencja niewyłączna została Wnioskodawcy udzielona przez Spółkę.

Jednocześnie zaznaczono, że Wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję w sposób zapewniający wyodrębnienie poszczególnych autorskich praw oraz ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty) przypadających na każde z takich praw.

Od 2017 r. Wnioskodawca realizuje projekt dla Spółki, tj. oprogramowanie tworzące i rozwijające portal, poprzez tworzenie i rozwijanie (...).

Napisane przez Wnioskodawcę programistyczne procedury osadzone realizują też tworzenie (...). Każdy kolejny podprojekt wymaga, aby posiadał aktualną wiedzę na temat programowania, algorytmów i bezpieczeństwa. Konieczne jest poszerzenie wiedzy, aby sprostać wymaganiom projektu i osiągnąć zamierzone cele.

Wnioskodawca podąża też za szybko zmieniającymi się technologicznymi standardami branży, co wymaga ciągłego i systematycznego rozwijania własnej wiedzy oraz praktycznego jej wykorzystania. Pracuje w ścisłej współpracy ze Spółką. Cyklicznie wystawia fakturę oraz dokonuje przekazania wykonanych prac z oświadczeniem przekazania całości majątkowych praw autorskich Spółce (wynikający z umowy lub zamówienia), z którą współpracuje. Całość przychodów pochodzi ze sprzedaży praw autorskich Spółce.

Ewidencję dotyczącą tego projektu (kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) Wnioskodawca prowadzi od 1 stycznia 2019 r., a więc pierwszy miesiąc objęty ewidencją to styczeń 2019 r., i od stycznia 2019 r. Wnioskodawca prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową.

Wnioskodawca wskazuje, że wniosek dotyczy możliwości zastosowania 5% stawki podatkowej wobec dochodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę z tytułu przenoszenia na Spółkę autorskich praw majątkowych w odniesieniu do oprogramowania wraz z projektem, wytworzonego przez Wnioskodawcę, jak również powstałego na skutek rozwijania i ulepszania przez Wnioskodawcę oprogramowania przez Niego wytworzonego, gdy rozwój i ulepszanie ma miejsce przed przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Spółkę.

Wskazuje przy tym, że rozwijanie i ulepszanie oprogramowania dokonywane jest przez Wnioskodawcę jeszcze przed przeniesieniem na Spółkę autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania, a więc następuje na podstawie własnej inwencji twórczej Wnioskodawcy, w celu wykonania usług na rzecz Spółki. Wnioskodawca niniejszym precyzuje, że osiąga dochód z prawa własności intelektualnej i taki dochód ma zamiar opodatkować preferencyjną stawką 5%. Jednocześnie wyjaśnia, że ewidencja w formie elektronicznej jest prowadzona na bieżąco (art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku podał Pan następujące informacje:

W zakresie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, osiąga Pan dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co oznacza, że przenosi Pan w całości prawa własności do programu komputerowego, a wartość tego prawa została określona w umowie lub na fakturze. W przypadku, gdy jest Pan członkiem zespołu lub podwykonawcą, to prowadzi swoją działalność badawczo-rozwojową i realnie tworzy osobne innowacyjne programy komputerowe w ramach rozwijania istniejącego oprogramowania - klient każdemu z członków zespołu zleca wytworzenie oprogramowania bądź jego części i każdy osobno (w tym Pan w ramach bezpośrednio własnej prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej) niezależnie od innych programistów tworzy oprogramowanie (autorskie prawo do programu komputerowego) lub jego części, które stanowią osobny przedmiot obrotu, który podlega również ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku gdy rozwija Pan lub ulepsza oprogramowanie komputerowe, to czynności te zmierzają do poprawy użyteczności i funkcjonalności tego oprogramowania (tworzy Pan nowe kody i algorytmy w językach programowania), a w efekcie podjętych czynności powstają nowe, odrębne od tego oprogramowania utwory (nowe kwalifikowane prawo własności intelektualnej w postaci nowego autorskiego prawa do programu komputerowego), podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przenosi Pan całość autorskich praw majątkowych, otrzymując w zamian wynagrodzenie za sprzedaż tych praw. W przypadku dokonywania ulepszeń, modyfikacji i rozwijania wskazuje Pan, że wniosek dotyczy możliwości zastosowania 5% stawki podatkowej wobec dochodu uzyskiwanego przez Pana z tytułu przenoszenia na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych w odniesieniu do oprogramowania wraz z projektem, wytworzonego przez Pana, jak również powstałego na skutek rozwijania i ulepszania oprogramowania wytworzonego, gdy rozwój i ulepszanie ma miejsce przed przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę (oprogramowanie w ramach przekazania praw autorskich jest przyjmowane, przetestowane i potwierdzane przekazaniem wynagrodzenia - w cyklach ukończenia modułu, najczęściej miesięcznym, a opodatkowanie odpłatnego ich zbycia następuje zgodnie z art. 30c oraz art. 44). Wskazuje Pan przy tym, że rozwijanie i ulepszanie oprogramowania dokonywane jest przez Pana jeszcze przed przeniesieniem na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania, a więc następuje na podstawie Pana własnej inwencji twórczej, każdorazowo z wykorzystaniem prowadzonych przez Pana prac rozwojowych.

Odnosząc powyższe wskazuje Pan, że:

W ramach indywidualnej działalności gospodarczej tworzy, rozwija i ulepsza programy komputerowe.

Wykonuje Pan powyższe czynności w ramach prowadzonej przez Pana działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; jest to działalność o charakterze twórczym, podejmowana w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), ale nie rutynowy, w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W ramach prowadzonej działalności nabywa Pan, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym m.in. z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług) w postaci nowoczesnych, innowacyjnych systemów i platform - poprzez tworzenie (...).

W wyniku prowadzonych przez Pana prac (w tym w wyniku rozwijania i ulepszania oprogramowania) powstaje autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przenosi Pan na Zleceniodawcę w całości prawa własności do poszczególnych programów komputerowych, a wartość tego prawa została określona w umowie lub na fakturze. Jak wskazał Pan - osiąga dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Od 1 stycznia 2019 r. prowadzi Pan systematycznie i na bieżąco, od momentu poniesienia pierwszych kosztów, odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję w sposób zapewniający wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz w sposób pozwalający na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. Pierwszy dochód do którego zamierza Pan zastosować preferencyjną 5% stawkę podatku osiągnął Pan 31 stycznia 2019 r.

Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie przez Pana czynności ponosi (prawdopodobnie, ponieważ nie zna Pan treści umów łączących Zleceniodawcę z innymi podmiotami) Spółka, jednak nie wyklucza to obciążenia Pana odpowiedzialnością w razie niedochowania przez Pana warunków umowy ze Spółką oraz niewykonania obowiązków wynikających z tej umowy. Czynności prowadzące do realizacji poszczególnych projektów są konsultowane przez Pana z innymi osobami tworzącymi oprogramowanie na rzecz Spółki, a także z osobą pełniącą funkcję "koordynatora projektu" (która pełni funkcję koordynującą) oraz z osobą lub osobami trzecimi będącymi przedstawicielami klienta Spółki. Pan, jak również inne osoby współpracujące nad danym projektem mają dużą niezależność podczas realizacji swoich obowiązków, a czynności te są tylko konsultowane: zajmuje się Pan zarówno projektowaniem modułów jak i w następstwie ich oprogramowywaniem. Czas realizacji Pana obowiązków wynikających z umowy również nie jest wyznaczany przez Spółkę, niemniej jest podawany termin zakończenia poszczególnych projektów (jako data graniczna). Ponosi Pan ryzyko gospodarcze i odpowiedzialność, związane z prowadzoną przez Pana działalnością: na Panu ciąży odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie powierzonych czynności oraz ryzyko gospodarcze związane z działalnością gospodarczą to m.in. ryzyko inwestycyjne, czyli prawdopodobieństwo nieuzyskania przez Pana przewidywanych wyników ekonomiczno-finansowych związanych z podejmowanym przedsięwzięciem.

Efekty pracy, w wyniku których powstaje Pana oprogramowanie zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej, nie są efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny, nie są techniczną tylko twórczą realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez zleceniodawcę.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji IP Box jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, co jest wyrazem zgodności tej preferencji z podejściem nexus z Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5.

W załączniku do zeznania podatkowego wykaże Pan łączną kwotę dochodu podlegającą opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%. Natomiast pozostała część dochodu, która nie będzie podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką, zostanie wykazana w zeznaniu podatkowym i opodatkowana łącznie z pozostałymi dochodami z działalności gospodarczej. Wskaźnik nexus obliczy Pan zgodnie z następującym wzorem (w następujący sposób): w liczniku: ((a + b) x 1,3) w mianowniku: (a + b + c + d).

Poszczególne litery we wzorze oznaczają koszty faktycznie poniesione, tj. uregulowanie zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności, przez podatnika na: a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP, b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT,d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP.

Oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem Pana prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

Mając powyższe na uwadze, dochód z tytułu przeniesienia praw do opisanego przez Pana oprogramowania, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej od stycznia 2019 r., poprzez (...) a Pana wykorzystane prace badawczo-rozwojowe zostały zakończone pozytywnym wynikiem - kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP.

Prowadzi Pan prace rozwojowe od początku współpracy ze Spółką, a więc od stycznia 2019 r. Prace rozwojowe dotyczyły/dotyczą rozwijania oprogramowania należącego do klienta Spółki o nowe, innowacyjne funkcjonalności. Ich celem/celami było i jest wytwarzanie nowych funkcjonalności, nowych modułów oprogramowania - programów komputerowych, do których autorskie prawa majątkowe były/są przenoszone na Spółkę i które są implementowane do oprogramowania klienta. Prace rozwojowe obejmowały/obejmują Pana czynności szczegółowo opisane we wniosku i uzupełnieniu, a wszystkie one wykonywane są przy wykorzystaniu i pogłębianiu wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zajmuje się Pan rozwijaniem oprogramowania należącego do klienta Spółki o nowe funkcje oraz poprawia w nim błędy.

Osobiście poprawia Pan wydajność istniejącego kodu, dodaje usprawnienia interfejsu użytkownika i nowe funkcjonalności mające na celu usprawnienie istniejących w systemie procesów. Wskazuje Pan ponownie, iż prowadzona bezpośrednio przez Pana indywidualna działalność (w ramach współpracy z ww. Spółką) obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych procesów lub usług, albowiem nieustanie, przy codziennym świadczeniu usług zdobywa Pan nową wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, pogłębia ją Pan, a następnie wykorzystuje do wytwarzania programów komputerowych (kodów źródłowych, interfejsów, algorytmów).

Powstałe programy komputerowe są i będą efektem Pana własnej, samodzielnej działalności twórczej, wynikiem zdobytej wcześniej i wykorzystanej wiedzy w tej dziedzinie. Dzięki powyższemu procesowi powstaje nowy produkt. Podstawą do stwierdzenia powyższego są faktycznie wykonywane przez Pana czynności, proces myślowy i efekt tego procesu. W ramach swojej działalności wytwarzał Pan, wytwarza i będzie wytwarzał programy komputerowe dla Zleceniodawcy - Spółki bezpośrednio przez działalność o charakterze twórczym, prowadzoną w sposób systematyczny, tj. metodyczny i uporządkowany, stale poszerzając zasoby swojej wiedzy bądź też bazując na wiedzy dotychczasowej do tworzenia nowych zastosowań.

W ramach prowadzonej działalności nabywa Pan, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług). Efekty samodzielnej Pana działalności są rozwiązaniami niewystępującymi dotychczas w Pana praktyce gospodarczej lub są na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Pana czynności nie obejmują prac rutynowych, a zmierzają do ulepszenia i poprawy funkcjonalności tworzonego oprogramowania.

Programy komputerowe, do których autorskie prawa majątkowe są przenoszone na Spółkę są tworzone przez Pana w ramach tych prac rozwojowych. Prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Tym wynikiem lub wynikami będą nowe funkcjonalności, moduły oprogramowania. Wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały formę programu komputerowego. Ten wynik, wyniki będą wykorzystywane/są wykorzystywane przez Pana na potrzeby Pana działalności, w celach komercyjnych, zarobkowych. W wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony proces/usługę. Tym produktem jest/są programy komputerowe wytworzone w ramach usług świadczonych na rzecz Spółki.

Oferuje Pan lub będzie oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych w swojej działalności gospodarczej. W stosunku do dotychczasowej Pana działalności procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Nowy, ulepszony charakter procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Otrzymywane przez Pana przychody są bezpośrednim skutkiem prowadzonych przez Pana prac rozwojowych i wytwarzanych efektów tych prac. Gdyby nie prowadził Pan prac rozwojowych i nie wytwarzał programów komputerowych, nie uzyskiwałby Pan przychodów ze współpracy ze Spółką, o których mowa we wniosku.

W każdym przypadku tworzenie przez Pana programu komputerowego wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prowadził Pan albo prowadzi odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego programu komputerowego, który jest efektem Pana pracy.

Dochód ze zbycia przez Pana prawa do oprogramowania komputerowego stanowi kwalifikowany dochód w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Preferencyjną stawkę opodatkowania wynoszącą 5% uzyskanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej chciałby Pan zastosować w odniesieniu do dochodu z kwalifikowanego źródła uzyskanego w roku 2019 i kolejnych, a przedstawiony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Pana w złożonym wniosku w późniejszych latach.

Efektem prac prowadzonych samodzielnie przez Pana jest program komputerowy (moduł) podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż współtworzy Pan złożony system wielomodułowy, a każdy z modułów (część/fragment/element) może działać samodzielnie, może także działać i działa spójnie z innymi modułami.

W zakresie złożonego wniosku nie wnosi Pan o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie oceny czy opisana we wniosku działalność, którą Pan prowadzi jest działalnością badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Przedmiot wniosku mający być przedmiotem rozstrzygnięcia przez wskazanie konkretnych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podejmowana bezpośrednio przez Pana działalność w zakresie tworzenia, ulepszenia i rozwijania oprogramowania oraz jego części, w okresie którego dotyczy wniosek obejmowała/obejmuje i będzie obejmować prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nie podejmuje Pan działalności twórczej obejmującej badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie prowadzi Pan badań naukowych, a prace rozwojowe, jak to zostało wskazane we wniosku).

Wobec zamiaru skorzystania przez Pana z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatku dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży oprogramowania lub jego części począwszy od 2019 r. opisane i wyeksponowane we wniosku oraz uzupełnieniu (na skutek wezwania) informacje/ dane/ warunki - miały miejsce/ mają miejsce oraz dojdzie do ich spełnienia.

Uzyskuje Pan wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu umowy oraz z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy. Uzyskuje Pan zatem wynagrodzenie za czynności polegające na tworzeniu programów komputerowych w sposób opisany we wniosku i uzupełnieniu oraz z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów.

Zgodnie z postanowieniami umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie przenosi Pan na Spółkę na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych całość majątkowych praw autorskich do utworów wraz z nieodwołalnym prawem do rozporządzania oraz wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, na polach eksploatacji szczegółowo wskazanych w umowie.

Przeniesienie praw następuje z chwilą ustalenia utworu lub jego możliwej do wyodrębnienia części w jakiejkolwiek formie, niezależnie od tego czy ustalenie obejmuje całość, czy część utworu i niezależnie od tego, czy całość lub część utworu osiągnęła ostateczną formę, jednak najpóźniej w chwili wygaśnięcia Umowy. W danym miesiącu tworzy Pan dane programy komputerowe i uzupełnia ewidencję wykonanych zadań, która jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

Przeniesienie praw i wyodrębnienie programu komputerowego potwierdzają zapisy umowy i czynności Stron, tj. wytworzenie programu komputerowego, jego utrwalenie, zapis, wykazanie w karcie ewidencji, przyjęcie tych prac przez Spółkę i zapłata należności za dany miesiąc świadczenia usług, w którym wytworzone zostały programy komputerowe. Dodatkowo wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawa IP w ewidencji prowadzonej na potrzeby ulgi IP BOX. Przedmiotowe usługi wykonuje Pan w Polsce.

Pytanie

Czy kwalifikowane dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uzyskane w ramach opisanej sytuacji gospodarczej Wnioskodawca może opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia On wszystkie wymagania ustawowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Z kolei zgodnie z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 5a pkt 38 ustawy i oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z kolei badania naukowe (badania podstawowe i badania aplikacyjne) oraz prace rozwojowe powinny być, stosownie do art. 5a pkt 39 i 40 ww. ustawy rozumiane zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W myśl tych przepisów, badania naukowe są działalnością obejmującą: 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzi On działalność badawczo-rozwojową, tj. prace rozwojowe o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po pierwsze, prace prowadzone przez Wnioskodawcę polegające na tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania (wraz z kompleksowym zaprojektowaniem automatyzacji) mają twórczy charakter, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży m.in. po stronie Wnioskodawcy.

Oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę stanowi oryginalny wytwór Jego twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego. Po drugie, prace wykonywane przez Wnioskodawcę obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do tworzenia, rozwoju i ulepszania nowoczesnych systemów (oprogramowania), przy wykorzystaniu wiedzy Wnioskodawcy z zakresu najnowszych technologii wytwarzania oprogramowania, a także uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji - w szczególności do łączenia odmiennych platform tworzonych w odmiennych środowiskach. Po trzecie, prace nad oprogramowaniem mają charakter systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) ale nie rutynowy, z nastawieniem na rozwój i ulepszanie oprogramowania w przyszłości.

W przypadku dokonywania ulepszeń, modyfikacji i rozwijania Wnioskodawca wskazuje, że wniosek dotyczy możliwości zastosowania 5% stawki podatkowej wobec dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia na Spółkę autorskich praw majątkowych w odniesieniu do oprogramowania wraz z projektem, wytworzonego przez Wnioskodawcę, jak również powstałego na skutek rozwijania i ulepszania oprogramowania wytworzonego, gdy rozwój i ulepszanie ma miejsce przed przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę. Wskazuje przy tym, że rozwijanie i ulepszanie oprogramowania dokonywane jest przez Wnioskodawcę jeszcze przed przeniesieniem na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania, a więc następuje na podstawie własnej inwencji twórczej, w celu wykonania usług na rzecz Spółki: zatem Wnioskodawca precyzuje, że osiąga dochód z prawa własności intelektualnej na rzecz Zleceniodawcy i taki dochód chciałby opodatkować preferencyjną stawką.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, że ewidencja w formie elektronicznej jest prowadzona na bieżąco (art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Po przeniesieniu praw autorskich Wnioskodawcy nie przysługują prawa licencyjne. W przypadku modyfikowania, ulepszania lub rozwijania oprogramowania autorstwa innych osób, nie przysługują Wnioskodawcy z tego tytułu żadne prawa majątkowe. Ponadto Wnioskodawca zwraca uwagę, że przekazując prawa majątkowe Spółce, nie przysługują Jemu żadne prawa licencyjne. Wnioskodawca przenosi na Spółkę całość majątkowych praw autorskich do oprogramowania wytwarzanego w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej (wraz z kodem źródłowym) i otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu, a zatem - w ocenie Wnioskodawcy - osiąga kwalifikowane dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, Wnioskodawca prowadzi odpowiednią ewidencję zgodną z wymogami art. 30cb ww. ustawy, obejmującą okres od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej.

Podsumowując, w zakresie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, Wnioskodawca osiąga dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co oznacza, że przenosi w całości prawa własności do poszczególnych programów komputerowych, a wartość tego prawa została określona w umowie lub na fakturze. W przypadku, gdy jest członkiem zespołu lub podwykonawcą, to prowadzi swoją działalność badawczo-rozwojową. W przypadku gdy rozwija lub ulepsza oprogramowanie komputerowe, to czynności te zmierzają do poprawy użyteczności i funkcjonalności tego oprogramowania, a w efekcie podjętych czynności powstają nowe, odrębne od tego oprogramowania utwory (nowe kwalifikowane prawo własności intelektualnej w postaci nowego autorskiego prawa do programu komputerowego), podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przenosi całość autorskich praw majątkowych, otrzymując w zamian wynagrodzenie za sprzedaż tych praw.

W przypadku dokonywania ulepszeń, modyfikacji i rozwijania Wnioskodawca wskazuje, że wniosek dotyczy możliwości zastosowania 5% stawki podatkowej wobec dochodu uzyskiwanego przez Niego z tytułu przenoszenia na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych w odniesieniu do oprogramowania wraz z projektem, wytworzonego przez Wnioskodawcę, jak również powstałego na skutek rozwijania i ulepszania oprogramowania wytworzonego, gdy rozwój i ulepszanie ma miejsce przed przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że rozwijanie i ulepszanie oprogramowania dokonywane jest przez Niego jeszcze przed przeniesieniem na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania, a więc następuje na podstawie jego własnej inwencji twórczej. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji IP Box jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, co jest wyrazem zgodności tej preferencji z podejściem nexus z Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5.

W załączniku do zeznania podatkowego Wnioskodawca wykaże łączną kwotę dochodu podlegającą opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%. Natomiast pozostała część dochodu, która nie będzie podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką, zostanie wykazana w zeznaniu podatkowym i opodatkowana łącznie z pozostałymi dochodami z działalności gospodarczej.

Wskaźnik nexus Wnioskodawca obliczy zgodnie z następującym wzorem (w następujący sposób): w liczniku: ((a + b) x 1,3) w mianowniku: (a + b + c + d). Poszczególne litery we wzorze oznaczają koszty faktycznie poniesione, tj. uregulowanie zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności, przez podatnika na: a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP, b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT,d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca będzie mógł zastosować stawkę 5% podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania tworzonego przez Wnioskodawcę oraz powstałego na skutek rozwijania i ulepszania przez Wnioskodawcę oprogramowania przez Niego wytworzonego, gdyż rozwój i ulepszanie ma miejsce przed przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Należy przyjąć, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Stosownie bowiem do ust. 4 art. 30ca omawianej ustawy:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) * 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Według art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

W myśl art. 30ca ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który chce skorzystać z ww. preferencji, jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Zgodnie bowiem z art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 omawianej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Powyższe przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box. W tym zakresie wpisują się one w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", "Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki" oraz "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w obszarze innowacyjności. Znowelizowane przepisy mają prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste "zamknięcie" łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Wskazujemy także, że powyższe regulacje polegają na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box ma miejsce również w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży produktu lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Przewidziano także możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom zarówno niepowiązanym, jak i powiązanym.

Podkreślamy także, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnik będzie miał możliwość stosowania niniejszej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację).

W związku z tym, że przepisy dotyczące IP Box odnoszą się do działalności badawczo-rozwojowej, należy także przytoczyć definicje, które wynikają w tym zakresie z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Należy także wskazać, że oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie, jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Z opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego zaprezentowanego w treści wniosku wynika, że w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tworzy Pan rozwija i ulepsza programy komputerowe, podejmowana bezpośrednio przez Pana działalność w zakresie tworzenia, ulepszenia i rozwijania oprogramowania oraz jego części, w okresie którego dotyczy wniosek obejmowała/obejmuje i będzie obejmować prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oprogramowanie stanowi przejaw działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, jest wyrazem Pana własnej pracy intelektualnej, wskazał Pan, że oprogramowanie jest tworzone w sposób systematyczny w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, zatem prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową w powyższym zakresie.

Wytwarzane przez Pana oprogramowanie podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w każdym przypadku - tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku rozwijania/ulepszania utworów - efekty Pana prac są odrębnymi programami komputerowymi, utworami, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Efektem prac prowadzonych samodzielnie przez Pana jest program komputerowy (moduł) podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż współtworzy Pan złożony system wielomodułowy, a każdy z modułów (część/fragment/element) może działać samodzielnie, może także działać i działa spójnie z innymi modułami.

W związku z tym autorskie prawo do programu komputerowego stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej, ponieważ programy komputerowe zostały wytworzone w ramach działalności badawczo-rozwojowej i podlegają ochronie z ww. przepisu.

Przenosi Pan majątkowe prawa autorskie do powstałych programów komputerowych i osiąga dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Jak wyraźnie Pan wskazał we wniosku - przenosi Pan na Spółkę w ramach zawartej umowy całość autorskich praw majątkowych (wraz z kodami źródłowymi) do wytwarzanego w omówiony sposób oprogramowania, osiąga Pan dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, całość Pana przychodów pochodzi ze sprzedaży praw autorskich Spółce.

Prowadzi Pan od 1 stycznia 2019 r. na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, która wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej i pozwala na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadających na każde wyżej wymienione prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Mając powyższe na uwadze, dochód z tytułu przeniesienia praw do opisanego przez Pana oprogramowania, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP. To oznacza, że może Pan skorzystać z preferencyjnego opodatkowania według stawki 5% dochodów z tego tytułu, osiągniętych od 1 stycznia 2019 r.

Podsumowując - może Pan zastosować stawkę 5% do dochodów osiągniętych ze sprzedaży praw autorskich do ww. oprogramowania. Z ulgi tej może Pan skorzystać od 2019 r. Jeśli Pana sytuacja i obowiązujące prawo nie zmienią się, będzie Pan mógł skorzystać z omawianej preferencji także w zeznaniach za kolejne lata podatkowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

* zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl