0112-KDIL2-1.4011.454.2022.1.MKA - PIT od nagród za polecenie kandydata na pracownika

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.454.2022.1.MKA PIT od nagród za polecenie kandydata na pracownika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 25 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzeń przyszłych

A sp. z o.o. ("Spółka") prowadzi działalność w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmując się między innymi realizacją kompleksowych projektów programistycznych i budowaniem dedykowanych dla klientów zespołów deweloperskich.

Działalność Spółki jest w dużym stopniu uzależniona od zatrudniania personelu posiadającego wysokie kwalifikacje z zakresu informatyki. W związku z powyższym Spółka postanowiła zorganizować program poleceń pracowniczych ("Program"). Celem Programu jest uzyskanie możliwości zatrudnienia osób o wymaganych przez Spółkę kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu. Spółka przedstawia aktualne wakaty pracownicze na swojej stronie internetowej.

Udział w Programie jako osoba polecająca będzie mogła wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia. Uczestnictwo w Programie nie jest uzależnione od zatrudnienia w Spółce, bowiem osobą polecającą będzie mogła zostać zarówno osoba będąca jak i niebędąca pracownikiem Spółki, a także osoba współpracująca ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Polecenie będzie dokonywane za pośrednictwem stworzonego przez Spółkę formularza zgłoszeniowego. Ilość kandydatów polecanych przez jedną osobę jest nieograniczona.

W razie dokonania polecenia i spełnienia dodatkowych warunków, w tym w szczególności, jeżeli Spółka zatrudni poleconą osobę i polecony pracownik będzie pracował w Spółce przez przynajmniej 3 miesiące, osoba polecająca będzie uprawniona do otrzymania świadczenia pieniężnego określonego w regulaminie Programu jako "nagroda".

Program nie opiera się na rywalizacji pomiędzy osobami polecającymi, jednakże w przypadku polecenia tego samego kandydata przez kilka osób polecających, przyjmuje się, że kandydat został polecony tylko jeden raz, przez osobę polecającą, która pierwsza zgłosiła kandydata.

Pytania

1) Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, że w przypadku opisanego stanu faktycznego, Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu świadczeń pieniężnych wypłacanych w ramach Programu na rzecz osób polecających będących: (1) pracownikami Spółki lub (2) osobami fizycznymi współpracującymi ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy o świadczenie usług/zlecenia/o dzieło), ze względu na fakt, że przychód ten będzie stanowił dla tych osób przychód z innego źródła, o którym to przychodzie mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2) Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, że w przypadku opisanego stanu faktycznego, Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu świadczeń pieniężnych wypłacanych w ramach Programu na rzecz osób polecających niebędących pracownikami Spółki i niewspółpracujących ze Spółką, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie Programu, ze względu na fakt, że przychód ten będzie stanowił dla tych osób przychód z innego źródła, o którym to przychodzie mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

3) Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, że w przypadku opisanego stanu faktycznego, Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu świadczeń pieniężnych wypłacanych w ramach Programu na rzecz osób polecających prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie Programu (np. podmioty prowadzące działalność w zakresie rekrutacji) z uwagi na fakt, że przychód ten będzie stanowił dla osób polecających przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 1, w przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych (nagród) na rzecz osób polecających będących: (1) pracownikami Spółki lub (2) osobami fizycznymi współpracującymi ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy o świadczenie usług/zlecenia/o dzieło), ze względu na fakt, że przychód ten będzie stanowił dla tych osób przychód z innego źródła, o którym to przychodzie mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 2, w przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych (nagród) na rzecz osób polecających niebędących pracownikami Spółki niewspółpracujących ze Spółką, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie Programu, ze względu na fakt, że przychód ten będzie stanowił dla tych osób przychód z innego źródła, o którym to przychodzie mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 3, w przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych (nagród) na rzecz osób polecających prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie Programu (np. podmioty prowadzące działalność w zakresie rekrutacji) z uwag na fakt, że przychód ten będzie stanowił dla osób polecających przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z artykułem 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in.:

1)

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1);

2)

działalność wykonywana osobiście (pkt 2);

3)

pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3);

4)

przychody z innych źródeł (pkt 9).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Sformułowanie "w szczególności" oznacza, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym również nagrody przyznawane w ramach Programu.

Regulamin Programu stanowi, że osobą polecającą może być zarówno osoba fizyczna będąca jak i niebędąca pracownikiem Spółki, zatem Program ma charakter otwarty i jest skierowany do szerszego kręgu osób niż osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką Zdaniem Spółki takie skonstruowanie Programu wyklucza uznanie przychodów z tytułu nagród wypłacanych w ramach Programu za przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 12 za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W tym przypadku również występuje zwrot "w szczególności", co oznacza, że katalog przychodów z tego tytułu ma charakter jedynie przykładowy. Jednakże, uznaje się. że pomimo otwartego charakteru tej definicji nie można zakwalifikować do tego źródła każdego przychodu, który uzyskuje pracownik nie ze stosunku pracy, a w związku ze stosunkiem pracy. Jeżeli zatem pracownik osiągnie przychód pozostający w związku faktycznym z wykonywaniem pracy, ale niestanowiący przychodu ze stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym jest mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. wyrok NSA w sprawie o sygn. akt II FSK 730/13 oraz II FSK 650/12). Zatem samo pozostawanie w stosunku pracy nie uzasadnia uznawania wszelkich przychodów związanych ze stosunkiem pracy za przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W niniejszej sprawie nagroda w ramach Programu nie jest uzależniona od świadczenia pracy na rzecz Spółki, gdyż osobą polecającą w ramach Programu mogą być osoby niewspółpracujące ze Spółką na jakiejkolwiek innej podstawie. W związku z powyższym, zarówno dla pracowników Spółki jak i osób niebędących pracownikami Spółki i nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z tytułu świadczenia pieniężnego w ramach Programu stanowi przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9).

Mając na uwadze powyższe, Spółka nie ma obowiązku pobierać zaliczki od nagród wypłacanych na rzecz osób fizycznych będących: (1) pracownikami Spółki, (2) osobami współpracującymi ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o świadczenie usług) i nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie objętym Programem, a także (3) osób polecających niewspółpracujących ze Spółką, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie objętym Programem. W odniesieniu do tych osób Spółka powinna sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania.

Natomiast, nagrody pieniężne wypłacone przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie objętym Programem (np. podmioty zajmujące się usługami rekrutacyjnymi) będą stanowiły dla tych osób przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegały samodzielnemu opodatkowaniu przez te osoby, według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

- stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1);

- działalność wykonywana osobiście (pkt 2);

- pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3);

- przychody z innych źródeł (pkt 9).

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 13 pkt 8 ww. ustawy:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a)

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b)

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Jak wskazano w art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści z art. 31 ww. ustawy:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Artykuł 38 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że:

Płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Na podstawie art. 42a cytowanej ustawy:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że postanowili Państwo zorganizować program poleceń pracowniczych ("Program"). Celem Programu jest uzyskanie możliwości zatrudnienia osób o wymaganych przez Państwo kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu. Udział w Programie jako osoba polecająca będzie mogła wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia. Uczestnictwo w Programie nie jest uzależnione od zatrudnienia w Spółce, bowiem osobą polecającą będzie mogła zostać zarówno osoba będąca jak i niebędąca pracownikiem Spółki, a także osoba współpracująca ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej. W razie dokonania polecenia i spełnienia dodatkowych warunków, osoba polecająca będzie uprawniona do otrzymania świadczenia pieniężnego określonego w regulaminie Programu jako "nagroda". Program nie opiera się na rywalizacji pomiędzy osobami polecającymi, jednakże w przypadku polecenia tego samego kandydata przez kilka osób polecających, przyjmuje się, że kandydat został polecony tylko jeden raz, przez osobę polecającą, która pierwsza zgłosiła kandydata.

Wobec powyższego powzięli Państwo wątpliwość co do określenia do jakiego źródła przychodu należy zaliczyć wartość nagrody uzyskanej w programie przez osoby polecające oraz czy w związku z przekazaniem nagrody będzie na Państwu ciążył obowiązek poboru zaliczek.

W świetle powyższego, mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy uznać, że wypłacone osobom polecającym świadczenie pieniężne w postaci nagrody stanowi dla tych osób przychód podlegający opodatkowaniu.

W odniesieniu do zakwalifikowania ww. świadczenia pieniężnego do odpowiedniego źródła przychodu w przypadku osób polecających - wymienionych w pytaniach nr 1 i 2 - tj. osób będących pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi współpracującymi ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy o świadczenie usług/zlecenia/o dzieło) oraz osób niebędących pracownikami Spółki i niewspółpracujących ze Spółką, nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie Programu wartość nagród stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uznano bowiem, że ze względu na fakt, że Program jest skierowany do różnych grup uczestników (dokonującymi poleceń mogą być zarówno pracownicy Spółki, jak też osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych jak i osoby nie związane ze spółką umową o pracę lub umową cywilnoprawną) oraz ze względu na fakt, że ww. przychód nie wiąże się z wykonywaniem określonej przez te osoby pracy w rozumieniu Kodeksu pracy na rzecz podmiotu wypłacającego to świadczenie i przysporzenie jakie otrzymują osoby polecające w ramach Programu nie stanowi elementu warunków ich pracy i płacy, to wypłacone świadczenie stanowi przychód ze źródła przychodu - inne źródła, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy.

W konsekwencji nie ciąży na Państwu obowiązek pobrania podatku dochodowego jednakże ciąży na Państwu obowiązek informacyjny, tj. sporządzenia informacji o wysokości przychodów i przesłania jej uczestnikom Programu oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Odnosząc się natomiast do zakwalifikowania ww. świadczenia pieniężnego do odpowiedniego źródła przychodu w przypadku osób polecających - wymienionych w pytaniu nr 3 - tj. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie Programu (np. podmioty prowadzące działalność w zakresie rekrutacji) należy stwierdzić, że nagroda wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przychodów u osób ją otrzymujących i spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. Jednocześnie podatnicy, będący przedsiębiorcami zobowiązani są do klasyfikowania wartości otrzymanych świadczeń jako przychodu uzyskanego w ramach źródła "pozarolnicza działalność gospodarcza" w każdym przypadku, w którym świadczenia są otrzymywane przez nich w związku z działalnością gospodarczą.

W celu oraz określenia czy na Państwu ciąży obowiązek płatnika należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540).

Stosownie do treści art. 8 tej ustawy:

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe, na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

- obliczenie,

- pobranie,

- wpłacenie

- podatku, zaliczki.

Na podstawie art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej:

Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Zgodnie natomiast z art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych oraz daninę solidarnościową.

Ustawa przewiduje przy tym dwa "tryby" zapłaty/poboru podatku dochodowego od osób fizycznych:

- tzw. samoobliczenie (samowymiar) i zapłatę podatku przez podatnika;

- obliczenie i pobór podatku przez płatnika.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach. Niemniej jednak, w odniesieniu do licznych sytuacji zasada ta została wyłączona przez ustawodawcę przez nałożenie obowiązków płatnika na podmioty wypłacające podatnikowi (stawiające do dyspozycji podatnika) należności stanowiące jego dochody (przychody).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza system poboru podatku przez płatnika w przypadkach wskazanych w Rozdziale 7: "Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników".

Jak wynika z przepisów przywołanego Rozdziału 7, ustawodawca ustanowił obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przez:

- określenie rodzaju podmiotu dokonującego wypłaty (realizacji) świadczeń na rzecz podatników, przy czym rodzaj podmiotu jest określany poprzez wskazanie jego formy organizacyjnej, jego statusu bądź roli, jaką podmiot ten pełni w relacji z podatnikiem oraz

- określenie kategorii przychodów (dochodów), w odniesieniu do których na ww. podmiotach ciążą obowiązki płatnika podatku.

Żaden z przepisów nie nakłada jednak na dany podmiot obowiązków płatnika w stosunku do przychodów uzyskiwanych od tego podmiotu przez podatników z prowadzonej przez tychże podatników działalności gospodarczej.

Zatem przechodząc do kwestii przekazania nagród osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie Programu (np. podmioty prowadzące działalność w zakresie rekrutacji), należy wskazać, że ww. świadczenie wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przychodów u osób je otrzymujących i spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.

W konsekwencji nie będą ciążyły na Państwu obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne w związku z przekazaniem nagród osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie Programu, bowiem przepisy dotyczące obowiązków płatnika - stanowiące wyłom od zasady samoopodatkowania - nie dotyczą przychodów ze źródła, którym jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Państwo wyroków sądów administracyjnych, wskazać należy, że stanowisko przyjęte w tym orzeczeniu nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej stanowiska tut. Organu. Powyższe wynika przede wszystkim z przeszkód natury formalnoprawnej. Zgodnie bowiem z art. 153 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl