0112-KDIL2-1.4011.211.2020.1.MKA - Ustalenie rezydencji podatkowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.211.2020.1.MKA Ustalenie rezydencji podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2020 r. (data wpływu 19 lutego 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Opis stanu faktycznego dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca znalazł się w bieżącym roku. Sprawa dotyczy dochodów Wnioskodawcy w Austrii i rozliczenia podatkowego za 2019 r. Wnioskodawca od 2012 r. mieszka bez przerwy na terenie Austrii. W tym okresie realizuje dwa etapy studiów muzycznych (...). Wnioskodawca swoją edukację muzyczną poszerzał poprzez aktywny udział w różnych międzynarodowych projektach muzycznych: konkursach, festiwalach, kursach muzycznych, koncertach i akademiach orkiestrowych.

W związku z prowadzoną aktywnością artystyczną w Austrii i licznymi wyjazdami artystycznymi Wnioskodawca był zmuszony wydłużyć okres trwania swoich studiów. Zainteresowany studia licencjackie ukończył z wyróżnieniem w 2017 r. w (...). Obecnie Zainteresowany jest studentem ostatniego - dyplomowego roku studiów magisterskich w tej samej uczelni i przebywa na rocznym urlopie studenckim w związku z podpisaniem umowy o pracę w orkiestrze w G.

Wnioskodawca (...) podjął w Austrii swoją pierwszą pracę w pełnym etacie, na stanowisku koncertmistrza w orkiestrze (...), po uprzednim wygranym konkursie na to stanowisko. Dla Zainteresowanego jest zaszczytem, że jako (...) Polak może reprezentować Polskę jako koncertmistrz w austriackiej orkiestrze, będąc wybranym na to stanowisko spośród kilkudziesięciu doświadczonych muzyków. Teraz wreszcie może całkowicie odciążyć rodziców i regulować swoje studenckie - austriackie rachunki i pożyczki oraz realizować potrzeby związane z wykonywaniem swojego zawodu muzyka. Zainteresowany oświadczył, że podczas swojego pobytu w Austrii nie złożył wcześniej oświadczenia o swojej rezydencji w Austrii w polskim Urzędzie Skarbowym (wynikało to z nieświadomości), Wnioskodawca złożył je w 2020 r.

Wnioskodawca osiem lat temu przeniósł swoje centrum życiowe i ekonomiczne do Austrii, tam ma przyjaciół, narzeczoną, z którą mieszka i chce się ożenić, wynajęte mieszkanie, gdzie zgromadził cały swój dorobek z ośmiu lat. Zainteresowany w Austrii płaci podatki i rozlicza się. W Austrii ma również wymarzoną, pełnoetatową pracę, która jest prawdziwą pasją Wnioskodawcy i gdzie Zainteresowanego doceniono jako (...). Ciężka praca i talent Wnioskodawcy właśnie w Austrii zostały zauważone i nagrodzone, dlatego choć Zainteresowany kocha Polskę, to jako muzyk z Austrią wiąże swoją przyszłość i tam będzie ubiegał się o pobyt stały.

Wnioskodawcę już prawie nic nie wiąże z Polską, ponieważ cały czas przebywa w Austrii, tam koncentrują się wszystkie życiowe plany Zainteresowanego. Tam wykonuje swój ulubiony zawód. W Austrii Wnioskodawca zbudował dobre relacje z tamtejszym społeczeństwem i przyjaciółmi, tam ma szansę na dalszy rozwój swojej kariery artystycznej, to w Austrii Zainteresowany widzi swoją przyszłość i tam jest Jego dom.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w związku z przedstawionymi faktami pobytu w Austrii na przestrzeni ośmiu ostatnich lat Wnioskodawca jest rezydentem polskim czy austriackim?

2. Czy w związku z tym z dochodów uzyskanych w Austrii Wnioskodawca ma rozliczać się dodatkowo w Polsce na drukach PIT-36 i PIT-26-3?

3. Czy Wnioskodawca nie powinien się rozliczać w Polsce, bo będzie z tych samych dochodów rozliczony w Austrii?

Zdaniem Wnioskodawcy, chociaż Zainteresowany w okresie swojego pobytu w Austrii od 2012 r. nie złożył wcześniej oświadczenia o swojej rezydencji w Austrii w polskim urzędzie skarbowym, a złożył je w 2020 r. - to fakty opisane wcześniej świadczą, że przez cały czas pobytu w Austrii - Wnioskodawca jest rezydentem austriackim, bo Jego centrum życiowe zostało przeniesione do Austrii 8 lat temu, a nie w bieżącym roku. Z Polską od ośmiu lat Zainteresowany ma niewiele wspólnego, bo mieszka, pracuje, studiuje i koncertuje w Austrii, a wszystkie opisane przez Wnioskodawcę fakty z Jego życia w Austrii są do udowodnienia i potwierdzenia w różnych austriackich instytucjach: meldunki, studia, które dalej trwają (...) w Austrii, sukcesy artystyczne z różnych instytucji kulturalnych, umowa o pracę na pełny etat w orkiestrze (...) - po wygranym konkursie na to stanowisko i podatki - w tamtejszym urzędzie skarbowym. Wnioskodawca jest jeszcze studentem z dużymi potrzebami egzystencjalnymi, dopiero rozpoczął swoją stałą pracę i już na początku swojej drogi zawodowej miałby być pozbawiony części należnego Zainteresowanemu dochodu za pracę - to by było bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe.

Wnioskodawca jest zameldowany od ośmiu lat w G. (Austria), aktywnie działa w austriackim środowisku artystycznym, koncertuje, od wielu lat jest związany z (...). Wnioskodawca ma wiele osiągnięć artystycznych na terenie Austrii, które może potwierdzić. Zainteresowany ma wielu przyjaciół w Austrii i narzeczoną z którą mieszka i chce się ożenić.

Wnioskodawca posiada umowę o pracę na pełny etat w orkiestrze (...). Nie zamierza wracać do Polski, będzie starał się o pobyt stały w Austrii.

Według Wnioskodawcy, jest on rezydentem austriackim i z dochodów austriackich rozlicza się tylko w Austrii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem "lub", co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

Tym samym, aby można było mówić o podleganiu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polskiej rezydencji podatkowej) dana osoba musi posiadać na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub też czas pobytu danej osoby na terytorium Polski powinien przekroczyć 183 dni w ciągu roku podatkowego. Spełnienie którejkolwiek z tych przesłanek skutkuje uznaniem osoby fizycznej za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1.

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2.

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3.

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4.

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

5.

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

6.

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

7.

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

8.

niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2012 r. mieszka bez przerwy na terenie Austrii. Wnioskodawca osiem lat temu przeniósł swoje centrum życiowe i ekonomiczne do Austrii, tam ma przyjaciół, narzeczoną, z którą mieszka i chce się ożenić, wynajęte mieszkanie, tam zgromadził cały swój dorobek z ośmiu lat. Zainteresowany płaci podatki i rozlicza się w Austrii. Tam ma również pełnoetatową pracę. Zainteresowany z Austrią wiąże swoją przyszłość i tam będzie ubiegał się o pobyt stały. Wnioskodawcę już prawie nic nie wiąże z Polską. W Austrii Wnioskodawca zbudował dobre relacje z tamtejszym społeczeństwem i przyjaciółmi, tam ma szansę na dalszy rozwój swojej kariery artystycznej, to w Austrii Zainteresowany widzi swoją przyszłość i tam jest Jego dom.

Wnioskodawca w Austrii realizował dwa etapy studiów muzycznych w klasie (...). Obecnie Zainteresowany jest studentem ostatniego - dyplomowego roku studiów magisterskich w tej samej uczelni i przebywa na rocznym urlopie studenckim w związku z podpisaniem umowy o pracę w orkiestrze w G. Wnioskodawca we wrześniu 2019 r. podjął w Austrii swoją pierwszą pracę w pełnym etacie na stanowisku koncertmistrza w orkiestrze (...) po uprzednim wygranym konkursie na to stanowisko. Zainteresowany oświadczył, że podczas swojego pobytu w Austrii nie złożył wcześniej oświadczenia o swojej rezydencji w Austrii w urzędzie skarbowym w Polsce, Wnioskodawca złożył je w 2020 r.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca - jak sam podał we wniosku - przeniósł osiem lat temu swoje centrum życiowe i ekonomiczne do Austrii, Wnioskodawca z Austrią wiąże swoją przyszłość, tam ma przyjaciół i narzeczoną, z którą mieszka i zamierza się ożenić, w Austrii ma pełnoetatową pracę - nie został spełniony warunek posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Polski wymieniony w art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, w związku z faktem, że w stosunku do Wnioskodawcy nie znajduje zastosowania przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to jednocześnie nie znajduje zastosowania przepis art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921).

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie może być uznany za polskiego rezydenta podatkowego, tym samym Zainteresowany nie będzie zobowiązany do opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych w 2019 r. z tytułu pracy na terytorium Austrii. W konsekwencji powyższego Zainteresowany nie będzie zobowiązany do złożenia w Polsce zeznania podatkowego.

Końcowo należy podkreślić, że zakres interpretacji indywidualnej, zdeterminowany jest przede wszystkim przedstawionym przez Wnioskodawcę stanem faktycznym jak i własnym stanowiskiem Wnioskodawcy. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie się różnił od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) dodany przez art. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl