0112-KDIL2-1.4011.170.2023.2.KP - Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.170.2023.2.KP Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 lutego 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 24 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 kwietnia 2023 r. (wpływ 21 kwietnia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pani właścicielką lokalu mieszkalnego nr (...) oraz współwłaścicielką części wspólnych budynku (...), w którym znajduje się Pani mieszkanie od 1986 r. Lokal mieszkalny nr (...) wraz z współwłasnością części wspólnych budynku został przez Panią nabyty w dniu (...) 1986 r., sygn. akt (...) w drodze spadku po Pani babci A.G. z domu Z. Na mocy testamentu z dnia (...) 1984 r. otwartego i ogłoszonego w dniu (...) 1986 r.

Pani babcia A.G. kupiła lokal nr (...) wraz z udziałem (0,1088/1000) we wszystkich częściach tego budynku i jego urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców na mocy decyzji nr (...) z dnia (...) 1975 r. od Skarbu Państwa. A.G. zmarła (...) 1985 r. Księga wieczysta budynku (...), numer księgi wieczystej lokalu nr (...): (...).

W 1992 część strychu, należąca do części wspólnych, została zaadaptowana na lokal mieszkalny nr (...). Otrzymano zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz wypis lokalu z ewidencji budynków (...). Od 2001 r. jako wspólnota mieszkaniowa wynajmowali Państwo lokal nr (...) najemcom na cele mieszkalne. W 2019 r. jako wspólnota mieszkaniowa postanowili Państwo sprzedać lokal nr (...). W tym celu konieczne było założenie dla lokalu nr (...) księgi wieczystej nr (...). W 2020 r. Państwo - członkowie wspólnoty mieszkaniowej, jako właściciele sprzedali lokal nr (...).

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że stronami umowy sprzedaży lokalu nr (...) w budynku (...) była Pani i inni współwłaściciele udziałów w lokalu nr (...) oraz nabywca.

Pytanie

Czy jest Pani zwolniona z opłacenia podatku od sprzedaży lokalu nr (...) wyodrębnionego w 1992 r., którego współwłaścicielką jest Pani od 37 lat, a którego księga wieczysta została założona w 2019 r.?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie, jako współwłaścicielka lokalu nr (...) od 37 lat jest Pani zwolniona z opłacenia podatku od sprzedaży lokalu. Lokal powstał w 1992 r. wydzielony z części wspólnych budynku, w 2019 r. w celu sprzedaży założona została księga wieczysta.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

˗ jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, a kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Aby zatem ustalić, czy w przedmiotowej sprawie dokonana przez Panią sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości oraz prawa istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia nieruchomości.

W przypadku sprzedaży nieruchomości (jeśli sprzedaż ta nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej) przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) powołanej ustawy powstaje wtedy, gdy ich odpłatne zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je nabyto lub wybudowano.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że jest Pani właścicielką lokalu mieszkalnego nr (...) oraz współwłaścicielką części wspólnych budynku, które nabyła Pani w drodze spadku po Pani babci zmarłej (...) 1985 r. W 1992 r. część strychu, należąca do części wspólnych została zaadoptowana na lokal mieszkalny nr (...). W związku z adaptacją ww. lokalu otrzymali Państwo jako współwłaściciele zaświadczenie o samodzielności tego lokalu oraz wypis lokalu z ewidencji budynków. Od 2001 r. lokal nr (...) był wynajmowany osobom trzecim w celach mieszkaniowych. W związku z zamiarem sprzedaży ww. lokalu konieczne było założenie dla księgi wieczystej. W 2020 r. wraz z pozostałymi członkami wspólnoty mieszkaniowej dokonała Pani sprzedaży przedmiotowego lokalu nr (...).

Jak wynika z pkt 2 objaśnień wstępnych Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. poz. 1316 z późn. zm.), budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

O zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych. W przypadku budynków (lokali) o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.),

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wskazała Pani we wniosku, że w związku z adaptacją strychu na lokal mieszkalny otrzymali Państwo jako współwłaściciele zaświadczenie o samodzielności tego lokalu oraz wypis lokalu z ewidencji budynków.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne należy stwierdzić, że ustanowienie odrębnej własności lokalu jest tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to zmiana formy prawnej faktycznego prawa do dysponowania lokalem. Natomiast przekształcenie lokalu niemieszkalnego na lokal o charakterze mieszkalnym oznacza zmianę sposobu użytkowania, nie wiąże się jednak z jego nabyciem.

Jak Pani wskazała w stanie faktycznym, nabyła Pani prawo własności do lokalu nr (...) oraz części wspólnych budynku w drodze spadku po Pani babci, która zmarła (...) 1985 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Jak stanowi art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.):

Spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego:

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Stosownie do treści art. 926 Kodeksu cywilnego:

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

Powyższe oznacza, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Jak stanowi art. 1025 § 1 ww. Kodeksu:

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Zatem postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W przypadku odpłatnego zbycia przez Panią udziału w lokalu mieszkalnym powstałego na skutek zmiany sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego (strychu), wyodrębnionego z części wspólnych, istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę, tj. Pani babcię. Z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że Pani babcia nabyła lokal nr (...) wraz z udziałem we wszystkich częściach budynku i jego urządzeń służących do wspólnego użytku ogółu mieszkańców (...) 1975 r.

Zatem, w analizowanej sprawie, w związku ze zmianą sposobu użytkowania części wspólnych budynku, tj. strychu, za datę nabycia udziałów w zaadoptowanym lokalu należy przyjąć datę nabycia udziałów w częściach wspólnych - strychu, z których to części wspólnych wyodrębniony został lokal mieszkalny. Zatem, pięcioletni termin, określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien być liczony od końca 1975 r.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że sprzedaż przez Panią udziału w lokalu mieszkalnym powstałego na skutek zmiany sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego (strychu), wyodrębnionego z części wspólnych, dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, tj. w 1975 r., nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, nie jest Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl