Nowość 0112-KDIL2-1.4011.125.2024.3.TR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.125.2024.3.TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 lutego 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 28 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 kwietnia 2024 r. (wpływ 14 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Przeprowadziła się Pani do Polski w listopadzie 2021 r. na podstawie Karty Polaka, wydanej 10 listopada 2015 r. i ważnej do 10 listopada 2025 r. (do 17 września 2021 r. mieszkała Pani i pracowała na Białorusi, jako dokument potwierdzający ma Pani "księżkę pracowną" z datą zwolnienia).

Od listopada 2021 r. do 30 września 2022 r. pracowała Pani na umowie zlecenie, od 5 października 2022 r. prowadzi Pani JGD.

Zgodnie z:

* definicją kryteria ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych osoby fizycznej, zawartej w art. 3 ust. 1a ustawy PIT;

* Objaśnieniami podatkowymi z 29 kwietnia 2021 r. ws. rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce, przeniosła Pani miejsce zamieszkania na terytorium RP po 31 grudnia 2021 r.

21 grudnia 2021 r. na podstawie Karty Polaka otrzymała Pani Kartę Pobytu Stałego ważną do 21 grudnia 2031 r.

W uzupełnieniu wniosku podała Pani, co następuje.

Wniosek dotyczy rozliczeń podatkowych za lata 2023-2026.

W roku 2023 suma przychodów objętych pytaniem przekroczyła kwotę 85.528 zł (suma przychodów w 2023 r. wyniosła 118.110 zł).

Wniosek dotyczy przychodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których maja zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie posiada Pani obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż RP państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji szwajcarskiej. Posiada Pani obywatelstwo białoruskie.

W latach 2019-2021 nie przebywała Pani na terytorium RP dłużej niż 183 dni. Ma Pani potwierdzenie od Urzędu Skarbowego Białorusi, że była Pani rezydentem podatkowym Białorusi w latach 2019-2021.

W latach 2019-2021 miała Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na Białorusi.

Przeprowadziła się Pani do Polski w listopadzie 2021 r., zaczęła Pani pracować na umowie zlecenia w Polsce od 10 listopada 2021 r., ale w roku 2021 zamieszkiwała Pani w Polsce mniej niż 183 dni, dlatego rozumie Pani, że przeniosła do Polski miejsce zamieszkania dla celów podatkowych od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ma Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

Na umowie zlecenia pracowała Pani od 10 października 2021 r. do 30 września 2022 r. w Polsce, w biurze nieruchomości.

"Książka pracowna" to jest dokument, który prowadzi się na Białorusi przez całe życie zawodowe pracownika, w którym wpisane są wszystkie miejsca pracy oraz wszyscy pracodawcy. To jest formularz rządowy.

W wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski podlega Pani nieograniczonemu obowiązku podatkowemu w Polsce.

Posiada Pani zaświadczenie od Urzędu Skarbowego Białorusi, że była Pani rezydentem podatkowym Białorusi w latach 2019-2021, w języku rosyjskim oraz angielskim.

Przeprowadziła się Pani do Polski z synem, Pani siostra z jej rodziną też mieszka w Polsce na stałe, dlatego Pani zdaniem ma Pani relacje rodzinne w Polsce.

Po przeprowadzce czuje Pani bliższą więź z Polską, ma Pani polskie pochodzenie (o czym świadczy Karta Polaka), swoją przyszłość wiąże Pani z Polską. Od marca 2023 r. w toku ma Pan sprawę o uznanie Pani i Pani syna za obywatela RP (przewidywany termin wydania decyzji 30 kwietnia 2024 r.).

Po 2022 r. wykazywała Pani największą aktywność w Polsce, wyjeżdżała Pani do Białorusi na krótki termin tylko parę razy, z powodu sprzedaży nieruchomości na Białorusi. Za te pieniądze kupiła Pani mieszkanie w Polsce i czeka Pani na oddanie budynku do użytkowania.

Po przeprowadzce do Polski, swoje zainteresowania, hobby, wypoczynek itp. realizowała Pani w Polsce.

Ma Pani większe zobowiązania handlowe w Polsce. Od momentu przeprowadzki do Polski w listopadzie 2021 r. do obecnego czasu wynajmuje Pani na stałe mieszkanie w Polsce, comiesięcznie opłaca Pani czynsz i media, od 2024 r. ma Pani kredyt hipoteczny.

W Polsce korzysta Pani ze służby zdrowia, płaci Pani ZUS i ma NFZ od 10 listopada 2021 r.

Telefon komórkowy ma Pani zarejestrowany w Polsce i z niego korzysta.

W marcu 2024 r. kupiła Pani i zarejestrowała samochód w Polsce. Do tej pory korzystała Pani z transportu publicznego.

Pytanie

Czy może Pani skorzystać z ulgi na powrót?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie, może Pani skorzystać z ulgi na powrót.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

a)

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b)

z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c)

z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

d)

z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44.

Na podstawie art. 21 ust. 39 ww. ustawy:

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 43 ww. ustawy:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 152, przysługuje pod warunkiem, że:

1)

w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz

2)

podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

a)

trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

b)

okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

1)

2)

3)

podatnik:

a)

posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub

b)

miał miejsce zamieszkania:

)

nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub

)

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2, oraz

1)

2)

3)

4)

posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz

5)

nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia - w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 44 ww. ustawy:

Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Ww. przepisy zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 r. przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret 13 ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.).

Ponadto, z art. 53 ww. ustawy zmieniającej wynika, że:

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy zmienianej w art. 1, ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r.

Ulga, o której mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polega na zwolnieniu od podatku dochodowego niektórych przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r. podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dla zastosowania ww. zwolnienia przedmiotowego jest więc istotne, aby przeniesienie miejsca zamieszkania miało miejsce po 31 grudnia 2021 r.

Przy tym, w świetle przepisów regulujących omawiane zwolnienie, znaczenie ma takie przeniesienie miejsca zamieszkania, w wyniku którego podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (zmiana rezydencji podatkowej). Wprost stanowi o tym art. 21 ust. 43 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z wniosku wynika natomiast, że zmiana przez Panią miejsca zamieszkania na terytorium Polski, o której mowa w art. 21 ust. 43 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie nastąpiła po dniu 31 grudnia 2021 r., lecz jeszcze w roku 2021. Przeprowadziła się Pani do Polski w listopadzie 2021 r., zaczęła Pani pracować na umowie zlecenia w Polsce od 10 listopada 2021 r. Na umowie zlecenia pracowała Pani od 10 października 2021 r. do 30 września 2022 r. w Polsce, w Polsce, w biurze nieruchomości. W wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski podlega Pani nieograniczonemu obowiązku podatkowemu w Polsce. Przeprowadziła się Pani do Polski z synem, Pani siostra z jej rodziną też mieszka w Polsce na stałe, ma Pani relacje rodzinne w Polsce. Po przeprowadzce czuje Pani bliższą więź z Polską, ma Pani polskie pochodzenie (o czym świadczy Karta Polaka), swoją przyszłość wiąże Pani z Polską. Po 2022 r. wykazywała Pani największą aktywność w Polsce, wyjeżdżała Pani do Białorusi na krótki termin tylko parę razy, z powodu sprzedaży nieruchomości na Białorusi. Za te pieniądze kupiła Pani mieszkanie w Polsce i czeka Pani na oddanie budynku do użytkowania. Po przeprowadzce do Polski, swoje zainteresowania, hobby, wypoczynek itp. realizowała Pani w Polsce. Ma Pani większe zobowiązania handlowe w Polsce. Od momentu przeprowadzki do Polski w listopadzie 2021 r. do obecnego czasu wynajmuje Pani na stałe mieszkanie w Polsce, comiesięcznie opłaca Pani czynsz i media, od 2024 r. ma Pani kredyt hipoteczny. Po przeprowadzce do Polski w Polsce korzysta Pani ze służby zdrowia, płaci Pani ZUS i ma NFZ od 10 listopada 2021 r. Również po przeprowadzce do Polski telefon komórkowy ma Pani zarejestrowany w Polsce i z niego korzysta. W marcu 2024 r. kupiła Pani i zarejestrowała samochód w Polsce. Do tej pory, po przeprowadzce do Polski, korzystała Pani z transportu publicznego.

Zatem, jak wynika z przedstawionego zdarzenia, od listopada 2021 r. Pani centrum interesów osobistych i gospodarczych znajdowało się w Polsce.

Przedstawione przez Panią okoliczności wskazują zatem jednoznacznie, że przeniosła Pani miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 31 grudnia 2021 r., a dokładnie z chwilą przyjazdu do Polski w listopadzie 2021 r.

Powyższe oznacza, że niezależnie od spełnienia pozostałych przesłanek nie przysługuje Pani prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Pani przypadku zmiana miejsca zamieszkania nie nastąpiła bowiem po dniu wskazanym w art. 53 ustawy zmieniającej, tj. po 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto wyjaśniam, że:

* Wezwaniem z 17 kwietnia 2024 r. znak 0112-KDIL2-1.4011.125.2024.1.TR poprosiłem Panią o uzupełnienie wniosku, pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia Wezwanie doręczono Pani 17 kwietnia 2024 r.

* Wyznaczony termin do uzupełnienia wniosku upłynął 24 kwietnia 2024 r. i w tym czasie 22 kwietnia 2024 r. wniosek został opłacony, jednak nie wpłynęło do mnie uzupełnienie pozostałych braków formalnych.

* Postanowieniem z 8 maja 2024 r. znak 0112-KDIL2-1.4011.125.2024.1.TR pozostawiłem Pani wniosek bez rozpatrzenia.

* Postanowienie zostało Pani doręczone 9 maja 2024 r., a termin do wniesienia zażalenia upłynął 16 maja 2024.

* 14 maja 2024 r. (czyli po terminie wyznaczonym do uzupełnienia wniosku oraz po doręczeniu ww. postanowienia) otrzymałem od naczelnika urzędu skarbowego Pani uzupełnienie wniosku, które wpłynęło do naczelnika urzędu skarbowego 21 kwietnia 2024 r. Uzupełnienie wpłynęło zatem do organu niewłaściwego.

Okres opóźnienia został spowodowany z przyczyn niezależnych ode mnie, a brak wiedzy o wniesionym w terminie uzupełnieniu uniemożliwiał mi wcześniejsze procedowanie Pani wniosku z jego uwzględnieniem.

Wobec powyższego, stwierdzam, że postanowienie z 8 maja 2024 r. znak 0112-KDIL2-1.4011.125.2024.2.TR o pozostawieniu Pani wniosku bez rozpatrzenia było bezzasadne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl