0112-KDIL1-3.4012.79.2022.1.MR, Odliczanie VAT od wydatków gminy na meliorację - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0112-KDIL1-3.4012.79.2022.1.MR - Odliczanie VAT od wydatków gminy na meliorację

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.79.2022.1.MR Odliczanie VAT od wydatków gminy na meliorację

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 lutego 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 24 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odzyskania podatku VAT z faktury wystawionej przez wykonawcę, któremu zlecone zostanie odmulenie i odtworzenie stawu oraz rowu melioracyjnego, a także wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych. Uzupełnili go Państwo pismem z 20 kwietnia 2022 r. (wpływ 20 kwietnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina (...) 20 marca 2020 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. " (...)", w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z pozytywną oceną złożonego wniosku, 26 lutego 2021 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy. Do wniosku załączono oświadczenie, że na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Gmina (...) nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT. Wymogiem niezbędnym na etapie rozliczania operacji, jest przedłożenie wydanej interpretacji indywidualnej w sprawie kwalifikowalności podatku VAT dla zamierzonej inwestycji.

W ramach wnioskowanej operacji zostanie zrealizowane jedno zadanie, podzielone na następujące części:

1)

w miejscowości (...) odtworzony i odnowiony zostanie staw o powierzchni 0,4036 ha, na działce ewidencyjnej nr 1;

2)

odmulony i odtworzony zostanie rów melioracyjny oznaczony jako (...), położony na terenie obrębu geodezyjnego (...), na działce ewidencyjnej 1, o długości 140 metrów;

3)

wykonane zostaną nasadzenia śródpolne i przydrożne na działkach ewidencyjnych nr 2 i 3 obręb (...).

Wszystkie działania ujęte w zadaniu mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, a ich realizacja pozwoli na zachowanie ładu przestrzennego Gminy (...), a także przyczyni się do ochrony przyrody oraz polepszy gospodarkę wodną. Ze względu na to, iż wycenione w kosztorysach koszty realizacji poszczególnych etapów inwestycji są łącznie niższe od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - (130.000 zł), zamówienie będzie wyłączone ze stosowania ustawy PZP i wykonawca zadania zostanie wyłoniony w wyniku postępowania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł (Zarządzenie Wójta Gminy (...)).

Gmina (...) zobowiązana jest do przeprowadzenia postępowania ofertowego i ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020, określonymi w umowie o przyznaniu pomocy. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania ofertowego. Przewidywany termin zakończenia operacji określony zostanie na koniec października 2022 r.

Gmina (...) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Za wykonane prace Gmina (...) otrzyma od wykonawcy fakturę VAT, obejmującą wyliczony podatek VAT w stawce 23%. Faktura za realizację przedmiotowego projektu wystawiona będzie na: Gmina (...).

Staw położony na działce ewidencyjnej nr 1 oraz rów melioracyjny położony na działce ewidencyjnej nr 1 znajdują się na terenie parku, którego teren służy lokalnej społeczności jako miejsce letnich spotkań, organizacji święta plonów (dożynek), różnego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych, organizowanych przez mieszkańców (...) i okolic. Za wszystkie te formy korzystania z terenu Gmina nie pobiera opłat. Obie działki leżą w strefie objętej nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w (...). Podobnie drogi gminne, wzdłuż których wykonane zostaną nasadzenia drzew, mają charakter publiczny i dostępne są dla każdego mieszkańca gminy, również bezpłatnie. Jedyną opłatą, jaka może się pojawić w związku z korzystaniem z dróg, jest opłata za zajęcie pasa drogowego. Jednakże opłata ta jest opłatą administracyjną i nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej, w oparciu o art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.). Opłata jest daniną publiczną niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 12 i 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności gminnej, należy do zadań własnych Gminy, w tym sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

- zieleni gminnej i zadrzewień;

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W piśmie z 20 kwietnia 2020 r. - stanowiącym uzupełnienie wniosku - Wnioskodawca wskazał, że efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do celów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz, że niniejsze Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych Gminy (...).

Pytanie

Czy Gminie (...) w świetle art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez wykonawcę, któremu zlecone zostanie wykonanie odmulenia i odtworzenie stawu oraz rowu melioracyjnego i wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych?

Państwa stanowisko w sprawie

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 12 i 15 ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z e zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zarówno staw i rów melioracyjny, jak i drogi, wzdłuż których wykonane zostaną nasadzenia śródpolne i przydrożne, są terenem publicznym i dostępne są dla każdego mieszkańca gminy i to nieodpłatnie. Jedyną opłatą, jaka może się pojawić w związku z korzystaniem z dróg, jest opłata za zajęcie pasa drogowego. Jednakże opłata ta jest opłatą administracyjną i nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej, w oparciu o art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.). Opłata jest daniną publiczną niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym w żaden sposób nie jest możliwe odzyskanie przez Gminę (...) kosztu podatku VAT, który zostanie poniesiony w związku z prowadzoną inwestycją.

Stanowisko Gminy (...) jest zatem takie, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez wykonawcę, któremu zlecone zostanie wykonanie zadania odmulenia i odtworzenia stawu oraz rowu melioracyjnego w (...), jak również wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych w (...).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

- podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

- podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 12 i 15 ww. ustawy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują:

1)

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2)

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

12)

zieleni gminnej i zadrzewień;

15)

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina (zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług) złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. " (...)", w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach wnioskowanej operacji zostanie zrealizowane jedno zadanie, podzielone na następujące części:

1)

w miejscowości (...) odtworzony i odnowiony zostanie staw o powierzchni 0,4036 ha, na działce ewidencyjnej nr 1;

2)

odmulony i odtworzony zostanie rów melioracyjny oznaczony jako (...), położony na terenie obrębu geodezyjnego (...), na działce ewidencyjnej 1, o długości 140 metrów;

3)

wykonane zostaną nasadzenia śródpolne i przydrożne na działkach ewidencyjnych nr 2 i 3 obręb (...).

Wszystkie działania ujęte w Zadaniu mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, a ich realizacja pozwoli na zachowanie ładu przestrzennego Gminy, a także przyczyni się do ochrony przyrody oraz polepszy gospodarkę wodną. Wykonawca Zadania zostanie wyłoniony w wyniku postępowania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł (Zarządzenie (...)). Gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia postępowania ofertowego i ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020, określonymi w umowie o przyznaniu pomocy. Przewidywany termin zakończenia operacji określony zostanie na koniec października 2022 r. Za wykonane prace Gmina otrzyma od wykonawcy fakturę VAT. Staw położony na działce ewidencyjnej nr 1 oraz rów melioracyjny położony na działce ewidencyjnej nr 1 znajdują się na terenie parku, którego teren służy lokalnej społeczności jako miejsce letnich spotkań, organizacji święta plonów (dożynek), różnego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych, organizowanych przez mieszkańców (...) i okolic. Za wszystkie te formy korzystania z terenu Gmina nie pobiera opłat. Obie działki leżą w strefie objętej nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w (...). Podobnie drogi gminne, wzdłuż których wykonane zostaną nasadzenia drzew, mają charakter publiczny i dostępne są dla każdego mieszkańca gminy, również bezpłatnie. Jedyną opłatą, jaka może się pojawić w związku z korzystaniem z dróg, jest opłata za zajęcie pasa drogowego. Jednakże opłata ta jest opłatą administracyjną i nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej, w oparciu o art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Opłata jest daniną publiczną niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca wskazał także, że efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do celów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz, że niniejsze Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych Gminy (...).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez wykonawcę, któremu zlecone zostanie wykonanie odmulenia i odtworzenie stawu oraz rowu melioracyjnego i wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W analizowanej sprawie związek taki nie występuje. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca - w wyniku realizacji przedmiotowego Zadania zostanie odtworzony i odnowiony staw w miejscowości (...), odmulony i odtworzony zostanie rów melioracyjny (...), położony na terenie obrębu geodezyjnego (...) oraz wykonane zostaną nasadzenia śródpolne i przydrożne w obrębie (...). Staw położony na działce ewidencyjnej nr 1 oraz rów melioracyjny położony na działce ewidencyjnej nr 1 znajdują się na terenie parku, którego teren służy lokalnej społeczności jako miejsce letnich spotkań, organizacji święta plonów (dożynek), różnego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych, organizowanych przez mieszkańców (...) i okolic. Za wszystkie te formy korzystania z terenu Gmina nie pobiera opłat. Również drogi gminne, wzdłuż których wykonane zostaną nasadzenia drzew, mają charakter publiczny i dostępne są dla każdego mieszkańca gminy, również bezpłatnie. Jedyną opłatą, jaka może się pojawić w związku z korzystaniem z dróg, jest opłata za zajęcie pasa drogowego. Jednakże opłata ta jest opłatą administracyjną, nakładaną w drodze decyzji administracyjnej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał również, że efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto, projekt będzie realizowany w ramach zadań własnych Gminy.

W związku z powyższym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego Zadania. W konsekwencji Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktury wystawionej przez wykonawcę, któremu zlecone zostanie odtworzenie i odnowienie stawu w miejscowości (...), odmulenie i odtworzenie rowu melioracyjnego, położonego na terenie obrębu geodezyjnego (...) oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych w obrębie (...).

W związku z realizacją ww. Zadania Gmina nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 80). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT z faktury wystawionej przez wykonawcę, któremu zlecone zostanie wykonanie odmulenia i odtworzenie stawu oraz rowu melioracyjnego i wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy organ wskazuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku (w szczególności kwestia podlegania opodatkowaniu ewentualnej opłaty za zajęcie pasa drogowego), które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek

o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl