Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-3.4012.77.2020.1.TKU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2020 r. (data wpływu 24 lutego 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. " (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. " (...)".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet (zwany dalej Uczelnią, Wnioskodawcą) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym pod nr (...).

Podstawowe zadania realizowane w Uczelni to:

1. Kształcenie na poziomie wyższym, nieobjęte regulacją ustawy, prowadzone w systemie studiów stacjonarnych;

2. Kształcenie na poziomie wyższym, usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), dalej jako ustawa. W zakres tych usług wchodzi m.in.: kształcenie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, organizacja konferencji;

3. Prowadzenie badań naukowych, statutowa działalność badawcza, która stanowi działalność nieobjętą regulacją ustawy;

4. Wykonywanie badań na zlecenie, działalność objęta regulacją ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług;

5. Sprzedaż książek i czasopism naukowych, działalność objęta regulacją ustawy i podlegająca opodatkowaniu stawką obniżoną, tj. 5% i 8%;

6. Wynajem pomieszczeń znajdujących się w nieruchomościach należących do Uniwersytetu, działalność objęta regulacją ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Uniwersytet przystąpił jako partner do projektu, którego liderem jest Urząd Miasta, do konkursu ogłoszonego przez IZ RPO (...) 2014-2020 nr (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020, dla działania (...) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. " (...)".

W ramach projektu Uniwersytet realizuje sześć zadań dotyczących:

1. Wydania książki poświęconej "A".

Zadaniem publikacji jest przybliżenie czytelnikom genezy powstania "A", jego roli w systemie fortyfikacji (...), przybliżonego wyglądu oraz losów w czasach nowożytnych.

Książka będzie rozprowadzana za darmo wśród osób odwiedzających "A", jako nagrody dla laureatów konkursów, przekazana zostanie także uczniom szkół Województwa biorących udział w warsztatach organizowanych na "A". Dystrybucją zajmie się Urząd Miasta.

Koszty obejmują: honorarium autorskie, przygotowanie do druku książki (skład techniczny, korekta, redakcja, zdjęcia, projekt okładki) oraz druk książki w 200 egzemplarzach.

2. Przygotowania i wystawienia rekonstrukcji historycznej dotyczącej "A".

Rekonstrukcje historyczne są najpopularniejszym obecnie sposobem popularyzacji wiedzy historycznej. Z tego powodu mają też duży potencjał edukacyjny.

Usługa przygotowania wydarzenia zostanie zlecona firmie zewnętrznej (napisanie scenariusza, reżyseria, kostiumy, koszty uszycia/zakupu strojów z epoki) z zachowaniem zasad prawa zamówień publicznych.

Rekonstrukcja odbywać się będzie na placu "A" i będzie bezpłatna.

3. Przygotowania i realizacji prelekcji historycznej oraz warsztatów dotyczących "A" i historii średniowiecza - "B".

"B" - ich celem jest przybliżenie mieszkańcom (...) i Województwa dziejów kulturalnych, społecznych, gospodarczych, religijnych i politycznych (...) w wiekach średnich.

Darmowe prelekcje i warsztaty odbywające się na (...) dla mieszkańców, studentów i uczniów.

Kosztami związanymi z organizacją wydarzenia będą honoraria prelegentów oraz prowadzących warsztaty (umowa zlecenie), zakup materiałów warsztatowych oraz catering.

4. Przygotowania i wydania gry planszowej poświęconej historii "A" i jego okolic.

Gry planszowe, zwłaszcza historyczne, są obecnie niezwykle popularne, nie tylko wśród młodzieży. Mają także duży walor edukacyjny, bowiem zwłaszcza najmłodsi najszybciej uczą się przez zabawę.

Gra będzie rozdawana za darmo wśród osób odwiedzających "A", uczestników warsztatów, jako nagrody w konkursach. Pracownicy Uniwersytetu opracują scenariusz, natomiast skład, wydruk zostanie zlecony zgodnie z PZP. Koszty obejmują honoraria za opracowanie scenariusza gry oraz druk 200 egzemplarzy gier.

5. Przygotowania i przeprowadzenia gry miejskiej opartej na odkrywaniu dziedzictwa kulturowego (...).

Questing - to rodzaj gry miejskiej, oparty na odkrywaniu lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego w oparciu o wędrówkę określonym szlakiem na podstawie podanych wskazówek oraz uzupełnianie zagadek zawartych w ulotkach.

Gra odbywać się będzie na terenie (...) i udział w niej będzie bezpłatny.

Pracownicy Uczelni opracują koncepcję gry, a następnie zostanie wydrukowane 10.000 ulotek i zakupione zostaną nagrody dla zwycięzców kolejnych etapów gry.

Koszty obejmują: honoraria za opracowanie koncepcji oraz druk 10.000 ulotek, a także koszty zakupu nagród (uwzględniające liczny udział uczestników).

6. Przygotowania quizu w formie aplikacji na telefon dla osób odwiedzających "A".

Quiz na temat wiedzy o "A", fortyfikacjach miejskich, (...), zwłaszcza tych, którzy mieszkali na "A". Quiz przeznaczony będzie dla osób odwiedzających "A", oparty będzie o aplikację typu kahoot, która umożliwi wzięcie udziału w quizie osobom posiadającym telefony komórkowe.

Pracownicy Uczelni opracują koncepcję, a dla uczestników przewidziane są drobne nagrody.

Koszty obejmują honoraria autorskie dla autorów quizu oraz koszty zakupu (drobnych) nagród. Aplikacje typu kahoot są dostępne za darmo.

Z efektów realizowanych zadań projektu będą więc korzystać zwiedzający nieodpłatnie. Przedmiotowy projekt jest nieodpłatny i nie będzie generował dochodów dla Uczelni.

Wydatki na rzecz projektu dokumentowane będą fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w ramach projektu wykorzystywane będą do nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, tj. do czynności wykraczających poza zakres regulacji ustawy o podatku VAT (działalność związana z realizacją zadań statutowych Uczelni).

Instytucja zarządzająca RPO 2014-2020 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do wniosku aplikacyjnego indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach planowanego do realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, będzie miał prawo w jakimkolwiek zakresie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Uniwersytet dokonuje zakupów towarów i usług, w celu realizacji projektu, o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego, tj. wykonywania czynności zwolnionych (usługi edukacyjne) oraz niepodlegających ustawie (wydarzenia kulturalne i artystyczne).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy (...), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, akcjonariuszy (...), oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością.

Realizując projekt pn. " (...)" Uniwersytet realizuje swoją działalność statutową, którą jest kształcenie, wychowywanie, prowadzenie badań naukowych, promowanie kadr naukowych, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych oraz umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka w myśl ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu Uczelni.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w jakimkolwiek zakresie. Realizacja projektu, jak i jego rezultaty nie będą wykorzystywane w żadnym stopniu do czynności opodatkowanych, nie będzie więc miał zastosowania: art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy zauważyć, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), podstawowymi zadaniami uczelni jest prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowe zadania realizowane w Uczelni to:

1. Kształcenie na poziomie wyższym, nieobjęte regulacją ustawy, prowadzone w systemie studiów stacjonarnych;

2. Kształcenie na poziomie wyższym, usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), dalej jako ustawa. W zakres tych usług wchodzi m.in.: kształcenie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, organizacja konferencji;

3. Prowadzenie badań naukowych, statutowa działalność badawcza, która stanowi działalność nieobjętą regulacją ustawy;

4. Wykonywanie badań na zlecenie, działalność objęta regulacją ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług;

5. Sprzedaż książek i czasopism naukowych, działalność objęta regulacją ustawy i podlegająca opodatkowaniu stawką obniżoną, tj. 5% i 8%;

6. Wynajem pomieszczeń znajdujących się w nieruchomościach należących do Uniwersytetu, działalność objęta regulacją ustawy i podlegająca opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Uniwersytet przystąpił jako partner do projektu, którego liderem jest Urząd Miasta, do konkursu ogłoszonego przez IZ RPO (...) 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020, dla działania (...), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. " (...)". W ramach projektu Uniwersytet realizuje sześć zadań dotyczących:

1. Wydania książki poświęconej "A".

Zadaniem publikacji jest przybliżenie czytelnikom genezy powstania "A", jego roli w systemie fortyfikacji (...), przybliżonego wyglądu oraz losów w czasach nowożytnych.

Książka będzie rozprowadzana za darmo wśród osób odwiedzających "A", jako nagrody dla laureatów konkursów, przekazana zostanie także uczniom szkół Województwa biorących udział w warsztatach organizowanych na "A". Dystrybucją zajmie się Urząd Miasta.

Koszty obejmują: honorarium autorskie, przygotowanie do druku książki (skład techniczny, korekta, redakcja, zdjęcia, projekt okładki) oraz druk książki w 200 egzemplarzach.

2. Przygotowania i wystawienia rekonstrukcji historycznej dotyczącej "A".

Rekonstrukcje historyczne są najpopularniejszym obecnie sposobem popularyzacji wiedzy historycznej. Z tego powodu mają też duży potencjał edukacyjny.

Usługa przygotowania wydarzenia zostanie zlecona firmie zewnętrznej (napisanie scenariusza, reżyseria, kostiumy, koszty uszycia/zakupu strojów z epoki) z zachowaniem zasad prawa zamówień publicznych.

Rekonstrukcja odbywać się będzie na placu "A" i będzie bezpłatna.

3. Przygotowania i realizacji prelekcji historycznej oraz warsztatów dotyczących "A" i historii średniowiecza - "B".

"B" - ich celem jest przybliżenie mieszkańcom (...) i Województwa dziejów kulturalnych, społecznych, gospodarczych, religijnych i politycznych (...) w wiekach średnich.

Darmowe prelekcje i warsztaty odbywające się na (...) dla mieszkańców, studentów i uczniów.

Kosztami związanymi z organizacją wydarzenia będą honoraria prelegentów oraz prowadzących warsztaty (umowa zlecenie), zakup materiałów warsztatowych oraz catering.

4. Przygotowania i wydania gry planszowej poświęconej historii "A" i jego okolic.

Gry planszowe, zwłaszcza historyczne, są obecnie niezwykle popularne, nie tylko wśród młodzieży. Mają także duży walor edukacyjny, bowiem zwłaszcza najmłodsi najszybciej uczą się przez zabawę.

Gra będzie rozdawana za darmo wśród osób odwiedzających "A", uczestników warsztatów, jako nagrody w konkursach. Pracownicy Uniwersytetu opracują scenariusz, natomiast skład, wydruk zostanie zlecony zgodnie z PZP. Koszty obejmują honoraria za opracowanie scenariusza gry oraz druk 200 egzemplarzy gier.

5. Przygotowania i przeprowadzenia gry miejskiej opartej na odkrywaniu dziedzictwa kulturowego (...).

Questing - to rodzaj gry miejskiej, oparty na odkrywaniu lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego w oparciu o wędrówkę określonym szlakiem na podstawie podanych wskazówek oraz uzupełnianie zagadek zawartych w ulotkach.

Gra odbywać się będzie na terenie (...) i udział w niej będzie bezpłatny.

Pracownicy Uczelni opracują koncepcję gry, a następnie zostanie wydrukowane 10.000 ulotek i zakupione zostaną nagrody dla zwycięzców kolejnych etapów gry.

Koszty obejmują: honoraria za opracowanie koncepcji oraz druk 10.000 ulotek, a także koszty zakupu nagród (uwzględniające liczny udział uczestników).

6. Przygotowania quizu w formie aplikacji na telefon dla osób odwiedzających "A".

Quiz na temat wiedzy o "A", fortyfikacjach miejskich, (...), zwłaszcza tych, którzy mieszkali na "A". Quiz przeznaczony będzie dla osób odwiedzających "A", oparty będzie o aplikację typu kahoot, która umożliwi wzięcie udziału w quizie osobom posiadającym telefony komórkowe.

Pracownicy Uczelni opracują koncepcję, a dla uczestników przewidziane są drobne nagrody.

Koszty obejmują honoraria autorskie dla autorów quizu oraz koszty zakupu (drobnych) nagród. Aplikacje typu kahoot są dostępne za darmo.

Z efektów realizowanych zadań projektu będą więc korzystać zwiedzający nieodpłatnie. Przedmiotowy projekt jest nieodpłatny i nie będzie generował dochodów dla Uczelni. Wydatki na rzecz projektu dokumentowane będą fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w ramach projektu wykorzystywane będą do nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, tj. do czynności wykraczających poza zakres regulacji ustawy o podatku VAT (działalność związana z realizacją zadań statutowych Uczelni).

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. " (...)".

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wynika z wniosku - z efektów realizowanych zadań projektu będą korzystać zwiedzający nieodpłatnie. Przedmiotowy projekt jest nieodpłatny i nie będzie generował dochodów dla Uczelni. Towary i usługi zakupione w ramach projektu wykorzystywane będą do nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, tj. do czynności wykraczających poza zakres regulacji ustawy o podatku VAT (działalność związana z realizacją zadań statutowych Uczelni). Ponadto, realizacja projektu, jak i jego rezultaty nie będą wykorzystywane w żadnym stopniu do czynności opodatkowanych.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Uniwersytet, w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, nie będzie miał prawa w jakimkolwiek zakresie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. " (...)".

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu

Skargę wnosi się na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl