0112-KDIL1-3.4012.138.2024.2.JK - Rozliczanie VAT przez gminę w związku z gospodarką wodnokanalizacyjną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.138.2024.2.JK Rozliczanie VAT przez gminę w związku z gospodarką wodnokanalizacyjną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 13 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w (...).

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 15 maja 2024 r. (wpływ 15 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina (...) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu umów cywilno-prawnych.

Gmina w 2024 r. planuje zrealizować na swoim terenie inwestycję pn. " (...)", dla operacji typu (...), objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem planowanej operacji jest (...). Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa przepompowni przydomowych. Planuje się wykonanie ok. (...) systemu kanalizacji zbiorczej.

Ponoszone w tym zakresie wydatki udokumentowane będą wystawionymi przez dostawcóww.ykonawców na Gminę fakturami VAT z wykazanym w nich kwotami VAT. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości (...) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

Po zrealizowaniu inwestycji, powstałe w jej efekcie obiekty będą stanowić własność Gminy. W związku z tym, że zadania w zakresie kanalizacji Gmina realizuje za pośrednictwem utworzonej do tego spółki gminnej Z. Spółka z o.o., po zrealizowaniu inwestycji Gmina zamierza umożliwić odpłatnie Spółce, na podstawie zawartej z nią umowy, przesył wody na ww. infrastrukturze. Z ww. infrastruktury będą korzystać mieszkańcy/podmioty prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie zawartych ze Spółką umów cywilno-prawnych.

Z. Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z tytułu umowy przesyłu/dzierżawy na ww. infrastrukturze kanalizacyjnej, Gmina będzie pobierać od Spółki określone w umowie wynagrodzenie i dokumentować je fakturą VAT. Zamierzając oddać efekty ww. inwestycji w ramach umowy przesyłu/dzierżawy Gmina kieruje się przesłankami określonymi w art. 35 i 44 ustawy o finansach publicznych, które to przepisy obligują samorządy do gospodarowania środkami publicznymi w sposób racjonalny, celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu zamierzonych celów.

Gmina planuje oddać ww. infrastrukturę kanalizacyjną w ramach umowy przesyłu/dzierżawy na czas określony lub nieokreślony, bezpośrednio po zakończeniu inwestycji. Przybliżona wartość planowanej inwestycji opisanej we wniosku ma wynosić 1 600 000,00 zł netto, plus aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT (wg kosztorysu).

Kwota czynszu pobieranego przez Gminę od Z. Sp. z o.o. ustalona zostanie po zakończeniu inwestycji, w oparciu o faktyczne koszty poniesione na jej realizację. Czynsz będzie pobierany w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Kalkulacja czynszu zostanie dokonana w oparciu o rzeczywistą wartość inwestycji, realia rynkowe, okres eksploatacji, zużycie majątku, stopę zwrotu. Wysokość czynszu ma umożliwić zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę. Planuje się, że koszt funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej oddanej w ramach umowy przesyłu/dzierżawy będzie ponosił Z. Sp. z o.o.

Gmina, poza dzierżawą infrastruktury, nie planuje dodatkowo wykonywać innych czynności (opodatkowanych, zwolnionych z VAT, niepodlegających VAT) za pomocą infrastruktury kanalizacyjnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej objęta zakresem wniosku będzie trwale związana z gruntem. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie spełniać definicję budowli (Klasyfikacja budowli według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - PKOB, Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.): Sieć kanalizacji sanitarnej - sekcja 2 Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej, dział 22 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, grupa 221 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe, klasa 2212 Rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków.

Doprecyzowanie opisu sprawy

W odpowiedzi na pytanie:

Jeżeli infrastruktura kanalizacyjna powstała w wyniku realizacji inwestycji pn. " (...)" zostanie udostępniona spółce gminnej Z. Spółka z o.o. w ramach umowy przesyłu/dzierżawy na czas określony, to na jaki okres zostanie zawarta umowa przesyłu/dzierżawy ww. infrastruktury kanalizacyjnej?

Wskazali Państwo:

Planuje się zawarcie pierwszej umowy przesyłu/dzierżawy na okres do 4 lat oraz kolejnych na okres dłuższy.

W odpowiedzi na pytanie:

Ile szacunkowo będzie wynosił miesięczny czynsz wynikający z zawartej ze spółką gminną umowy przesyłu/dzierżawy? Udzielając odpowiedz należy wskazać, czy podają Państwo kwotę brutto czy netto.

Wskazali Państwo:

Miesięczny czynsz będzie uzależniony od wartości wybudowanej infrastruktury i będzie ustalony przynajmniej na poziomie zużycia majątku (amortyzacji) w kwocie netto, z uwzględnieniem realiów rynkowych.

W odpowiedzi na pytanie:

Czy kwota czynszu za udostępnianie Spółce na podstawie umowy przesyłu/dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej, powstałej w wyniku realizacji inwestycji będzie znacząca dla budżetu Gminy?

Wskazali Państwo:

Tak.

W odpowiedzi na pytanie:

Na jakim poziomie będą się kształtować dochody z tytułu umowy przesyłu/dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej, powstałej w wyniku realizacji inwestycji w skali roku, w stosunku do dochodów ogółem/dochodów własnych Gminy?

Wskazali Państwo:

Szacuje się, że dochody roczne z tytułu umowy przesyłu/dzierżawy mogą stanowić ok. 0,12% dochodów ogółem i ok. 0,5% dochodów własnych planowanych na 2024 r.

W odpowiedzi na pytanie:

Jaki% wartości nakładów poniesionych w ramach inwestycji będzie stanowiło roczne wynagrodzenie należne Gminie wynikające z umowy przesyłu/dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej?

Wskazali Państwo:

Planuje się, że roczne wynagrodzenie należne Gminie wynikające z umowy przesyłu/dzierżawy będzie ustalone przynajmniej na poziomie zużycia majątku (amortyzacji) tj. 4,5%.

W odpowiedzi na pytanie:

Czy ustalona kwota czynszu w związku z zawarciem umowy przesyłu/dzierżawy będzie stała, czy zmienna? Jeżeli ustalona kwota ww. czynszu będzie zmienna, to proszę wskazać jakie czynniki będą brane pod uwagę przy ustaleniu tej kwoty?

Wskazali Państwo:

Planuje się, że ustalona kwota czynszu będzie stała.

W odpowiedzi na pytanie:

Czy wysokość czynszu w związku z zawarciem umowy przesyłu/dzierżawy ww. infrastruktury kanalizacyjnej umożliwi zwrot poniesionych nakładów na realizację inwestycji? Jeśli tak, to prosimy wskazać w jakim horyzoncie czasowym.

Wskazali Państwo:

Tak, wysokość czynszu umożliwi zwrot poniesionych nakładów na realizację inwestycji na przełomie ok. 22 lat lub okresie krótszym.

W odpowiedzi na pytanie:

Czy w przypadku, gdy Gmina nie oddałaby powstałej w ramach realizacji inwestycji infrastruktury kanalizacyjnej powstałej w wyniku realizacji inwestycji w odpłatną dzierżawę Spółce, infrastruktura ta wykorzystywana byłaby przez Gminę wyłącznie do działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), czy też Gmina byłaby zobowiązana do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji stosować sposób określenie proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2 h ustawy?

Wskazali Państwo:

W przypadku gdyby Gmina nie oddała powstałej w ramach realizacji inwestycji infrastruktury kanalizacyjnej w odpłatną dzierżawę Spółce, infrastruktura ta wykorzystywana byłaby przez Gminę wyłącznie do działalności gospodarczej.

Pytanie

Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w (...)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, mają Państwo prawo do pełnego odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a taki zdaniem Gminy zaistnieje.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zatem wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych) i tylko w odniesieniu do tych czynności, które nie są wykonywane na podstawie zawartych przez gminę umów cywilnoprawnych.

Realizacja zadań własnych następować może także w drodze dostawy towarów i świadczenia usług, w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy (w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług co do zasady odpłatnych). Gmina w celu wypełnienia nałożonych na nią zadań organizuje warunki dla innych podmiotów bądź bezpośrednio uczestniczy w obrocie gospodarczym.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo (Gmina) zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu umów cywilno-prawnych.

W 2024 r. planują Państwo zrealizować na swoim terenie inwestycję pn.: "(...)", dla operacji typu (...), objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem planowanej operacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (...). Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa przepompowni przydomowych. Planuje się wykonanie ok. (...) systemu kanalizacji zbiorczej.

Ponoszone w tym zakresie wydatki udokumentowane będą wystawionymi przez dostawcóww.ykonawców na Państwa fakturami VAT z wykazanym w nich kwotami VAT. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości (...) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

Po zrealizowaniu inwestycji, powstałe w jej efekcie obiekty będą stanowić Państwa własność. W związku z tym, że zadania w zakresie kanalizacji realizują Państwo za pośrednictwem utworzonej do tego spółki gminnej Z. Spółka z o.o., po zrealizowaniu inwestycji zamierzają Państwo umożliwić odpłatnie Spółce, na podstawie zawartej z nią umowy, przesył wody na ww. infrastrukturze. Z ww. infrastruktury będą korzystać mieszkańcy/podmioty prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie zawartych ze Spółką umów cywilno-prawnych. Z. Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Z tytułu umowy przesyłu/dzierżawy na ww. infrastrukturze kanalizacyjnej, będą Państwo pobierać od Spółki określone w umowie wynagrodzenie i dokumentować je fakturą VAT.

Planują Państwo oddać ww. infrastrukturę kanalizacyjną w ramach umowy przesyłu /dzierżawy na czas określony lub nieokreślony, bezpośrednio po zakończeniu inwestycji. Planują Państwo zawarcie pierwszej umowy przesyłu/dzierżawy na okres do 4 lat oraz kolejnych na okres dłuższy.

Przybliżona wartość planowanej inwestycji opisanej we wniosku ma wynosić 1 600 000,00 zł netto, plus aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT (wg kosztorysu).

Kwota czynszu pobieranego przez Państwa ustalona zostanie po zakończeniu inwestycji, w oparciu o faktyczne koszty poniesione na jej realizację. Czynsz będzie pobierany w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Miesięczny czynsz będzie uzależniony od wartości wybudowanej infrastruktury i będzie ustalony przynajmniej na poziomie zużycia majątku (amortyzacji) w kwocie netto, z uwzględnieniem realiów rynkowych.

Kalkulacja czynszu zostanie dokonana w oparciu o rzeczywistą wartość inwestycji, realia rynkowe, okres eksploatacji, zużycie majątku, stopę zwrotu. Wysokość czynszu ma umożliwić zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Państwa. Planuje się, że koszt funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej oddanej w ramach umowy przesyłu/dzierżawy będzie ponosiła Spółka.

Poza dzierżawą infrastruktury, nie planują Państwo dodatkowo wykonywać innych czynności (opodatkowanych, zwolnionych z VAT, niepodlegających VAT) za pomocą infrastruktury kanalizacyjnej.

Szacują Państwo, że dochody roczne z tytułu umowy przesyłu/dzierżawy mogą stanowić ok. 0,12% dochodów ogółem i ok. 0,5% dochodów własnych planowanych na 2024 r.

Planują Państwo, że roczne wynagrodzenie należne Państwu, wynikające z umowy przesyłu/dzierżawy będzie ustalone przynajmniej na poziomie zużycia majątku (amortyzacji) tj. 4,5%. Ustalona kwota czynszu będzie stała. Wysokość czynszu umożliwi zwrot poniesionych nakładów na realizację inwestycji na przełomie ok. 22 lat lub okresie krótszym.

W przypadku gdyby Gmina nie oddała powstałej w ramach realizacji inwestycji infrastruktury kanalizacyjnej w odpłatną dzierżawę Spółce, infrastruktura ta wykorzystywana byłaby przez Gminę wyłącznie do działalności gospodarczej.

Państwa Wątpliwości dotyczą określenia, czy mają Państwo prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w (...).

W niniejszej sprawie w pierwszej kolejności należy dokonać analizy czy odpłatne udostępnienie na podstwie umowy przesyłu/dzierżawy powstałej w ramach realizacji infreastruktury kanalizacyjnych jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Analiza przywołanego art. 8 ust. 1 ustawy prowadzi do stwierdzenia, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu. Przy czym, do uznania czynności za usługę, konieczne jest istnienie odbiorcy usługi. Tak więc usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść.

Usługa jest czynnością opodatkowaną, co do zasady, w sytuacji, kiedy jest odpłatna. Związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności, musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Pod pojęciem odpłatności rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają zatem wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.):

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony - zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę - określone przepisami obowiązki.

W konsekwencji z uwagi na fakt, że dzierżawa jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W związku z tym dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Należy zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usługi polegającej na udostępnieniu (dzierżawie) sieci kanalizacyjnych, za którą będą Państwo pobierać wynagrodzenie, w związku z czym, usługa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że dla czynności odpłatnego udostępnienia przez Państwa powstałej infrastruktury kanalizacyjnej w oparciu o umowę przesyłu/dzierżawy, za którą będą Państwo pobierać wynagrodzenie, nie działają Państwo jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie korzystają Państwo z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W analizowanym przypadku wystąpią Państwo w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność - jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w omawianej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, będą spełnione, ponieważ są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a poniesione wydatki na realizację inwestycji pn. " (...)", będą miały związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Gminie będzie przysługiwało w całości prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę przedmiotowej infrastruktury kanalizacji sanitarnej w (...). Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Tym samym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej:

Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Jestem ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Państwo ponoszą ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Państwa w złożonym wniosku. Zatem, wydając przedmiotową interpretację oparłem się na wynikającym z treści wniosku zdarzenia przyszłego. W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Ponadto, w sytuacji zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl