0112-KDIL1-3.4012.131.2024.3.KL

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-3.4012.131.2024.3.KL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 10 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży Nieruchomości.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 9 maja 2024 r. (wpływ 9 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1999 r., posiada rezydencję podatkową w Polsce oraz jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce.

Do roku 2015 w ramach wynajmu bezpłatnego najmował od ojca zabudowaną garażami działkę (dalej jako: Nieruchomość), gdzie znajdował się parking dla samochodów użytkowanych przez niego w ramach działalności gospodarczej. Należy przy tym wspomnieć, że dana nieruchomość stanowi jedną działkę, dla której została założona Księga Wieczysta (...).

Wnioskodawca w roku 2015 wspomnianą wyżej Nieruchomość otrzymał od ojca w darowiźnie. Nieruchomość nie była przez niego wprowadzona do Środków Trwałych i konsekwentnie nie była amortyzowana.

Na opisywanej Nieruchomości była wykonywana działalność gospodarcza Podatnika; służyła ona za garaż i parking dla samochodów użytkowanych w ramach działalności gospodarczej. Podatnik na nieruchomości dokonał utwardzenia parkingu.

Dodatkowo, adres ww. Nieruchomości został uwzględniony w CEIDG jako "dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej".

Koszty związane z utrzymaniem Nieruchomości (np. media), a także koszty remontów i napraw eksploatacyjnych były finansowane w ramach działalności gospodarczej - stanowiły koszt uzyskania przychodu, a VAT uwzględniony w fakturach ww. tytułami stanowił VAT naliczony Wnioskodawcy.

Koszty remontów i napraw budynku oraz parkingu nigdy nie przekroczyły 30% wartości nieruchomości. Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedaż ww. Nieruchomości (dalej również jako: Transakcja). Z racji faktu, że Nieruchomość stanowi działka zabudowana garażem oraz posiada utwardzony parking w opinii Wnioskodawcy nie stanowi ona przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego

Na pytania Organu zwarte w wezwaniu:

1. Czy "utwardzony parking" stanowi budynek lub budowlę lub ich część w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)?

2. Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem garażu oraz "utwardzonego parkingu", a ich sprzedażą upłynął okres dłuższy niż 2 lata? Prosimy udzielić odpowiedzi odrębnie do garażu oraz "parkingu utwardzonego".

3. Czy w odniesieniu do garażu oraz "parkingu utwardzonego", ponosił Pan wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym? Jeżeli ponosił Pan, takie wydatki to:

a)

czy wydatki te stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej garażu oraz "parkingu utwardzonego"?

b)

kiedy wydatki były ponoszone?

c)

czy ulepszenie prowadziło do ich przebudowy, tj. istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia?

d)

czy przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków?

e)

czy po ulepszeniu garaż oraz "parking utwardzony" zostały oddane do użytkowania i kiedy to nastąpiło?

wskazał Pan:

1. Tak, utwardzony parking stanowi budowlę o rozumieniu prawa budowlanego.

2. Okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem zarówno dla parkingu utwardzonego, jak i dla garażu wynosi ponad 2 lata.

3. Tak, wydatki były ponoszone, ale miały one charakter naprawczy (malowanie ścian wewnętrznych, uzupełnianie drobnych braków w utwardzeniu, wyprawki naprawcze). Nie stanowiły więc one ulepszenia.

a) Ww. wydatki były poniżej 30% wartości początkowej garażu, jak i parkingu utwardzonego.

b) Ww. wydatki były ponoszone w latach: 2017, 2020, 2021.

c) Ww. wydatki ponoszone na utwardzony parking i garaż nie były ulepszeniem, ale bieżącą konserwacją. Nie doszło więc do zdarzeń z pyt. c).

d) Tak, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia VAT-u należnego o kwotę VAT-u naliczonego.

e) Parking utwardzony oraz garaż nie były oddane do użytku po pracach naprawczych (które nie były ulepszeniem), ponieważ były one ciągle użytkowane w czasie prac.

Uwaga wszystkie ww. odpowiedzi dotyczą zarówno garażu, jak i parkingu utwardzonego.

Pytanie

Czy dostawa Nieruchomości w ramach Transakcji będzie podlegała przepisom ustawy o VAT jako dostawa dokonana przez podatnika VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

Pana stanowisko w sprawie

Transakcja będzie podlegała przepisom art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Status podatnika na gruncie Ustawy o VAT.

W celu odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy Sprzedawca w ramach Transakcji będzie występował jako podatnik VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów status podatnika VAT wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Biorąc pod uwagę powyższą analizę regulacji ustawy o VAT należy zaznaczyć, że na dzień planowanej Transakcji Podatnik wciąż będzie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Jak zostało wskazane Wnioskodawca otrzymał drogą darowizny Nieruchomość celem wykorzystania jej w ramach działalności prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Tak również się stało.

Powyższe okoliczności świadczą o profesjonalnym charakterze działalności, co wzmacnia tezę, że Wnioskodawca w ramach planowanej Transakcji Nieruchomości będzie występował jako podatnik VAT.

Ponadto, jego działania będą wykraczać poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Kwestię rozróżnienia pomiędzy majątkiem prywatnym, a służącym działalności gospodarczej objaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej również jako: KIS) w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.54.2022.2.KS powołując się na przytoczone tam orzecznictwo: »W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht (C-291/92), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej«.

Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego.

Mając na względzie powyższe, w opinii Podatnika należy stwierdzić, że planowana Transakcja na gruncie VAT nie będzie dotyczyła majątku osobistego (prywatnego), ale będzie dotyczyła majątku wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej i będzie podlegała pod przepisy ustawy o VAT.

Podleganie Transakcji zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a Ustawy o VAT.

Na wstępie należy zaznaczyć, że dostawa nieruchomości podlega, co do zasady, opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej (23% VAT).

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W tym przypadku w opinii Podatnika mamy do czynienia z taką sytuacją; działka bowiem zabudowana jest garażami oraz znajduje się na niej utwardzony parking.

Kolejno na podstawie regulacji zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, zwolniona od podatku została dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT zwalnia się z opodatkowania dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Aby możliwe było zastosowanie zwolnienia z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT, dostawa nie może być bowiem objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a Ustawy o VAT odnosi się zatem do transakcji dostawy budynków, budowli lub ich części.

W opinii Podatnika zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, ponieważ Transakcja dotycząca Nieruchomości w zakresie garaży nie będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, a okres pomiędzy pierwszym jej zasiedleniem a sprzedażą jest znacznie dłuższy niż 2 lata.

Należy przy tym zaznaczyć, że garaż stanowi w myśl prawa budowlanego budynek (art. 3 pkt 2 ustawy - prawo budowlane).

Jeśli chodzi o utwardzony parking, to stanowi on budowlę, co potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 września 2019 r. o sygn. 0115-KDIT1-2.4012.434.2019.1.AW: "Reasumując, zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne, stoją na stanowisku, że wyasfaltowany parking należy zaliczyć do budowli".

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), parkingi należą do XIII kategorii obiektów budowlanych. Wyjaśnić należy przy tym, że Ustawa o VAT definiuje pierwsze zasiedlenie jako oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

We wspomnianym stanie faktycznym oddanie do użytkowania pierwszemu użytkownikowi (tj. Wnioskodawcy) garaży miało już miejsce.

Garaży nie ulepszano w takim stopniu, ażeby wydatki na to ulepszenie, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej o podatku dochodowym.

Co do utwardzonego parkingu, to został on wybudowany jako budowla przez Podatnika i zaczął on używać go do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a więc dokonał pierwszego zasiedlenia.

Jednakże, pomiędzy tym zasiedleniem, a planowaną Transakcją minie okres dalece dłuższy niż dwa lata, a więc zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b Ustawy o VAT.

W związku z powyższym planowana Transakcja dotycząca Nieruchomości będzie dokonywana przez Podatnika w ramach działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT planowana Transakcja będzie stanowić dostawę budynków (garaży) i budowli (utwardzony parking). W konsekwencji zastosowanie do niej znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, jako że jest to dostawa budynków i budowli, która nie odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia dla garaży, a w stosunku do utwardzonego parkingu od pierwszego zasiedlenia minęły ponad 2 lata.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, która to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zaznacza się, że sprzedaż składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w tych przepisach warunki.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich nastąpiło pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Zatem, dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie budynku/budowli do używania. "Pierwsze zasiedlenie" budynku/ budowli lub ich części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu lub ulepszeniu (stanowiącym co najmniej 30% wartości początkowej) budynku/budowli oddano je w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku/budowli na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika czy też na potrzeby własne osoby fizycznej - bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku/budowli.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższe przepisy wskazują, jakie muszą zostać spełnione warunki, aby sprzedaż budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Z przepisów tych wynika, że prawo do zwolnienia przysługuje wówczas, gdy w stosunku do obiektów będących przedmiotem sprzedaży nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanie się bezzasadne.

Natomiast jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, wówczas należy poddać badaniu zaistnienie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, że:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stanie się bezzasadne.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli i ich części prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą:

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b)

w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów

- zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy:

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3)

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Przy czym podkreślić należy, że niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ponadto, zauważyć należy, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Wobec powyższego, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

W tym miejscu należy wskazać na przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo budowlane".

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Według art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane:

Ilekroć w ustawie jest mowa o budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z opisu sprawy, wynika że prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od 1999 r. oraz jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce.

Planuje Pan sprzedaż Nieruchomości zabudowanej garażem oraz utwardzonym parkingiem.

W 2015 r. Nieruchomość otrzymał Pan od ojca w darowiźnie. Na Nieruchomości wykonywał Pan działalność gospodarczą, która służyła za garaż i parking dla samochodów użytkowanych w ramach działalności gospodarczej. Na Nieruchomości dokonał Pan utwardzenia parkingu. Wskazał Pan, że utwardzony parking stanowi budowlę w rozumieniu prawa budowlanego.

Koszty związane z utrzymaniem Nieruchomości (np. media), a także koszty remontów i napraw eksploatacyjnych były finansowane w ramach działalności gospodarczej - stanowiły koszt uzyskania przychodu, a VAT uwzględniony w fakturach ww. tytułami stanowił dla Pana VAT naliczony. Przysługiwało Panu prawo do obniżenia VAT-u należnego o kwotę VAT-u naliczonego.

Wskazał Pan, że okres od pierwszego zasiedlenia a sprzedażą zarówno dla parkingu utwardzonego, jak i dla garażu wynosi ponad 2 lata. Wydatki, które były przez Pana ponoszone w odniesieniu do garażu oraz parkingu utwardzonego miały charakter naprawczy (malowanie ścian wewnętrznych, uzupełnianie drobnych braków w utwardzeniu, wyprawki naprawcze, nie stanowiły więc one ulepszenia).

Wydatki były poniżej 30% wartości początkowej garażu, jak i parkingu utwardzonego. Wydatki ponoszone na utwardzony parking i garaż nie były ulepszeniem, ale bieżącą konserwacją. Parking utwardzony oraz garaż nie były oddane do użytku po pracach naprawczych, ponieważ były one ciągle użytkowane w czasie prac.

Pana wątpliwości dotyczą kwestii czy dostawy Nieruchomości zabudowanej garażem oraz utwardzonym parkingiem dokona Pan jako podatnik podatku VAT oraz czy sprzedaż ta będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Odnosząc się do Pana wątpliwości wskazać należy, że z uwagi na fakt, iż ww. Nieruchomość wykorzystywał Pan w prowadzonej działalności gospodarczej to jej sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i w stosunku do tej sprzedaży będzie Pan występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Natomiast, w celu ustalenia czy w odniesieniu do dostawy Nieruchomości zabudowanej garażem i utwardzonym parkingiem zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy względem budynku i budowli (tj. garażu i utwardzonego parkingu) posadowionych na tej Nieruchomości doszło do ich pierwszego zasiedlenia.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w odniesieniu do budynku i budowli (tj. garażu oraz utwardzonego parkingu) doszło do pierwszego zasiedlenia i od tego momentu do ich sprzedaży minie okres dłuższy niż dwa lata. Ponadto w odniesieniu do ww. obiektów nie ponosił Pan wydatków na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej. Wskazał Pan bowiem, że wydatki które były ponoszone miały charakter naprawczy (malowanie ścian wewnętrznych, uzupełnianie drobnych braków w utwardzeniu, wyprawki naprawcze) i nie stanowiły one ulepszenia, poza tym wydatki te nie przekraczały 30% wartości początkowej garażu oraz parkingu utwardzonego.

W konsekwencji dla sprzedaży ww. obiektów (tj. garażu oraz utwardzonego parkingu) zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ zostaną spełnione wszystkie warunki uprawniające do zastosowania tego zwolnienia, o których mowa w tym przepisie. W związku z powyższym - na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy - dostawa gruntu (Nieruchomości), na którym znajdują się ww. obiekty, również będzie zwolniona od podatku VAT.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że skoro dostawa przedmiotowych obiektów (tj. garażu oraz utwardzonego parkingu), znajdujących się Nieruchomości, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to analiza zwolnienia tej dostawy wynikająca z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest bezzasadna.

Podsumowując stwierdzić należy, że sprzedaż Nieruchomości zabudowanej garażem oraz utwardzonym parkingiem będzie stanowić dostawę towarów, która korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym, Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej:

Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Jestem ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Pan ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Pana w złożonym wniosku. Zatem, wydając przedmiotową interpretację oparłem się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Ponadto, w sytuacji zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Dodatkowo wskazuje się, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłączne podatku od towarów i usług. Natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych podlega odrębnemu rozpatrzeniu.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl