0112-KDIL1-2.4012.719.2018.1.DC - Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez szpital.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.719.2018.1.DC Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez szpital.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 7 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 7 grudnia 2018 r. o wskazanie sposobu wysyłki interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Szpital (dalej jako Wnioskodawca) jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez wojewodę pod numerem księgi rejestrowej, działającym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) i Statutu. Rodzaj przeważającej działalności Szpitala wg Polskiej Klasyfikacji Działalności to Usługi Działalności Szpitali oznaczone symbolem 86.10.Z - Działalność szpitali, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT.

Celem statutowym Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia osobom zamieszkałym i przebywającym na obszarze działania Szpitala jak również ludności spoza powiatu. Podstawowe świadczenia realizowane są w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w opiece długoterminowej, podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia szpitalnego oddziału ratunkowego. Działalność lecznicza Szpitala, zgodnie z obowiązującym Statutem polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

1.

osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne oraz innym osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, na podstawie odrębnych przepisów, bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie, na zasadach określonych w umowach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2.

osobom nieposiadającym uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, bezpłatnie, za częściowa odpłatnością lub odpłatnie, na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, cennika zakładowego Szpitala, zawartych umów z innymi podmiotami;

3.

osobom fizycznym, na zlecenie tych osób, odpłatnie zgodnie z cennikiem zakładowym Szpitala, z uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.

Poza usługami o charakterze medycznym Szpital prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług opodatkowanych podatkiem VAT takich jak: sterylizacja sprzętu, usługi związane z najmem pomieszczeń i nieruchomości na cele prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty trzecie, usługi parkingowe. Ze względu na obrót sprzedaży opodatkowanej przekraczający limit ustawowy, Szpital jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i składa comiesięczną deklarację podatkową. Obliczony zgodnie z zapisami art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wskaźnik sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem wynosi za 2017 r. 0,86%, w zaokrągleniu 1 procent. Wobec faktu, że wskaźnik jest mniejszy od 2%, Wnioskodawca uznaje na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2, że proporcja wynosi 0%.

W trzecim kwartale bieżącego roku dyrektor Szpitala złożył do instytucji finansującej wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych (...)" (dalej jako Projekt), Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna; Poddziałanie 8.4.1 infrastruktura ochrony zdrowia; Typ projektu: Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci. Okres realizacji Projektu: 25 października 2018 r. - 24 grudnia 2019 r.

Planowane w ramach projektu zakupy przedstawiono poniżej:

Zestawienie wyposażenia i aparatury medycznej planowanej do zakupu w ramach realizacji Projektu:

Lp. nazwa sprzętu

1. Łóżeczko noworodkowe,

2. Fotel do pobierania krwi,

3. Szafka przyłóżkowa,

4. Taboret medyczny z oparciem,

5. Taboret medyczny bez oparcia,

6. Wózek inwalidzki,

7. Stolik zabiegowy,

8. Stolik zabiegowy - dwublatowy,

9. Stolik typu M (...),

10. Stolik zabiegowy z miską,

11. Taboret medyczny z oparciem,

12. Fotel ginekologiczny,

13. Kozetka lekarska,

14. Stolik zabiegowy,

15. Taboret medyczny z oparciem,

16. Fotel ginekologiczny,

17. Kozetka lekarska,

18. Stolik zabiegowy,

19. Taboret medyczny z oparciem,

20. Szafa lekarska dwudrzwiowa,

21. Regał na materiały sterylne,

22. Wózek na odpady medyczne,

23. Szafa lekarska dwudrzwiowa,

24. Szafa lekarska dwudrzwiowa,

25. Inkubator zamknięty,

26. Pulsoksymetr dla noworodków,

27. Stanowisko do resuscytacji noworodków,

28. Lampa do fototerapii statywowa,

29. Lampa do fototerapii pieluszkowa,

30. Stanowisko do pielęgnacji noworodka z promiennikiem,

31. Łóżko porodowe,

32. Zestaw do histeroskopii,

33. Kardiotokograf,

34. Lampa zabiegowa sufitowa,

35. Fotel ginekologiczny-zabiegowy,

36. Ssak jezdny elektryczny z pelotą,

37. Łóżko szpitalne elektryczne,

38. Wózek zabiegowy,

39. Wózek na sprzęt medyczny,

40. Kardiomonitor jezdny,

41. Rolki do przekładania pacjentek,

42. Waga noworodkowa,

43. Stół operacyjny,

44. Lampa operacyjna,

45. Aparat do znieczulenia,

46. Wózek anestezjologiczny,

47. Ssak jezdny elektryczny,

48. Defibrylator na wózku reanimacyjnym,

49. Urządzenie do ogrzewania krwi,

50. Urządzenie do ogrzewania pacjentki - powierzchowne,

51. Urządzenie do ogrzewania pacjentki - na stół operacyjny,

52. Detektor tętna płodu,

53. Aparat USG,

54. KTG na wózku,

55. Lampa zabiegowa mobilna,

56. Aparat USG,

57. KTG na wózku,

58. Lampa zabiegowa mobilna,

59. System monitoringu pacjentek.

Planowany do realizacji Projekt jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na realizację celu.jakim jest poprawa jakości i dostępności do usług medycznych. Wymieniony powyżej cel będzie realizowany poprzez doposażenie oddziału położniczo-ginekologiczego, oddziału neonatologicznego; oddziału pediatrycznego oraz poradni dla kobiet (placówka szpitala) w sprzęt medyczny. Realizacja Projektu wpłynie pozytywnie na proces doposażenia oraz rozszerzenia zakresu usług medycznych w istniejących oddziałach szpitalnych i poradniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne zarówno w ramach umów zawartych z NFZ jak i pacjentom potrzebującym nagłej pomocy medycznej. Wymienione zadania dotyczą interwencji w zakresie jakości i standaryzacji oferowanych przez Szpital świadczeń medycznych z zakresu opieki nad noworodkiem jak i kobietą ciężarną.

Dostawcy sprzętu medycznego i wyposażenia wyłonieni zostaną w drodze ogłoszonego przetargu, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Wydatki z projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Szpital przez wykonawców.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt w całości będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT.

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia jako załącznika do umowy o dofinansowanie interpretacji KIS, w której zostanie wskazane, czy podmiot ma prawo do odliczenia zapłaconego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu w ramach realizowanego Projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego - nabycie sprzętu w ramach realizacji Projektu - Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług skoro nabyta aparatura i wyposażenie do wyżej wymienionych działów wykorzystywane będą w 100% do działalności zwolnionej od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 19 u.p.t.u. zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

1.

lekarza i lekarza dentysty,

2.

pielęgniarki i położnej,

3.

medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

4.

psychologa.

Z powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, które spełniają określone warunki: służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę wprost podmioty. Zwolnienie powyższe ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 u.p.t.u., podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 Zatem podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabytym mieniem, które nie jest wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zatem sprzęt medyczny i wyposażenie nabyte w ramach realizacji Projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a zatem Szpitalowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tytułu realizowanego Projektu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Na mocy tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu, albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Szpital zamierza zrealizować Projekt pn.: "Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych (...)" W ramach projektu planuje zakupy wyposażenia i aparatury medycznej. Planowany do realizacji Projekt jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na realizację celu.jakim jest poprawa jakości i dostępności do usług medycznych. Wydatki z projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Szpital przez wykonawców. Zakupiony w ramach projektu sprzęt w całości będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w związku z nabyciem sprzętu w ramach realizacji Projektu będzie miał prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług skoro nabyta aparatura i wyposażenie do wyżej wymienionych działów wykorzystywane będą w 100% do działalności zwolnionej od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy?

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy podkreślić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - towary nabywane w związku z realizacją Projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nabywane, w ramach Projektu, towary będzie wykorzystywał wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Reasumując, Wnioskodawca w związku z nabyciem sprzętu w ramach realizacji Projektu nie będzie miał prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług ponieważ nabyta aparatura i wyposażenie wykorzystywane będą w 100% do działalności zwolnionej od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy?

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu jest prawidłowe.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania. Zatem inne kwestie przedstawione we wniosku nieobjęte pytaniem, w szczególności dotyczące zasadności stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy do usług wykonywanych przez Wnioskodawcę, nie były przedmiotem oceny.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl