0112-KDIL1-2.4012.328.2019.1.ISN, Ustalenie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie... - OpenLEX

0112-KDIL1-2.4012.328.2019.1.ISN - Ustalenie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.328.2019.1.ISN Ustalenie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2019 r. (data wpływu 17 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie (...)".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat zamierza wystąpić do Zarządu Województwa z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej (...) nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie (...)". Powiat starając się o środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na ww. projekt występuje w roli podmiotu uprawnionego do ubiegania się o dofinansowanie - beneficjenta projektu. Wnioskodawcą i realizatorem zadania będzie Powiat. Nabywcą i odbiorcą towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją będzie również Powiat. Zadanie będzie realizowane na obiektach, których właścicielem jest Powiat.

W ramach projektu planuje się termomodernizację budynków Szpitala (...) ZOZ wraz z modernizacją kotłowni. Prace będą prowadzone w:

1. Budynek A, zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje wymianę wewnętrznej instalacji c.o., wymianę istniejących grzejników na nowe stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym wyposażone w głowice termostatyczne, wykonanie sieci cieplnej łączącej budynek A z kotłownią gazową, montaż zaworów regulacyjnych, zaworów kulowych, zaworów termostatycznych oraz automatycznych zaworów podpionowych, wykonanie izolacji termicznej rurociągów w pomieszczeniach nieogrzewanych, modernizację instalacji c.w.u., wymianę zasobników c.w.u. na jeden o pojemności 1000,00 dm3, montaż armatury zabezpieczającej i sterowniczej.

2. Budynek B, zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje wymianę wewnętrznej instalacji c.o., wymianę istniejących grzejników na nowe stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym wyposażone w głowice termostatyczne, wykonanie sieci cieplnej łączącej budynek B z kotłownią gazową, montaż zaworów regulacyjnych, zaworów kulowych, zaworów termostatycznych oraz automatycznych zaworów podpionowych, wykonanie izolacji termicznej rurociągów w pomieszczeniach nieogrzewanych, modernizację instalacji c.w.u., wymianę zasobników c.w.u. na jeden o pojemności 1000,00 dm3, montaż armatury zabezpieczającej i sterowniczej.

3. Budynek kotłowni, prace termomodernizacyjne obejmować będą demontaż istniejących kotłów na paliwo stałe, montaż nowych dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy 300 kW każdy, modernizację pomieszczenia kotłowni - dostosowanie do obowiązujących wymogów dot. kotłowni gazowych, podłączenie automatyki sterowniczej kotłów w zależności od pogody.

Przewidywana całkowita wartość projektu to ok. 1 200 000,00 zł.

(...) ZOZ jest odrębnym od Powiatu podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7. Inwestycja będzie wykonywana w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). Po zakończeniu inwestycji nakłady będą przekazane przez Powiat do Szpitala, w którym znajduje się ewidencja poszczególnych budynków dotyczących inwestycji.

ZOZ jest jednostką organizacyjną Powiatu, realizującą zadania statutowe wynikające z ustawy o działalności leczniczej. Obiekty zajmowane przez Szpital są własnością Powiatu, które zostały przekazane Szpitalowi nieodpłatnie na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia.

W związku z ww. inwestycją Powiat nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. Efekty projektu nie będą generować dla Powiatu obrotu (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem VAT - towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Powiat.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach realizacji ww. zadania przewiduje pokrycie podatku od towarów i usług i jest on uznawany za koszt kwalifikowalny. Mając na uwadze powyższe Powiat stoi na stanowisku, że naliczony podatek od towarów i usług nie może zostać przez Powiat odliczony i będzie stanowił koszt kwalifikowalny inwestycji. Powiat jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat jako podatnik VAT będzie miał możliwość odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie planowanej inwestycji tj. projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie (...)"?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w cenie zakupionych towarów i usług wykorzystywanych przy realizacji powyższego projektu ponieważ efekty planowanej do realizacji inwestycji nie będą służyć Powiatowi do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Powiat realizując wspomnianą inwestycje nie będzie działał w charakterze podatnika VAT w myśl art. 15 ust. 6 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie: promocji i ochrony zdrowia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie (...)". Wnioskodawcą i realizatorem zadania będzie Powiat. Nabywcą i odbiorcą towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją będzie również Powiat. Zadanie będzie realizowane na obiektach, których właścicielem jest Powiat. W ramach projektu planuje się termomodernizację budynków Szpitala (...) ZOZ wraz z modernizacją kotłowni. ZOZ jest odrębnym od Powiatu podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7. Inwestycja będzie wykonywana w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Po zakończeniu inwestycji nakłady będą przekazane przez Powiat do Szpitala, w którym znajduje się ewidencja poszczególnych budynków dotyczących inwestycji. ZOZ jest jednostką organizacyjną Powiatu, realizującą zadania statutowe wynikające z ustawy o działalności leczniczej. Obiekty zajmowane przez Szpital są własnością Powiatu, które zostały przekazane Szpitalowi nieodpłatnie na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia.

W związku z ww. inwestycją Powiat nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. Efekty projektu nie będą generować dla Powiatu obrotu (sprzedaży) opodatkowanej podatkiem VAT - towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Powiat.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej odbywa się w ramach władztwa publicznego i powiat wykonując tę inwestycję działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu powiat bez wątpienia nie może być uznany za podatnika, gdyż realizuje on w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że Powiat nie będzie nabywać ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT. Jak wynika z opisu sprawy realizacja inwestycji nie będzie w żaden sposób związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. Powiat nie będzie czerpać żadnych dochodów w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Również nieodpłatne użyczenie, nie będzie mieć na celu osiągnięcia przez Powiat zysku, a wynika jedynie z realizacji przez niego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym określonego w ustawie w zakresie promocji i ochrony zdrowia. W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie działać w charakterze podatnika, a czynność taka nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości odliczenia podatku VAT.

Podsumowując, Powiat nie będzie miał możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w zakresie planowanej inwestycji, tj. projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie (...)". Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Powiat nie będzie działać jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl