0112-KDIL1-2.4012.274.2019.1.PM, Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na cele... - OpenLEX

0112-KDIL1-2.4012.274.2019.1.PM - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na cele realizacji projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.274.2019.1.PM Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na cele realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2019 r. (data wpływu 23 maja 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia - brak daty (data wpływu 2 lipca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na cele realizacji projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na cele realizacji projektu.

Wniosek został uzupełniony w dniu 2 lipca 2019 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą A i posiada status podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach umowy z NFZ.

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w NZOZ..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

W ramach projektu NZOZ otrzyma dotację z UE na sfinansowanie elementów koniecznych z punktu widzenia zwiększenia dostępu do publicznych świadczeń zdrowotnych, tj. na: opracowanie studium wykonalności zlecone firmie zewnętrznej, zakup niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych sprzętu medycznego będącego wyrobem medycznym wg ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (ultrasonografu), zarządzanie projektem zlecone firmie zewnętrznej, zakup tablicy pamiątkowej w ramach akcji promocyjno-informacyjnej o źródle finansowania projektu zleconego firmie zewnętrznej.

Projekt ten jest projektem z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Celem głównym ww. projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w podmiocie leczniczym Wnioskodawcy wykonującym działalność leczniczą w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (umowa z NFZ) poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia. Grupą docelową projektu są:

* aktualni potencjalni użytkownicy infrastruktury medycznej - pacjenci, kadra medyczna, inni pracownicy Wnioskodawcy, dostawcy;

* uczestnicy procesu inwestycyjnego - dostawcy, wykonawcy, kadra zarządzająca Wnioskodawcy;

* korzystający z rezultatów projektu inni mieszkańcy, podmioty gospodarcze i instytucje obszaru oddziaływania Wnioskodawcy.

NZOZ jako podmiot leczniczy według Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje programy profilaktyczne, tj.:

a.

lekarza poz. - profilaktyka chorób układu krążenia, porada patronażowa, badania bilansowe, w tym przesiewowe;

b.

pielęgniarki poz. - profilaktyka gruźlicy, testy przesiewowe, wizyta patronażowa;

c.

położnej poz. - wizyta patronażowa, wizyta profilaktyczna;

d.

pielęgniarki lub higienistki szkolnej - profilaktyczna opieka zdrowotna na terenie szkoły/placówki według art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, np. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej, edukacja zdrowotna, testy przesiewowe.

Okres realizacji projektu kończy się w dniu 30 czerwca 2019 r. W związku z zakończeniem ww. projektu wymagane jest pisemne potwierdzenie, że realizując powyższy projekt NZOZ nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego na zakupy podatku VAT.

Prowadząc działalność gospodarczą jako NZOZ jest podatnikiem zwolnionym podmiotowo, jak i przedmiotowo z podatku VAT.

W ramach działalności gospodarczej dokonuje wynajmu pomieszczeń na rzecz spółki z o.o. Jest to wyłącznie najem pomieszczeń, nie wynajmuje sprzętu medycznego. Pomieszczenia, które wynajmuje nie są i nie będą wyposażone w sprzęt medyczny zakupiony w ramach ww. projektu.

Usługi najmu są u Wnioskodawcy zwolnione z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ze względu na wysokość obrotów uzyskiwanych z tego tytułu.

Przeważającym rodzajem działalności NZOZ jest zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, w ramach której świadczone są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze - są one zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 18 i 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przedmiot dotacji, tj. zakup sprzętu medycznego służy wyłącznie do wykonywania usług medycznych, tj. czynnościom zwolnionym z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 18 i 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z wymogami projektu do końca okresu trwałości zarówno infrastruktura, jak i wyposażenie wsparte w ramach realizacji projektu, będzie wykorzystywane wyłącznie w ramach usług świadczonych przez NZOZ w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Płatności ze środków europejskich będą przekazywane Wnioskodawcy jako beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w formie refundacji poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu. Przekazanie płatności następuje w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez beneficjenta do Instytucji Zarządzającej poprawnego wniosku beneficjenta o płatność.

W celu zaliczenia kosztu podatku od towarów i usług poniesionego na ww. przedmiot projektu do kategorii wydatków kwalifikowanych Wnioskodawca został jako beneficjent zobowiązany do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez właściwy organ podatkowy o możliwości odliczenia podatku VAT dotyczącego realizowanego projektu (interpretacja indywidualna) pod rygorem uznania kosztu podatku VAT za niekwalifikowany. Według instytucji przyznającej dotację, brak indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego potwierdzającej brak możliwości odliczenia podatku VAT dotyczącego realizowanego projektu uniemożliwi rozliczenie poniesionego kosztu podatku VAT w projekcie.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabywane przez niego w ramach realizacji przedmiotowego projektu, tj.:

a.

opracowanie studium wykonalności,

b.

zakup sprzętu medycznego,

c.

usługi zarządzania projektem,

d.

zakup tablicy pamiątkowej

nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przysługuje Wnioskodawcy jako beneficjentowi projektu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na cele realizacji projektu, których koszt zakupu został sfinansowany w ramach projektu, tj. z tytułu nabycia opracowania studium wykonalności zleconego firmie zewnętrznej, zakupu niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych sprzętu medycznego będącego wyrobem medycznym wg ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (ultrasonografu), usług zarządzania projektem zleconego firmie zewnętrznej, zakupu tablicy pamiątkowej w ramach akcji promocyjno-informacyjnej o źródle finansowania projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją ww. projektu unijnego nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie:

* opracowania studium wykonalności zleconego firmie zewnętrznej,

* sprzętu medycznego,

* usług zarządzania projektem zleconego firmie zewnętrznej,

* tablicy pamiątkowej w ramach akcji promocyjno-informacyjnej o źródle finansowania projektu, w ramach opisanego wyżej projektu unijnego służącego wyłącznie czynnościom nieopodatkowanym, tj. usługom medycznym zwolnionym z VAT na podstawie art. 43 ust. 18 i 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług występuje tylko wtedy, gdy zakupione towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Natomiast zakupione przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu towary i usługi współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Województwa na lata 2014-2020 służą wyłącznie czynnościom zwolnionym z VAT na podstawie art. 43 ust. 18 i 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co nie daje mu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących ww. zakupy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Na mocy tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu, albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada status podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach umowy z NFZ, jak również wynajmuje pomieszczenia. Wszystkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę zwolnione są od podatku VAT. W ramach projektu Wnioskodawca nabył towary i usługi, które nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych - służą wyłącznie czynnościom zwolnionym od podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w związku z realizacją projektu, Zainteresowany będzie miał możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, bowiem - jak wynika z opisu sprawy - Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki ponoszone przez Zainteresowanego w związku z realizacją projektu - jak wskazał Wnioskodawca - są związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, czyli nie będą służyć do czynności opodatkowanych.

Zatem, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawcy jako beneficjentowi projektu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na cele realizacji projektu, których koszt zakupu został sfinansowany w ramach projektu, tj. z tytułu nabycia opracowania studium wykonalności zleconego firmie zewnętrznej, zakupu niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych sprzętu medycznego będącego wyrobem medycznym wg ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (ultrasonografu), usług zarządzania projektem zleconego firmie zewnętrznej, zakupu tablicy pamiątkowej w ramach akcji promocyjno-informacyjnej o źródle finansowania projektu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie zasad kwalifikowalności wydatków, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

W tym miejscu zaznacza się, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy, w tym w szczególności o informację, że w związku z realizują opisanego projektu, Wnioskodawca będzie świadczył wyłącznie usługi przedmiotowo zwolnione od podatku VAT. Zatem, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl