0112-KDIL1-2.4012.222.2023.2.KM - VAT od wdrażania strategii inwestycyjnej województwa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.222.2023.2.KM VAT od wdrażania strategii inwestycyjnej województwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 18 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy:

* uznania wykonywania przez A zadań powierzonych przez Województwo na podstawie umowy powierzenia zadań, za odpłatne świadczenie usług na rzecz Województwa (pytanie oznaczone we wniosku: nr 1);

* uznania Spółki za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie ww. zadań, (pytanie oznaczone we wniosku: nr 2);

* uznania rekompensaty, którą Spółka będzie otrzymywać od Województwa w związku z wykonywaniem powierzonych zadań, za wynagrodzenie za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (pytanie oznaczone we wniosku: nr 3).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A w (...) (dalej zwana: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest spółką akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Województwo (...).

Spółka zamierza zawrzeć z Województwem (...) umowę, na podstawie której będzie realizowała zadanie własne Województwa (...) polegające na tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego Województwa przez wdrożenie strategii inwestycyjnej zasobów zwróconych Województwa (...) na lata 2023-2033 w oparciu o zasoby zwrócone z (...) na lata 2014-2020.

28 kwietnia 2023 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu działania. Zgodnie z art. 7 statutu Wnioskodawcy przedmiotem działalności Spółki są zadania wpisujące się w politykę rozwoju Województwa (...), ukierunkowane w szczególności na tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy oraz pozyskiwanie i łączenie środków finansowych publicznych i prywatnych, mające na celu pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa, wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.

Przedmiot działalności Spółki obejmuje w szczególności:

* wspieranie działań z zakresu polityki rozwoju Województwa (...) w formie dotacji lub wsparcia finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawanego między innymi w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń;

* wspieranie działań z zakresu polityki rozwoju Województwa (...) poprzez uczestniczenie w programach i projektach finansowanych z funduszy krajowych, zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej.

W ramach realizacji programów i projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Spółka może pełnić funkcje określone we właściwych przepisach prawa i w dokumentach programowych.

Zasoby zwrócone z instrumentów finansowych (...) Województwa (...) na lata 2014-2020 po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie projektu zawartej przez Województwo (...) z Bankiem (...) przypisane do wkładu finansowego z (...) Województwa (...) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa (...) oraz odsetki i inne przychody, a także zyski powstałe na skutek obrotu tymi środkami, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Województwo, a następnie są ponownie wykorzystywane:

* w okresie kwalifikowalności na realizację celów określonych zgodnie z art. 44 ust. 1 Rozporządzenia 1303/2013 oraz zgodnie z warunkami określonymi w tym przepisie;

* w okresie co najmniej 8 lat po okresie kwalifikowalności na realizację celów określonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia 1303/2013;

* w okresie następującym po okresie 8 lat od zakończenia okresu kwalifikowalności w formie wsparcia finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznanego w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń na realizację celów wynikających z programów rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

27 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa (...) przyjął dokument pn.: "(...)", określając politykę wyjścia z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020.

Strategia inwestycyjna zasobów zwróconych Województwa (...) na lata 2023-2033 przyjmowana uchwałą Zarządu Województwa stanowi narzędzie realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego (...) 2030.

Wyłącznym dysponentem środków pochodzących z instrumentów finansowych (...) na lata 2014-2020 zgodnie z (...) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki (...) na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa (...).

Zadania własne Województwa planowane do powierzenia A wynikają z następujących przepisów:

* decyzji komisji z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przyznawanej przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C (2011)) 9380;

* rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2606;

* ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki (...) na lata 2014-2020;

* ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa.

Zgodnie z projektem umowy powierzenia wdrożenia strategii inwestycyjnej zasobów zwróconych Województwa (...) na lata 2023-2033 z zasobów zwróconych pochodzących z instrumentów finansowych (...) na lata 2014-2020 do zadań Spółki będzie należało:

* organizacja skutecznej i efektywnej dystrybucji zasobów zwróconych zgodnie z modelem wdrażania przyjętym przez zarząd Województwa w strategii inwestycyjnej;

* przygotowanie propozycji aktualizacji strategii inwestycyjnej poprzedzonych analizą i badaniem potrzeb rynku;

* przedkładanie Województwu metryk produktów finansowych do zatwierdzenia pod katem zgodności ze strategią inwestycyjną;

* prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych przy jedoczesnym wskazaniu, że to Województwo jest dysponentem zasobów zwróconych, w oparciu o które tworzone są instrumenty finansowe;

* wybór pośredników finansowych, tj. podmiotów za pośrednictwem, których środki pochodzące z zasobów zwróconych zostaną przekazane odbiorcom ostatecznym w formie produktów finansowych;

* przekazywanie pośrednikom finansowym kwot środków zwróconych i przyjmowanie od pośredników finansowych środków zwróconych i przychodów;

* monitorowanie efektów wdrażania instrumentów finansowych przez pośredników finansowych i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

* kontrola pośredników finansowych;

* dochodzenie wszelkich roszczeń od pośredników finansowych, w tym podejmowanie czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do odzyskania kwot wykorzystanych przez pośredników finansowych niezgodnie z umową operacyjną;

* osiągnięcie wartości wskaźników ilościowych i jakościowych określonych przez Województwo w umowie;

* zwrot środków związanych z realizacją umowy powierzenia zadań po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

W okresie obowiązywania umowy powierzenia zadań publicznych Spółka będzie otrzymywała od Województwa rekompensatę z tytułu realizacji zadania. Sposób kalkulacji rekompensaty będzie zgodny z zasadami wynikającymi z decyzji komisji z 29 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. Rekompensata będzie wypłacana za dany okres rozliczeniowy na podstawie okresowych sprawozdań zawierających rozliczenie z wykonania zadań powierzonych Spółce. Kwotę rekompensaty stanowić będzie różnica pomiędzy kosztami realizacji zadania a przychodami. Koszty podlegające rekompensacie będą obejmować konieczne i celowe koszty poniesione w związku z realizacją powierzonego zadania. Koszty realizacji zadania będą ponoszone w całości przez Spółkę a sposób ich ustalania wynikać będzie z zasad rachunkowości przyjętych przez Spółkę i określony w umowie powierzenia zadań. Spółce przysługiwać będzie w ramach rekompensaty prawo do rozsądnego zysku rozumianego jako stopa zwrotu z kapitału, którego zażądałoby typowe przedsiębiorstwo rozważające, czy przy uwzględnieniu ryzyka, podjąć się wykonywania określonej usługi w ogólnym interesie gospodarczym w sytuacji, kiedy w danym okresie przychody Spółki będą wyższe niż koszty przez nią poniesione na realizację zadania. Zapewniony zostanie mechanizm zwrotu nadmiernej rekompensaty. Zgodnie z umową kwota rekompensaty może zostać pomniejszona w związku z nieosiągnięciem wskaźników określonych w umowie.

W związku z tym, że środki te będą stanowiły własność Województwa i zgodnie z (...) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki (...) na lata 2014-2020, jako wszelkie przychody wygenerowane na środkach pochodzących z instrumentów inżynierii finansowej zostaną ponownie przekazane wyłącznie na cele wskazane w rozporządzeniu 1083/2006. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 kwietnia 2023 r. wyraziło zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Spółkę funduszu celowego - " (...)", przeznaczonego na realizację zadań związanych z wspieraniem działań z zakresu polityki rozwoju Województwa (...) w formie dotacji lub wsparcia finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawanego między innymi w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń. Spółka zostanie zobowiązana w umowie do prowadzenia dokumentacji dotyczącej działań oraz operacji księgowych i bankowych związanych z realizacją umowy powierzenia zadań oraz odpowiedniej ścieżki audytu. Zasady przepływu środków finansowych zostaną określone w załączniku do umowy. Planuje się, że zawarcie umowy powierzenia zadań nastąpi w wyniku udzielenia Spółce zamówienia z wolnej ręki. Wnioskodawca spełnia warunki udzielenia jej zamówienia w trybie in-house określone w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Województwo sprawuje nad Spółką kontrolę, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. a PZP, a ponad 90% przychodów Spółki pochodzi z wykonywania zadań powierzonych przez Województwo. Poza przyszłą działalnością opartą o zasadę powierzenia jej przez Województwo zadań publicznych, o które ubiega się Spółka, i których dotyczy niniejszy wniosek, realizuje inne zadania zlecone na rzecz Województwa (...). Wnioskodawca realizuje zadania związane z wdrażaniem programów wsparcia ze środków Unii Europejskiej w tym pełni funkcję instytucji pośredniczącej dla Województwa (...) w zakresie wdrażania części środków (...) 2014-2020, prowadzi Regionalny Fundusz (...) dla przedsiębiorców jako lider konsorcjum w ramach projektu ze Środków (...) na lata 2007-2013 pn.: "(...)". Powyższe zamówienia Spółka pozyskała nie na postawie umów powierzenia zadań zawartych w ramach zamówień in-house. Realizacja tych umów poprzedzona była koniecznością udziału Spółki w konkurencyjnych postępowaniach w tym w formie przetargu na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, mających na celu wyłonienie podmiotu realizującego dane zadanie bądź uzyskanie dofinansowania.

Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego

W odpowiedzi na pytanie nr 1 z wezwania do uzupełnienia opisu sprawy, o treści: "Jaka jest podstawa prawna działania Państwa, w imieniu Województwa, jako organu władzy (na podstawie jakich przepisów prawnych - aktów prawnych działają Państwo w imieniu Województwa jako organ władzy, będąc odrębnym od Województwa podatnikiem podatku VAT)"? - Wnioskodawca wskazał, że A jest odrębnym formalnie (prawnie) podmiotem od Województwa (...) z tym, że Województwo sprawuje nad Spółką kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami. Województwo sprawuje nad Spółką kontrolę, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. a ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Województwo (...), które posiada całość akcji w Spółce. Województwo określa przedmiot działania Spółki, cele strategiczne, skład personalny organów. Województwo powierzając Spółce realizację zadania własnego Województwa, tj. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego Województwa (...) na lata 2023-2033 szczegółowo określi zasady wdrażania ww. Strategii. Strategia Inwestycyjna (...) na lata 2023-2033 przyjęta przez Zarząd Województwa będzie stanowiła integralną część umowy powierzenia wdrożenia Strategii Inwestycyjnej (...) na lata 2023-2033 z zasobów zwróconych pochodzących z instrumentów finansowych (...) Województwa (...) na lata 2014-2020.

Odpowiadając na pytanie nr 2: "Od kiedy i z tytułu prowadzenia jakiej działalności gospodarczej są Państwo, odrębnym od Województwa, czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług"? - spółka wyjaśniła, że A została zarejestrowana jako podatnik VAT w dniu 18 sierpnia 1993 r. (Spółka powstała w 1993 r.). Przedmiot działania A określony jest każdorazowo w statucie Spółki - w art. 7 i 8. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19 PKD). Przyszła działalność objęta wnioskiem jest kwalifikowana jako "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99 Z PKD)". Świadczone przez spółkę usługi polegające na wdrażaniu (...) Województwa (...) na lata 2014-2020 i prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 i pkt 40 ustawy o VAT. Usługi, które nie korzystają ze zwolnienia z VAT, takie jak usługi wynajmu pomieszczeń, usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej itp. są opodatkowane podatkiem VAT. Dotychczas żaden z obszarów działalności Spółki (poza objętym niniejszym wnioskiem), nie został zakwalifikowany jako wykonywanie zadań własnych Województwa powierzonych Spółce.

W związku z pytaniem nr 3 o treści: "Czy prowadzą Państwo ww. działalność we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność"? - wskazano, że w ramach powierzenia zadania własnego Województwa Spółka będzie udostępniała produkty finansowe wynikające ze Strategii (...). Pośrednicy Finansowi będą wybierani w drodze otwartego, konkurencyjnego, przejrzystego i niedyskryminującego procesu wyboru zgodnie z obowiązującym prawem. Spółka będzie wykonywała umowę powierzenia zadań własnych Województwa w sposób określony w umowie powierzenia we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, przy czym na pokrycie kosztów realizacji Umowy otrzyma rekompensatę rozumianą jako należność finansową z tytułu świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym, powierzonych w celu pokrycia kosztów poniesionych w związku z realizacją Strategii (...) na lata 2023-2033, z uwzględnieniem Rozsądnego zysku zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania usług w ogólnym interesie gospodarczym. Decyzja Komisji określa warunki, przy spełnieniu których pomoc publiczna w formie rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym przez przedsiębiorstwa, którym powierzono wykonywanie tych usług, jest zgodna z art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. W szczególności muszą być spełnione następujące warunki:

* rekompensata może być przyznana jedynie w celu zapewnienia świadczenia usług stanowiących usługi w ogólnym interesie gospodarczym,

* podmiot świadczący usługi musi być specjalnie zobowiązany przez organ publiczny do wykonywania usług w ogólnym interesie gospodarczym.

* rekompensata nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto poniesionych przez przedsiębiorstwo w ramach wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług publicznych, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i rozsądnego zysku.

Na pytanie nr 4: "Dlaczego Województwo wybrało, jako sposób prowadzenia działań z zakresu polityki rozwoju Województwa (...), tworzenie Spółki, a nie prowadzenie tych działań w formie zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej"? - Spółka odpowiedziała, że do chwili obecnej Województwo (...) nie powierzyło jeszcze Spółce wdrażania zadania własnego, tj. (...) na lata 2023-2033. Województwo planuje udzielić zamówienie w ramach tzw. zamówienia in house przewidzianego w art. 12 Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień i w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych wymagają sporządzenia przed powierzeniem zadania tzw. analizy potrzeb i wymagań, o których mowa w art. 83 ustawy PZP. Celem przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań jest podjęcie decyzji w taki sposób, aby uczynić zadość zasadzie uzyskiwania najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych kosztów. Taka forma realizacji zadań publicznych jest prawnie dopuszczalna oraz uzasadniona z punktu widzenia organów władzy publicznej.

Odnosząc się do pytania nr 5: "Czy Państwo realizując zadanie własne Województwa polegające na tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego, czynią to we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność? Jeśli nie, to należy wskazać w czyim imieniu i na czyją rzecz działają Państwo w tym zakresie", Wnioskodawca wyjaśnił, że w ramach powierzenia zadania własnego Województwa polegającego na (...) na lata 2023-2033 Spółka będzie zawierała umowy z Pośrednikami Finansowymi we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Nie mniej jednak, w ramach umowy powierzenia zadań, planowanej do podpisania z Województwem (...), Spółka będzie realizowała wyłącznie zadania własne Województwa. Umowy pożyczki zawierane w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Spółka zwiera w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w ramach umów zawartych z Instytucjami udzielającymi wsparcia. Umowy o dofinansowanie w ramach (...) na lata 2014-2020 Spółka jako Instytucja Pośrednicząca zawiera z beneficjentami w imieniu i na rzecz Województwa (...) jako Instytucji Zarządzającej w ramach umowy na wdrażanie zawartej z Województwem.

Z odpowiedzi na pytanie nr 6, o treści: "Czy z ekonomicznego punktu widzenia Państwa Spółka byłaby w stanie świadczyć - bez rekompensaty otrzymywanej od Województwa - usługi w ramach powierzonego zadania Województwa"? wynika, że z ekonomicznego punktu widzenia Spółka nie byłaby w stanie świadczyć powierzonych usług bez rekompensaty Województwa. Zadaniem Spółki nie jest maksymalizacja zysku lecz działalność w sferze publicznej, która jest ściśle związana z realizacją celu strategii Województwa określonego w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa, tj. pobudzania aktywności gospodarczej. Województwo w zamian za rekompensatę zamierza powierzyć realizację zadań publicznych polegających na efektywnym zarządzaniu na rzecz Województwa środkami finansowymi zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 oraz przychodami wygenerowanymi na tych środkach. Na podstawie umowy powierzenia Spółka będzie realizować zadania własne Województwa określone w art. 11 i 14 ustawy o samorządzie województwa oraz w art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W odpowiedzi na pytanie nr 7: "Czy poza rekompensatą otrzymują Państwo jakąkolwiek odpłatność za wykonywanie przedmiotowych usług? Jeśli tak, to od kogo i za jakie usługi? Czy też usługi są wykonywane na rzecz odbiorcy, w związku z otrzymaną rekompensatą, po cenie niższej lub nieodpłatnie"? Spółka wyjaśniła, że projekt umowy wdrażania zadania własnego, tj (...) na lata 2023-2033 nie przewiduje, by poza rekompensatą i godziwym zyskiem Spółka mogła otrzymać jakąkolwiek inną odpłatność.

Na pytanie nr 8: "Czy gdyby Państwo nie otrzymywali rekompensaty od Województwa, to czy cena świadczonych przez Państwa Spółkę usług w ramach powierzonego zadania własnego Województwa byłaby wyższa, kalkulowana w taki sposób aby zrekompensować straty? Czy istniałaby wtedy grupa odbiorców, która mogłaby korzystać z usług nieodpłatnie"? Spółka odpowiedziała, że A nie będzie miała żadnego wpływu na cenę świadczonych usług. Spółka nie będzie miała wpływu na warunki na jakich będą przekazywane środki Pośrednikom Finansowym ani na warunki, na jakich Pośrednicy Finansowi będą udzielać wsparcia ostatecznym odbiorcom. Realizacja zleconych zadań nie będzie się odbywać na warunkach rynkowych. Zgodnie ze Strategią Inwestycyjną odbiorcami wsparcia będą MSP, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw, poprzez adresowane produkty finansowe i Instytucje Otoczenia Biznesu, poprzez dedykowane linie finansowe umożliwiające kreowanie oferty produktów finansowych, adresowanych do MŚP. Zasoby zwrócone będą alokowane przez podmiot odpowiedzialny za wdrożenie Strategii inwestycyjnej na produkty dłużne (pożyczki) dla MŚP oraz dla Pośredników Finansowych (na budowanie i wdrożenie oferty produktowej dla MŚP) i na produkty gwarancyjne dla MŚP (poręczenia). Zgodne ze Strategią Inwestycyjną zasoby zwrócone powinny umożliwić ostatecznym odbiorcom podjęcie działań, które bez udzielenia pomocy ze środków Województwa nie zostałyby podjęte.

Odnosząc się do pytania nr 9, o treści: "Na czym polegają usługi świadczone przez Państwa Spółkę w ramach powierzonego Państwa Spółce przez Województwo zadania własnego Województwa"? wyjaśniono, że zgodnie z projektem umowy powierzenia do zadań wykonawcy należeć będzie w szczególności:

1.

w zakresie wdrożenia Strategii Inwestycyjnej:

* osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników w terminach określonych w Strategii Inwestycyjnej,

* organizowanie skutecznej i efektywnej dystrybucji Zasobów Zwróconych zgodnie z modelem wdrażania przyjętym przez Zarząd Województwa w Strategii Inwestycyjnej,

* przygotowanie propozycji aktualizacji Strategii Inwestycyjnej poprzedzoną analizą i badaniem potrzeb rynku,

* przedkładanie propozycji i aktualizacji Rocznego Planu Wdrażania Zasobów Zwróconych,

* przedkładanie Województwu metryk produktów finansowych do zatwierdzenia,

* informowanie Województwa o kluczowych warunkach zamówienia (wysokości alokacji, podziału na części zamówienia, warunków oraz kryteriów Pośredników Finansowych, harmonogramu realizacji),

* realizacja umowy z najwyższą starannością, w sposób celowy, legalny i gospodarny z uwzględnieniem zasad wydatkowania środków publicznych wynikających z ustawy o finansach publicznych,

* prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań i operacji księgowych i bankowych związanych z realizacją umowy, a także zapewnienie odpowiedniej ścieżki audytu,

* zwrot środków związanych z realizacją umowy po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

2.

w zakresie działań podejmowanych na płaszczyźnie relacji z Pośrednikami Finansowymi:

* przygotowanie i przeprowadzenie otwartych, konkurencyjnych, przejrzystych i niedyskryminujących procesów wyboru Pośredników Finansowych zgodnie z obowiązującym prawem,

* zawieranie i realizacja Umów Operacyjnych,

* nadzór nad realizacją Umów Operacyjnych,

* przyjmowanie od Pośredników Finansowych i ewidencjonowanie Środków Zwróconych i przychodów oraz ich wykorzystanie zgodnie z zasadami określonymi w Strategii Inwestycyjnej.

Odnosząc się do pytania nr 10 o treści: "Czy Województwo, od którego Państwo otrzymują rekompensatę na podstawie Umowy, jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług"? Wnioskodawca wskazał, że Województwo (...) nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Skoro z tytułu przedmiotowych czynności Województwo nie byłoby podatnikiem podatku VAT, to również podmiot wewnętrzny, któremu Województwo powierzy wykonywanie tych czynności nie może być uznany w zakresie tych samych czynności za podatnika VAT. W ocenie Spółki należy je zakwalifikować jako podmiot wykonujący działalność w zakresie władzy publicznej.

Pytania

1. Czy wykonywanie przez (...) zadań powierzonych przez Województwo na podstawie umowy powierzenia zadań, na podstawie której Spółka będzie realizowała zadanie własne Województwa (...) polegające na (...) Województwa (...) na lata 2023-2033 w oparciu o zasoby zwrócone z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, może być uznane za odpłatne świadczenie usług na rzecz Województwa?

2. Czy w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1 Spółka może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług?

3. Czy rekompensata, którą Spółka będzie otrzymywać od Województwa w związku z wykonywaniem powierzonych zadań, będzie stanowiła przedmiot opodatkowania?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy czynności, które będzie wykonywała Spółka nie będą stanowiły świadczenia usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Umowa, którą Spółka zamierza zawrzeć z Województwem - swoim jedynym akcjonariuszem, będzie polegała na realizacji zadań własnych Województwa, polegających na tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego Województwa przez wdrożenie strategii inwestycyjnej zasobów zwróconych Województwa (...) na lata 2023-2033 w oparciu o zasoby zwrócone z instrumentów finansowych (...) na lata 2014-2020. Spółka działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy. Zgodnie z art. 7 "przedmiotem działalności Spółki zadania wpisujące się w politykę rozwoju Województwa (...), ukierunkowane w szczególności na tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy oraz pozyskiwanie i łączenie środków finansowych publicznych i prywatnych, mające na celu pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa, wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji".

Środki niezbędne do realizacji celów umowy będą pochodziły z zasobów zwróconych z instrumentów finansowych (...) na lata 2014-2020.

Środki te będą stanowiły własność Województwa. Zgodnie z (...) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie Polityki (...) 2014-2020, jako wszelkie przychody wygenerowane na środkach pochodzących z instrumentów inżynierii finansowej mogą zostać ponownie przekazane wyłącznie na cele wskazane w rozporządzeniu 1083/2006. W Spółce środki będą ewidencjonowane w ramach funduszu celowego - " (...)", przeznaczonego na realizację zadań związanych z wspieraniem działań z zakresu polityki rozwoju Województwa (...) w formie dotacji lub wsparcia finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawanemu między innymi w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń.

Umowa powierzenia Spółce zadań własnych Województwa stanowi zlecenie zadań własnych Województwa podmiotowi wewnętrznemu. Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienie in-house). Zadaniem Spółki nie będzie maksymalizacja zysku a jedynie rzetelne zarządzanie środkami finansowymi w celu stworzenia warunków rozwoju gospodarczego Województwa. W zakresie planowanego zamówienia Spółka nie będzie ponosiła ryzyka gospodarczego właściwego dla przedsiębiorców, bo w ramach wynagrodzenia za realizację zadań powierzonych Spółka będzie otrzymywała od Województwa rekompensatę. Sposób kalkulacji rekompensaty będzie zgodny z zasadami wynikającymi z decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. Powyższe oznacza, że działania wykonywane przez Spółkę w ramach umowy powierzenia zadań będzie działalnością wykonywaną przez Spółkę w charakterze organu władzy publicznej. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT należy uznać, że Spółka, odnośnie działalności powierzonej przez Województwo nie będzie miała statusu podatnika VAT.

Rekompensata, którą Spółka będzie otrzymywała od Województwa w związku z wykonywaniem powierzonych jej zadań własnych Województwa, nie będzie stanowiła przedmiotu opodatkowania. Skoro z tytułu przedmiotowych czynności Województwo nie byłoby podatnikiem podatku VAT, to również podmiot wewnętrzny, któremu Województwo powierzy wykonywanie tych czynności, nie może być uznany w zakresie tych samych czynności za podatnika VAT. Jeśli Spółce w zakresie objętym wnioskiem nie przysługuje status podatnika VAT, to rekompensata nie stanowi elementu podstawy opodatkowania. W tej sprawie rekompensata nie może być uznana za wynagrodzenie w zamian za usługę. Ze swej istoty zapewnia pokrycie kosztów oraz wymagany prawem rozsądny zysk. Rekompensata nie jest wynagrodzeniem na warunkach rynkowych, z jakim mamy do czynienia przy odpłatnym świadczeniu usług.

A przede wszystkim uważa, że w stosunku do Województwa (...) (Powierzającego), które zamierza jej powierzyć realizację zadań własnych, nie będzie dokonywała odpłatnego świadczenia usług. Zdaniem A, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, będzie wykonywała czynności w ramach władztwa publicznego powierzającego Województwa. Województwo (...) nie będzie odbiorcą świadczonych usług. Adresatem usług świadczonych przez Spółkę będą osoby trzecie, przed wszystkim przedsiębiorcy z terenu województwa (...). Województwo nie będzie konsumentem usług świadczonych przez Spółkę. Pomiędzy Spółką a Województwem będzie wprawdzie istniał stosunek prawny (umowa powierzenia), jednakże bezpośrednim i ostatecznym beneficjentem me będzie Województwo. Niezależnie od powyższego rekompensata nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania, bo jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego rekompensata nie będzie miała żadnego wpływu na cenę świadczonych usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według treści art. 2 pkt 6:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelki postaci energii.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (...).

Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie nie będące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu. Powołane przepisy wskazują, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do "grona" usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w rozumieniu art. 7 ustawy.

Zatem każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustaw o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

* w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

* świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy jej wykonaniem, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną czynność w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjmuje się, że odpłatność ma miejsce wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie jakkolwiek musi być wyrażone w pieniądzu, to jednak nie musi być w tej formie dokonane. Należy podkreślić, że na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje to, czy kwota uzyskanego wynagrodzenia (cena) została skalkulowana tak, że stanowi tylko koszt wytworzenia towaru lub wykonania usługi, czy została powiększona także o zysk sprzedającego. Skoro przepisy nie określają formy zapłaty za świadczoną usługę należy uznać, że zobowiązanie usługobiorcy może mieć postać świadczenia nie tylko określonej sumy pieniędzy, ale także świadczenie innej usługi (usługi wzajemnej). Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Ponadto, aby dana czynność (świadczenie) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a świadczeniem wzajemnym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.

Odpłatność określana jest przez strony umowy i jeśli strony ustalą zapłatę wówczas wykonane świadczenie staje się odpłatne. W przypadku istnienia świadczenia wzajemnego otrzymanego przez świadczącego usługę, należy uznać czynności wykonywane w ramach zawartej umowy za odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 1 ustawy podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik VAT.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przepisy art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowią implementację art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 str. 1 z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady. Zgodnie z ww. regulacją Dyrektywy 2006/112/WE Rady, podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Powyższe przepisy wskazują, że czynność podlega opodatkowaniu, jeśli podmiot wykorzystuje w sposób ciągły w celach zarobkowych swój majątek.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Unormowanie to stanowi odzwierciedlenie art. 13 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, który stwierdza, że krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług posługując się sformułowaniem "organy władzy publicznej" nie definiuje tego pojęcia, tak jak i Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). W świetle art. 16 ust. 2 Konstytucji RP, samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Rozwinięcie tej regulacji zawarto w art. 163 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem, samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla innych organów władz publicznych.

Z powołanych przepisów wynika, że pojęciem tym objęte są wszelkie organy państwowe i samorządu terytorialnego.

W zakresie statusu podmiotu publicznego wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 29 października 2015 r. w sprawie C-174/14 Saudaco, w którym stwierdził "Jeżeli chodzi w szczególności o pierwszy z dwóch warunków ustanowionych w art. 13 ust. 1 wspomnianej dyrektywy, to znaczy o warunek dotyczący statusu podmiotu publicznego, to Trybunał orzekł już, że osoba, która wykonuje czynności należące do prerogatyw władztwa publicznego w sposób niezależny, nie pozostając częścią administracji publicznej, nie może zostać zaklasyfikowana jako podmiot prawa publicznego w rozumieniu tego przepisu (zob. podobnie w szczególności postanowienie Mihal, C-456/07, EU:C:2008:293, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo) (...) status "podmiotu prawa publicznego" nie może wynikać jedynie z tego, że dana działalność polega na wykonywaniu czynności należących do prerogatyw władztwa publicznego (zob. podobnie w szczególności postanowienie Mihal, C-456/07, EU:C:2008:293, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.):

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie województwa:

Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa:

W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa:

Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:

1)

pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;

2)

pobudzanie aktywności gospodarczej;

3)

podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa;

4)

zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;

5)

kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Według art. 11 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa:

Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:

1)

tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;

2)

utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;

3)

pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;

4)

wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;

5)

racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;

6)

wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;

7)

wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;

8)

promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;

9)

wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa:

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami (...)

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 6 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podstawa opodatkowania obejmuje

1)

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2)

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Powyższe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania stanowią odzwierciedlenie odpowiednio art. 73 i 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady.

Natomiast, zgodnie z art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady:

W odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Z kolei treść art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady stanowi:

Do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy:

a)

podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT;

b)

koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Do celów akapitu pierwszego lit. b, państwa członkowskie mogą uznać koszty objęte odrębną umową za koszty dodatkowe.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. Ponadto przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą uznania wykonywania przez Spółkę zadań powierzonych przez Województwo na podstawie umowy powierzenia zadań, za odpłatne świadczenie usług na rzecz Województwa (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), uznania Spółki za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie ww. zadań (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) oraz uznania, że rekompensata, którą Spółka będzie otrzymywać od Województwa w związku z wykonywaniem powierzonych zadań, będzie stanowiła wynagrodzenie za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że ustalanie statusu otrzymywanych przez Spółkę od Województwa środków pieniężnych należy oceniać w kontekście istnienia związku z konkretnym świadczeniem.

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że przedstawiona we wniosku sytuacja nosi znamiona odpłatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie Spółka zamierza zawrzeć z Województwem (...) umowę, na podstawie której będzie tworzyła warunki rozwoju gospodarczego Województwa przez wdrożenie strategii inwestycyjnej zasobów zwróconych Województwa (...) na lata 2023-2033 w oparciu o zasoby zwrócone z instrumentów finansowych (...) na lata 2014-2020.

Spółka będzie zawierała umowy z Pośrednikami Finansowymi we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Umowy pożyczki (zawierane w ramach (...)), Spółka zwiera w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w ramach umów zawartych z Instytucjami udzielającymi wsparcia. Z kolei umowy o dofinansowanie w ramach (...) na lata 2014-2020 Spółka jako Instytucja Pośrednicząca zawiera z beneficjentami w imieniu i na rzecz Województwa (...) jako Instytucji Zarządzającej w ramach umowy na wdrażanie zawartej z Województwem. W okresie obowiązywania umowy powierzenia zadań publicznych Spółka będzie otrzymywała od Województwa rekompensatę z tytułu realizacji zadania. Województwo - w zamian za rekompensatę - zamierza powierzyć realizację zadań publicznych polegających na efektywnym zarządzaniu na rzecz Województwa środkami finansowymi zwróconymi

z instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach (...) na lata 2014-2020 oraz przychodami wygenerowanymi na tych środkach.

Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Pomiędzy płatnością, którą Spółka otrzymuje w ramach rekompensaty od Województwa a świadczeniem na rzecz Województwa, zachodzi związek bezpośredni, bowiem płatność następuje w zamian za to świadczenie. Spółka otrzymując od Województwa rekompensatę otrzymuje zindywidualizowaną korzyść, a otrzymane świadczenie pozostaje w bezpośrednim związku z czynnościami, których Spółka dokonuje na rzecz Województwa. Spółka realizując opisane w zdarzeniu przyszłym zadania, zwalnia Województwo w istocie z określonych prawem obowiązków, czyni to jednak za wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług - Województwo osiąga więc wymierną korzyść.

Należy zauważyć, że Spółka co prawda wykonuje czynności związane z realizacją zadań własnych Województwa, ale wykonuje te czynności jako odrębny podmiot posiadający status podatnika VAT. Spółka sama nie wchodzi w skład administracji samorządowej, lecz prowadzi niezależną działalność gospodarczą. Stopień zależności Spółki od Województwa nie może automatycznie przesądzać o braku możliwości uznania wykonywanych zadań własnych Województwa powierzonych Spółce za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług.

W kontekście powyższego wskazać należy, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług otrzymane z tytułu świadczenia opisanych we wniosku usług świadczenie pieniężne określane przez strony umownie jako "rekompensata", stanowić będzie zapłatę za świadczone przez nią usługi. Mimo, że Spółka wykonywać będzie czynności z katalogu zadań własnych, wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie wojewódzkim, w imieniu jednostki samorządu terytorialnego, to jednak sama nie będzie wchodzić w skład administracji samorządowej, lecz prowadzić będzie niezależną działalność gospodarczą.

Zatem pomiędzy płatnością, którą będzie otrzymywać Spółka w ramach rekompensaty od Województwa, a świadczeniem na jego rzecz, zachodzić będzie związek bezpośredni, ponieważ płatność nastąpi w zamian za to świadczenie. Na gruncie rozpoznawanej sprawy nie można przyjąć, że między Województwem a Spółką nie nastąpi wymiana świadczeń.

Z tych też względów, wymienione czynności, które będą świadczone na rzecz Województwa stanowić będą określone w art. 8 ust. 1 ustawy odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Należy przy tym podkreślić, że wykonując przedmiotowe usługi Spółka będzie działała w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy podatku od towarów i usług. Jedynie bowiem w przypadku, gdy wykonywanie zadań powierzonych następuje w ramach władztwa publicznoprawnego uznaje się, że wykonywane jest przez organ władzy publicznej lub urząd go obsługujący. W niniejszej sprawie wyłączenie to nie wystąpi, ponieważ nie można uznać, że powyższe usługi mogą być prowadzone w ramach takiego władztwa, tj. że odbiorcy świadczenia (np. przedsiębiorcy), mogą być zmuszeni do korzystania z nich.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonywanie przez Spółkę zadań powierzonych przez Województwo na podstawie umowy powierzenia zadań - na podstawie której Spółka będzie realizowała zadanie własne Województwa (...) polegające na tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego Województwa przez wdrożenie strategii inwestycyjnej zasobów zwróconych Województwa (...) na lata 2023-2033 w oparciu o zasoby zwrócone z instrumentów finansowych (...) na lata 2014-2020 - należy uznać za odpłatne świadczenie usług na rzecz Województwa.

W zakresie powierzonych Spółce przez Województwo zadań, Spółkę należy uznać za podatnika podatku od towarów i usług.

Rekompensata, którą Spółka będzie otrzymywać od Województwa w związku z wykonywaniem powierzonych zadań, będzie stanowiła wynagrodzenie za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-3 należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl