0112-KDIL1-2.4012.121.2017.2.TK, Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu przebudowy placu rekreacyjnego. -... - OpenLEX

0112-KDIL1-2.4012.121.2017.2.TK - Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu przebudowy placu rekreacyjnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-2.4012.121.2017.2.TK Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu przebudowy placu rekreacyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu 26 kwietnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. (data wpływu 13 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektów pn.:

* Przebudowa placu rekreacyjnego - plac zabaw (...)",

* "Budowa promenady i ciągu pieszego przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym (...)",

* "Przebudowa budynku sali wiejskiej (...)"

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektów pn.:

* "Przebudowa placu rekreacyjnego - plac zabaw (...)",

* "Budowa promenady i ciągu pieszego przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym (...)",

* "Przebudowa budynku sali wiejskiej w (...)".

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. (data wpływu 13 czerwca 2017 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz o dopłatę brakującej kwoty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Gmina) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym podatek VAT od czynności opodatkowanych w szczególności z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych dotyczących gospodarki mieniem oraz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zainteresowany wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.). W myśl tej ustawy do zadań własnych gminy należą między innymi zadania w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy). Wnioskodawca ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach środków PROW 2014-2020 poprzez Lokalną Grupę Działania 3 projektów inwestycyjnych:

* "Przebudowa placu rekreacyjnego - plac zabaw (...)",

* "Budowa promenady i ciągu pieszego przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym (...)",

* "Przebudowa budynku sali wiejskiej (...)".

Wymienione wyżej projekty inwestycyjne służyć będą dla ogółu mieszkańców lokalnej społeczności. Z tego tytułu Gmina nie będzie pobierać żadnych opłat.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

* odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,

* oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupu towarów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W uzupełnieniu Zainteresowany wskazał, że przedstawione we wniosku zadania realizowane przez Gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność są zadaniami publicznymi. W myśl ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 7 tej ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują, między innymi sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promocji gminy.

Zadanie 1 i 2 jest zadaniem własnym gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Wymieniony we wniosku projekt pn. "Przebudowa placu rekreacyjnego - plac zabaw (...)" służyć będzie ogółowi mieszkańców (...) i okolic, przeznaczony jest szczególnie dla dzieci, jest to plac ogólnodostępny, bez żadnych opłat dla ludności. Projekt pn. "Budowa promenady i ciągu pieszego przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym (...)" jest zadaniem własnym Gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji Gminy. Jest to teren położony w centrum miejscowości, spełnia rolę terenu rekreacyjnego dla dorosłych i dzieci oraz posiada urządzenia, tak zwanej siłowni zewnętrznej. Obok placu powstaną, jako uzupełnienie atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców, promenada nad rzeką oraz ścieżka spacerowa. Są to miejsca ogólnodostępne służące mieszkańcom. Promują również, poprzez uatrakcyjnienie miejscowości, Gminę oraz powodują wzrost zainteresowania przez turystów. Projekt pn. "Przebudowa budynku sali wiejskiej (...)" jest zadaniem z zakresu zadań własnych Gminy w obszarze kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Budynek sali wiejskiej to budynek historyczny, zbudowany z muru pruskiego, służy on mieszkańcom wsi jako sala wiejska, gdzie dokuje się integracja pokoleń oraz organizacja życia kulturalnego poprzez wystawy, spotkania i zabawy itp. działania. Budynek wymaga przebudowania, by poprawić jego funkcjonalność i zachować od zniszczenia.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektów będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od tego podatku. Faktury zostaną wystawione na Gminę, która jest beneficjentem projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją wymienionych projektów inwestycyjnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki poniesione przez Gminę realizującą projekty służące ogółowi mieszkańców bez odpłatności nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wymienionych powyżej projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) - gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy - do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9, pkt 10 i pkt 18 ww. ustawy - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji gminy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl tej ustawy do zadań własnych gminy należą między innymi zadania w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy). Wnioskodawca ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach środków PROW 2014-2020 poprzez Lokalną Grupę Działania 3 projektów inwestycyjnych.

Wymienione wyżej projekty inwestycyjne służyć będą dla ogółu mieszkańców lokalnej społeczności. Z tego tytułu Gmina nie będzie pobierać żadnych opłat.

Zainteresowany wskazał, że przedstawione we wniosku projekty realizowane przez Gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność są zadaniami publicznymi. W myśl ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 7 tej ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują, między innymi sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promocji gminy.

Projekty 1 i 2 są zadaniem własnym gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Wymieniony we wniosku projekt pn. "Przebudowa placu rekreacyjnego - plac zabaw (...)" służyć będzie ogółowi mieszkańców (...) i okolic, przeznaczony jest szczególnie dla dzieci, jest to plac ogólnodostępny, bez żadnych opłat dla ludności. Projekt pn. "Budowa promenady i ciągu pieszego przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym (...)" jest kolejnym miejscem w miejscowości, które jest zadaniem własnym gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji gminy. Jest to teren położony w centrum miejscowości, spełnia rolę terenu rekreacyjnego dla dorosłych i dzieci oraz posiada urządzenia, tak zwanej siłowni zewnętrznej. Obok placu powstaną jako uzupełnienie atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców, promenada nad rzeką oraz ścieżka spacerowa. Są to miejsca ogólnodostępne służące mieszkańcom. Promują również, poprzez uatrakcyjnienie miejscowości, gminę oraz powodują wzrost zainteresowania przez turystów. Projekt pn. "Przebudowa budynku sali wiejskiej (...)" jest zadaniem z zakresu zadań własnych gminy w obszarze kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Budynek sali wiejskiej to budynek historyczny, zbudowany z muru pruskiego, służy on mieszkańcom wsi jako sala wiejska, gdzie dokuje się integracja pokoleń oraz organizacja życia kulturalnego poprzez wystawy, spotkania i zabawy itp. działania. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektów będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od tego podatku. Faktury zostaną wystawione na Gminę, która jest beneficjentem projektu.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją wymienionych projektów.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zarówno przebudowa placu rekreacyjnego jak i budowa promenady i ciągu pieszego przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym oraz przebudowa budynku sali wiejskiej (...), odbywa się w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując te inwestycje działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Gmina realizuje opisane projekty w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działa w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym, w analizowanym przypadku Gmina nie ponosi wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a nabywając towary i usługi nie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektów inwestycyjnych pn.:

* "Przebudowa placu rekreacyjnego - plac zabaw (...)",

* "Budowa promenady i ciągu pieszego przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym (...)",

* "Przebudowa budynku sali wiejskiej (...)".

Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie są spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie działa jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Wnioskodawca w stanowisku własnym wskazał, że odliczenie nie będzie przysługiwało, ponieważ wydatki poniesione przez Gminę realizującą projekty służące ogółowi mieszkańców bez odpłatności nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną, a w złożonym uzupełnieniu, że do zwolnionych. W związku z powyższym tut. Organ wyjaśnia, że pomimo identycznego skutku podatkowego (brak kwoty podatku należnego) - pojęcia "czynności zwolnione od podatku" oraz "czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług" nie są tożsame, ponieważ tylko czynności objęte zakresem przedmiotowym określonym w art. 5 ustawy mogą korzystać ze zwolnienia od podatku. W rozpatrywanej sprawie ma miejsce sytuacja, w której przedmiot projektu będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu a nie zwolnionych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się również, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywiste zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl