0112-KDIL1-1.4012.354.2022.4.WK - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup sprzętu sfinansowanego w całości z dotacji

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.354.2022.4.WK Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup sprzętu sfinansowanego w całości z dotacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 lipca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 7 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup sprzętu sfinansowanego w całości z dotacji (pytanie oznaczone we wniosku nr 5). Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 października 2022 r. (wpływ 17 października 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

9 maja 2022 r. rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej (...), opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa), księga przychodów i rozchodów. Jest Pan podatnikiem podatku VAT od (...) 2022 r.

(...) 2022 r. otrzymał Pan jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości brutto (...) zł w ramach działania 10.4 Rozwój Przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.

Projekt pn. " (...)" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa rozliczany w oparciu zawartą z Instytucją Pośredniczącą umową - (...).

Z otrzymanego dofinansowania w wysokości brutto (...) zł zakupił Pan na faktury VAT sprzęt:

- laptop z akcesoriami - (...);

- spawarka - (...);

- przyłbica - (...);

- wkrętarka - (...);

- szlifierka kątowa - (...);

- wkrętarka akumulatorowa - (...);

- wkrętarka udarowa - (...);

- kompresor - (...);

- zestaw akum. - (...);

- wiertarka - (...);

- myjka ciśnieniowa - (...).

Z ww. faktur biuro dokonało odliczenia podatku VAT.

Nadmienia Pan, że dokumentację podatkową prowadzi Panu biuro rachunkowe.

W p.k.p. i r. w rubryce pozostałe przychody, jako przychód z działalności gospodarczej biuro zaewidencjonowało podatek VAT, który w ewidencji VAT został odliczony od sprzętu zakupionego z dotacji.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Jest Pan czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od (...) 2022 r. Faktyczny rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej to usługi ślusarsko-spawalnicze wykonywane u klienta przy użyciu samochodu dostawczego (samochód techniczny) - montaż ogrodzeń, konstrukcji stalowych, wiat.

W chwili obecnej sprzęt zakupiony z otrzymanego dofinansowania wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Sprzęt zakupiony z otrzymanego dofinansowania wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do celów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Ponadto, nadmienia Pan, że w m-cu maju nie świadczył Pan żadnych usług, nie wystawił Pan żadnej faktury VAT, a sposób zaewidencjonowania przez biuro podatku VAT w przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkuje u Pana dochodem, a tym samym wyższą do zapłaty składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Pytanie

Czy ma Pan prawo do odliczenia podatku VAT od sprzętu zakupionego na fakturę VAT, którego zakup w wartości brutto pokrył Pan z dotacji (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że ma Pan prawo do odliczenia podatku VAT od sprzętu zakupionego na faktury VAT, którego zakup w wartości brutto pokrył Pan z dotacji. Ponadto uważa Pan, że dotacja w podatku VAT jest neutralna podatkowo.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawi Pan we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Natomiast podatnikowi nie przysługuje takie prawo przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu albo zwolnioną od podatku.

Ponadto, ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. "niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego", która wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym, podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do odliczenia lub niedających takiego prawa.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak wynika z treści art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie natomiast do art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Pana wątpliwości dotyczą ustalenia czy, ma Pan prawo do odliczenia podatku VAT od sprzętu zakupionego na fakturę VAT, którego zakup w wartości brutto pokrył Pan z dotacji.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku od towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy ponownie podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia zostały spełnione, gdyż - jak wskazał Pan w opisie sprawy - jest Pan czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od (...) 2022 r. Faktyczny rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej to usługi ślusarsko-spawalnicze wykonywane u klienta przy użyciu samochodu dostawczego (samochód techniczny) - montaż ogrodzeń, konstrukcji stalowych, wiat. W chwili obecnej sprzęt zakupiony z otrzymanego dofinansowania wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Sprzęt zakupiony z otrzymanego dofinansowania wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do celów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. W związku z powyższym, w okolicznościach analizowanej sprawy ma Pan prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących poniesienie wydatków sfinansowanych z wsparcia finansowego (dotacji).

Zatem skoro jest Pan czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz sprzęt zakupiony z otrzymanego dofinansowania wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup sprzętu. Prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z treści art. 88 ustawy.

Podsumowując, ma Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup sprzętu, którego nabycie w wartości brutto pokrył Pan z dotacji. Prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z treści art. 88 ustawy.

Tym samym, Pana stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja indywidualna roztrzyga w zakresie pytania nr 5 dotyczącego podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie pytań 1-4 dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie wydane odrębne roztrzygnięcie.

Informujemy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pana wniosku (zapytania). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności ustalenia, czy dotacja w podatku VAT jest neutralna podatkowo, gdyż nie sformułowano w tej kwestii pytania.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Pana w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, w szczególności na informacji, że sprzęt zakupiony z otrzymanego dofinansowania wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl