0112-KDIL1-1.4012.354.2021.1.WK - Brak prawa do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie laptopów do szkół publicznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.354.2021.1.WK Brak prawa do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie laptopów do szkół publicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2021 r. (data wpływu 9 czerwca 2021 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 czerwca 2021 r. (data wpływu 7 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie laptopów do szkół publicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie laptopów do szkół publicznych. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w dniu 7 czerwca 2021 r. o dowód wpłaty opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto (dalej: Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność Miasta zarówno podlegająca opodatkowaniu VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - dalej: ustawa o VAT, jak również działalność niepodlegająca ustawie o VAT, realizowana na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - dalej: u.s.g, jako zadania własne, polegająca na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, czyli mieszkańców gminy, prowadzona jest przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, spółki.

Jednostkami budżetowymi Miasta są również szkoły. Ponadto jedną z jednostek budżetowych Miasta jest Urząd Miejski (dalej: Urząd). Zgodnie z art. 33 ust. 1 u.s.g, wójt (prezydent) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta). Urząd składa się z komórek organizacyjnych (departamentów, biur, zarządów) wykonujących zadania przypisane im w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, zgodnie z art. 33 ust. 2 u.s.g.

Miasto realizuje zadania własne, do których należą m.in. sprawy z zakresu edukacji publicznej. Zadania z zakresu nadzoru nad oświatowymi jednostkami organizacyjnymi realizuje Departament Edukacji, funkcjonujący w strukturze Urzędu. W ramach czynności wykonywanych przez Miasto (działające poprzez swój Urząd) można wyróżnić:

a.

czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i w ramach tej działalności Miasto funkcjonuje m.in. jako organ podatkowy czy organ administracyjny,

b.

czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc wykonywane głównie na podstawie umów cywilnoprawnych.

W przypadku nabywania towarów i usług wyłącznie do działalności gospodarczej, Miasto występując w roli podatnika VAT, korzysta z pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego. W sytuacji, gdy nabywane towary i usługi służą zarówno działalności opodatkowanej VAT jak i niepodlegającej ustawie o VAT i brak jest możliwości przypisania ich w całości lub części do działalności gospodarczej, Miasto korzysta z prawa do odliczenia VAT przy zastosowaniu "prewspółczynnika". Natomiast w przypadku zakupu towarów i usług służących wyłącznie realizacji zadań własnych Gminy, a więc nie związanych z działalnością opodatkowaną VAT Miasta, podatek VAT nie jest odliczany.

W dniu 13 stycznia 2021 r. została zawarta Umowa o Partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Obszaru Funkcjonalnego a Miastem, na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: (...) (dalej: Projekt, Zadanie). Projekt będzie realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze (...) Obszaru Funkcjonalnego).

W odniesieniu do Miasta, Projekt swoim zasięgiem obejmuje szkoły zlokalizowane na terenie (...), dla których organem prowadzącym jest Miasto. W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup ok. 2000 laptopów do nauczania zdalnego i hybrydowego dla 83 szkół publicznych. Na fakturach dokumentujących nabycie ww. sprzętu komputerowego będą figurowały dane Miasta jako nabywcy i Urzędu jako odbiorcy. Zakupiony w ramach ww. Projektu sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany szkołom - jednostkom budżetowym Miasta, objętym centralizacją rozliczeń podatku VAT. Przekazane laptopy będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej. Wydatki ponoszone na zakup laptopów będą służyły więc realizacji celu publicznego w ramach zadania własnego Gminy, jakim jest prowadzenie szkół publicznych i nie będą przynosiły dochodów opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca zajmuje prawidłowe stanowisko, że w odniesieniu do zakupu ok. 2000 szt. laptopów do szkół publicznych nie będzie przysługiwało prawo do pełnego lub częściowego odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie laptopów, które - po przekazaniu miejskim jednostkom oświatowym - służyć będą wyłącznie realizacji zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl przytoczonego wyżej ust. 2, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, czynny podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w sytuacji, kiedy zachodzi powiązanie pomiędzy zakupami towarów i usług, a sprzedażą opodatkowaną VAT. W przypadku zakupu towarów i usług, które służą zarówno działalności gospodarczej jak i niepodlegającej opodatkowaniu, dokonując odliczenia podatku naliczonego powinien stosować tzw. "prewspółczynnik", o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193).

W myśl ww. przepisów, w przypadku nabywania towarów i usług wyłącznie do działalności gospodarczej, Miasto, występując w roli podatnika VAT, korzysta z pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego. W sytuacji, gdy nabywane towary i usługi służą zarówno działalności opodatkowanej VAT jak i niepodlegającej ustawie o VAT i brak jest możliwości przypisania ich w całości lub części do działalności gospodarczej, Miasto korzysta z prawa do odliczenia VAT przy zastosowaniu "prewspółczynnika". Natomiast w przypadku zakupu towarów i usług służących wyłącznie realizacji zadań własnych Gminy, a więc nie związanych z działalnością opodatkowaną VAT Miasta, podatek VAT nie jest odliczany.

W świetle przytoczonych przepisów, odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, należy uznać iż wydatki ponoszone na zakup laptopów dla szkół nie będą służyły działalności Miasta jako podatnika VAT, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane (...). Z tytułu korzystania przez uczniów z zakupionego sprzętu komputerowego, Miasto nie będzie pobierało żadnych opłat, gdyż nabyte w związku z realizacją Projektu, mienie służyć będzie zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie edukacji.

Podsumowując, Miastu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie laptopów, które wykorzystywane będą przez miejskie jednostki oświatowe (szkoły) do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej, gdyż w opisanej sytuacji nie wystąpi związek pomiędzy zakupami towarów i usług, a sprzedażą opodatkowaną VAT Miasta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że na mocy art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyżej przedstawionego stanu prawnego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa,

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Miasto jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność Miasta zarówno podlegająca opodatkowaniu VAT, jak również działalność niepodlegająca realizowana na podstawie ustawy o samorządzie, jako zadania własne, polegająca na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, czyli mieszkańców gminy, prowadzona jest przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, spółki. Jednostkami budżetowymi Miasta są również szkoły. Miasto realizuje zadania własne, do których należą m.in. sprawy z zakresu edukacji publicznej. Projekt będzie realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup ok. 2000 laptopów do nauczania zdalnego i hybrydowego dla 83 szkół publicznych. Na fakturach dokumentujących nabycie ww. sprzętu komputerowego będą figurowały dane Miasta jako nabywcy i Urzędu jako odbiorcy. Zakupiony w ramach ww. Projektu sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany szkołom - jednostkom budżetowym Miasta, objętym centralizacją rozliczeń podatku VAT. Przekazane laptopy będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej. Wydatki ponoszone na zakup laptopów będą służyły więc realizacji celu publicznego w ramach zadania własnego Gminy, jakim jest prowadzenie szkół publicznych i nie będą przynosiły dochodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczą ustalenia, czy Gmina będzie miała pełne lub częściowe prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie laptopów.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie laptopów nie został spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - zakupiony w ramach ww. Projektu sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany szkołom - jednostkom budżetowym Miasta, objętym centralizacją rozliczeń podatku VAT. Przekazane laptopy będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej. Wydatki ponoszone na zakup laptopów będą służyły więc realizacji celu publicznego w ramach zadania własnego Gminy, jakim jest prowadzenie szkół publicznych i nie będą przynosiły dochodów opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem - jak wynika z opisu sprawy - nabywane laptopy nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, Gmina nie będzie miała pełnego lub częściowego prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie laptopów służących wyłącznie do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl