Nowość 0112-KDIL1-1.4012.187.2023.1.JKU - Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu dotyczącego podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.187.2023.1.JKU Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu dotyczącego podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawid³owe

Szanowni Pañstwo,

stwierdzam, ¿e Pañstwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przysz³ego w podatku od towarów i us³ug - jest prawid³owe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 kwietnia 2023 r. wp³yn¹³ Pañstwa wniosek z 25 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w zwi¹zku z realizacj¹ projektu. Treœæ wniosku jest nastêpuj¹ca:

Opis zdarzenia przysz³ego

Stowarzyszenie " (...)" na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ubiega siê o dofinansowanie projektu pt. " (...)" w ramach poddzia³ania 19.3 "Przygotowanie i realizacja dzia³añ w zakresie wspó³pracy z lokaln¹ grup¹ dzia³ania" objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzia³ania (...).

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej obszarów objêtych strategi¹ poprzez wsparcie sieciowych produktów turystycznych: szlaków rowerowych i kajakowych.

W ramach projektu planowane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:

1. Wytyczenie i opracowanie przebiegu nowego lokalnego szlaku rowerowego - Szlak (...) - wraz z jego ³¹cznikami.

2. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnieñ, decyzji, opinii i organizacji ruchu, oraz inne opracowania niezbêdne do oznakowania szlaków wraz z ³¹cznikami.

3. Oznakowanie lokalnych szlaków rowerowych wraz z ³¹cznikami.

4. Wizyta studyjna w SLGD " (...)" maj¹ca na celu wymianê dobrych praktyk w zakresie rozwoju produktów turystycznych. Wizyta 3-dniowa. W wizycie bêdzie mog³o wzi¹æ udzia³ 20 osób - przedstawiciele bran¿y turystycznej, JST, przedsiêbiorców, przewodników turystycznych, lokalnych liderów.

5. Wykonanie materia³ów promocyjnych w tym:

a)

gad¿ety (bidony, butelki filtruj¹ce, torby bawe³niane), które bêd¹ bezp³atnie rozdawane podczas lokalnych imprez i targów, w których uczestniczy LGD;

b)

mapy turystyczne A3, promuj¹ce szlaki rowerowe (...). Mapy turystyczne bêd¹ przekazywane bezp³atnie do lokalnych punktów IT, lokalnych muzeów oraz bêd¹ rozdawane przez SLGD (...) na imprezach plenerowych, targach itp., w których bêdzie uczestniczyæ.

6. Pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika LGD bêd¹cego koordynatorem projektu.

7. Promocja projektu na Facebooku i stronie internetowej.

Stowarzyszenie " (...)" nie jest podatnikiem podatku od towarów i us³ug, a w ramach projektu nie bêdzie prowadzona sprzeda¿, transze dotacji przekazywane bêd¹ na podstawie "wniosku o p³atnoœæ". Dofinansowanie na realizacjê projektu nie pochodzi ze œrodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336 z póŸn. zm.). Natomiast zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzeœnia 2015 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia³ania "Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ" objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do kosztów kwalifikowalnych zalicza siê tak¿e podatek od towarów i us³ug (VAT), uiszczany w zwi¹zku z poniesieniem kosztów przygotowania lub realizacji projektu wspó³pracy. Czêœæ z ww. wydatków objêta jest podatkiem od towarów i us³ug, jednak zakupione towary i us³ugi nie bêd¹ wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych.

Pytanie

Czy w zwi¹zku z realizacj¹ projektu pt. " (...)" dofinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz œrodków z bud¿etu Pañstwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszeniu " (...)" przys³uguje prawo do odliczenia i zwrotu nale¿nego podatku VAT poniesionego w zwi¹zku z realizacj¹ ww. projektu?

Pañstwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póŸn. zm.) obni¿enie kwoty podatku lub zwrot ró¿nicy nale¿nego uzale¿nione s¹ od zakresu, w jakim nabywane towary i us³ugi zwi¹zane s¹ ze sprzeda¿¹ opodatkowan¹.

W sprawie bêd¹cej przedmiotem z³o¿onego wniosku zwi¹zek ze sprzeda¿¹ opodatkowan¹ nie bêdzie istnia³. Tym samym nie bêdzie spe³niony warunek daj¹cy Stowarzyszeniu prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego przy nabyciu towarów i us³ug zwi¹zanych z opisanym we wniosku projektem. Analizuj¹c przedstawiony stan faktyczny i prawny Stowarzyszenie stoi na stanowisku, ¿e nie bêdzie przys³ugiwa³o mu prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i us³ug poniesionego w zwi¹zku z realizacj¹ ww. projektu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Pañstwo we wniosku jest prawid³owe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotycz¹ce odliczania podatku naliczonego zosta³y sformu³owane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z póŸn. zm.), zwanej dalej ustaw¹.

W œwietle 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i us³ugi s¹ wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego, z zastrze¿eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treœci art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotê podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikaj¹cych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytu³u:

a)

nabycia towarów i us³ug,

b)

dokonania ca³oœci lub czêœci zap³aty przed nabyciem towaru lub wykonaniem us³ugi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wy¿sza od kwoty podatku nale¿nego, podatnik ma prawo do obni¿enia o tê ró¿nicê kwoty podatku nale¿nego za nastêpne okresy lub do zwrotu ró¿nicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu ró¿nicy podatku na rachunek bankowy podatnika zosta³y okreœlone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powo³anych przepisów, prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego przys³uguje wówczas, gdy zostan¹ spe³nione okreœlone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i us³ug, oraz gdy towary i us³ugi, z których nabyciem podatek zosta³ naliczony, s¹ wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych. Warunkiem umo¿liwiaj¹cym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwi¹zek zakupów z wykonywanymi czynnoœciami opodatkowanymi, tzn. których nastêpstwem jest okreœlenie podatku nale¿nego (powstanie zobowi¹zania podatkowego).

Przedstawiona wy¿ej zasada wyklucza zatem mo¿liwoœæ dokonania obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego zwi¹zanego z towarami i us³ugami, które nie s¹ w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych.

Ponadto podkreœliæ nale¿y, ¿e ustawodawca zapewni³ podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w ca³oœci lub w czêœci, pod warunkiem spe³nienia przez niego zarówno przes³anek pozytywnych, wynikaj¹cych z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przes³anek negatywnych, okreœlonych w art. 88 ustawy. Przepis ten okreœla listê wyj¹tków, które pozbawiaj¹ podatnika prawa do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeñ zosta³o wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowi¹ podstawy do obni¿enia podatku nale¿nego oraz zwrotu ró¿nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana faktur¹ nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, ¿e podatnik nie mo¿e skorzystaæ z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest nale¿ny wy³¹cznie z tego wzglêdu, ¿e zosta³ wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy:

Obni¿enia kwoty lub zwrotu ró¿nicy podatku nale¿nego nie stosuje siê równie¿ do podatników, którzy nie s¹ zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wy³¹czeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powy¿sz¹ regulacj¹, z prawa do odliczenia podatku skorzystaæ mog¹ wy³¹cznie podatnicy, którzy s¹ zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot móg³ skorzystaæ z prawa do obni¿enia podatku nale¿nego o podatek naliczony, zwi¹zany z dokonanym nabyciem towarów i us³ug, w pierwszej kolejnoœci winien spe³niæ przes³anki umo¿liwiaj¹ce uznanie go - dla tej czynnoœci - za podatnika podatku od towarów i us³ug, dzia³aj¹cego w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug zgodnie z zasad¹ powszechnoœci opodatkowania podlegaj¹ wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub œwiadczenie us³ug, pod warunkiem, ¿e s¹ one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach dzia³alnoœci gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, o której mowa w ust. 2, bez wzglêdu na cel lub rezultat takiej dzia³alnoœci.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy:

Dzia³alnoœæ gospodarcza obejmuje wszelk¹ dzia³alnoœæ producentów, handlowców lub us³ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj¹cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak¿e dzia³alnoœæ osób wykonuj¹cych wolne zawody. Dzia³alnoœæ gospodarcza obejmuje w szczególnoœci czynnoœci polegaj¹ce na wykorzystywaniu towarów lub wartoœci niematerialnych i prawnych w sposób ci¹g³y dla celów zarobkowych.

Okreœlony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug wskazuje, ¿e do tego, aby faktycznie zaistnia³o opodatkowanie danej czynnoœci konieczne jest, aby czynnoœæ podlegaj¹c¹ opodatkowaniu wykona³ podmiot, który dla tej w³aœnie czynnoœci bêdzie dzia³a³ jako podatnik. Definicja dzia³alnoœci gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalaj¹cy na objêcie pojêciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadz¹ okreœlon¹ dzia³alnoœæ, wystêpuj¹c w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, dzia³alnoœæ gospodarcz¹ stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ci¹g³y dla celów zarobkowych (np. dzier¿awa).

Maj¹c na uwadze powo³ane powy¿ej przepisy prawa nale¿y stwierdziæ, ¿e rozliczenie podatku naliczonego na zasadach okreœlonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i us³ugi by³y wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach dzia³alnoœci gospodarczej do wykonywania czynnoœci opodatkowanych podatkiem od towarów i us³ug.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261):

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz¹dnym, trwa³ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie samodzielnie okreœla swoje cele, programy dzia³ania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnêtrzne dotycz¹ce jego dzia³alnoœci.

Na mocy art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wed³ug ogólnych zasad okreœlonych w odrêbnych przepisach. Dochód z dzia³alnoœci gospodarczej stowarzyszenia s³u¿y realizacji celów statutowych i nie mo¿e byæ przeznaczony do podzia³u miêdzy jego cz³onków.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e dzia³alnoœæ statutowa stowarzyszenia to dzia³alnoœæ zgodna z jego statutem, w którym wymienione s¹ cele dzia³alnoœci stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Dzia³alnoœæ statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to dzia³alnoœæ gospodarcza, która w organizacji pozarz¹dowej jest tylko dzia³alnoœci¹ pomocnicz¹.

Pañstwa w¹tpliwoœci w analizowanej sprawie dotycz¹ prawa do odliczenia i zwrotu nale¿nego podatku VAT poniesionego w zwi¹zku z realizacj¹ ww. projektu.

Jak wynika z powo³anych powy¿ej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach okreœlonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i us³ugi by³y wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach dzia³alnoœci gospodarczej do wykonywania czynnoœci opodatkowanych podatkiem od towarów i us³ug.

Podstawowym warunkiem, którego spe³nienie nale¿y analizowaæ w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest zwi¹zek dokonywanych nabyæ towarów i us³ug ze sprzeda¿¹ uprawniaj¹c¹ do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzeda¿¹ generuj¹c¹ podatek nale¿ny.

W omawianej sprawie warunki uprawniaj¹ce do odliczenia nie bêd¹ spe³nione, bowiem - jak wynika z opisu sprawy - Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i us³ug, a zakupione towary i us³ugi nie bêd¹ wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych.

Zatem w analizowanej sprawie podstawowe warunki uprawniaj¹ce do odliczenia podatku naliczonego nie bêd¹ spe³nione. Tym samym w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - nie bêd¹ Pañstwo mieli mo¿liwoœci odliczenia podatku od towarów i us³ug poniesionego w zwi¹zku z realizacj¹ ww. projektu.

Nie bêd¹ Pañstwo mieli równie¿ prawa do zwrotu ró¿nicy podatku VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków nie maj¹ Pañstwo równie¿ mo¿liwoœci uzyskania zwrotu podatku na zasadach okreœlonych w rozdziale 4 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca œwiadczenia us³ug oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonuj¹cej nabycia (importu) towarów lub us³ug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 80 z póŸn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spe³niæ. Wœród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie œrodków finansowych ze Ÿróde³ okreœlonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporz¹dzenia, a w zakresie œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Poniewa¿ nie spe³niaj¹ Pañstwo tych warunków, nie bêd¹ mieæ Pañstwo zatem mo¿liwoœci ubiegania siê o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdzia³u 4 cyt. rozporz¹dzenia.

Podsumowuj¹c, w zwi¹zku z realizacj¹ projektu pt. " (...)" dofinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz œrodków z bud¿etu Pañstwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszeniu " (...)" nie przys³uguje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w zwi¹zku z realizacj¹ ww. projektu.

Tym samym Pañstwa stanowisko jest prawid³owe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygniêcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz³ego, które Pañstwo przedstawili i stanu prawnego, który obowi¹zuje w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, i¿ wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy bêd¹cej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz w³asnym stanowisku, które nie zosta³y objête pytaniem nie mog¹ byæ - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, sk³adaj¹cy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowi¹zany jest do wyczerpuj¹cego przedstawienia zaistnia³ego stanu faktycznego albo zdarzenia przysz³ego. Organ jest œciœle zwi¹zany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przysz³ego). Zainteresowany ponosi ryzyko zwi¹zane z ewentualnym b³êdnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przysz³ego). Interpretacja indywidualna wywo³uje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy bêd¹cej przedmiotem interpretacji pokrywa³ siê bêdzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przysz³ego) podanym przez Wnioskodawcê w z³o¿onym wniosku. W zwi¹zku z powy¿szym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedŸ traci sw¹ aktualnoœæ.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e niniejsza interpretacja zosta³a wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, ¿e w przypadku gdy w toku postêpowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie okreœlony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywo³a w tym zakresie skutków prawnych.

Dodatkowo nale¿y nadmieniæ, ¿e kryterium kwalifikowalnoœci wydatków w ramach rozliczeñ dotycz¹cych wykorzystywanych œrodków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalnoœci podatku od towarów i us³ug), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Okreœlenie kryteriów kwalifikowalnoœci wydatków objêtych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z póŸn. zm.), nale¿y do zadañ instytucji zarz¹dzaj¹cej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawid³ow¹ realizacjê programu operacyjnego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcjê ochronn¹ interpretacji indywidualnych okreœlaj¹ przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z póŸn. zm.). Interpretacja bêdzie mog³a pe³niæ funkcjê ochronn¹, jeœli: Pañstwa sytuacja bêdzie zgodna (to¿sama) z opisem zdarzenia przysz³ego i zastosuj¹ siê Pañstwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje siê, jeœli stan faktyczny lub zdarzenie przysz³e bêd¹ce przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynnoœci, które s¹ przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w zwi¹zku z wyst¹pieniem nadu¿ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug;

3)

z zastosowaniem œrodków ograniczaj¹cych umowne korzyœci.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje siê, je¿eli korzyœæ podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania siê do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaœnieñ podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretacjê

Maj¹ Pañstwo prawo do zaskar¿enia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego (...). Zasady zaskar¿ania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargê do S¹du wnosi siê za poœrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargê nale¿y wnieœæ w terminie trzydziestu dni od dnia dorêczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (orygina³ i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Bia³a (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretacjê indywidualn¹ mo¿e opieraæ siê wy³¹cznie na zarzucie naruszenia przepisów postêpowania, dopuszczeniu siê b³êdu wyk³adni lub niew³aœciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S¹d jest zwi¹zany zarzutami skargi oraz powo³an¹ podstaw¹ prawn¹ (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstaw¹ prawn¹ dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z póŸn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl