0112-KDIL1-1.4012.182.2024.1.HW - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu nagłośnienia hali widowiskowo-sportowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.182.2024.1.HW Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu nagłośnienia hali widowiskowo-sportowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 18 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. " (...)". Uzupełnili go Państwo pismami: z 13 maja 2024 r. (wpływ 14 maja 2024 r.) oraz sygnowanym datą 18 marca 2024 r. (wpływ 15 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Powiat X złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. " (...)" w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej struktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Całkowita wartość zadania (szacunkowe koszty kwalifikowalne) zawarte we wniosku o dofinansowanie wynosi (...) zł, w tym potencjalne dofinansowanie ze środków PROW w kwocie (...) zł. Kwoty są aktualne na moment złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Zakres rzeczowo-finansowy operacji obejmuje kompletny zestaw nagłośnienia, w skład którego wchodzi: (...).

Wnioskodawcą i beneficjentem projektu jest Powiat X. Hala widowiskowo-sportowa położona jest na terenie (...) będącego jednostką organizacyjną Powiatu X. Planuje się, że wykonawca/dostawca wybrany w drodze zapytania/przetargu dostarczy i zamontuje sprzęt oraz wystawi fakturę VAT. Na wystawionej przez wykonawcę fakturze jako nabywca będzie widniał Powiat (...) wraz ze wskazaniem NIP. Zadanie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, operacja dotyczy rozwoju infrastruktury o funkcji kulturalno-rekreacyjnej, tj. nagłośnienia hali widowiskowo-sportowej (...). Hala w ramach realizowanych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych jest miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców Powiatu i obszaru (...), jak również dla innych osób odwiedzających (...), powiat i obszar (...), w tym turystów. Wstęp na wszelkie wydarzenia i imprezy wykorzystujące nagłośnienie będzie bezpłatny. Nie będą pobierane żadne opłaty/bilety z tytułu udziału w imprezach, które będą się w niej odbywały. Organizowane imprezy będą miały charakter otwarty, a Wnioskodawca nie będzie czerpał żadnych dochodów z ich organizacji. (...) wynajmuje halę w zakresie sportowym (uprawianie różnych dyscyplin sportowych) - zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora (...) na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie, nagłośnienie nie jest i nie będzie wykorzystywane w trakcie tych aktywności. Obiekt przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców (...), powiatu i całego obszaru (...). Wpłynie również na rozwój (...), powiatu i (...) pod względem rekreacyjnym i turystycznym oraz na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, a co za tym idzie całego obszaru (...). Przyczyni się ponadto do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców powiatu oraz obszaru (...), związanych z dostępem do niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. Wydarzenia orgaznizowane z wykorzystaniem rozwiniętej infrastruktury wpłyną pozytywnie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni jego aktywizację, co wyrazi się w życiu miejscowości, powiatu i całego obszaru (...).

Organizacja wydarzeń i imprez przyczyni się do większej integracji środowiska lokalnego (w tym integracji miejscowej społeczności) oraz do rozwoju infrastruktury społecznej/publicznej. Przykładowe niekomercyjne wydarzenia, które planowo będą odbywały się w przyszłości z wykorzystaniem nagłośnienia:

1)

rozgrywki (...) - ogólnopolskie;

2)

rozgrywki (...) - ogólnopolskie;

3)

(...) - cykliczna impreza ogólnopolska;

4)

organizacja (...) - ogólnopolska;

5)

konkurs (...) - cykliczna impreza powiatowa;

6)

festiwal (...) - powiatowa;

7)

(...) - z możliwością kontynuacji;

8)

lokalne wydarzenia o charakterze promocyjnym;

9)

akcje charytatywne.

Uzupełnienie oraz doprecyzowanie opisu sprawy

Poniesione wydatki nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Pytanie

Czy w ramach realizacji projektu pn. " (...)" Powiat X ma jakąkolwiek możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (zarówno na dzień realizacji operacji, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku nabytego wytworzonego w związku z realizacją operacji), w szczególności, czy Powiatowi przysługuje prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na nagłośnieniu hali widowiskowo-sportowej (...)?

Państwa stanowisko w sprawie (uzupełnione pismem z 13 maja 2024 r.)

Wraz z wnioskiem Powiat X złożył następujące oświadczenie: Załącznik nr (...): Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych.

Powiat X ubiegając się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" operacji: "(...)" oświadcza, że podmiot, który reprezentuje jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu niespełnienia - wskazanych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Powiat nie będzie działał jako podatnik VAT, i wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Powiat realizując operację realizuje zadania publiczne w zakresie kultury nałożone ustawą o samorządzie powiatowym, dla których realizacji został powołany (art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług).

Jednocześnie Powiat X zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. operacji podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy tego podatku.

Powiat jako Wnioskodawca wychodzi z założenia, że nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony), zarówno na dzień realizacji zadania, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku nabytego/wytworzonego w związku z realizacją zadania.

Powiat X ubiegając się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" operacji: "(...)" oświadcza, że podmiot, który reprezentuje jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu niespełnienia - wskazanych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Powiat nie będzie działał jako podatnik VAT, i wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Powiat realizując operację realizuje zadania publiczne w zakresie kultury nałożone ustawą o samorządzie powiatowym, dla których realizacji został powołany (art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W oparciu o art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, według którego:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 107):

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast na mocy art. 4 ust. 1 cyt. ustawy:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1)

edukacji publicznej;

2)

promocji i ochrony zdrowia;

3)

pomocy społecznej;

3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4)

polityki prorodzinnej;

5)

wspierania osób niepełnosprawnych;

5a) polityki senioralne

6)

transportu zbiorowego i dróg publicznych;

7)

kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

8)

kultury fizycznej i turystyki;

9)

geodezji, kartografii i katastru;

10)

gospodarki nieruchomościami;

11)

administracji architektoniczno-budowlanej;

12)

gospodarki wodnej;

13)

ochrony środowiska i przyrody;

14)

rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

15)

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

16)

ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

17)

przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

18)

ochrony praw konsumenta;

19)

utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

20)

obronności;

21)

promocji powiatu;

22)

współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

23)

działalności w zakresie telekomunikacji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). W tym tylko zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w pozostałym zakresie np. w zakresie zadań własnych nałożonych na powiat na podstawie odrębnych przepisów, jednostki samorządu terytorialnego nie występują jako podatnicy podatku VAT, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki.

Wątpliwości Państwa w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy w ramach realizacji zadania pn. " (...)" Powiat ma jakąkolwiek możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (zarówno na dzień realizacji operacji, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku nabytego wytworzonego w związku z realizacją operacji), w szczególności czy Powiatowi przysługuje prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na nagłośnieniu hali widowiskowo-sportowej (...).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - poniesione wydatki w związku z realizacją zadania pn. " (...)" nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Równocześnie wskazaliście Państwo, że Hala w ramach realizowanych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych jest miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców Powiatu i obszaru (...), jak również dla innych osób odwiedzających (...), powiat i obszar (...), w tym turystów. Wstęp na wszelkie wydarzenia i imprezy wykorzystujące nagłośnienie będzie bezpłatny. Nie będą pobierane żadne opłaty/bilety z tytułu udziału w imprezach, które będą się w niej odbywały. Organizowane imprezy będą miały charakter otwarty, a Państwo nie będziecie czerpać żadnych dochodów z ich organizacji.

W związku z powyższym, Powiat nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. zadania. Tym samym, z tego tytułu nie przysługuje Państwu prawo do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z realizacją ww. projektu Powiat nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1008 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Powiat nie spełnia ww. warunku, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Podsumowanie

W ramach realizacji projektu pn. " (...)" Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. inwestycji polegającej na nagłośnieniu hali widowiskowo-sportowej (...). Powiat nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (zarówno na dzień realizacji operacji, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku nabytego wytworzonego w związku z realizacją operacji).

Tym samym, stanowisko Państwa należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl