0112-KDIL1-1.4012.124.2022.3.WK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-1.4012.124.2022.3.WK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze licytacji komorniczej niezabudowanych działek (...) - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 10 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania sprzedaży w drodze licytacji komorniczej niezabudowanych działek (...). Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 29 kwietnia 2022 r. (wpływ 29 kwietnia 2022 r.) pismem z 17 maja 2022 r. (data wpływu 17 maja 2022 r.) oraz pismem z 3 czerwca 2022 r. (wpływ 3 czerwca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym (...) (dalej Wnioskodawca, Komornik), prowadzi postępowanie egzekucyjne z Nieruchomości oznaczonej nr (...). Nieruchomość ma zostać sprzedana w drodze licytacji publicznej na przełomie I i II kwartału 2022 r. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) (dalej: Dłużnik), która nabyła przedmiotową nieruchomość w drodze umowy kupna sprzedaży (...)2016 r.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa Nieruchomość składa się z 13 działek o różnym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1)

działka nr (...) o powierzchni 0,69 ha, niezabudowana - tereny rolne;

2)

działka nr (...) o powierzchni 3,05 ha, zabudowana - usługi hotelarskie i gastronomia (1,5 ha) zieleń, parki, ogrody, skwery (0,98 ha), wody otwarte, płynące (0,45 ha), zabudowa jednorodzinna (0,12 ha);

3)

działka nr (...) o powierzchni 0,47 ha niezabudowana - zabudowa jednorodzinna, teren dróg wewnętrznych (do 5%);

4)

działka nr (...) o powierzchni 0,49 ha, niezabudowana - tereny rolne, teren dróg wewnętrznych (do 3%);

5)

działka nr (...) o powierzchni 2,22 ha, niezabudowana - tereny rolne, teren dróg wewnętrznych (do 3%);

6)

działka nr (...) o powierzchni 0,17 ha, niezabudowana - tereny rolne;

7)

działka nr (...) o powierzchni 1,87 ha, niezabudowana - tereny rolne;

8)

działka nr (...) o powierzchni 1,22 ha, niezabudowana - usługi sportu i rekreacji (0,74 ha), teren dróg wewnętrznych (0,10 ha), tereny rolne (0,38 ha);

9)

działka nr (...) o powierzchni 0,05 ha, niezabudowana - tereny rolne;

10)

działka nr (...) o powierzchni 0,3162 ha, niezabudowana - tereny rolne;

11)

działka nr (...) o powierzchni 10,77 ha niezabudowana - teren zabudowy usługowej (7,25 ha), teren usługowy (2,40 ha), teren lasów i zadrzewień (0,56 ha), teren dróg wewnętrznych (0,52 ha);

12)

działka nr (...) o powierzchni 4,57 ha, niezabudowana - teren zabudowy usługowej (7,25 ha), teren dróg wewnętrznych (do 5%);

13)

działka nr (...) o powierzchni 2,44 ha, niezabudowana - teren zabudowy usługowej (7,25 ha), teren dróg wewnętrznych (do 2%) działki o łącznej powierzchni 28.3262 ha, obręb (...), gmina (...), powita (...), województwo (...), położonej we wsi (...) (...), gm. (...).

Przedmiotowa Nieruchomość nie jest wykorzystywana przez Dłużnika do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ustalono, czy zajęta Nieruchomość była przez Dłużnika udostępniana osobom trzecim na podstawie umów cywilno-prawnych. Dłużnik nie prowadził na tych działkach produkcji rolnej. Komornik podjął udokumentowane działania prowadzące do uzyskania niezbędnych informacji potwierdzających spełnienie warunku zastosowania do dostawy opisanej nieruchomości zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 10-10a ustawy.

Zgodnie z odpowiedzią Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego (...) nie odnotowano u Dłużnika dokumentów wymiarowych za ostatnie 5 lat oraz Dłużna Spółka na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, została wykreślona z dniem (...)2018 r. z listy czynnych podatników podatku od towarów i usług. Dłużna Spółka złożyła jedynie oświadczenie z (...)2022 r. do Komornika Sądowego, że nieruchomość o nr KW (...) kupiła w celach inwestycyjnych.

Pismem z 29 kwietnia 2022 r. uzupełnił Pan wniosek o następujące informacje:

Ad 1

W odpowiedzi na pytanie o treści: "Jakie dokładnie naniesienia znajdują się na działce nr (...)? Należy dokładnie wskazać: a) który obiekt jest budynkiem, a który budowlą lub ich częścią, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)?

Informacji proszę udzielić odrębnie dla każdego obiektu znajdującego się na działce nr (...).

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast, jak stanowi art. 3 pkt 3 cyt. ustawy, budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

b) jeśli na działce nr (...) znajdują się urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, to należy wskazać, jakie są to urządzenia oraz z którym budynkiem/budowlą są one powiązane?

W myśl art. 3 pkt 9 ww. ustawy, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki".

Odpowiedział Pan:

Działka nr (...) jest zabudowana: a) budynkiem dawnej stróżówki (nr ewidencyjny (...), oznaczenie G - budynek gospodarczy), spełniającego ustawowe kryteria budynku.

Budynek został wybudowany pod koniec XIX w., o powierzchni zabudowy ok. 105 m2, wpisany do ewidencji zabytków. Budynek wolnostojący, położony jest (...) (ściana budynku pokrywa się z granicą działki).

Budynek parterowy, z nieużytkowym poddaszem, murowany, z elewacją z cegły licowej, zachowanymi opaskami wokół okien, zdobionym frontonem i lukarną, w części tylnej znajduje się wieżyczka, w ścianie bocznej wykusz, a nad częścią zasadniczą znajduje się dach dwuspadowy drewniany, deskowanym, z tym że uległ częściowemu zawaleniu, przez co m.in. wnętrze budynku jest intensywnie porośnięte roślinnością, w tym drzewami. W budynku brak okien, drzwi, a także jakichkolwiek sprawnych instalacji wewnętrznych. W budynku zostały przekroczone stany graniczne nośności i przydatności do użytkowania (m.in. zawalony dach, intensywne zawilgocenie i korozja biologiczna wszystkich elementów (drewno, cegły), co oznacza iż jego użytkowanie w stanie aktualnym zagraża bezpieczeństwu. Szacunkowe zużycie techniczne budynku zawiera się w przedziale ok. 75-85%;

b) budynek garażowy (nr ewidencyjny (...), ozn. " (...)" - budynek gospodarczy) budynkiem

dawnej stróżówki (nr ewidencyjny (...), oznaczenie (...) - budynek gospodarczy), który spełnia ustawowe kryteria budynku.

Budynek powojenny wybudowany (najprawdopodobniej) w latach 60/70-tych XX w., o powierzchni zabudowy ok. 120 m2, z kilkoma (4-5) jednostanowiskowymi garażami.

Budynek wolnostojący, położony jest w południowej części działki, przylega do ulicy (...) (ściana budynku pokrywa się z granicą działki). Budynek parterowy, murowany z pustaków żużlobetonowych i cegły, nieotynkowany (od wewnątrz częściowo otynkowany), bez jakiegokolwiek elementu ozdobnego formy, czy detalu; dach płaski konstrukcji (najprawdopodobniej) drewnianej, kryty papą, z tym że uległ częściowemu zawaleniu, przez co m.in. wnętrze budynku jest porośnięte roślinnością, w tym drzewami. W budynku brak jest okien, drzwi, a także jakichkolwiek sprawnych instalacji wewnętrznych. W budynku zostały przekroczone stany graniczne nośności i przydatności do użytkowania (m.in. zawalony dach, intensywne zawilgocenie i korozja biologiczna wszystkich elementów (drewno, cegły), co oznacza iż jego użytkowanie w stanie aktualnym zagraża bezpieczeństwu. Szacunkowe zużycie techniczne budynku zawiera się w przedziale ok. 75-85%; c) dawne obory (nr ewidencyjny (...), ozn. " (...)" - budynek gospodarczy), który nie spełnia ustawowe kryteriów budynku, z uwagi na brak dachu.

Budynek powojenny wybudowany (najprawdopodobniej) w latach 60/70-tych XX w., o powierzchni zabudowy ok. 1.940 m2, jednoprzestrzenny w poziomie parteru (podzieloną siatką słupów), a poddasze stanowi nieograniczoną (niezamkniętą od góry) przestrzeń.

Budynek położony jest w zachodniej części działki, jest obiektem wolnostojącym, murowanym z pustaków żużlobetonowych, betonu komórkowego i cegły, z elementami żelbetowymi, prefabrykowanymi. Strop masywny, żelbetonowy wsparty na profilach stalowych, opartych na podciągach i słupach żelbetowych. Budynek nieotynkowany bez jakiegokolwiek elementu ozdobnego formy, czy detalu; dach nie istnieje, przez co m.in. wnętrze budynku jest porośnięte roślinnością, w tym drzewami. W budynku brak okien, drzwi, a także jakichkolwiek sprawnych instalacji wewnętrznych. W budynku zostały przekroczone stany graniczne nośności i przydatności do użytkowania (m.in. zawalony dach, intensywne zawilgocenie i korozja biologiczna wszystkich elementów (drewno, cegły), co oznacza iż jego użytkowanie w stanie aktualnym zagraża bezpieczeństwu. Szacunkowe zużycie techniczne budynku zawiera się w przedziale ok. 75-85%.

Na działce nr (...) znajdują się nieczynne od lat przyłącza do sieci infrastruktury technicznej, które przypuszczalnie są w części zdekompletowane, brak ich sprawności. Przyłącza nie gwarantują wykorzystania ww. budynków zgodnie z przeznaczeniem, zatem nie spełniają ustawowej definicji urządzenia budowlanego.

Ad 2

Dłużnik nabył działkę nr (...) z ww. naniesieniami, nie przeprowadzał żadnych remontów i napraw.

Ad 3

Jedynym zasiedlonym budynkiem mógłby być budynek dawnej stróżówki. Pierwsze zasiedlenie mogło być u schyłku XIX wieku i mogło trwać do drugiej połowy XX wieku. Pozostałe budynki pełniły funkcję niemieszkalną, ich użytkowanie trwało najprawdopodobniej od połowy XX do końca XX wieku.

Ad 4

Organ nie posiada wiedzy, czy nabycie przez Dłużnika działek oraz budynków/budowli lub ich części znajdujących się na działce nr (...) będących przedmiotem zapytania nastąpiło w drodze transakcji opodatkowanych, zwolnionych, czy niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i czy te transakcje były udokumentowane fakturami z wykazaną kwotą podatku VAT. Dłużnik nie złożył oświadczenia w tym zakresie.

Ad 5

Organ nie posiada wiedzy, czy z tytułu nabycia ww. działek oraz budynków/budowli lub ich części znajdujących się na działce nr (...) Dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie złożył oświadczenia w tym zakresie.

Ad 6

Wedle najlepszej wiedzy organu egzekucyjnego, działki i obiekty nie były użytkowane przez Dłużnika.

Ad 7

Dla niezabudowanych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wynikający z uchwał:

a)

dla terenu położonego w obrębie (...) o nazwie MPZP obrębie (...), uchwalony Uchwałą nr (...) z dnia (...) 2013 r. Rady Gminy (...) (badanie i ustalenia w operacie);

b)

na obszarze Gminy (...) dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV (...) w obrębach: (...), (...), (...), (...) i (...), o nazwie MPZP dla linii 400 kV, uchwalony Uchwałą nr (...) z dnia (...) 2018 r. Rady Gminy (...) (badanie i ustalenia w operacie),

zgodnie, z którym:

Działka nr (...)

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny rolne.

1)

obowiązuje zakaz budowy budynków;

2)

dopuszcza się lokalizację:

a)

napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, w tym: sieci, stacji transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych, urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków,

b)

na gruntach nie objętych ochroną dopuszcza się urządzenia służące uzyskaniu energii ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100kW (bez elektrowni wiatrowych) służące działalności rolniczej,

c)

utwardzonych dróg transportu rolnego,

d)

urządzeń wodnych i melioracyjnych,

e)

sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych,

3)

dopuszcza się zalesienie terenu.

Działka nr (...)

(...) - tereny zabudowy usługowej. Na podstawie pomiarów planimetrycznych ustalono, że jest to powierzchnia 1,49 ha.

1)

zgodnie z przeznaczeniem podstawowym ustala się:

a)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) i (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią, centrum kongresowe, SPA, aquapark wraz z drogami wewnętrznymi KDW, b) dla terenu oznaczonego symbolem (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią,

b)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową lub zagrodową,

c)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się towarzyszącą zabudowę mieszkaniową.

2)

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)

nieuciążliwe obiekty produkcyjne,

b)

nieuciążliwe obiekty magazynowe,

c)

zabudowa mieszkaniowa istniejąca,

d)

lokal mieszkalny służbowy,

e)

towarzyszące obiekty pomocnicze, gospodarcze, socjalne i biurowe,

f)

drogi wewnętrzne,

g)

urządzenia towarzyszące,

h)

tymczasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym,

i)

elementy reklamowe dalsze ustalenia szczegółowe w przywołanej uchwale

(...) - tereny zieleni urządzonej, takiej jak: parki, ogrody, zieleńce, skwery. Na podstawie pomiarów planimetrycznych ustalono, że jest to powierzchnia 0,98 ha.

1)

dopuszczalne zagospodarowanie uzupełniające:

a)

ciągi piesze i rowerowe,

b)

urządzenia sportowo-rekreacyjne,

c)

obiekty małej architektury,

d)

urządzenia towarzyszące dalsze ustalenia szczegółowe w przywołanej uchwale.

(...) - tereny wód otwartych, płynących (cieki wodne i rowy melioracyjne), stawów rekreacyjnych i hodowlanych. Na podstawie pomiarów planimetrycznych ustalono, że jest to powierzchnia 0,43 ha;

1)

dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych;

2)

nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych;

3)

obowiązuje zakaz zabudowy w odległości 5 m od rowów melioracyjnych;

4)

wprowadza się obowiązek pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach wodnych celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji dalsze ustalenia szczegółowe w przywołanej uchwale.

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku) oraz istniejąca zabudowa zagrodowa. Na podstawie pomiarów planimetrycznych ustalono, że jest to powierzchnia 0,12 ha.

1)

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)

nieuciążliwe usługi (komercyjne lub publiczne) stanowiące maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, lokalizowane w części parterowej budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolno stojących,

b)

w zabudowie zagrodowej obiekty inwentarskie o obsadzie zwierząt inwentarskich nie przekraczającej (...),

c)

zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe i dla prowadzenia działalności usługowej,

d)

urządzenia towarzyszące,

e)

drogi wewnętrzne,

f)

zieleń urządzona wysoka i średnia,

g)

ogólnodostępne tereny zieleni,

h)

zabrania się lokalizowania usług uciążliwych.

Na podstawie rysunku planu stwierdzono, że nieruchomość jest objęta ochroną związaną z terenem dawnego zespołu (...), zatem i historycznego układ ruralistycznego oraz położona jest w strefie (...) ochrony konserwatorskiej.

Działka nr (...)

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku) oraz istniejąca zabudowa zagrodowa.

1)

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)

nieuciążliwe usługi (komercyjne lub publiczne) stanowiące maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, lokalizowane w części parterowej budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolno stojących,

b)

w zabudowie zagrodowej obiekty inwentarskie o obsadzie zwierząt inwentarskich nie przekraczającej (...),

c)

zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe i dla prowadzenia działalności usługowej,

d)

urządzenia towarzyszące,

e)

drogi wewnętrzne,

f)

zieleń urządzona wysoka i średnia,

g)

ogólnodostępne tereny zieleni,

h)

zabrania się lokalizowania usług uciążliwych.

(...) - drogi gminne, dostępne bez ograniczeń, o parametrach drogi dojazdowej (publicznej):

a)

szerokość w liniach rozgraniczających: 8-15 m, zgodnie z ewidencją,

b)

wymagana korekta łuków drogi w celu poprawy warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu,

c)

dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych.

(...) - drogi wewnętrzne, o parametrach drogi dojazdowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w pkt jw.

Działka nr (...)

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny rolne.

1)

obowiązuje zakaz budowy budynków;

2)

dopuszcza się lokalizację:

a)

napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, w tym: sieci, stacji transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych, urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków,

b)

na gruntach nie objętych ochroną dopuszcza się urządzenia służące uzyskaniu energii ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW (bez elektrowni wiatrowych) służące działalności rolniczej,

c)

utwardzonych dróg transportu rolnego,

d)

urządzeń wodnych i melioracyjnych,

e)

sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych.

3)

dopuszcza się zalesienie terenu dla linii energetycznych wysokiego napięcia: 110 kV (...) oraz 110 kV (...) przebiegających przez obszar objęty planem, wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w obu kierunkach), dla linii energetycznej wysokiego napięcia 2x400 KV (...) wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 90 m (po 45 m od osi linii w obu kierunkach).

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R ustala się:

1)

przeznaczenie: teren rolniczy;

2)

zasady zagospodarowania terenu:

a)

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

b)

dla istniejącego budynku na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem (...) - zakaz rozbudowy i nadbudowy oraz zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

c)

dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych i melioracji oraz sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1)

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych 400 kV i 110 kV:

a)

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

b)

zakaz lokalizacji miejsc parkingowych,

c)

zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych,

d)

zakaz tworzenia hałd i nasypów,

e)

wysokość drzew i krzewów do 4 m.

Działki nr (...), nr (...), nr (...), nr (...), nr (...)

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny rolne.

1)

obowiązuje zakaz budowy budynków;

2)

dopuszcza się lokalizację:

a)

napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, w tym: sieci, stacji transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych, urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków,

b)

na gruntach nie objętych ochroną dopuszcza się urządzenia służące uzyskaniu energii ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW (bez elektrowni wiatrowych) służące działalności rolniczej,

c)

utwardzonych dróg transportu rolnego,

d)

urządzeń wodnych i melioracyjnych,

e)

sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych;

3)

dopuszcza się zalesienie terenu.

Działka nr (...)

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny usług sportu i rekreacji.

1)

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)

usługi handlu i gastronomii, obiekty sanitarne zajmujące nie więcej niż 10% terenu,

b)

dla terenu (...) dopuszcza się usługi oświaty,

c)

drogi wewnętrzne,

d)

urządzenia towarzyszące,

e)

zieleń urządzona,

f)

tymczasowe obiekty budowlane i budowle,

g)

obiekty małej architektury,

h)

ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną,

i)

ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej;

2)

lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a)

maksymalna wysokość zabudowy dla obiektów sportowych, usługowych i sanitarnych nie może przekroczyć 12 m,

b)

intensywność zabudowy od 5% do 80%,

c)

powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10%;

3)

ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe, nie dotyczy terenów oznaczonych symbolem (...), (...) i (...) dla linii energetycznych wysokiego napięcia: 110 kV (...) oraz 110kV (...) przebiegających przez obszar objęty planem, wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w obu kierunkach), e) dla linii energetycznej wysokiego napięcia 2x400 kV (...) wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 90 m (po 45 m od osi linii w obu kierunkach), (...), (...) - przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej ustala się: szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 3,5 m - zgodnie z rysunkiem planu.

(...) - drogi wewnętrzne, o parametrach drogi dojazdowej, dla których obowiązują ustalenia zawarte w pkt 5.

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny rolne.

1)

obowiązuje zakaz budowy budynków;

2)

dopuszcza się lokalizację:

a)

napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, w tym: sieci, stacji transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych, urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków,

b)

na gruntach nie objętych ochroną dopuszcza się urządzenia służące uzyskaniu energii ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW (bez elektrowni wiatrowych) służące działalności rolniczej,

c)

utwardzonych dróg transportu rolnego,

d)

urządzeń wodnych i melioracyjnych,

e)

sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych.

3)

dopuszcza się zalesienie terenu dla linii energetycznych wysokiego napięcia: 110 kV (...) oraz 110 kV (...) przebiegających przez obszar objęty planem, wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w obu kierunkach), dla linii energetycznej wysokiego napięcia 2x400 KV (...) wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 90 m (po 45 m od osi linii w obu kierunkach).

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami (...) ustala się:

1)

przeznaczenie: teren rolniczy;

2)

zasady zagospodarowania terenu:

a)

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

b)

dla istniejącego budynku na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem (...) - zakaz rozbudowy i nadbudowy oraz zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

c)

dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych i melioracji oraz sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1)

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych 400 kV i 110 kV:

a)

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

b)

zakaz lokalizacji miejsc parkingowych,

c)

zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych,

d)

zakaz tworzenia hałd i nasypów,

e)

wysokość drzew i krzewów do 4 m.

Działka nr (...)

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej (ok. 7,25 ha).

1)

zgodnie z przeznaczeniem podstawowym ustala się:

a)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) i (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią, centrum kongresowe, SPA, aquapark wraz z drogami wewnętrznymi (...)) dla terenu oznaczonego symbolem (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią,

b)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową lub zagrodową,

c)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się towarzyszącą zabudowę mieszkaniową;

2)

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)

nieuciążliwe obiekty produkcyjne,

b)

nieuciążliwe obiekty magazynowe,

c)

zabudowa mieszkaniowa istniejąca,

d)

lokal mieszkalny służbowy,

e)

towarzyszące obiekty pomocnicze, gospodarcze, socjalne i biurowe,

f)

drogi wewnętrzne,

g)

urządzenia towarzyszące,

h)

tymczasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym,

i)

elementy reklamowe;

3)

lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a)

wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m, z zastrzeżeniem budynków położonych obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9m, w terenie (...) i (...) dopuszcza się wysokość 16m,

b)

wysokość budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7m,

c)

obowiązuje stosowanie dachów dwu-lub wielospadowych o symetrycznym układzie połaci i o kącie nachylenia 30-45°, krytych dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie "B" ochrony konserwatorskiej oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązują dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o symetrycznym układzie połaci, i o kącie nachylenia 38-45°, z pokryciem dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym, poza ww. strefami dopuszcza się kolory grafitowe,

d)

dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych w budynkach usługowych, magazynowych, garażowych, gospodarczych i wiatach,

e)

w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych,

f)

intensywność zabudowy od 10% do 70%,

g)

powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20%,

h)

minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki usługowej 1000 m2;

4)

ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych;

5)

ustalenia dla linii zabudowy i ich odległości zostały zawarte w § 6;

6)

dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 9;

7)

dla terenów położonych w strefach ograniczeń wysokości od lądowiska/lotniska (...) obowiązują ustalenia zawarte w § 8, ust. 8

(...) - przeznaczenie podstawowe: teren usług (ok. 2,40 ha) zasady zagospodarowania terenu:

a)

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

b)

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej,

c)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniej niż 1000 m2 dla linii energetycznych wysokiego napięcia: 110 kV (...) oraz 110 kV (...) przebiegających przez obszar objęty planem, wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w obu kierunkach),

d)

dla linii energetycznej wysokiego napięcia 2x400 kV (...) wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 90 m (po 45 m od osi linii w obu kierunkach).

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny lasów i zadrzewień (ok. 0,56 ha).

1)

gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów;

2)

dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe).

3)

obowiązuje zakaz sadzenia drzew i krzewów wzdłuż przebiegu gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociągu).

(...), (...) - przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej ustala się: (ok. 0,52 ha) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 3,5 m - zgodnie z rysunkiem planu.

(...) - drogi wewnętrzne o parametrach drogi dojazdowej.

Działka nr (...)

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej:

1)

zgodnie z przeznaczeniem podstawowym ustala się:

a)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) i (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią, centrum kongresowe, SPA, aquapark wraz z drogami wewnętrznymi (...),

b)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią,

c)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową lub zagrodową,

d)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się towarzyszącą zabudowę mieszkaniową,

2)

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)

nieuciążliwe obiekty produkcyjne,

b)

nieuciążliwe obiekty magazynowe,

c)

zabudowa mieszkaniowa istniejąca,

d)

lokal mieszkalny służbowy,

e)

towarzyszące obiekty pomocnicze, gospodarcze, socjalne i biurowe,

f)

drogi wewnętrzne,

g)

urządzenia towarzyszące,

h)

tymczasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym,

i)

elementy reklamowe,

3)

lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a)

wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m, z zastrzeżeniem budynków położonych obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9 m, w terenie (...) i (...) dopuszcza się wysokość 16m,

b)

wysokość budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7 m,

c)

obowiązuje stosowanie dachów dwu-lub wielospadowych o symetrycznym układzie połaci i o kącie nachylenia 30-45°, krytych dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie " (...)" ochrony konserwatorskiej oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązują dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o symetrycznym układzie połaci, i o kącie nachylenia 38-45°, z pokryciem dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym, poza ww. strefami dopuszcza się kolory grafitowe,

d)

dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych w budynkach usługowych, magazynowych, garażowych, gospodarczych i wiatach,

e)

w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych,

f)

intensywność zabudowy od 10% do 70%,

g)

powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20%, h) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki usługowej 1000 m2;

4)

ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych;

5)

ustalenia dla linii zabudowy i ich odległości zostały zawarte w § 6;

6)

dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 9;

7)

dla terenów położonych w strefach ograniczeń wysokości od lądowiska/lotniska (...) obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 8 dla istniejącego czynnego gazociągu wysokiego ciśnienia gazu ziemnego Dn 200 o ciśnieniu 6,3 MPa przebiegającego przez obszar objęty planem, obowiązuje w okresie jego eksploatacji strefa kontrolowana w odległości (od osi gazociągu w obie strony): 15,0 m - dla budynków niemieszkalnych, 20,0 m - dla terenów parkingów, 20,0 m - dla budynków mieszkalnych, 25,0 m - dla obiektów zakładów przemysłowych 35,0 m - dla budynków użyteczności publicznej.

Działka nr (...)

(...) - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej:

1)

zgodnie z przeznaczeniem podstawowym ustala się:

a)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) i (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią, centrum kongresowe, SPA, aquapark wraz z drogami wewnętrznymi KDW,

b)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią,

c)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową lub zagrodową,

d)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się towarzyszącą zabudowę mieszkaniową;

2)

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)

nieuciążliwe obiekty produkcyjne,

b)

nieuciążliwe obiekty magazynowe,

c)

zabudowa mieszkaniowa istniejąca,

d)

lokal mieszkalny służbowy,

e)

towarzyszące obiekty pomocnicze, gospodarcze, socjalne i biurowe,

f)

drogi wewnętrzne,

g)

urządzenia towarzyszące,

h)

tymczasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym,

i)

elementy reklamowe;

3)

lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a)

wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m, z zastrzeżeniem budynków położonych obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9 m, w terenie (...) i (...) dopuszcza się wysokość 16 m,

b)

wysokość budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7 m,

c)

obowiązuje stosowanie dachów dwu-lub wielospadowych o symetrycznym układzie połaci i o kącie nachylenia 30-45°, krytych dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie (...) ochrony konserwatorskiej oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązują dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o symetrycznym układzie połaci, i o kącie nachylenia 38-45°, z pokryciem dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym, poza ww. strefami dopuszcza się kolory grafitowe,

d)

dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych w budynkach usługowych, magazynowych, garażowych, gospodarczych i wiatach,

e)

w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych,

f)

intensywność zabudowy od 10% do 70%,

g)

powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20%,

h)

minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki usługowej 1000 m2,

4)

ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych,

5)

ustalenia dla linii zabudowy i ich odległości zostały zawarte w § 6,

6)

dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 9,

7)

dla terenów położonych w strefach ograniczeń wysokości od lądowiska/lotniska (...) obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 8.

(...)

Ad 8

W odpowiedzi na pytanie o treści: "w przypadku, gdy dla działek niezabudowanych będących przedmiotem zbycia na moment dokonania sprzedaży będzie obowiązywał lub zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, prosimy o wskazanie:

a)

czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach oznaczonych jako tereny rolne dopuszcza posadowienie na tym obszarze jakichkolwiek budynków, budowli, obiektów małej architektury itp.?

b)

czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach oznaczonych jako tereny usług sportu i rekreacji dopuszcza posadowienie na tym obszarze jakichkolwiek budynków, budowli, obiektów małej architektury itp.?

c)

czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach oznaczonych jako teren usługowy dopuszcza posadowienie na tym obszarze jakichkolwiek budynków, budowli, obiektów małej architektury itp.?

d)

czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach oznaczonych jako teren lasów i zadrzewień dopuszcza posadowienie na tym obszarze jakichkolwiek budynków, budowli, obiektów małej architektury itp.?

e)

czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek nr (...) i (...) występują linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, tj. tereny rolne i tereny dróg wewnętrznych?

f)

czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr (...) występują linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, tj. usługi sportu i rekreacji, teren dróg wewnętrznych, tereny rolne?

g)

czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr (...) występują linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, tj. teren zabudowy usługowej, teren usługowy, teren lasów i zadrzewień, teren dróg wewnętrznych?".

Wskazał Pan, że:

Odpowiedzi zamieszczono powyżej, z zapisów planu wynika, iż:

a)

dla gruntów przeznaczonych na cele rolne:

1)

obowiązuje zakaz budowy budynków;

2)

dopuszcza się lokalizację:

a)

napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, w tym: sieci, stacji transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych, urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków,

b)

na gruntach nie objętych ochroną dopuszcza się urządzenia służące uzyskaniu energii ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW (bez elektrowni wiatrowych) służące działalności rolniczej,

c)

utwardzonych dróg transportu rolnego,

d)

urządzeń wodnych i melioracyjnych,

e)

sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych,

3)

dopuszcza się zalesienie terenu. dla linii energetycznych wysokiego napięcia: 110 kV (...) oraz 110 kV (...) przebiegających przez obszar objęty planem, wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w obu kierunkach), dla linii energetycznej wysokiego napięcia 2x400 kV (...) wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 90 m (po 45 m od osi linii w obu kierunkach).

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami (...) ustala się:

1)

przeznaczenie: teren rolniczy;

2)

zasady zagospodarowania terenu:

a)

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

b)

dla istniejącego budynku na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem (...) - zakaz rozbudowy i nadbudowy oraz zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

c)

dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych i melioracji oraz sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1)

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych 400 kV i 110 kV:

a)

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

b)

zakaz lokalizacji miejsc parkingowych,

c)

zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych,

d)

zakaz tworzenia hałd i nasypów,

e)

wysokość drzew i krzewów do 4 m.

b)

dla gruntów przeznaczonych na cele usług sportu i rekreacji:

1)

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)

usługi handlu i gastronomii, obiekty sanitarne zajmujące nie więcej niż 10% terenu,

b)

dla terenu (...) dopuszcza się usługi oświaty,

c)

drogi wewnętrzne,

d)

urządzenia towarzyszące,

e)

zieleń urządzona,

f)

tymczasowe obiekty budowlane i budowle,

g)

obiekty małej architektury,

h)

ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną,

i)

ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej,

2)

lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a)

maksymalna wysokość zabudowy dla obiektów sportowych, usługowych i sanitarnych nie może przekroczyć 12 m,

b)

intensywność zabudowy od 5% do 80%,

c)

powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10%,

3)

ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe, nie dotyczy terenów oznaczonych symbolem (...), (...) dla linii energetycznych wysokiego napięcia: 110 kV (...) oraz 110 kV (...) przebiegających przez obszar objęty planem, wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w obu kierunkach), e) dla linii energetycznej wysokiego napięcia 2x400KV (...) wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 90 m (po 45 m od osi linii w obu kierunkach).

c)

na gruntach przeznaczonych na cele zabudowy usługowej:

1)

zgodnie z przeznaczeniem podstawowym ustala się:

a)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) i (...)1 funkcję usług hotelarskich z gastronomią, centrum kongresowe, SPA, aquapark wraz z drogami wewnętrznymi KDW,

b)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią,

c)

c) dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową lub zagrodową,

d)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się towarzyszącą zabudowę mieszkaniową,

2)

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)

nieuciążliwe obiekty produkcyjne,

b)

nieuciążliwe obiekty magazynowe,

c)

zabudowa mieszkaniowa istniejąca,

d)

lokal mieszkalny służbowy,

e)

towarzyszące obiekty pomocnicze, gospodarcze, socjalne i biurowe,

f)

drogi wewnętrzne,

g)

urządzenia towarzyszące,

h)

tymczasowe obiekty kubaturowe o charakterze ekspozycyjnym,

i)

elementy reklamowe.

3)

lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a)

wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m, z zastrzeżeniem budynków położonych obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9 m, w terenie (...) i (...)1 dopuszcza się wysokość 16m,

b)

wysokość budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7 m,

c)

obowiązuje stosowanie dachów dwu-lub wielospadowych o symetrycznym układzie połaci i o kącie nachylenia 30-45°, krytych dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie " (...)" ochrony konserwatorskiej oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązują dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o symetrycznym układzie połaci, i o kącie nachylenia 38-45°, z pokryciem dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym, poza ww. strefami dopuszcza się kolory grafitowe,

d)

dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych w budynkach usługowych, magazynowych, garażowych, gospodarczych i wiatach,

e)

w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych,

f)

intensywność zabudowy od 10% do 70%,

g)

powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20%,

h)

minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki usługowej 1000 m2,

4)

ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych,

5)

ustalenia dla linii zabudowy i ich odległości zostały zawarte w § 6,

6)

dla terenów położonych w strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 9,

7)

dla terenów położonych w strefach ograniczeń wysokości od lądowiska/lotniska (...) obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 8 dla istniejącego czynnego gazociągu wysokiego ciśnienia gazu ziemnego Dn 200 o ciśnieniu 6,3 MPa przebiegającego przez obszar objęty planem, obowiązuje w okresie jego eksploatacji strefa kontrolowana w odległości (od osi gazociągu w obie strony): 15,0 m - dla budynków niemieszkalnych, 20,0 m - dla terenów parkingów, 20,0 m - dla budynków mieszkalnych, 25,0 m - dla obiektów zakładów przemysłowych 35,0 m - dla budynków użyteczności publicznej.

d)

na gruntach przeznaczonych na cele lasów i zadrzwień:

1)

gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów,

2)

dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe),

3)

obowiązuje zakaz sadzenia drzew i krzewów wzdłuż przebiegu gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociągu),

e)

występują w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek nr (...) i (...) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, tj. tereny rolne i tereny dróg wewnętrznych;

f)

występują w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr (...) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, tj. usługi sportu i rekreacji, teren dróg wewnętrznych, tereny rolne;

g)

występują w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr (...) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, tj. teren zabudowy usługowej, teren usługowy, teren lasów i zadrzewień, teren dróg wewnętrznych.

Ad 9

Nie została dla jakiejkolwiek działki wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nie mogła zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy, jeśli obszar objęty jest ustaleniami planu miejscowego.

Ad 10

Nie poniesiono wydatków na ulepszenie lub przebudowę budynków znajdujących się na działce nr (...).

Ad 11

W odpowiedzi na pytanie o treści: "jeżeli nie posiada Pan informacji, o których mowa w ww. pytaniach, które są niezbędne do oceny, czy w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla zabudowanej działki nr (...) oraz zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 ww. ustawy dla dostawy działek nr (...) to należy jednoznacznie wskazać:

a)

czy ten brak informacji jest wynikiem podjętych przez Pana działań?

b)

czy działania te zostały udokumentowane?

c)

czy podjęte działania potwierdzają brak możliwości uzyskania tych niezbędnych informacji od dłużnika?".

Wskazał Pan, że:

Organ egzekucyjny udzielił odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z najlepszą wiedzą, jaką udało się zebrać w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych p-ko Dłużnej Spółce. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że w trakcie czynności egzekucyjnych ustalono, że Dłużnik nie prowadzi pod ww. adresem działalności gospodarczej. Organ egzekucyjny podjął następujące działania:

* wystąpił w trybie art. 761 k.p.c. i innych do Dłużnika;

* wystąpił w trybie art. 761 k.p.c. i innych do Naczelnika Urzędu Skarbowego;

* jest w trakcie sporządzania opisu i oszacowania zajętej Nieruchomości;

Ponadto, pismem z 3 czerwca 2022 r. uzupełniła Pan wniosek. Pismo to jest odpowiedzią na wezwanie, w którym poproszono Pana o jednoznaczne wskazanie jakie przeznaczenie w MPZP obowiązuje dla działek nr (...), których sprzedaż w trybie licytacji komorniczej jest przedmiotem wniosku, ponieważ w pismach z 29 kwietnia 2022 r. oraz z 17 maja 2022 r. stanowiących uzupełnienie do wniosku wskazała Pan, że dla działek obowiązuje miejscowy plan zgodnie, z którym m.in.:

* działka nr (...) tylko jedno przeznaczenie podstawowe, tj. (...) - przeznaczenie podstawowe - tereny rolne;

* działka nr (...) tylko jedno przeznaczenie podstawowe, tj. (...) - przeznaczenie podstawowe - tereny rolne.

Natomiast w tabeli zatytułowanej Zestawienie przeznaczenia działek, wskazał Pan, że dla działek nr (...) i (...) przeznaczenie w planie to: (...) - tereny rolne, (...) - teren dróg wewnętrznych.

Analogicznie dla działek nr (...) i (...) w ww. uzupełnieniach do wniosku wskazał Pan, że dla tych działek obowiązuje miejscowy plan zgodnie, z którym obowiązuje tylko jedno przeznaczenie podstawowe dla tych działek, tj. (...) teren zabudowy usługowej.

Natomiast w tabeli, w której zawarł Pan zestawienie przeznaczenia dla działek, wskazał Pan, że dla działek nr (...) i (...) przeznaczenie w planie to: (...) - teren zabudowy usługowej, (...) - teren dróg wewnętrznych.

Tym samym w piśmie z 3 czerwca 2022 r. wskazał Pan:

Opisane przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wskazanych działek zostało określone zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym. Wobec zaistniałych wątpliwości, Komornik Sądowy uzyskał wyjaśnienie od biegłego, iż podana rozbieżność wynika z faktu, iż mapa ewidencyjna prowadzona w formie numerycznej posiada znacznie większą dokładność, aniżeli rysunek planu, gdzie m.in. grubość linii dzieląca tereny o różnym przeznaczeniu w rzeczywistości może mieć powierzchnię kilkunastu/kilkudziesięciu metrów kwadratowych, zatem i dwa przeznaczenia. Bezsprzeczne jest iż działki nr (...) i nr (...) są przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne, a działki nr (...) i (...) są przeznaczone w planie miejscowym na cele usługowe. Z uwagi na przywołane wcześniej okoliczności, nie można wykluczyć, iż przy granicy z drogami, bardzo niewielkie fragmenty mogą stanowić ich poszerzenie.

Powyższe wynika z analizy poniższych map i rysunków:

(...)

W przypadku określanej wartości, tak niewielka część jest całkowicie pomijalna, zatem podane zostało przeznaczenie podstawowe.

Z kolei w przypadku najprecyzyjniejszego ustalenia przeznaczenia, biegły zawarł w tabeli, iż w niewielkiej części, tj. do 3% i do 5% powierzchni analizowanych działek (co wynika z uproszczonych pomiarów planimetrycznych), poza wiodącym przeznaczeniem (ponad 97% i ponad 95%), wskazane działki mają także przeznaczenie drogowe, odpowiednio do 3% i do 5% powierzchni.

Pytanie

Czy w związku z prowadzoną egzekucją z nieruchomości i ewentualną sprzedażą organ egzekucyjny, tj. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym (...) ma w imieniu Dłużnej Spółki odprowadzić podatek od towarów i usług do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 29 kwietnia 2022 r.)

Organ egzekucyjny oczekuje wydania interpretacji dotyczącej kwestii opodatkowania/ewentualnego zwolnienia z opodatkowania sprzedaży Nieruchomości o nr KW (...).

W ocenie Komornika Sądowego, podatek od towarów i usług w wysokości 23% od sprzedaży ww. nieruchomości winien być odprowadzony, gdyż działania organu egzekucyjnego nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od Dłużnika, jak i Urzędów Skarbowych do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów zwolnień od podatku VAT. Jednocześnie Dłużnik (w osobie Prezesa Zarządu) w protokole z czynności złożył oświadczenie, że podatek VAT winien być doliczony do kwoty oszacowania ww. Nieruchomości.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku w zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze licytacji komorniczej niezabudowanych działek (...) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), dalej zwaną Ordynacją podatkową:

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 18 ustawy, wprowadza szczególną na gruncie przepisów ustawy regulację, kiedy to należny podatek pobierany jest i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika.

Przepis art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi:

Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie "płatnikami" oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Komornik sądowy pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą dokonaną w ramach egzekucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podatnik, będący dłużnikiem, zazwyczaj nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów w wykonaniu czynności egzekucyjnych. Prawdopodobne jest zatem, że podatnik nie posiada innych środków finansowych umożliwiających uiszczenie należnego podatku. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem zapewnia odprowadzenie należnego podatku przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.

Zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, należy przyjąć, że zbycie nieruchomości traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, bądź świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W analizowanej sprawie Pana wątpliwości dotyczą ustalenia, czy w związku z prowadzoną egzekucją z nieruchomości i ewentualną sprzedażą działek, organ egzekucyjny, tj. Komornik Sądowy ma w imieniu Dłużnej Spółki odprowadzić podatek od towarów i usług do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Dostawa towarów (np. nieruchomości) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Dopiero po zdefiniowaniu podmiotu jako podatnika VAT - co do zasady - mają dla określenia jego praw i obowiązków zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wynika z opisu sprawy, właścicielem licytowanej Nieruchomości jest Spółka, która nabyła ją w drodze umowy kupna sprzedaży. Ponadto Dłużna Spółka złożyła oświadczenie do Komornika Sądowego, że nieruchomość kupiła w celach inwestycyjnych. Wobec powyższego w ramach transakcji sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, Dłużnik występuje w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Czynność ta zatem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Odnosząc się, do planowanej sprzedaży w drodze licytacji działek niezabudowanych nr (...) należy wskazać, że stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W świetle art. 2 pkt 33 ustawy:

Przez tereny budowlane - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opodatkowane są zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu ww. art. 2 pkt 33 ustawy, pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane - są zwolnione od podatku.

Należy zauważyć, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503):

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy:

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - na podstawie ust. 2 powołanego przepisu - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1)

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2)

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem.

Stosownie zaś do art. 15 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy:

W planie miejscowym, określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach gospodarowania.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy - jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen - "teren budowlany" oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę.

Zatem, także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Wprowadzony do ustawy o podatku od towarów i usług art. 2 pkt 33, odpowiada więc także treści orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

W związku z powyższym, ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Podkreślić należy, że analiza powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) innych niż tereny budowlane.

Analiza wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane.

W związku z tym, że ustawa nie precyzuje, o jakie tereny przeznaczone pod zabudowę chodzi, przyjąć trzeba, że pojęcie "tereny przeznaczone pod zabudowę" obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy.

Należy powtórzyć, że rozpatrując pojęcie "grunty przeznaczone pod zabudowę" - do którego odnosi się przepis art. 2 pkt 33 ustawy, należy odwołać się do definicji zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

I tak, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane:

Przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Z kolei, w myśl pkt 2 ww. artykułu:

Przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane:

Przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W myśl art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane:

Przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane:

Przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Analiza wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane.

Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie ww. działki niezabudowane nr (...) są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, jak wskazał Pan w uzupełnieniu do wniosku, działki nr (...) są przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne, a działki nr (...) są przeznaczone w planie miejscowym na cele usługowe. Z uwagi na przywołane wcześniej okoliczności, nie można wykluczyć, iż przy granicy z drogami, bardzo niewielkie fragmenty mogą stanowić ich poszerzenie. W przypadku najprecyzyjniejszego ustalenia przeznaczenia, biegły zawarł w tabeli, iż w niewielkiej części, tj. do 3% i do 5% powierzchni analizowanych działek (co wynika z uproszczonych pomiarów planimetrycznych), poza wiodącym przeznaczeniem (ponad 97% i ponad 95%), wskazane działki mają także przeznaczenie drogowe, odpowiednio do 3% i do 5% powierzchni.

Tym samym działka nr (...) położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny rolne - (...). Dla terenu tego obowiązuje zakaz budowy budynków. Jednakże - jak wynika z treści wniosku - na terenie tym dopuszcza się lokalizację:

a)

napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, w tym: sieci, stacji transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych, urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków,

b)

na gruntach nie objętych ochroną dopuszcza się urządzenia służące uzyskaniu energii ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW (bez elektrowni wiatrowych) służące działalności rolniczej,

c)

utwardzonych dróg transportu rolnego,

d)

urządzeń wodnych i melioracyjnych,

e)

sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych.

Ponadto dopuszcza się zalesienie terenu dla linii energetycznych wysokiego napięcia: 110 kV (...) oraz 110 kV (...) przebiegających przez obszar objęty planem, wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w obu kierunkach), dla linii energetycznej wysokiego napięcia 2x400 KV (...) wyznacza się strefy ochronne rozumiane jako obszary szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego o szerokości 90 m (po 45 m od osi linii w obu kierunkach).

Jak również wskazał Wnioskodawca - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami (...) ustala się przeznaczenie: teren rolniczy, jednakże dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych i melioracji oraz sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych.

Z opisu sprawy wynika także, że działka nr (...) poza wiodącym przeznaczeniem ma przeznaczenie drogowe.

Jak wcześniej wskazano, elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane. Przy ocenie, czy przedmiotowy teren stanowi teren budowlany nie wystarczy analiza jego podstawowego przeznaczenia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Podkreślić należy, że w treści art. 2 pkt 33 ustawy, który definiuje pojęcie terenu budowlanego, ustawodawca odwołał się do przeznaczenia terenu, które są zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do konkretnej nieruchomości (działki), a nie do funkcji podstawowych przeznaczenia terenu, które są zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do konkretnej nieruchomości (działki).

Ustawodawca nie uzależnił więc charakteru terenu od głównego celu, który będący przedmiotem opodatkowania VAT teren ma spełniać, lecz zwolnienie od opodatkowania VAT zależy od możliwości dokonania zabudowy wskazanego terenu. Uwzględnić bowiem należy również zapisy dotyczące przeznaczenia dopuszczalnego tego terenu, w którym ustalono możliwość lokalizacji obiektów budowlanych (np. sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dróg, dojazdów niewydzielonych oraz przejazdów, ciągów i dojść pieszych, tras rowerowych, elementów małej architektury). Możliwość wybudowania na gruncie obiektów budowlanych, wynikająca z zapisów funkcji uzupełniających przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznacza, że grunt ten w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy stanowi teren budowalny.

Uwzględniając treść wyżej powołanych przepisów w kontekście treści złożonego wniosku, stwierdzić należy, że działka nr (...) w całości stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

Następnie w odniesieniu do działki nr (...) wskazał Pan, że położona jest ona na obszarze oznaczonym jako tereny rolne - (...). Dla terenu tego obowiązuje zakaz budowy budynków. Jednakże - jak wynika z treści wniosku - na terenie tym dopuszcza się lokalizację:

a)

napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, w tym: sieci, stacji transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych, urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków,

b)

na gruntach nie objętych ochroną dopuszcza się urządzenia służące uzyskaniu energii ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW (bez elektrowni wiatrowych) służące działalności rolniczej,

c)

utwardzonych dróg transportu rolnego,

d)

urządzeń wodnych i melioracyjnych,

e)

sztucznych zbiorników wodnych do celów hodowlanych.

Ponadto z opisu sprawy wynika także, że działka nr (...) poza wiodącym przeznaczeniem ma przeznaczenie drogowe.

Tym samym działka nr (...) w całości stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

Następnie wskazać należy, że działki nr (...) i (...) położone są na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako (...) - tereny zabudowy usługowej. Zgodnie z przeznaczeniem podstawowym ustala się m.in.:

a)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią, centrum kongresowe, SPA, aquapark wraz z drogami wewnętrznymi (...),

b)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) funkcję usług hotelarskich z gastronomią,

c)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową lub zagrodową,

d)

dla terenu oznaczonego symbolem (...) dopuszcza się towarzyszącą zabudowę mieszkaniową.

Z opisu sprawy wynika także, że działki nr (...) i (...) poza wiodącym przeznaczeniem mają także przeznaczenie drogowe.

W konsekwencji działki (...) i (...) w całości stanowią teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

Wobec powyższego, dostawa działek nr (...), (...), (...) i (...) nie będzie korzystać ze zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ działki te w całości stanowią tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

Jeżeli przy zbyciu nieruchomości wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, to należy przeanalizować możliwość zwolnienia dostawy w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

* towary muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

* brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów.

Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku - wedle najlepszej wiedzy organu egzekucyjnego, działki nie były użytkowane przez Dłużnika, w związku z powyższym przedmiotowe działki nie były wykorzystywane przez Dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Ponadto - jak wskazano we wniosku - przedmiotowa Nieruchomość nie jest wykorzystywana przez Dłużnika do prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec powyższego w analizowanej sprawie, nie będą spełnione warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy niezbędne do zastosowania przedmiotowego zwolnienia dla dostawy działek niezabudowanych nr (...), (...), (...) i (...).

Tym samym, sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowych działek nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i pkt 2 ustawy, a w konsekwencji dostawa ww. działek będzie czynnością opodatkowaną podatkiem VAT według właściwej stawki podatku.

Podsumowując, w związku z prowadzoną egzekucją, planowana sprzedaż w drodze licytacji komorniczej niezabudowanych działek nr (...), (...), (...) i (...) będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Oceniając całościowo stanowisko Komornika, który twierdzi, że podatek od towarów i usług od sprzedaż ww. nieruchomości powinien być odprowadzony, gdyż działania organu egzekucyjnego nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych/pełnych informacji od Dłużnika, jak i Urzędów Skarbowych do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów zwolnień od podatku od towarów i usług, należy uznać je za nieprawidłowe, bowiem opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę jest wystraczający, aby ustalić, czy dostawa działek nr (...), (...), (...) i (...) może korzystać ze zwolnienia od podatku, czy też powinna zostać opodatkowana podatkiem pod towarów i usług.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Informuję, że w niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze licytacji komorniczej niezabudowanych działek nr (...), (...), (...) i (...) natomiast w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze licytacji komorniczej zabudowanej działki nr (...) oraz niezabudowanych działek nr (...) została wydana interpretacja indywidualna z 27 maja 2022 r. nr 0112-KDIL1-1.4012.252.2022.1.WK.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. W szczególności dotyczy to kwestii ustalenia stawki podatku dla planowanej sprzedaży w drodze licytacji komorniczej. Jeśli jest Pan zainteresowany wydaniem rozstrzygnięcia w ww. zakresie, tj. wskazania właściwej stawki podatku dla tej sprzedaży w drodze licytacji komorniczej, powinien Pan zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ze stosownym wnioskiem na druku WIS-W.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Pan ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl