0111KDIB1-2.4010.194.2020.3.MZA - Obowiązek składania informacji CIT-ST.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111KDIB1-2.4010.194.2020.3.MZA Obowiązek składania informacji CIT-ST.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2020 r. (data wpływu 14 maja 2020 r.), uzupełnionym 1, 2 i 17 lipca 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* obowiązku składania informacji CIT-ST - "Informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych" - jest nieprawidłowe,

* obowiązku składania załącznika do tego formularza w postaci CIT-ST/A - "Informacji o zakładach (oddziałach)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2020 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji CIT-ST oraz w zakresie obowiązku składania załącznika do tego formularza w postaci CIT-ST/A.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 czerwca 2020 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.194.2020.1.MZA, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia w związku z powyższym wezwaniem dokonano 1 i 2 lipca 2020 r. Pomimo tego wniosek nadal zawierał braki formalne, dlatego też pismem z 9 lipca 2020 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.194.2020.2.MZA, wezwano ponownie do jego uzupełnienia. Uzupełnienia w związku z powyższym wezwaniem dokonano 17 lipca 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - X Sp. z o.o. (dalej "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia agencji pracy tymczasowej. W związku z tym zawiera umowy z pracownikami tymczasowymi, których kieruje do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, tj. podmiotu niebędącego pracodawcą, który wyznacza pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonanie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.), umowa o pracę zawierana pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać w szczególności miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Miejsce wykonywania pracy tymczasowej określane w umowach o pracę zawieranych z pracownikami tymczasowymi jest inne niż miejsce siedziby Spółki.

Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie jednostek charakteryzujących się tak rozumianą samodzielnością. Całość prowadzonej przez Spółkę działalności skupia się w jej siedzibie. Świadczy o tym w szczególności fakt, że:

* we wszystkich umowach o pracę zawieranych przez Spółkę jako pracodawca wskazana jest Spółka (żadna z tych umów nie wskazuje jako pracodawcy oddziałów Spółki),

* Spółka nie prowadzi odrębnych rachunków bankowych dla oddziałów,

* całość dokumentacji pracowniczej i wszelkie rozliczenia związane z zatrudnieniem pracowników są prowadzone w siedzibie Spółki.

Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie części działalności (placówek), które mogłyby być uznane za oddziały (zakłady) w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i co za tym idzie, w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p.

Spółka zakłada, że opisana powyżej sytuacja - zarówno jeśli chodzi o zasady określania miejsca wykonywania pracy w zawieranych przez Spółkę umowach o pracę, jak również jeśli chodzi o strukturę organizacyjną Spółki - nie ulegnie zmianie w następnych latach podatkowych.

Jednocześnie Spółka uważa, iż nie można przyjąć, że sam fakt, iż w zawieranych przez Spółkę umowach o pracę jako miejsce pracy wskazywane jest inne miejsce niż siedziba Spółki, mógłby skutkować uznaniem tego miejsca za oddział w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p. Podniesiono, że istotna część umów o pracę, których stroną jest Spółka, jest zawierana przez nią w charakterze agencji pracy tymczasowej, z pracownikami tymczasowymi. Istotą umowy o pracę zawieraną z pracownikiem tymczasowym jest to, że pracownik wykonuje na jej podstawie pracę na rzecz innego podmiotu niż pracodawca (agencja pracy tymczasowej) miejsce wykonywania tej pracy wskazane w umowie o pracę z zasady jest inne niż siedziba pracodawcy, tj. agencji pracy tymczasowej - jako że praca wykonywana przez pracownika tymczasowego jest związana z działalnością innego podmiotu niż pracodawca, tj. z działalnością pracodawcy użytkownika. Z tego samego względu nie jest możliwe uznanie, że ww. miejsce wykonywania pracy tymczasowej wskazane w umowie o pracę stanowi zakład (oddział) pracodawcy - agencji pracy tymczasowej, skoro z reguły nie ma ono związku z prowadzoną przez nią działalnością, lecz z działalnością prowadzoną przez pracodawcę użytkownika.

Podniesiono, iż o tym, że "oddział (zakład)" w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p., a także art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną danej osoby prawnej, świadczy również treść informacji CIT-ST oraz załącznika CIT-ST/A do tej informacji, w której należy wskazać m.in. liczbę osób zatrudnionych w zakładzie (oddziale), a także:

* nazwę pełną i nazwę skróconą oddziału,

* numer REGON lub NIP oddziału,

* datę rozpoczęcia działalności przez dany oddział.

Zdaniem Spółki, oczywistym jest, że powyższe dane może posiadać tylko zakład (oddział) będący wyodrębnioną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej prowadzonej przez dany podmiot. Natomiast nie jest możliwe podanie ww. danych w przypadku "oddziału" rozumianego jako miejsce pracy wskazane w umowie o pracę, które nie stanowi jednak wyodrębnionej jednostki w strukturze organizacyjnej pracodawcy.

Nie można zatem uznać, według Spółki, że w takich sytuacjach na pracodawcy ciąży obowiązek złożenia informacji CIT-ST wraz z załącznikiem CIT-ST/A, skoro nie ma on możliwości podania wymaganych przez nie, wyżej wymienionych danych (nazwy, numeru NIP i REGON oddziału oraz daty rozpoczęcia działalności przez ten oddział).

Interpretacja art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p., a także art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą obowiązek składania ww. informacji mają podatnicy, którzy w umowach o pracę wskazują jako miejsce pracy inne miejsce niż ich siedziba, bez względu na to, czy stanowi ono wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, jest więc niemożliwa do przyjęcia jako rażąco sprzeczna z założeniem racjonalności ustawodawcy, który nie może nakładać na podatników obowiązków, z których nie są w stanie się wywiązać.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

1. Czy Spółka jest zobowiązana do składania informacji podatnika do ustalania należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST oraz informacji o zakładach (oddziałach) CIT-ST/A?

2. Czy, przy założeniu, że opisany stan faktyczny w przyszłości nie ulegnie zmianie, Spółka będzie zobowiązana do składania informacji podatnika do ustalania należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT-ST oraz informacji o zakładach (oddziałach) CIT-ST/A?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie części działalności (placówek), które mogłyby być uznane za oddziały (zakłady) w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i co za tym idzie, w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p.

Spółka zakłada, że opisane powyżej sytuacje - zarówno jeśli chodzi o zasady określania miejsca wykonywania pracy w zawieranych przez Spółkę umowach o pracę, jak również jeśli chodzi o strukturę organizacyjną Spółki - nie ulegnie zmianie w następnych latach podatkowych.

Jednocześnie Spółka uważa, iż nie można przyjąć, że sam fakt, iż w zawieranych przez Spółkę umowach o pracę jako miejsce pracy wskazywane jest inne miejsce niż siedziba Spółki, mógłby skutkować uznaniem tego miejsca za oddział w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p. Podniesiono, że istotna część umów o pracę, których stroną jest Spółka, jest zawierana przez nią w charakterze agencji pracy tymczasowej, z pracownikami tymczasowymi. Istotą umowy o pracę zawieraną z pracownikiem tymczasowym jest to, że pracownik wykonuje na jej podstawie pracę na rzecz innego podmiotu niż pracodawca (agencja pracy tymczasowej) miejsce wykonywania tej pracy wskazane w umowie o pracę z zasady jest inne niż siedziba pracodawcy, tj. agencji pracy tymczasowej - jako że praca wykonywana przez pracownika tymczasowego jest związana z działalnością innego podmiotu niż pracodawca, tj. z działalnością pracodawcy użytkownika. Z tego samego względu nie jest możliwe uznanie, że ww. miejsce wykonywania pracy tymczasowej wskazane w umowie o pracę stanowi zakład (oddział) pracodawcy - agencji pracy tymczasowej, skoro z reguły nie ma ono związku z prowadzoną przez nią działalnością, lecz z działalnością prowadzoną przez pracodawcę użytkownika.

Podniesiono, iż o tym, że "oddział (zakład)" w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p., a także art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną danej osoby prawnej, świadczy również treść informacji CIT-ST oraz załącznika CIT-ST/A do tej informacji, w której należy wskazać m.in. liczbę osób zatrudnionych w zakładzie (oddziale), a także:

* nazwę pełną i nazwę skróconą oddziału,

* numer REGON lub NIP oddziału,

* datę rozpoczęcia działalności przez dany oddział.

Zdaniem Spółki, oczywistym jest, że powyższe dane może posiadać tylko zakład (oddział) będący wyodrębnioną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej prowadzonej przez dany podmiot. Natomiast nie jest możliwe podanie ww. danych w przypadku "oddziału" rozumianego jako miejsce pracy wskazane w umowie o pracę, które nie stanowi jednak wyodrębnionej jednostki w strukturze organizacyjnej pracodawcy.

Nie można zatem uznać, według Spółki, że w takich sytuacjach na pracodawcy ciąży obowiązek złożenia informacji CIT-ST wraz z załącznikiem CIT-ST/A, skoro nie ma on możliwości podania wymaganych przez nie, wyżej wymienionych danych (nazwy, numeru NIP i REGON oddziału oraz daty rozpoczęcia działalności przez ten oddział). Interpretacja art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p., a także art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą obowiązek składania ww. informacji mają podatnicy, którzy w umowach o pracę wskazują jako miejsce pracy inne miejsce niż ich siedziba, bez względu na to, czy stanowi ono wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, jest więc niemożliwa do przyjęcia jako rażąco sprzeczna z założeniem racjonalności ustawodawcy, który nie może nakładać na podatników obowiązków, z których nie są w stanie się wywiązać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.; dalej: "u.p.d.o.p."), podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.

Przywołana wyżej ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera własną definicję zakładu (oddziału), którą należy stosować dla potrzeb tej ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Określenie zatem w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy konkretnego pracownika, przesądza o tym, która jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) uzyska odpowiednio, procentowo określony udział w całości podatku dochodowego od osób prawnych, zapłaconego przez pracodawcę.

Z kolei przepis art. 10 ust. 4 ww. ustawy, nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Wzór i terminy składania ww. informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1693).

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, informacja podatnika zawiera:

1.

wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone;

2.

liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:

a.

na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek - dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,

b.

na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym - dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.

W myśl § 5 ww. rozporządzenia, liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki określonymi w odrębnych przepisach.

Obowiązującymi w niniejszym zakresie są deklaracje:

* CIT-ST - "Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych" oraz

* CIT-ST/A - "Informacja o zakładach (oddziałach)", składana jako załącznik do formularza CIT-ST.

Zatem, o istnieniu zakładu (oddziału) w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p., a w konsekwencji, o konieczności składania informacji CIT-ST, decyduje określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy pracownika.

Jak wynika z powyższego stwierdzenia, przyjęta konstrukcja prawna zakłada, że dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wyodrębnionym organizacyjnie zakładem jest określone w umowie o pracę, z konkretnym pracownikiem, miejsce świadczenia pracy. Istotnym jest, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Zauważyć należy, iż co do zasady, określenie przez pracodawcę w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy przez konkretnego pracownika przesądza o tym, która gmina, powiat i województwo uzyskają odpowiedni, procentowo określony udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zapłaconym przez tego pracodawcę (podatnika).

Odnośnie miejsca położenia zakładu (oddziału) - w przypadku, kiedy praca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu pracy, np. gdy w umowie o pracę wskazany jest obszar dwóch województw - rozstrzygające jest, w jakim miejscu pracownik najczęściej wykonuje pracę.

Dopiero jeżeli konkretne wskazanie miejsca pracy nie jest możliwe, pracownicy winni być zaliczeni do gminy, na terenie której mieści się siedziba pracodawcy. Zatem, jeśli miejsce pracy pracownika zostanie zakwalifikowane jako siedziba pracodawcy - wówczas nie istnieje obowiązek sporządzania informacji CIT-ST.

Tymczasem z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia agencji pracy tymczasowej i związku z tym zawiera umowy z pracownikami tymczasowymi, których kieruje do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, tj. podmiotu niebędącego pracodawcą, który wyznacza pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonanie. Zatrudnieni w Spółce pracownicy tymczasowi mają inne miejsce wykonywania pracy określone w umowach o pracę niż miejsce siedziby Spółki. Ponadto Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie części działalności (placówek), które mogłyby być uznane za oddziały (zakłady) w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i co za tym idzie, w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p. Spółka zakłada, że opisana powyżej sytuacja - zarówno jeśli chodzi o zasady określania miejsca wykonywania pracy w zawieranych przez Spółkę umowach o pracę, jak również jeśli chodzi o strukturę organizacyjną Spółki - nie ulegnie zmianie w następnych latach podatkowych. Spółka uważa, że oddział (zakład) w rozumieniu art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p., a także art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną danej osoby prawnej, świadczy również treść informacji CIT-ST oraz załącznika CIT-ST/A do tej informacji, w której należy wskazać m.in. liczbę osób zatrudnionych w zakładzie (oddziale), a także:

* nazwę pełną i nazwę skróconą oddziału,

* numer REGON lub NIP oddziału,

* datę rozpoczęcia działalności przez dany oddział.

Mając na względzie przedstawione wyżej regulacje prawne stwierdzić należy, że określone w umowach o pracę z pracownikami tymczasowymi miejsca wykonywania pracy położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, oznaczają posiadanie przez Spółkę w tych miejscach zakładów (oddziałów) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym jest to równoznaczne z obowiązkiem sporządzania informacji CIT-ST.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, że na Wnioskodawcy, gdy określone w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy są/będą położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, ciąży obowiązek składania deklaracji CIT-ST.

Należy przy tym zauważyć, że miejsce wykonywania pracy nie musi być związane z powstaniem stałej placówki. W przypadku braku nazwy wynikającej np. ze sformalizowanej struktury organizacyjnej danego podatnika (np. KRS, wewnętrzny schemat organizacyjny itp.), nazwę zakładu (oddziału) można wpisać w dowolny sposób, przedstawiający/opisujący rzeczywisty stan rzeczy - czyli dane miejsce wykonywania pracy pracownika (pracowników).

Tym samym w tym zakresie stanowisko Spółki należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do wątpliwości Spółki odnośnie zasadności składania w rozpatrywanej sprawie załącznika CIT-ST/A należy wskazać, że w przypadku, gdy określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy nie jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem, nie powstanie po stronie Spółki obowiązek składania druku CIT-ST/A. Informacja ta dotyczy bowiem wyodrębnionych organizacyjnie zakładów.

Mając na uwadze, zakres informacji objętych informacją CIT-ST/A należy przyjąć, że wypełnianie tego formularza będącego informacją o zakładach (oddziałach) jako załącznika do CIT-ST, jest uzasadnione jedynie w odniesieniu do wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów). Przy czym brak posiadania przez wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) numeru Regon lub NIP, nie wyklucza wypełnienia CIT-ST/A, w odniesieniu do tego oddziału (zakładu).

Określenie miejsca pracy jako dany obszar (w przedmiotowej sprawie: obszar innej jednostki samorządu terytorialnego niż właściwa dla siedziby podatnika) nie jest organizacyjnie wyodrębnionym zakładem ani jego zorganizowaną częścią, to znaczy nie jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozumienie zakładu (oddziału) na podstawie cytowanego wcześniej art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego służy rozliczeniu odpowiedniej części podatku dochodowego od osób prawnych, przypadającej na dane jednostki samorządu terytorialnego, w odpowiednio ustalonej proporcji zależnej od ilości pracowników zatrudnionych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem należy wskazać, że formularz CIT-ST/A dotyczy tylko wyodrębnionych organizacyjnie zakładów i oddziałów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie - ze względu na fakt, że miejsca, w których pracownicy tymczasowi świadczą swoją pracę, nie są organizacyjnie wyodrębnionym zakładem, po stronie Spółki nie powstaje obowiązek składania formularza CIT-ST/A - "Informacji o zakładach (oddziałach)".

Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl