0111-KDSB1-2.440.71.2023.2.PP - WIS USŁUGA - zakwaterowanie w celu pobytu czasowego - stawka 8% VAT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB1-2.440.71.2023.2.PP WIS USŁUGA - zakwaterowanie w celu pobytu czasowego - stawka 8% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 13 marca 2023 r. (data wpływu 22 marca 2023 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - zakwaterowanie w Lokalu studentów, osób pracujących, osób przebywających czasowo w celach biznesowych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych i innych, w celu pobytu czasowego

Opis usługi: Przedmiotem wniosku jest usługa zakwaterowania, której elementem są zarówno udostępnienie wyposażonego Lokalu, jak i media (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz śmieci). Wnioskodawca prowadzi działalność na rynku nieruchomości przeznaczonych do zakwaterowania na pobyt czasowy. (...) jest właścicielem nieruchomości położonej (...), w której znajduje się (...) funkcjonalnie wyodrębnionych lokali, składających się z jednego lub kilku pokojów, kuchni oraz łazienki. Lokale zostały wyposażone i umeblowane przez (...). Lokale są kompletne do udostępnienia, umożliwiając zaspokojenie potrzeb potencjalnych klientów zainteresowanych krótkotrwałym pobytem w Lokalach. W skład wyposażenia wchodzą (w zależności od wielkości Lokalu) m.in. łóżko, kanapa, stolik, meble do przechowywania odzieży, stół, krzesła, szafki nocne. Budynek jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w Dziale 12 Budynki niemieszkalne, pod klasą PKOB 1211 jako "Budynki hoteli", która obejmuje: "Hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez". Budynek jest i będzie wykorzystywany głównie dla potrzeb zakwaterowania osób przebywających czasowo (...), związanych z pracą, bądź studiami. W Budynku są/będą zakwaterowane osoby, które stałe miejsce zamieszkania posiadają poza (...) (lub ewentualnie (...), ale w innym miejscu niż zlokalizowany jest Budynek) i przebywają (...) czasowo, np. w wybrane dni tygodnia, a także studenci na okres roku akademickiego lub roku kalendarzowego (okres nie dłuższy niż 12 miesięcy). (...) zapewnia zakwaterowanie Korzystających na okres co do zasady liczony w miesiącach, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Nie jest jednak wykluczone zakwaterowanie Korzystających również na okresy liczone w dniach lub tygodniach w zależności od uwarunkowań rynkowych. Wnioskodawca zawiera/będzie zawierać z Korzystającymi umowy na zakwaterowanie, w których zostanie precyzyjnie określone, że Lokale są udostępniane tylko i wyłącznie na cele zakwaterowania związane z pobytem czasowym. Korzystający nie mają/nie będą mieć możliwości zameldowania ani na pobyt stały i uznania pobytu jako głównego miejsca pobytu/zamieszkania. Umowa zawierana z Korzystającymi wymaga/będzie wymagać od Korzystających oświadczenia, że stałe i główne miejsce zamieszkania posiadają pod adresem zameldowania lub stałego zamieszkania wskazanym w Umowie. W wyniku zawieranych Umów na zakwaterowanie nie dochodzi i nie dojdzie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez Korzystających w dłuższym okresie i Lokale nie staną się głównym miejscem pobytu Korzystających. Maksymalny okres zakwaterowania ma wynosić 12 miesięcy. Cena za udostępnienie danego Lokalu zależy od jego powierzchni oraz zestawu wyposażenia i ustalana jest/będzie co do zasady za miesiąc pobytu Korzystających. W cenę wliczane są/będą koszty zakwaterowania w Lokalach. W Budynku jest możliwość nieodpłatnego korzystania z internetu za pośrednictwem sieci WiFi, która jest dostępna dla wszystkich Korzystających. Korzystający są/będą oddzielnie rozliczani z tytułu kosztów i opłat związanych z faktycznym indywidualnym zużyciem w Lokalu wody, energii elektrycznej, ogrzewania, opłaty za wywóz śmieci, według wskazań liczników. Stan liczników dokumentujący faktyczne zużycie mediów jest/będzie spisywany zarówno przed rozpoczęciem trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu. Korzystający mają/będą mieć obowiązek uiszczenia depozytu zabezpieczającego. W Budynku znajduje się biuro obsługi klienta, w którym Korzystający mogą/będą mogli załatwić sprawy związane z pobytem w Budynku. W Budynku obowiązuje regulamin Budynku przygotowany przez Wnioskodawcę, który obowiązywać będzie wszystkich Korzystających.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 55

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2, art. 146ea pkt 2 oraz 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy oraz poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2023 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania zakwaterowania czasowego wraz z dostawą mediów - według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący opis usługi

(...) (dalej: (...) lub Wnioskodawca) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i prowadzi działalność na rynku nieruchomości przeznaczonych do zakwaterowania na pobyt czasowy. (...) jest właścicielem nieruchomości położonej (...) (dalej: Budynek), w której znajduje się (...) funkcjonalnie wyodrębnionych lokali (dalej: Lokale), składających się z jednego lub kilku pokojów, kuchni oraz łazienki.

Lokale zostały wyposażone i umeblowane przez (...). Lokale kompletne do udostępnienia, umożliwiając zaspokojenie potrzeb potencjalnych klientów zainteresowanych krótkotrwałym pobytem w Lokalach. W skład wyposażenia wchodzą (w zależności od wielkości Lokalu) m.in. łóżko, kanapa, stolik, meble do przechowywania odzieży, stół, krzesła, szafki nocne.

Budynek jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego jako "budynek hotelu z garażem podziemnym wraz z układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną w zakresie odwodnienia terenów utwardzonych".

Budynek jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w Dziale 12 Budynki niemieszkalne, pod klasą PKOB 1211 jako "Budynki hoteli", która obejmuje: "Hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez".

(...) nie wydzieliła i nie planuje wydzielania Lokali jako odrębnych nieruchomości i w konsekwencji nie planuje uzyskania w stosunku do każdego z nich zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Budynek jest i będzie wykorzystywany głównie dla potrzeb zakwaterowania osób przebywających czasowo (...), związanych z pracą bądź studiami na jednej z wyższych uczelni zlokalizowanych (...). W Budynku są/będą zakwaterowane osoby (dalej: Korzystający), które stałe miejsce zamieszkania posiadają poza (...) (lub ewentualnie (...), ale w innym miejscu niż jest zlokalizowany Budynek) i przebywają (...) czasowo np. w wybrane dni tygodnia, a także studenci na okres roku akademickiego lub roku kalendarzowego (okres nie dłuższy niż 12 miesięcy).

(...) zapewnia zakwaterowanie Korzystających na okres co do zasady liczony w miesiącach, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Nie jest jednak wykluczone zakwaterowanie Korzystających również na okresy liczone w dniach lub tygodniach w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Wnioskodawca zawiera/będzie zawierać z Korzystającymi umowy na zakwaterowanie (dalej: Umowa), w których zostanie precyzyjnie określone, że Lokale udostępniane tylko i wyłącznie na cele zakwaterowania związane z pobytem czasowym. Wnioskodawca zaznacza, że zawierane umowy nie są/nie będą umowami najmu, wobec czego, osoby korzystające z lokali na jej podstawie nie będą najemcami, lecz przywołanymi Korzystającymi. Zgodnie z Umową, Korzystający nie mają/nie będą mieć możliwości zameldowania Korzystających na pobyt stały i uznania pobytu jako głównego miejsca pobytu/zamieszkania. Umowa zawierana z Korzystającymi wymaga/będzie wymagać od Korzystających oświadczenia, że stałe i główne miejsce zamieszkania posiadają pod adresem zameldowania lub stałego zamieszkania wskazanym w Umowie.

Korzystający będą mogli dokonać zameldowania na pobyt czasowy (podobnie jak klienci hoteli i pensjonatów o charakterze turystycznym). W tym miejscu (...) pragnie podkreślić, obecne przepisy regulujące kwestię zameldowania na pobyt czasowy umożliwiają polskim obywatelom na czasowe zameldowanie niezależnie od woli i zgody podmiotu udostępniającego lokal. Dlatego też (...) zdecydowała się na niewprowadzanie zapisów do umowy ograniczających zameldowanie czasowe z uwagi na ich nieskuteczność.

W wyniku zawieranych Umów na zakwaterowanie nie dochodzi i nie dojdzie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez Korzystających w dłuższym okresie i wynajmowane Lokale nie staną się głównym miejscem pobytu Korzystających.

Poniżej Wnioskodawca wskazuje szacowany okres oraz zasady zakwaterowania w stosunku do potencjalnych grup Korzystających.

a) Studenci

W odniesieniu do studentów uczelni wyższych zlokalizowanych (...), Lokale są/będą wynajmowane zasadniczo na okres nie dłuższy niż rok akademicki (od 8 do 12 miesięcy).

b) Osoby pracujące

Okres korzystania z zakwaterowania w Lokalach przez osoby pracujące jest/będzie zróżnicowany, ze względu m.in. na okres zatrudnienia osób pracujących (przykładowo, osoba pracująca może być zatrudniona tylko na okres próbny wynoszący 3 miesiące), rodzaj wykonywanej pracy na pobliskim terenie, sytuację poszczególnych pracowników, rotację pracowników oraz czynniki zewnętrzne, dlatego nie można przyjąć precyzyjnych założeń co do długości trwania okresów zakwaterowania.

Mając powyższe na uwadze, osoba pracująca ma/będzie miała możliwość wynająć dany Lokal np. na miesiąc lub kilka miesięcy. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 12 miesięcy. (...) nie wyklucza, że osoby pracujące będą preferowały korzystanie z zakwaterowania w Lokalach jedynie przez określoną liczbę dób czasowych w tygodniu (rozumianych jako 24h). Obecnie na rynku obserwuje się bowiem tendencję do poszukiwania miejsc noclegowych przez osoby pracujące wyłącznie w dni robocze lub tylko w określone dni w miesiącu, w zależności od specyfiki wykonywanego zawodu.

Ponadto część pracowników może pochodzić z zagranicy, przy czym celem pracowników nie będzie przeniesienie interesu życiowego do (...), ale możliwość tymczasowego przebywania w niej w związku z wykonywaną pracą.

c) Osoby przebywające czasowo w celach biznesowych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych i innych

Lokale będą również krótkoterminowo udostępniane osobom przebywającym (...) w celach biznesowych (np. na czas odbywania delegacji służbowych), szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, wypoczynkowych oraz innym osobom będącym w podróży. Okres zakwaterowania w stosunku do wskazanej grupy Korzystających jest/będzie liczony w miesiącach lub w dniach/tygodniach (w zależności od preferencji klienta). (...) wyjaśnia, że wraz z rozwojem platform internetowych pośredniczących w najmie krótkoterminowym, można zauważyć periodyczny wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem wśród osób przebywających czasowo w celach biznesowych lub wypoczynkowych, w szczególności w miejscowościach turystycznych i dużych miastach.

W każdym z tych przypadków maksymalny okres wynajmu ma wynosić 12 miesięcy.

Więcej niż połowa powierzchni całkowitej Budynku (bez powierzchni klatek schodowych, korytarzy i innych ciągów komunikacyjnych) jest/będzie wykorzystywana do celów zakwaterowania. Osoby zakwaterowane w Budynku będą miały możliwość zamówienia dodatkowych usług odrębnie płatnych.

Takimi usługami są:

i. sprzątanie Lokalu,

ii. usługi concierge.

Na terenie Budynku jest odpłatna możliwość zaparkowania pojazdu mechanicznego. W Budynku jest możliwość nieodpłatnego korzystania z internetu za pośrednictwem sieci WiFi, która jest dostępna dla wszystkich Korzystających.

Cena za udostępnienie danego Lokalu zależy od jego powierzchni oraz zestawu wyposażenia i ustalana jest/będzie ustalana co do zasady za miesiąc pobytu Korzystających. W cenę wliczane są/będą koszty zakwaterowania w Lokalach.

Usługi concierge w szczególności obejmują/będą obejmowały możliwość rezerwacji biletów na imprezy, restauracji, dokonywanie codziennych zakupów, organizowanie doraźnej opieki nad dziećmi, umawianie wizyt u lekarza, kosmetyczki, fryzjera.

Lokale udostępniane na podstawie Umowy będą wyposażone w indywidualne liczniki. Korzystający są/będą oddzielnie rozliczani z tytułu kosztów i opłat związanych z faktycznym indywidualnym zużyciem w Lokalu wody, energii elektrycznej, ogrzewania, opłaty za wywóz śmieci i innych podobnych, według wskazań liczników, właściwych zestawień i wydruków lub billingów.

Pod tym względem (...) stosuje/będzie stosowała jednolite podejście do wszystkich kategorii Korzystających. Stan liczników dokumentujący faktyczne zużycie mediów jest/będzie spisywany zarówno przed rozpoczęciem trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu.

Korzystający nie ma możliwości zawarcia Umowy z innymi dostawcami/świadczeniodawcami mediów. (...) potwierdza, że stroną umów o dostawę mediów jest Wnioskodawca. (...) przenosi jedynie koszty tych świadczeń na Korzystającego 1:1 zgodnie z ich faktycznym indywidualnym zużyciem przez Korzystającego, nie doliczając własnej marży.

Media dostarczane Korzystającemu z lokalu będą figurowały jako osobna pozycja na fakturze. Odrębnie będzie wskazana także cena za zakwaterowanie.

W Budynku znajduje się biuro obsługi klienta. W biurze obsługi klienta Korzystający mogą/będą mogli załatwić sprawy związane z pobytem w Budynku. Biuro obsługi klienta pełni funkcję pierwszego kontaktu pomiędzy Spółką a Korzystającymi, jak również funkcje sprzedażowe związane z komercjalizacją Budynku. Ze względu na kwestię kosztów, biuro obsługi klienta działa w zwykłych godzinach roboczych, natomiast poza godzinami roboczymi, kontakt z osobą z biura obsługi klienta możliwy jest telefonicznie. Zatem, choć w Budynku nie będzie znajdować się klasyczna recepcja, to jednak biuro obsługi klienta pełnić będzie analogiczną funkcję.

Budynek jest/będzie przeznaczony do świadczenia usług zakwaterowania na pobyt czasowy, w związku z tym nie ma i nie będzie możliwości zameldowania Korzystających na pobyt stały i uznania pobytu w obiekcie jako głównego miejsca pobytu.

W Budynku obowiązuje regulamin Budynku przygotowany przez Wnioskodawcę, który obowiązywać będzie wszystkich Korzystających.

Wnioskodawca zawiera/będzie zawierać z Korzystającymi Umowy, w których zostanie precyzyjnie określone, że Lokale będą udostępniane tylko i wyłącznie na cele zakwaterowania związanego z pobytem czasowym. W przypadku wszystkich Umów z poszczególnymi kategoriami Korzystających zawierane będą umowy pisemne (w tym w formie elektronicznej). Umowy mają takie same najważniejsze postanowienia umowne.

Wydanie i odbiór Lokalu następuje protokolarnie. Termin wydania przedmiotu Umowy (Lokalu) i zwrotu przedmiotu Umowy (Lokalu) przez Korzystających określany jest na dany dzień. Zarówno w protokole wydania przedmiotu Umowy (Lokalu), jak i w protokole zwrotu przedmiotu Umowy (Lokalu), wskazywany jest/będzie stan liczników: wody, energii elektrycznej, ogrzewania rozliczenia wywozu śmieci. Pod tym względem (...) stosuje/będzie stosowała jednolite podejście do wszystkich kategorii Korzystających.

Korzystający mają/będą mieć obowiązek uiszczenia depozytu zabezpieczającego w wysokości ustalonej przez (...). Pod tym względem (...) będzie stosowała jednolite podejście do wszystkich kategorii Korzystających.

W Umowach z Korzystającymi są/będą zawarte klauzule dopuszczające rozwiązanie Umowy przed upływem oznaczonego czasu, za porozumieniem stron. Korzystający mają/będą mieć prawo wypowiedzenia Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Spółce przysługuje/przysługiwać będzie również prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, gdy Korzystający wykorzystuje/będzie wykorzystywał udostępniony Lokal w sposób sprzeczny z zawartą umową lub z jego przeznaczeniem. Pod tym względem (...) stosuje i będzie stosowała jednolite podejście do wszystkich kategorii Korzystających.

Podsumowując, Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem Wniosku jest usługa zakwaterowania, której elementem zarówno udostępnienie wyposażonego Lokalu, jak i media rozliczane według wskazań liczników.

Na świadczenie kompleksowe składać się więc będzie usługa udostępnienia wyposażonego Lokalu oraz media tj.:

1)

woda;

2)

energia elektryczna;

3)

ogrzewanie;

4)

wywóz śmieci.

Dodatkowe usługi, które zostały wskazane w treści wniosku np. sprzątanie Lokalu nie przedmiotem zapytania, nie stanowią bowiem elementu świadczenia kompleksowego, które jest istotą wniosku.

Dodatkowe usługi zostały przez Wnioskodawcę wskazane, w celu pełnego przedstawienia stanu faktycznego i zobrazowania warunków, w jakich usługa zakwaterowania, której elementami zarówno udostępnienie wyposażonego Lokalu oraz media będzie świadczona na rzecz Korzystających.

(...) wnosi o dokonanie klasyfikacji na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.), (dalej: PKWiU), usług zakwaterowania w Budynku wraz z mediami, które będą świadczone przez (...), a w konsekwencji o potwierdzenie możliwości stosowania do tych usług 8% stawki VAT.

Wniosek obejmuje również dostawę mediów, które choć są/będą rozliczane zgodnie z licznikami, to jednak w ocenie Wnioskodawcy stanowią nierozłączalny (konieczny) element usługi zakwaterowania w Lokalu.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca oczekuje określenia klasyfikacji wg "Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)" dla jednego świadczenia kompleksowego obejmującego 5 usług.

Wniosek o sklasyfikowanie usług składany jest w oparciu o art. 42a pkt 2 lit. a ustawy o VAT i dotyczy stosowania art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146aa ust. 1 pkt 2 w związku z poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

(...) uważa, że świadczone przez nią usługi zakwaterowania w Budynku (której nierozerwalny element stanowią media) mieszczą się w dziale PKWiU 55, w klasie PKWiU 55.10, jako "usługi hotelarskie i podobnie usługi związane z zakwaterowaniem".

W konsekwencji, (...) zamierza opodatkować usługę zakwaterowania w Budynku, jedną stawką podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146aa ust. 1 pkt 2 w związku z poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

W dalszej części wniosku Wnioskodawca przedstawił własne uzasadnienie klasyfikacji usługi oraz uzasadnienie zastosowania stawki podatku VAT.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył:

(...).

W przedmiotowym wniosku wskazano proponowaną klasyfikację usługi według klasyfikacji PKWiU, tj. 55.10 jako Usługi hotelarskie i podobnie usługi związane z zakwaterowaniem.

Postanowieniem z 4 kwietnia 2023 r. Wnioskodawcy został wyznaczony siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w sprawie. Pismo zostało doręczone Wnioskodawcy kwietnia 2023 r. Nie skorzystał On z przysługującego mu prawa.

UZASADNIENIE sposobu zidentyfikowania świadczenia na potrzeby podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W złożonym w dniu 22 marca 2023 r. wniosku o wydanie WIS Wnioskodawca wskazał w części D.1. Przedmiot wniosku kwadrat 3. towar/y lub usługa/i, natomiast w poz. 53. Liczba towarów lub usług których dotyczy wniosek "5". W dniu 21 marca 2023 r. Wnioskodawca dokonał opłaty od wniosku w wysokości 200 zł. Tak oznaczony przedmiot wniosku wskazuje, że w ocenie Wnioskodawcy pięć usług razem składa się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu - świadczenie kompleksowe. Ponadto, jako klasyfikację, według której ma zostać zaklasyfikowany przedmiot wniosku wskazano Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU).

Jak stanowi art. 42b ust. 5 ustawy, przedmiotem wniosku o wydanie WIS mogą być:

1)

towar albo usługa, albo

2)

towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę zakres żądania Wnioskodawcy, należy w pierwszej kolejności ustalić charakter świadczenia realizowanego przez niego.

W kwestii związanej z oceną charakteru świadczenia realizowanego przez Wnioskodawcę, należy podkreślić, że co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.

Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej.

Natomiast aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), powinna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia, usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Stanowisko takie przedstawił również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej TSUE) w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie nr C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP) przeciwko Commissioners of Customs and Excise, ECLI:EU:C:1999:93, stwierdzając: "Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej".

W wyroku tym TSUE zauważył również, że dla ustalenia, czy mamy do czynienia z jednolitą usługą, czy też z różnymi usługami, fakt ustalenia jednej ceny za świadczenie (świadczenia) nie ma znaczenia decydującego, może jedynie sugerować, że w rzeczywistości mamy do czynienia z jednolitą usługą. Jednakże, jeżeli okoliczności wskazują na to, że nabywca miał zamiar nabyć nie tyle jednolitą, kompleksową usługę, ile dwie różne usługi, wówczas cenę należy stosownie, proporcjonalnie rozdzielić i każdej usłudze przypisać stosowną dla niej część.

Odnosząc się do zagadnienia będącego przedmiotem wniosku, wskazać również należy, że:

- w wyroku TSUE z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV v. OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financien, ECLI:EU:C:2005:649, TSUE wskazał, że po pierwsze z art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy wynika, że każda transakcja powinna być uznawana za odrębną i niezależną, a po drugie, że czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zakłócać funkcjonowania podatku VAT. W ocenie TSUE, aby określić, czy mamy do czynienia z jednym świadczeniem, należy przede wszystkim poszukać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem ustalenia, czy podatnik dostarcza konsumentowi kilka odrębnych świadczeń głównych, czy też jedno świadczenie (pkt 20 wyroku). Podobnie jest w przypadku, jeśli dwa (lub więcej) świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako przeciętny konsument, są tak ściśle związane, że stanowią one obiektywnie jedno tylko nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (punkt 22 wyroku),

- w wyroku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, ECLI:EU:C:2012:597, TSUE wskazał, że aby móc uznać, że ogół świadczeń zapewnianych przez wynajmującego najemcy stanowi jedno świadczenie, należy zbadać czy wykonywane świadczenia stanowią jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, czy też obejmują one świadczenie główne, względem którego pozostałe świadczenia mają charakter dodatkowy (pkt 22 wyroku).

Istotnym kryterium wpływającym na ocenę tego, czy w konkretnej sytuacji występuje świadczenie złożone, jest kryterium odrębności. Kryterium to opiera się na weryfikacji, czy poszczególne świadczenia mogą występować w obrocie gospodarczym niezależnie i czy mogą być wykonane przez dowolny inny podmiot. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nie występuje świadczenie złożone, lecz kilka odrębnych świadczeń, które powinny być dla celów opodatkowania VAT traktowane niezależnie od siebie. Takie stanowisko wywieść można z wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-527/07 RLRE Tellmer Property sro, ECLI:EU:C:2009:365, w którym istotnie TSUE stanął na stanowisku, że w przypadku usług najmu oraz usług sprzątania części wspólnych budynków następują dwa odrębne świadczenia dla celów VAT. Swoje stanowisko TSUE oparł na tym, że usługi sprzątania części wspólnych budynku mogą być świadczone na różnych zasadach, to znaczy na przykład przez osoby trzecie wystawiające faktury obejmujące koszt tych usług bezpośrednio lokatorom lub przez wynajmującego zatrudniającego w tym celu własnych pracowników lub posługującego się przedsiębiorstwem zajmującym się sprzątaniem.

Podsumowując zatem powyższe, świadczenie złożone ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze - tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić, tak że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy - wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej), niezależnie opodatkowane świadczenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że (...) jest właścicielem Budynku, w którym znajduje się (...) funkcjonalnie wyodrębnionych Lokali, składających się z jednego lub kilku pokojów, kuchni oraz łazienki. Lokale zostały wyposażone i umeblowane przez (...), są kompletne do udostępnienia, umożliwiając zaspokojenie potrzeb potencjalnych klientów zainteresowanych krótkotrwałym pobytem w Lokalach. W skład wyposażenia wchodzą (w zależności od wielkości Lokalu) m.in. łóżko, kanapa, stolik, meble do przechowywania odzieży, stół, krzesła, szafki nocne. W Budynku będą zakwaterowani Korzystający (studenci, osoby pracujące, osoby przebywające czasowo w celach biznesowych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych i innych), którzy stałe miejsce zamieszkania posiadają poza (...) (lub ewentualnie (...), ale w innym miejscu niż jest zlokalizowany Budynek) i przebywają (...) czasowo, np. w wybrane dni tygodnia, a także studenci na okres roku akademickiego lub roku kalendarzowego. (...) zapewnia zakwaterowanie Korzystającym na okres co do zasady liczony w miesiącach, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Nie jest jednak wykluczone zakwaterowanie Korzystających również na okresy liczone w dniach lub tygodniach w zależności od uwarunkowań rynkowych. Cena za udostępnienie danego Lokalu zależy od jego powierzchni oraz zestawu wyposażenia i ustalana jest/będzie ustalana co do zasady za miesiąc pobytu Korzystających. W cenę wliczane są/będą koszty zakwaterowania w Lokalach. W Budynku jest możliwość nieodpłatnego korzystania z internetu za pośrednictwem sieci WiFi, która jest dostępna dla wszystkich Korzystających. Korzystający są/będą oddzielnie rozliczani z tytułu kosztów i opłat związanych z faktycznym indywidualnym zużyciem w Lokalu wody, energii elektrycznej, ogrzewania, opłaty za wywóz śmieci i innych podobnych, według wskazań indywidualnych liczników dla danego lokalu, właściwych zestawień i wydruków lub billingów. Stroną umów o dostawę mediów jest (...), a Korzystający nie mają możliwości zawarcia umów z innymi dostawcami/świadczeniodawcami mediów.

Analiza przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu, w szczególności warunków na jakich jest ono realizowane przez Wnioskodawcę wskazuje, że należy uznać je za jedną usługę, składającą się z kilku elementów. Nabywając usługę zakwaterowania w Lokalu Korzystający (studenci, osoby pracujące, osoby przebywające czasowo w celach biznesowych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych i innych) oczekują, że Wnioskodawca dostarczy im w pełni wyposażony i umeblowany Lokal z pełnym dostępem do mediów, takich jak woda, energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz śmieci. Korzystający w żaden sposób nie mają wpływu na ilość elementów tworzących nabywaną usługę, jak również nie mają możliwości wyboru świadczeniodawców.

Podkreślić należy, że na powyższe nie ma wpływu odrębne rozliczanie mediów (pobieranie odrębnych opłat). Zarówno bowiem udostępnienie Lokali, jak i dostawa mediów, stanowią nierozerwalnie związane ze sobą elementy usługi zakwaterowania i nie powinny być traktowane rozdzielnie, jako odrębne usługi, podlegające odrębnym rozliczeniom. Nie udostępnia się bowiem lokali bez dostępu do wody, energii elektrycznej, ogrzewania, czy wywozu śmieci.

Oznacza to, że dostawa mediów stanowi nierozłączalny (konieczny) element usługi zakwaterowania w Lokalach.

Zatem Korzystający (studenci, osoby pracujące, osoby przebywające w mieście z powodów biznesowych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych i innych) w ramach usługi czasowego zakwaterowania w Lokalu (na czas roku akademickiego, trwania umowy o pracę, delegacji służbowej, okresu szkoleniowego lub wypoczynkowego) otrzymają jedno świadczenie składające się z kilku nierozerwalnie związanych ze sobą elementów (o których nie decydują), dostępnych w ramach dokonanego zakupu. Wszystkie wskazane w opisie elementy w jednakowym stopniu tworzą jedną pojedynczą usługę i w równym stopniu się na nią składają.

Podsumowując, usługę zakwaterowania czasowego wraz z mediami, w celu pobytu czasowego należy, w kontekście art. 42b ust. 5 ustawy, traktować jako jedną usługę (o której mowa w pkt 1 ww. przepisu).

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem Sekcji I Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, sekcja ta obejmuje Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja I obejmuje:

- usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy biologicznej i inne obiekty hotelowe,

- usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki,

- usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku,

- usługi świadczone przez pola namiotowe i pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych,

- tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach pracowniczych, blokach mieszkalnych,

- usługi sypialne i restauracyjne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu,

- usługi gastronomiczne,

- usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

- usługi stołówkowe,

- usługi przygotowywania i podawania napojów.

Sekcja ta nie obejmuje:

- gotowej żywności łatwo psującej się, takiej jak: kanapki, sklasyfikowanej w 10.89.16.0,

- sprzedaży detalicznej żywności, sklasyfikowanej w dziale 47,

- wynajmu nieruchomości mieszkalnych w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w 68.20.1,

- usług dyskotek i sal tanecznych (z wyłączeniem serwujących napoje), sklasyfikowanych w 93.29.19.0.

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 55 Usługi związane z zakwaterowaniem.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (PKWiU) dział 55 Usługi związane z zakwaterowaniem obejmuje:

- usługi w zakresie zapewnienia krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym,

- usługi w zakresie zakwaterowania na dłuższy okres studentów, osób pracujących i pozostałych osób.

Dział ten nie obejmuje: - usług w zakresie zapewnienia długotrwałego zakwaterowania, jako głównego miejsca pobytu w obiektach takich jak: apartamenty, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach Sekcji L.

Niniejsze grupowanie obejmuje zatem zapewnienie zakwaterowania na dłuższy okres studentom, osobom pracującym oraz pozostałym osobom.

W tym miejscu należy odnieść się do samego pojęcia "zakwaterowanie". W związku z tym, że nie zostało ono zdefiniowane w ustawie, przy ustalaniu jego zakresu znaczeniowego należy odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, "zakwaterować" znaczy "przydzielić komuś miejsce czasowego zamieszkania". Z kolei "zakwaterować się" znaczy "zamieszkać gdzieś tymczasowo".

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca zamierza udostępniać osobom przebywającym czasowo (...), tj. studentom, osobom pracującym oraz osobom przebywającym czasowo w celach biznesowych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych i innych, lokale znajdujące się budynku, który jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w Dziale 12 Budynki niemieszkalne, pod klasą PKOB 1211 jako "Budynki hoteli", która obejmuje: "Hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez". Lokale składają się z jednego lub kilku pokojów, kuchni oraz łazienki. Lokale zostały wyposażone i umeblowane przez (...). W skład wyposażenia wchodzą (w zależności od wielkości Lokalu) m.in. łóżko, kanapa, stolik, meble do przechowywania odzieży, stół, krzesła, szafki nocne.

Jak wskazał Wnioskodawca, umowy z Korzystającymi są zawierane na zakwaterowanie. Maksymalny okres zakwaterowania ma wynosić 12 miesięcy. W treści umowy zostanie precyzyjnie określone, że Lokale są udostępniane tylko i wyłącznie na cele zakwaterowania związanego z pobytem czasowym. Korzystający nie mają/nie będą mieć możliwości zameldowania na pobyt stały i uznania pobytu jako głównego miejsca pobytu/zamieszkania. Umowa zawierana z Korzystającymi wymaga/będzie wymagać od Korzystających oświadczenia, że stałe i główne miejsce zamieszkania posiadają pod adresem zameldowania lub stałego zamieszkania wskazanym w Umowie. W wyniku zawieranych Umów na zakwaterowanie nie dochodzi i nie dojdzie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez Korzystających w dłuższym okresie i udostępniane Lokale nie staną się głównym miejscem pobytu Korzystających. W Umowach z Korzystającymi są/będą zawarte klauzule dopuszczające rozwiązanie Umowy przed upływem oznaczonego czasu, za porozumieniem stron. Korzystający mają/będą mieć prawo wypowiedzenia Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Spółce przysługuje/przysługiwać będzie również prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, gdy Korzystający wykorzystuje/będzie wykorzystywał udostępniony Lokal w sposób sprzeczny z zawartą umową lub z jego przeznaczeniem.

Cena za udostępnienie danego Lokalu zależy od jego powierzchni oraz zestawu wyposażenia i ustalana jest/będzie co do zasady za miesiąc pobytu Korzystających. Korzystający są/będą oddzielnie rozliczani z tytułu kosztów i opłat związanych z faktycznym indywidualnym zużyciem w Lokalu wody, energii elektrycznej, ogrzewania, opłaty za wywóz śmieci i innych podobnych według wskazań liczników, właściwych zestawień i wydruków lub billingów. Korzystający mają/będą mieć obowiązek uiszczenia depozytu zabezpieczającego. W Budynku znajduje się biuro obsługi klienta. W Budynku obowiązuje regulamin przygotowany przez Wnioskodawcę, który obowiązywać będzie wszystkich Korzystających.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że dział PKWiU 55 Usługi związane z zakwaterowaniem jest klasyfikacją najbardziej odzwierciedlającą opisaną powyżej usługę, ponieważ ma ona charakter tymczasowy, nie jest związana z pobytem stałym i nie jest świadczona w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób, które w Lokalach przebywają.

Zatem z uwagi na swoją specyfikę, będąca przedmiotem wniosku usługa zakwaterowania czasowego wraz z dostawa mediów, spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 55 Usługi związane z zakwaterowaniem.

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

Na podstawie art. 146ea ust. 1 i 2 ustawy, w roku 2023:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 146ef ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 47 wskazano PKWiU 55 Usługi związane z zakwaterowaniem.

W związku z powyższym, dla usługi będącej przedmiotem analizy, która mieści się w grupowaniu PKWiU 55 - Usługi związane z zakwaterowaniem, ustawodawca w ustawie przewidział preferencyjną stawkę podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146ea pkt 2, art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy oraz poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl