0111-KDSB1-2.440.229.2022.1.JM - WIS TOWAR - budynek mieszkalny - stawka 8% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB1-2.440.229.2022.1.JM WIS TOWAR - budynek mieszkalny - stawka 8% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z 10 października 2022 r. (data wpływu 14 października 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - budynek mieszkalny jednorodzinny o nr (...) zlokalizowany na działce (...), o numerze księgi wieczystej (...)

Opis towaru: Towar - zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy - to lokal mieszkalny o numerze (...) o powierzchni użytkowej części mieszkalnej 129,59 m2, do którego będzie przynależał garaż o projektowanej powierzchni 21,66 m2 oraz poddasze nieużytkowe o projektowanej powierzchni 14,55 m2. Lokal zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym przy (...), położonym na działce o nr (...), obręb (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr (...). Lokal będzie odrębnie wykorzystywany oraz będzie posiadał osobne wejście z poziomu gruntu oraz osobne instalacje. Lokal będzie samodzielnym lokalem mieszkalnym oraz będzie przeznaczony do stałego zamieszkania.

Rozstrzygnięcie: PKOB 11

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 oraz art. 41 ust. 12 pkt 1 w powiązaniu z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a, art. 146ea pkt 2 oraz art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania towaru - budynku mieszkalnego jednorodzinnego o nr (...), zlokalizowanego na działce przy (...), o numerze księgi wieczystej (...), według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru:

Przedmiotem dostawy będzie lokal mieszkalny o projektowanej powierzchni użytkowej ok. 129,59 m2. Jest to powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - nie uwzględnia powierzchni garażu ani nieużytkowego poddasza). Do lokalu przynależeć będzie garaż o projektowanej powierzchni ok. 21,66 m2 oraz poddasze nieużytkowe o projektowanej powierzchni ok. 14,55 m2. Lokal będzie znajdował się w budynku jednorodzinnym dwulokalowym, który zostanie podzielony na 2 odrębne lokale: prawy i lewy (projektowane numery lokal (...)). Projektowany numer lokalu objętego wnioskiem - (...). Powierzchnia lokalu mieszkalnego znajdującego się w domu jednorodzinnym nie będzie przekraczać 300 m2 (zarówno licząc ją z pomieszczeniami przynależnymi, jak i bez nich) ani 150 m2 (licząc ją bez pomieszczeń przynależnych). Lokal będzie samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, znajdującym się w budynku dwulokalowym. Lokal jest przeznaczony do stałego zamieszkania. Lokal będzie odrębnie wykorzystywany i będzie posiadał swoje własne wejście z poziomu gruntu oraz swoje własne, odrębne od drugiego lokalu instalacje. Lokale mieszkalne będą od siebie oddzielone trwałymi ścianami w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, a zatem podział techniczny i prawny budynku będzie przebiega, pionowo. Ściana pomiędzy lokalami nie jest ścianą oddzielenia pożarowego, natomiast spełnia parametry ściany pożarowej powyżej REI60. Przynależny do lokalu mieszkalnego garaż będzie znajdował się na parterze i będzie bezpośrednio przylegał do ściany lokalu ("ściana w ścianę"), mieścić się będzie w obrębie budynku jednorodzinnego. Wejście do garażu będzie się znajdowało od strony frontowej budynku. Do garażu będzie można wejść również bezpośrednio z lokalu. Poddasze nieużytkowe będzie znajdowało się bezpośrednio nad lokalem i będzie się mieściło w bryle budynku na jego ostatniej kondygnacji. Ani garaż, ani poddasze nieużytkowe, nie są pomieszczeniami przeznaczonymi do bezpośredniego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców lokalu mieszkalnego, do których przynależą. Są one z założenia przeznaczone do zaspokajania innych potrzeb (przede wszystkim do przechowywania pojazdów i rzeczy). Nabycie garażu i poddasza nieużytkowego będzie możliwe wyłącznie wraz z lokalem mieszkalnym. Nabycie lokalu mieszkalnego nie będzie możliwe bez nabycia garażu i poddasza nieużytkowego.

Lokal będzie zlokalizowany w (...), działka geodezyjna nr (...) obręb (...). Powierzchnia działki nr (...) wynosi 1220 m2. Wskazana działka jest częścią wspólną dla lokalu prawego i lewego domu jednorodzinnego dwulokalowego. Stanowiący przedmiot niniejszego wniosku lokal oznaczono kolorem czerwonym na planie zagospodarowania przestrzennego będący załącznikiem do wniosku. Działka nr (...) znajduje się w Księdze Wieczystej nr (...). Ze wskazanej Księgi wyodrębniona zostanie nowa Księga Wieczysta tylko dla działki nr (...) która będzie wspólna dla dwóch lokali mieszkalnych posadowionych na działce (Wnioskodawca złożył już wniosek o wyodrębnianie każdej z działek geodezyjnych wchodzących w skład inwestycji do odrębnych ksiąg (w tym dla działki nr (...)), jednak na dzień składania niniejszego pisma wniosek ten nie został jeszcze rozpoznany). Sprzedawany lokal wraz z garażem i poddaszem nieużytkowym po jego wybudowaniu będzie objęty jedną księgą wieczystą. Kolejną księgą wieczystą będzie objęta działka geodezyjna ma której zostanie wybudowany budynek jednorodzinny dwulokalowy, w którym zostanie wyodrębniony lokal mieszkalny objęty niniejszym wnioskiem. Następną księgą wieczysta będzie objęta działka geodezyjna stanowiąca drogę dojazdową drogę dojazdową do wszystkich (...) budynków ((...) lokali).

Wnioskodawca zaznaczył, że (...) w projekcie wykonawczym pojawiają się nieistotne zmiany, które nie wymagają pozwolenia zamiennego, ale wpływają one na niewielkie różnice w powierzchniach poszczególnych pomieszczeń.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 pkt 1 ustawy o VAT stawkę VAT 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W świetle art. 41 ust. 12a ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalacje, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610,1093,1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467), funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b. Zgodnie zaś z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 ani lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Wnioskodawca powołał się na interpretację indywidualną z dnia 8 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP1- 3.4012.122.2018.1.ISZ, jeżeli powierzchnia każdego ze sprzedawanych lokali mieszkalnych usytuowanych w domach jednorodzinnych dwulokalowych nie będzie przekraczała 300 m2, sprzedający ma prawo do opodatkowania dostawy stawką VAT 8%. Jak wskazał organ, "z marketingowego punktu widzenia chodzi o sprzedaż domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z ogródkiem w ogrodzonym i zorganizowanym osiedlu. Powierzchnia użytkowa poszczególnych części (lokali mieszkalnych) wynosi ok. 183 m2, a więc poniżej 300 m2." W interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.376.2019.2.k.p., organ trafnie wskazał, że "z uwagi na charakter zamierzonej inwestycji, lokale mieszkalne należy traktować jako budynki mieszkalne jednorodzinne. Lokale stanowić będą samodzielną mieszkaniowo część budynku jednorodzinnego, z osobnym wejściem z poziomu gruntu i osobnymi instalacjami. Będą to z punktu widzenia użytkowania dwa osobne domy w zabudowie bliźniaczej. Tym samym, limit powierzchni użytkowej korzystającej ze stawki 8% VAT powinien być określany na postawie art. 41 ust. 12a pkt 1 ustawy o VAT (300 m2)." Projektowana powierzchnia użytkowa lokalu objętego wnioskiem wynosi ok 129,59 m2 nie będzie więc przekraczała 150 m2 (przy obliczaniu tej powierzchni Wnioskodawca nie uwzględnił powierzchni użytkowej garażu i poddasza nieużytkowego). Projektowana powierzchnia przynależnego garażu wynosi ok 21,66 m2, projektowana powierzchnia poddasza nieużytkowego wynosi ok 14,55 m2. Pomieszczenia przynależne to - w świetle art. 2 ust. 2 i 4 ustawy o własności lokali - pomieszczenia formalnie niemieszczące się w pojęciu samych lokali mieszkalnych. Ustawa o własności lokali posługuje się również (w art. 3) pojęciami powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych (a więc np. garaży i poddasza) jako pojęciami odrębnymi. Oznacza to, że w świetle tej ustawy do powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych nie wlicza się powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i konsekwentnie - do powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych nie wlicza się powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych.

Do dostawy gruntu należy stosować - zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że sprzedaż udziału w prawie własności gruntów, na których posadowione są budynki jednorodzinne dwulokalowe, należy opodatkować VAT taką samą stawką, jak sprzedaż samych lokali, czyli stawką 8%. To samo będzie dotyczyło udziałów w prawie własności gruntu zagospodarowanego pod drogę i elementy infrastruktury. Takie stanowisko potwierdza przykładowo interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.122.2018.1.ISZ.

Biorąc pod uwagę, że garaż i poddasze nieużytkowe można nabyć wyłącznie wraz z lokalem mieszkalnym, jego dostawa jako pomieszczenia przynależnego jest objęta tą samą stawką VAT, co dostawa samego lokalu mieszkalnego (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2014 r., nr IPPP1/443-669/11/14-7/S/BS).

Wnioskodawca wskazuje, że biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, że sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku jednorodzinnym dwulokalowym wraz z przynależnymi do nich garażami i poddaszami nieużytkowymi, a także udziałami w prawie własności nieruchomości gruntowej pod budynkiem oraz prawie własności nieruchomości gruntowej zagospodarowanej pod drogę i elementy infrastruktury będzie podlegała opodatkowaniu VAT wg stawki 8%. Takie stanowisko prezentuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (np. interpretacja indywidualna z dnia 8 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.122.2018.1.ISZ czy z dnia 6 listopada 2019 r., 0114-KDIP1-3.4012.376.2019.2.k.p.).

(...)

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) - przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Każdy obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z jego przeważającym przeznaczeniem, przy uwzględnieniu charakteru technicznego obiektu (np. budynek, budowla). W przypadku budynków przeznaczonych lub użytkowanych do wielu celów klasyfikuje się je w jednej pozycji PKOB, zgodnie z ich głównym użytkowaniem, wyrażonym w m2 powierzchni użytkowej, przeznaczonej na ten cel.

Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Każdy obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z jego przeważającym przeznaczeniem, przy uwzględnieniu charakteru technicznego obiektu (np. budynek, budowla).

Za jednostkę klasyfikacyjną przyjmuje się zwykle pojedynczy obiekt budowlany. Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w sekcji 1 Budynki w dziale 11 sklasyfikowane są budynki mieszkalne z podziałem na trzy grupy: budynki mieszkalne jednorodzinne (grupa 111), budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (grupa 112) oraz budynki zbiorowego zamieszkania (grupa 113).

W grupie 111 Budynki mieszkalne jednorodzinne mieści się klasa 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne w odniesieniu do której wskazano:

Klasa obejmuje:

- Samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.

- Domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu.

Uwzględniając powyższe, towar - budynek mieszkalny jednorodzinny o nr (...) zlokalizowany na działce przy (...), o numerze księgi wieczystej (...), jako samodzielny budynek, posiadający własne wejście z poziomu gruntu, przeznaczony do stałego zamieszkania, w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne, należy klasyfikować w grupowaniu PKOB 11 jako budynek mieszkalny.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

- jednak nie dłużej niż do końca 2022 r.

Według art. 146ea pkt 1 ustawy, w roku 2023:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%.

Natomiast zgodnie z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 pkt 1 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a ustawy).

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to - jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawy - budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1)

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2)

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar - budynek mieszkalny jednorodzinny o nr (...) zlokalizowany na działce przy (...), o numerze księgi wieczystej (...) - klasyfikowany jest do działu 11 PKOB oraz nie jest wymieniony w wyłączeniu w związku z art. 41 ust. 12b ustawy, jego dostawa podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 41 ust. 12 pkt 1 w powiązaniu z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a, art. 146ea pkt 2 oraz art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43–300 Bielsko–Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43- 300 Bielsko-Biała albo drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl