0111-KDSB1-1.4019.116.2021.3.MF - Przesłanki opłaty od środków spożywczych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB1-1.4019.116.2021.3.MF Przesłanki opłaty od środków spożywczych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 1, art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że Państwa stanowisko przedstawione we wniosku z 24 listopada 2020 r. (data wpływu 8 stycznia 2021 r.) uzupełnionym pismem z 18 maja 2021 r. (data wpływu 20 maja 2021 r.) oraz 24 czerwca 2021 r. (data wpływu 30 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów ustawy o zdrowiu publicznym dotyczącej opłaty od środków spożywczych, w zakresie:

* niepodlegania opłacie od środków spożywczych Produktów będących sokami niezawierającymi dodatków substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym poza substancjami występującymi naturalnie w tych Produktach - jest prawidłowe,

* opłaty od środków spożywczych za wprowadzenie na rynek krajowy Produktów zawierających cukry pochodzące z użytych do wytworzenia tych Produktów koncentratów lub soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych oraz zawierających dodatki substancji wymienione w art. 12a ustawy o zdrowiu publicznym - jest nieprawidłowe,

* ustalenia zawartości cukrów w Produktach oraz obliczenia wysokości opłaty od środków spożywczych za wprowadzenie na rynek krajowy Produktów zawierających zarówno cukry i substancje słodzące występujące naturalnie w użytych do produkcji składnikach jak i dodane, w których udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

8 stycznia 2021 r. złożyli Państwo do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o zdrowiu publicznym.

Z tytułu wniosku z 24 listopada 2020 r. uiścili Państwo w sumie opłatę w wysokości (...) zł na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej (...)

W związku w przekazaniem ww. wniosku 15 stycznia 2021 r. do Ministra Zdrowia, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił Państwu wniesioną opłatę.

Na mocy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694) od 16 kwietnia 2021 r., organem właściwym w sprawie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów dotyczących opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W związku z powyższym, pismem z 18 kwietnia 2021 r. (data wpływu 19 kwietnia 2021 r.), wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów ustawy o zdrowiu publicznym w zakresie opłaty od środków spożywczych, został przekazany przez Ministra Zdrowia, Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 6 maja 2021 r. znak 0111-KDSB1-1.4019.116.2021.1.MF oraz 11 czerwca 2021 r. znak 0111-KDSB1-1.4019.116.2021.2.MF wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełnili Państwo 18 maja 2021 r. (data wpływu 20 maja 2021 r.) oraz 24 czerwca 2021 r. (data wpływu 30 czerwca 2021 r.), wnosząc jednocześnie brakującą opłatę do wniosku.

We wniosku oraz uzupełnieniach przedstawili Państwo następujące zaistniałe stany faktyczne oraz zdarzenia przyszłe.

Informacje o wnioskodawcy

Sp. z o.o. (dalej Spółka lub Wnioskodawca) jest (...) producentem i dystrybutorem napojów (...)

W ramach procesu produkcyjnego w zakładach należących do Spółki stosowany jest koncentrat soku owocowego lub warzywnego stanowiący bazę napojową do produkcji produktu końcowego opakowanego w butelki PET lub butelki szklane.

Spółka posiada obecnie (...) zakłady produkcyjne, w których produkowane są napoje gazowane soki, nektary, napoje niegazowane, (...)

Działalność Wnioskodawcy.

Informacje ogólne o działalności.

W ramach prowadzonej działalności Spółka produkuje soki i napoje owocowe (dalej łącznie "Produkty"), w tym również z koncentratów i/lub przecierów owocowych nabywanych przez nią od podmiotów z (...) (zlokalizowanych w innych krajach Unii Europejskiej). (...)

Dane marki wyprodukowanych soków i napojów mogą zawierać:

a.

wyłącznie cukry, znajdujące się w zagęszczonym soku (soki owocowe) lub w suchej masie owocowej lub zbożowej (napoje roślinne), z których w toku produkcji odtwarzany jest sok poprzez przywrócenie tej samej ilości wody usuniętej z tego soku podczas jego zagęszczania,

b.

cukry znajdujące się w soku owocowym dodawanym do napoju w procesie produkcji (np. cukry pochodzące z soku owocowego, stanowiącego składnik napoju będącego mieszaniną soku i innych składników - w tym np. kilku soków zmieszanych razem z dodatkiem wody i innych składników),

c.

zarówno cukry znajdujące się w soku owocowym (soki i nektary) lub w suchej masie zbożowej (napoje roślinne) lub w mleku krowim (napoje kawowe) - w tym również soku lub mleku dodanym w procesie produkcji, stanowiącym jeden ze składników napoju oraz cukry lub substancje słodzące dodane w procesie produkcji.

Po uzyskaniu przez Spółkę właściwej formuły oraz składu soku lub napoju, jest on rozlewany do pojemników bądź butelek, a następnie sprzedawany i dostarczany przede wszystkim do klientów Spółki będących punktami sprzedaży hurtowej i/ albo detalicznej.

Doprecyzowali Państwo wniosek o następujące informacje:

Produkty, które są oraz będą wytwarzane przez Spółkę:

Produkty A - soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, niezawierające dodatków substancji o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym i zawierające cukry (monosacharydy lub disacharydy) pochodzące wyłącznie z użytych do wytworzenia tych Produktów koncentratów owocowych, warzywnych, owocowo-warzywnych, niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie w sokach wykorzystanych do wytworzenia tych koncentratów, a także dodatków substancji o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, tj. (...).

Produkty B - soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, nektary oraz napoje, zawierające cukry (monosacharydy lub disacharydy) pochodzące z użytych do wytworzenia tych Produktów:

(i) koncentratów owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych wytworzonych z soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie w tych sokach,

lub też z

(ii) soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie,

a ponadto

(iii) zawierające dodatki substancji wymienione w art. 12a ustawy o zdrowiu publicznym (w tym cukrów, tj. monosacharydów lub disacharydów), tj.: (...).

Konsekwentnie, ilekroć w treści wniosku z dnia 24 listopada 2020 r. odnosicie się Państwo do "Produktów", na potrzeby wydania interpretacji, należy przez to rozumieć:

* w odniesieniu do pytania 1 - Produkty A,

* w odniesieniu do pytania 3 i 4 (w treści niniejszej interpretacji pytania 2 i 3 w związku z usunięciem przez Państwa pytania oznaczonego we wniosku nr 2) - Produkty B.

Do tak zdefiniowanych produktów referują Państwo w odpowiedzi na Wezwanie:

W zakresie koncentratów owocowych, warzywnych i/lub owocowo-warzywnych, z których wytwarzane są Produkty A Spółka wyjaśnia, że:

a. W procesie produkcji soków owocowych oraz warzywnych wykorzystywane są koncentraty w postaci płynnej.

b. Wnioskodawca informuje, że w przypadku nabyć koncentratów przeznaczonych do wytwarzania Produktów A nie dochodzi do wprowadzenia napojów na rynek krajowy w rozumieniu art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w związku z czym, opłata ta nie jest płacona przez podmiot sprzedający koncentraty do Spółki.

c. Wnioskodawca nie jest zamawiającym, o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2 ustawy o zdrowiu publicznym, a skład koncentratów nie stanowi elementu umów zawartych przez Wnioskodawcę z podmiotami sprzedającymi mu te koncentraty.

d. Jako że koncentraty są sprzedawane Spółce przez podmioty zagraniczne, które nie mają obowiązku klasyfikowania swoich produktów wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWIU), Spółka nie posiada wiedzy na temat klasyfikacji koncentratów w PKWiU.

e. W składzie koncentratów wykorzystywanych do produkcji Produktów A nie znajduje się żadna z substancji wymienionych w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

f. Spółka nie posiada wiedzy na temat zawartości cukrów wskazanej w tabeli wartości odżywczych, zamieszczonej na etykiecie koncentratów używanych do wytworzenia produktów A.

g. Spółka nie posiada wiedzy na temat udziału masowego soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych występujących w koncentratach z których wytwarzane są Produkty A.

W zakresie Produktów A wytworzonych z koncentratów owocowych, warzywnych i/lub owocowo-warzywnych Spółka wyjaśnia, że:

a.

poszczególne Produkty A są ujęte w następujących klasach PKWiU:

* (...) - PKWiU klasa 10.32.16.0;

* (...) - PKWiU klasa 10.32.12.0;

* (...) - PKWiU klasa 10.32.11.0.

b.

następujące Produkty A stanowią soki owocowe 100% w rozumieniu Dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi: (...). (...) nie jest sokiem owocowym 100% (zawiera dodatek wyłącznie soli i kwasu cytrynowego).

c. Produkty A produkowane są z jednego gatunku owocu tj. (...).

d. Produkty A nie powstają poprzez dodanie wody do produktu ponad ilość usuniętą w procesie zagęszczania. (...) nie zawierają dodatkowych składników. (...) zawiera dodatek wyłącznie soli i kwasu cytrynowego.

e. W składzie Produktów A nie znajduje się żadna z substancji wymienionych w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

f. Zawartość cukrów wskazana w tabeli wartości odżywczych, zamieszczonej na etykiecie Produktów A w przeliczeniu na 100 ml wynosi:

(...)

g. Udział masowy soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych występujących w koncentratach z których wytwarzane są Produkty A wynosi:

* (...) - 100%;

* (...) 99%.

h. Wnioskodawca nie jest producentem dla zamawiającego o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2 ustawy o zdrowiu publicznym, a skład Produktów A nie stanowi elementu umów zawartych przez Wnioskodawcę z nabywcami tych produktów.

W zakresie soków dodawanych do Produktów B w procesie wytwarzania, Spółka wyjaśnia, że:

a. Jako że soki i koncentraty używane do wytworzenia Produktów B są sprzedawane Spółce przez podmioty zagraniczne, które nie mają obowiązku klasyfikowania swoich produktów wg PKWIU, Spółka nie posiada wiedzy na temat klasyfikacji tych składników w PKWiU.

b. Wszystkie soki owocowe używane do wytworzenia Produktów B są sokami owocowymi 100% w rozumieniu Dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

c. W składzie soków używanych do wytworzenia Produktów B nie znajduje się żadna z substancji wymienionych w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie. Tym niemniej, poza sokami, Produkty B zawierają również inne substancje, w tym substancje wymienione w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym.

d. Spółka nie posiada informacji na temat zawartości cukrów wskazanej w tabeli wartości odżywczych, zamieszczonej na etykiecie soków i koncentratów używanych do wytworzenia Produktów B.

e. Spółka nie posiada wiedzy na temat udziału masowego soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych występujących w koncentratach używanych do wytworzenia Produktów B. Soki używane do wytworzenia Produktów B są sokami 100%.

W sokach, z których wytwarzane są Produkty B, nie znajdują się substancje roślinne (zboża).

f. Wnioskodawca informuje, że w przypadku nabyć soków i koncentratów używanych do wytworzenia Produktów B nie dochodzi do wprowadzenia napojów na rynek krajowy w rozumieniu art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w związku z czym opłata ta nie jest zapłacona przez podmiot sprzedający soki i koncentraty do Spółki.

g. Wnioskodawca nie jest zamawiającym o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2 ustawy o zdrowiu publicznym, a skład soków używanych do wytworzenia Produktów B nie stanowi elementu umów zawartych przez Wnioskodawcę z podmiotami sprzedającymi mu te koncentraty.

W zakresie Produktów B wytworzonych z soków Spółka wyjaśnia, że:

a. poszczególne Produkty B są ujęte w klasach PKWiU 10.32 lub 10.89 lub w dziale 11.

b. Produkty B nie stanowią soków owocowych 100% w rozumieniu Dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Produkty B nie są również sokami warzywnymi 100%.

c. Produkty B mogą być wytwarzane z użyciem zarówno jednego gatunku owocu lub warzywa jak i z użyciem różnych gatunków owoców i warzyw. Poza sokami pochodzącymi z owoców, warzyw lub owoców i warzyw, Produkty B zawierają także inne substancje, w tym substancje wymienione w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym.

d. Produkty B nie powstają poprzez dodanie wody do produktu ponad ilość usuniętą w procesie zagęszczania. Produkty B zawierają w składzie dodatkowe składniki, w tym substancje wymienione w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym.

e. W składzie Produktów B znajdują się substancje wymienione w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym substancje występujące naturalnie w użytych do wytworzenia tych Produktów:

(i) koncentratach owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych wytworzonych z soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie w tych sokach,

lub też w

(ii) sokach owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie, używanych do wytworzenia Produktów B.

Ponadto, w Produktach B znajdują się następujące substancje, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym:

(...)

f. Zawartość cukrów wskazana w tabeli wartości odżywczych, zamieszczonej na etykiecie Produktów B w przeliczeniu na 100 ml, z uwzględnieniem substancji znajdujących się naturalnie w sokach używanych do wytworzenia Produktów B, wynosi:

(...)

g. Udział masowy soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych występujących w koncentratach z których wytwarzane są Produkty B wynosi:

(...)

h. Wnioskodawca nie jest producentem dla zamawiającego o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2 ustawy o zdrowiu publicznym, a skład Produktów B nie stanowi elementu umów zawartych przez Wnioskodawcę z nabywcami tych produktów.

Spółka wyjaśnia, że wnioskiem z dnia (...) zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w obszarze kwalifikacji - na gruncie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym - form sprzedaży i dystrybucji na terenie Polski produktów dokonywanych przez Spółkę. W opisie stanu faktycznego wniosku z dnia (...). Spółka opisała wszystkie prowadzone formy i obszary sprzedaży i dystrybucji. Zadane w Wezwaniu pytanie nr 4 (a co za tym idzie - również pytanie nr 5) nie dotyczy form sprzedaży i dystrybucji opisanych we wniosku z dnia (...).

W ocenie Spółki, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym we wniosku z dnia (...)., żadna z form sprzedaży i dystrybucji Produktów nie stanowi sprzedaży detalicznej, o której mowa w art. 12a ust. 3 ustawy o zdrowiu publicznym (a zatem również sprzedaży hurtowej i detalicznej, o której mowa w art. 12e ust. 3 ustawy o zdrowiu publicznym).

Niezależnie od powyższego, w dniu (...) Spółce doręczono pismo Ministra Zdrowia z dnia (...), w którym Minister, przedstawiając skrótowo swoje stanowisko w odniesieniu do niektórych pytań zawartych we wniosku Spółki z dnia (...) wskazał że " (...)".

Jakkolwiek Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, w deklaracjach CUK-1 z ostrożności wykazała opłatę od środków spożywczych w przypadku sprzedaży dokonywanej:

(...) - tak, jak gdyby stanowiły one formę sprzedaży detalicznej. Dla kompletności, poniżej Spółka przedstawia opis stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku z dnia (...) o wydanie interpretacji indywidualnej:

(...)

Dodatkowo, pismem z dnia (...), stanowiącym odpowiedź na wezwanie Dyrektora KIS z dnia (...), Spółka wyjaśniła że:

(...)

Na potrzeby niniejszego wniosku, wszystkie formy sprzedaży i dystrybucji dokonywane przez Spółkę i na terenie Polski i opisane we wniosku z dnia (...) (z uwzględnieniem pisma z dnia (...)) - łącznie określane są na potrzeby wniosku z dnia 24 listopada 2020 r. o wydanie interpretacji indywidualnej jako "Czynności".

W związku z powyższym opisem zadali Państwo następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 24 czerwca 2021 r.).

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dokonywanie przez Wnioskodawcę - obecnie i w przyszłości - Czynności stanowiących wprowadzenie na rynek krajowy zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, których przedmiotem będą Produkty niezawierające dodatków substancji o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym i zawierające cukry (monosacharydy lub disacharydy) pochodzące wyłącznie z użytych do wytworzenia tych Produktów koncentratów owocowych, warzywnych, owocowo-warzywnych, niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie w sokach wykorzystanych do wytworzenia tych koncentratów, a także dodatków substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym (tj. produkty A, oznaczone kodami z grupy PKWiU nr 10.32), nie podlega opłacie od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a ust. 1 tej ustawy, gdyż Produkty zawierające wyłącznie takie cukry nie stanowią "napoju" w rozumieniu art. 12b ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, jako że cukry w nich zawarte stanowią "substancje występujące naturalnie" w tych produktach?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym należna od Wnioskodawcy opłata od środków spożywczych z tytułu dokonywanych przez Wnioskodawcę Czynności stanowiących wprowadzenie na rynek krajowy zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, których przedmiotem są lub będą Produkty zawierające cukry (monosacharydy lub disacharydy) pochodzące z użytych do wytworzenia tych Produktów:

(i) koncentratów owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych wytworzonych z soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie w tych sokach,

lub też z

(ii) soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie,

a ponadto

(iii) zawierające dodatki substancji wymienione w art. 12a ustawy o zdrowiu publicznym (w tym cukrów, tj. monosacharydów lub disacharydów) (tj. Produkty B, oznaczone kodami z grupy PKWiU nr 10.32 lub 10.89 lub w dziale 11), jest obliczana wyłącznie od dodatku cukrów i substancji słodzących niewystępujących naturalnie w tych produktach ani w składnikach tych produktów, niezależnie od udziału masowego soków owocowych (lub warzywnych i warzywno-owocowych) w tych produktach i składnikach, a także od dodatku kofeiny lub tauryny?

3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym należna od Wnioskodawcy opłata od środków spożywczych z tytułu dokonywanych przez Wnioskodawcę Czynności stanowiących wprowadzenie na rynek krajowy zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, których przedmiotem są lub będą Produkty zawierające zarówno cukry i substancje słodzące występujące w nich naturalnie, jak i dodane, w których udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zarówno limit cukrów, o którym mowa w art. 12b ust. 2 pkt 5 ustawy o zdrowiu publicznym (tj. 5g na 100 ml) oraz opłatę, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 12f ust. 7 pkt 1 tej ustawy oblicza się wyłącznie od cukrów dodanych (niewystępujących w tych produktach naturalnie)?

Zdaniem Państwa (stanowisko wraz z uzasadnieniem doprecyzowane w uzupełnieniach).

1. Dokonywanie przez Wnioskodawcę - obecnie i w przyszłości - Czynności stanowiących wprowadzenie na rynek krajowy zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, których przedmiotem będą Produkty niezawierające dodatków substancji o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym i zawierające cukry (monosacharydy lub disacharydy) pochodzące wyłącznie z użytych do wytworzenia tych Produktów koncentratów owocowych, warzywnych, owocowo-warzywnych, niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie w sokach wykorzystanych do wytworzenia tych koncentratów, a także dodatków substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym (tj. produkty A, oznaczone kodami z grupy PKWiU nr 10.32), nie podlega opłacie od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a ust. 1 tej ustawy, gdyż Produkty zawierające wyłącznie takie cukry nie stanowią "napoju" w rozumieniu art. 12b ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, jako że cukry w nich zawarte stanowią "substancje występujące naturalnie" w tych produktach.

2. Należna od Wnioskodawcy opłata od środków spożywczych z tytułu dokonywanych przez Wnioskodawcę Czynności stanowiących wprowadzenie na rynek krajowy zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, których przedmiotem są lub będą Produkty zawierające cukry (monosacharydy lub disacharydy) pochodzące z użytych do wytworzenia tych Produktów:

(i) koncentratów owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych wytworzonych z soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie w tych sokach,

lub też z

(ii) soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie,

a ponadto

(iii) zawierające dodatki substancji wymienione w art. 12a ustawy o zdrowiu publicznym (w tym cukrów, tj. monosacharydów lub disacharydów) (tj. Produkty B, oznaczone kodami z grupy PKWiU nr 10.32 lub 10.89 lub w dziale 11), jest obliczana wyłącznie od dodatku cukrów i substancji słodzących niewystępujących naturalnie w tych produktach ani w składnikach tych produktów, niezależnie od udziału masowego soków owocowych (lub warzywnych i warzywno-owocowych) w tych produktach i składnikach, a także od dodatku kofeiny lub tauryny.

3. Należna od Wnioskodawcy opłata od środków spożywczych z tytułu dokonywanych przez Wnioskodawcę Czynności stanowiących wprowadzenie na rynek krajowy zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, których przedmiotem są lub będą Produkty zawierające zarówno cukry i substancje słodzące występujące w nich naturalnie, jak i dodane, w których udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zarówno limit cukrów, o którym mowa w art. 12b ust. 2 pkt 5 ustawy o zdrowiu publicznym (tj. 5g na 100 ml) oraz opłatę, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 12f ust. 7 pkt 1 tej ustawy oblicza się wyłącznie od cukrów dodanych (niewystępujących w tych produktach naturalnie).

UZASADNIENIE

Państwa stanowiska w odniesieniu do pytania 1

a) Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej

Przedmiotem niniejszego wniosku nie jest dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do opłaty od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a-12k ustawy o zdrowiu publicznym, niemniej przed przedstawieniem swojego stanowiska odnośnie do zadanych pytań, Wnioskodawca odniesie się również do tej kwestii.

Zgodnie z art. 12j ustawy o zdrowiu publicznym, do opłaty od środków spożywczych i dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa).

Do opłaty od środków spożywczych zastosowanie znajdują również zatem regulacje rozdziału 1a Działu II Ordynacji podatkowej - Interpretacje przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca nie ograniczył możliwości wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w odniesieniu do przepisów o opłacie przy odwoływaniu się do regulacji Ordynacji podatkowej.

Literalną wykładnię art. 12j ustawy o zdrowiu publicznym wzmacnia również wykładnia celowościowa: skoro do opłaty zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące zaległości podatkowych oraz odsetek od zaległości, nie ma uzasadnienia dla wyłączenia stosowania do opłaty przepisów Ordynacji podatkowej o wydawaniu interpretacji i mocy ochronnej interpretacji indywidualnych, zabezpieczających wnioskodawców przed zapłatą daniny oraz odsetkami od zaległości w sytuacji zastosowania się do interpretacji.

Ustawodawca, definiując pojęcie ustaw podatkowych, przyjął szerokie znaczenie tego pojęcia, odnosząc je do aktów rangi ustawy, które regulują funkcjonowanie nie tylko podatków, ale również innych należności, do których Ordynacja podatkowa ma zastosowanie. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 3 pkt 3 lit. c Ordynacji podatkowej przez podatki rozumie się także opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Jednocześnie, nie budzi wątpliwości, że rozdział 3a ustawy o zdrowiu publicznym, który w art. 12a-12k określa, jakie podmioty są obowiązane do zapłaty opłaty od środków spożywczych, jakie towary są objęte opłatą, sposób obliczenia wysokości opłaty, terminy i sposób jej zadeklarowania oraz zapłaty - stanowi "przepisy prawa podatkowego" w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Regulacje te stanowią zatem przepisy rangi ustawowej dotyczące opłat, określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe - w konsekwencji czego ustawa o zdrowiu publicznym, w zakresie w jakim przepisy jej rozdziału 3a określają konstrukcyjne elementy opłaty od środków spożywczych, stanowi ustawę podatkową w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Podkreślić również należy, że w dotychczasowej praktyce organów administracji skarbowej dopuszczalność wydawania interpretacji indywidualnych w przedmiocie różnego rodzaju opłat, na podstawie analogicznie zredagowanych przepisów odsyłających do odpowiedniego stosowania Ordynacji podatkowej nie budzi wątpliwości.

Przykładowo organy administracji skarbowej wydawały i wedle wiedzy Wnioskodawcy nadal wydają interpretacje indywidualne w przedmiocie:

* opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37h ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 72 z późn. zm.) - w oparciu o odesłanie do odpowiedniego stosowania do opłaty paliwowej przepisów Ordynacji podatkowej (art. 37q tej ustawy),

* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

Końcowo, Wnioskodawca wskazuje, że obowiązek udzielania interpretacji indywidualnych nie może zostać zawężony jedynie do przepisów ustawy podatkowych, które weszły w życie przed dniem złożenia wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem wniosku o interpretację mogą być także przepisy ustawy w okresie tzw. vacatio legis, tj. między publikacją danego aktu a jego wejściem w życie (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r" sygn. akt I SA/Bk 157/14).

b) Przedstawienie Państwa stanowiska w odniesieniu do pytania 1

(i)

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492, dalej Ustawa Nowelizująca) od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie m.in. przepisy ustawy o zdrowiu publicznym dodane przez art. 7 pkt 2 ustawy nowelizującej, tj.: art. 12a-12k zawarte w dodanym rozdziale 3a "Opłata od środków spożywczych".

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, opłacie od środków spożywczych (dalej również: opłata) podlega wprowadzenie na rynek:

* napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., w sprawie dodatków do żywności (Dz.Urz.UE.L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.; dalej: rozporządzenie nr 1333/2008)

* lub kofeiny albo tauryny.

Artykuł 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym jako przedmiot opłaty wskazuje więc napoje "z dodatkiem" cukrów lub substancji słodzących.

Zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Podsumowując powyższe, opłacie od środków spożywczych podlega napój lub syrop:

* w którego składzie występują cukry będące monosacharydami lub disacharydami bądź substancje słodzące;

* w którego składzie cukry te bądź substancje słodzące stanowią substancję dodaną w procesie produkcji;

* przy czym opłacie nie podlegają cukry i substancje słodzące występujące w napoju naturalnie tj. substancje występujące w Produktach ze względu na ich właściwości, zgodnie z ich charakterystyką.

(ii)

Przepisy ustawy o zdrowiu publicznym nie określają jednak, czym są "substancje występujące naturalnie" w napoju (art. 12b ust. 1). Wskazówek, jak należy rozumieć to pojęcie, dostarcza jednak uzasadnienie projektu Ustawy Nowelizującej (druk sejmowy nr 210 Sejmu IX kadencji). Zgodnie z uzasadnieniem, Przez substancje występujące naturalnie rozumie się substancje, które nie zostały dodane do produktu, natomiast znajdują się w składzie zgodnie z jego charakterystyką, np. cukry występujące w owocach (w odniesieniu do soków) lub kofeina zawarta w naparze z kawy (str. 25-26 Uzasadnienia; http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/AA96D038A0AAF148C1258506002D0ED3/%24File/210.pdf).

Napoje i syropy zawierające cukry "niewystępujące w nich naturalnie" to zatem takie napoje i syropy, w których cukry zostały dodane w procesie produkcji, jako samodzielne substancje lub jako składnik środków spożywczych w których cukry nie występują w sposób naturalny.

(iii)

Wysokość opłaty od środków spożywczych uzależniona jest od masy cukrów - im większy udział wagowy cukrów tym wyższa opłata. Zgodnie bowiem z art. 12f ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, na wysokość opłaty składają się następujące części: 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju oraz 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju - w przeliczeniu na litr napoju. Z uwagi fakt, że zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym opłacie nie podlegają napoje zawierające cukry występujące naturalnie, zasady dotyczące sposobu obliczenia wysokości opłaty odnoszą się wyłącznie do napojów zawierających cukry dodane.

Treść ww. przepisów ustawy o zdrowiu publicznym wskazuje, że:

* przedmiotem opłaty jest w istocie dodatek cukrów i substancji słodzących do napojów w procesie produkcji,

* przedmiotem opłaty nie jest cukier występujący w napojach naturalnie (art. 12b ust. 1) tj. taki, który nie został do nich dodatkowo dodany w procesie produkcji - tj. udział cukrów występujących w napoju nie został zwiększony przez ich dodatek w procesie produkcji.

Ani przepisy ustawy o zdrowiu publicznym, ani uzasadnienie do projektu Ustawy Nowelizującej, nie dają podstaw by uznać, że cukry występujące w soku owocowym lub w zbożach zgodnie z ich charakterystyką mogłyby tracić cechę występowania naturalnie przez ich przemiany fizyczne w procesie produkcji (odparowanie częściowe lub całkowite wody, zmielenie). Cukry występujące w tych napojach cały czas pozostają bowiem naturalnym składnikiem soków lub zbóż, z których został wyprodukowany napój.

W rezultacie zasadne jest stanowisko, zgodnie z którym występujące w Produktach cukry pochodzące wyłącznie z koncentratów owocowych, soków (w tym soków dodawanych w procesie produkcji napoju) stanowią "substancje występujące naturalnie" w Produktach. Produkty zawierające wyłącznie takie cukry nie stanowią zatem "napojów podlegających opłacie", o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12b ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym.

Równocześnie, metoda kalkulacji opłaty od środków spożywczych jest identyczna w przypadku każdej z Czynności dokonywanych obecnie lub w przyszłości przez Spółkę i stanowiących wprowadzenie na rynek krajowy zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym - niezależnie od formy takich Czynności. Przepisy ustawy o zdrowiu publicznym nie przewidują bowiem rozróżnienia w powyższym zakresie. Innymi słowy, niezależnie od tego, w jakiej formie dochodzi do wprowadzenia napojów na rynek krajowy na gruncie powyższego przepisu, tak długo, jak taka Czynność będzie podlegała obowiązkowi uiszczenia opłaty od środków spożywczych, metodologia obliczania tej opłaty będzie niezmieniona.

UZASADNIENIE

Państwa stanowiska w odniesieniu do pytania 2

a) Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej.

Przedmiotem niniejszego wniosku nie jest dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do opłaty od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a-12k ustawy o zdrowiu publicznym, niemniej przed przedstawieniem swojego stanowiska odnośnie do zadanych pytań, Wnioskodawca odniesie się również do tej kwestii.

Zgodnie z art. 12j ustawy o zdrowiu publicznym, do opłaty od środków spożywczych i dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.

Do opłaty od środków spożywczych zastosowanie znajdują również zatem regulacje rozdziału 1a Działu II Ordynacji podatkowej - Interpretacje przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca nie ograniczył możliwości wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w odniesieniu do przepisów o opłacie przy odwoływaniu się do regulacji Ordynacji podatkowej.

Literalną wykładnię art. 12j ustawy o zdrowiu publicznym wzmacnia również wykładnia celowościowa: skoro do opłaty zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące zaległości podatkowych oraz odsetek od zaległości, nie ma uzasadnienia dla wyłączenia stosowania do opłaty przepisów Ordynacji podatkowej o wydawaniu interpretacji i mocy ochronnej interpretacji indywidualnych, zabezpieczających wnioskodawców przed zapłatą daniny oraz odsetkami od zaległości w sytuacji zastosowania się do interpretacji.

Ustawodawca, definiując pojęcie ustaw podatkowych, przyjął szerokie znaczenie tego pojęcia odnosząc je do aktów rangi ustawy, które regulują funkcjonowanie nie tylko podatków, ale również innych należności, do których Ordynacja podatkowa ma zastosowanie. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 3 pkt 3 lit. c Ordynacji podatkowej przez podatki rozumie się także opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Jednocześnie, nie budzi wątpliwości, że rozdział 3a ustawy o zdrowiu publicznym, który w art. 12a-12k określa, jakie podmioty są obowiązane do zapłaty opłaty od środków spożywczych, jakie towary są objęte opłatą, sposób obliczenia wysokości opłaty, terminy i sposób jej zadeklarowania oraz zapłaty - stanowi "przepisy prawa podatkowego" w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Regulacje te stanowią zatem przepisy rangi ustawowej dotyczące opłat, określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe - w konsekwencji czego ustawa o zdrowiu publicznym, w zakresie w jakim przepisy jej rozdziału 3a określają konstrukcyjne elementy opłaty od środków spożywczych, stanowi ustawę podatkową w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Podkreślić również należy, że w dotychczasowej praktyce organów administracji skarbowej dopuszczalność wydawania interpretacji indywidualnych w przedmiocie różnego rodzaju opłat, na podstawie analogicznie zredagowanych przepisów odsyłających do odpowiedniego stosowania Ordynacji podatkowej nie budzi wątpliwości.

Przykładowo organy administracji skarbowej wydawały i wedle wiedzy Wnioskodawcy nadal wydają interpretacje indywidualne w przedmiocie:

* opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37h ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 72 z późn. zm.) - w oparciu o odesłanie do odpowiedniego stosowania do opłaty paliwowej przepisów Ordynacji podatkowej (art. 37q tej ustawy),

* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) - w oparciu o odesłanie do odpowiedniego stosowania do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepisów Ordynacji podatkowej (art. 6q ust. 1 tej ustawy).

Końcowo, Wnioskodawca wskazuje, że obowiązek udzielania interpretacji indywidualnych nie może zostać zawężony jedynie do przepisów ustaw podatkowych, które weszły w życie przed dniem złożenia wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem wniosku o interpretację mogą być także przepisy ustawy w okresie tzw. vacatio legis, tj. między publikacją danego aktu a jego wejściem w życie (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Bk 157/14).

b) Przedstawienie Państwa stanowiska w odniesieniu do pytania 2

(i)

Zgodnie z art. 13 Ustawy Nowelizującej od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie m.in. przepisy ustawy o zdrowiu publicznym dodane przez art. 7 pkt 2 Ustawy Nowelizującej, tj.: art. 12a-12k zawarte w dodanym rozdziale 3a "Opłata od środków spożywczych".

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym wprowadzenie na rynek napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008 lub kofeiny albo tauryny podlega opłacie od środków spożywczych. Art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym jako przedmiot opłaty wskazuje więc napoje "z dodatkiem" cukrów lub substancji słodzących lub też środków spożywczych zawierających cukry.

Zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Podsumowując powyższe, opłacie od środków spożywczych podlega napój lub syrop:

* w którego składzie występują cukry będące monosacharydami lub disacharydami, bądź substancje słodzące;

* w którego składzie cukry te bądź substancje słodzące stanowią substancję dodaną w procesie produkcji;

* przy czym opłacie nie podlegają cukry i substancje słodzące występujące w napoju naturalnie tj. substancje występujące w Produktach ze względu na ich właściwości zgodnie z ich charakterystyką.

Innymi słowy, opłacie nie podlegają napoje zawierające m.in. cukry, które w tych napojach występują naturalnie. Przepisy ustawy o zdrowiu publicznym nie określają, czym są "substancje występujące naturalnie" w napoju (art. 12b ust. 1). Wskazówek jak należy rozumieć to pojęcie dostarcza jedynie uzasadnienie projektu Ustawy Nowelizującej (druk sejmowy nr 210 Sejmu IX kadencji). Zgodnie z uzasadnieniem, Przez substancje występujące naturalnie rozumie się substancje, które nie zostały dodane do produktu, natomiast znajdują się w składzie zgodnie z jego charakterystyką, np. cukry występujące w owocach (w odniesieniu do soków) lub kofeina zawarta w naparze z kawy (str. 25-26 Uzasadnienia, http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/AA96D038A0AAF148C1258506002D0ED3/%24File/210.pdf)). Zatem napoje zawierające cukry "niewystępujące w nich naturalnie" to napoje, w których cukry zostały dodane w procesie produkcji napoju.

(ii)

Wysokość opłaty od środków spożywczych uzależniona jest od masy cukrów - im większy udział wagowy cukrów, tym wyższa opłata. Zgodnie bowiem z art. 12f ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, na wysokość opłaty składają się następujące części: 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju oraz 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju - w przeliczeniu na litr napoju. Z uwagi na wyłączenie z opłaty przewidziane dla napojów zawierających cukry występujące w nich naturalnie, zasady dotyczące sposobu obliczenia wysokości opłaty odnoszą się wyłącznie do napojów zawierających cukry dodane.

Treść ww. przepisów ustawy o zdrowiu publicznym wskazuje, że:

* przedmiotem opłaty jest w istocie dodatek cukrów i substancji słodzących do napojów w procesie produkcji,

* przedmiotem opłaty nie jest cukier występujący w napojach naturalnie (art. 12b ust. 1), tj. taki, który nie został do nich dodatkowo dodany w procesie produkcji - tj. udział cukrów występujących w napoju nie został zwiększony przez ich dodatek w procesie produkcji.

Celem ustawodawcy było zatem zdefiniowanie "cukrów występujących naturalnie" jako "występujących w produkcie zgodnie z jego charakterystyką". W rezultacie napoje:

* stanowiące mieszaninę środków spożywczych zawierających wyłącznie cukry występujące naturalnie, lub

* mieszaninę środków spożywczych zawierających cukry występujące naturalnie i w ogóle nie zawierające cukrów

- również nie tracą przymiotu napoju zawierającego cukry występujące naturalnie wyłączonego od opłaty od środków spożywczych. W takim bowiem przypadku, cukry występują naturalnie w substancjach, z których dany napój został wytworzony.

Przyjęcie stanowiska przeciwnego do zawartego przez Spółkę w niniejszym wniosku prowadziłoby do rezultatów niemożliwych do pogodzenia z celem Ustawy Nowelizującej, którym było objęcie opłatą napojów dosładzanych. Mianowicie, w takiej sytuacji, gdyby za dodatek cukrów (lub środków spożywczych zawierających cukry) uznać dodatek soku zawierającego cukry naturalne - do innego soku lub wody - opłacie podlegałyby soki i nektary stanowiące mieszaniny różnych naturalnych soków owocowych. Przykładowo sok pomarańczowy (niedosłodzony) nie podlegałby opłacie, natomiast sok pomarańczowo-grejpfrutowy (czyli sok pomarańczowy z dodatkiem środka spożywczego w postaci soku grejpfrutowego, zawierającego wyłącznie naturalne cukry, ale niezawierający cukrów dodanych sztucznie) opłacie by podlegał.

Co za tym idzie, produkt z wysokim masowym udziałem soku zawierający 11 g cukrów w 100 ml napoju (w tym 1 g cukrów dodanych) podlegałby opłacie obliczanej od 6 g cukrów w 100 ml napoju. To zaś oznaczałoby, że opłacie podlegają również cukry występujące w tym napoju naturalnie. Sok owocowy zawierający aż 15 g cukrów w 100 ml napoju, ale wyłącznie występujących w nim naturalnie nie podlegałby zaś opłacie w ogóle.

Innymi słowy, przedmiotem opłaty są wyłącznie cukry dodane "sztucznie" do napoju i niebędące naturalnym elementem składników tego napoju. Jeżeli jednym ze składników napoju jest środek spożywczy w postaci soku owocowego, zawierający cukry występujące w nim naturalnie, w świetle art. 12b ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, cukry te nie wpływają na wysokość opłaty. Cukry występujące w napojach naturalnie są więc "transparentne" z perspektywy przedmiotu opłaty.

(iii)

W odniesieniu zatem do Produktów zawierających zarówno cukry i substancje słodzące występujące w nich naturalnie, jak i dodane (w tym w postać środków spożywczych będących sokami), opłacie, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, powinny podlegać wyłącznie cukry i substancje słodzące dodane. Cukrami dodanymi są zaś cukry niewystępujące w koncentratach owocowych sokach lub suchej masie zbożowej, z której wytworzony został dany Produkt, niezależnie od udziału masowego soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego w Produkcie.

Równocześnie, metoda kalkulacji opłaty od środków spożywczych jest identyczna w przypadku każdej z Czynności dokonywanych obecnie lub w przyszłości przez Spółkę i stanowiących wprowadzenie na rynek krajowy zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym - niezależnie od formy takich Czynności. Przepisy ustawy o zdrowiu publicznym nie przewidują bowiem rozróżnienia w powyższym zakresie. Innymi słowy, niezależnie od tego, w jakiej formie dochodzi do wprowadzenia napojów na rynek krajowy na gruncie powyższego przepisu, tak długo, jak taka Czynność będzie podlegała obowiązkowi uiszczenia opłaty od środków spożywczych, metodologia obliczania tej opłaty będzie niezmieniona.

UZASADNIENIE

Państwa stanowiska w odniesieniu do pytania 3

a) Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej.

Przedmiotem niniejszego wniosku nie jest dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do opłaty od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a-12k ustawy o zdrowiu publicznym, niemniej przed przedstawieniem swojego stanowiska odnośnie do zadanych pytań, Wnioskodawca odniesie się również do tej kwestii.

Zgodnie z art. 12j ustawy o zdrowiu publicznym, do opłaty od środków spożywczych i dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.

Do opłaty od środków spożywczych zastosowanie znajdują również zatem regulacje rozdziału 1a Działu II Ordynacji podatkowej - Interpretacje przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca nie ograniczył możliwości wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w odniesieniu do przepisów o opłacie przy odwoływaniu się do regulacji Ordynacji podatkowej.

Literalna wykładnię art. 12j ustawy o zdrowiu publicznym wzmacnia również wykładnia celowościowa: skoro do opłaty zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące zaległości podatkowych oraz odsetek od zaległości, nie ma uzasadnienia dla wyłączania stosowania do opłaty przepisów Ordynacji podatkowej o wydawaniu interpretacji i mocy ochronnej interpretacji indywidualnych, zabezpieczających wnioskodawców przed zapłatą daniny oraz odsetkami od zaległości w sytuacji zastosowania się do interpretacji.

Ustawodawca, definiując pojęcie ustaw podatkowych przyjął szerokie znaczenie tego pojęcia, odnosząc je do aktów rangi ustawy, które regulują funkcjonowanie nie tylko podatków, ale również innych należności, do których Ordynacja podatkowa ma zastosowanie. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 3 pkt 3 lit. c Ordynacji podatkowej przez podatki rozumie się także opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Jednocześnie, nie budzi wątpliwości, że rozdział 3a ustawy o zdrowiu publicznym, który w art. 12a-12k określa, jakie podmioty są obowiązane do zapłaty opłaty od środków spożywczych, jakie towary są objęte opłatą, sposób obliczenia wysokości opłaty, terminy i sposób jej zadeklarowania oraz zapłaty - stanowi "przepisy prawa podatkowego" w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Regulacje te stanowią zatem przepisy rangi ustawowej dotyczące opłat, określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe - w konsekwencji czego ustawa o zdrowiu publicznym, w zakresie w jakim przepisy jej rozdziału 3a określają konstrukcyjne elementy opłaty od środków spożywczych, stanowi ustawę podatkową w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Podkreślić również należy, że w dotychczasowej praktyce organów administracji skarbowej dopuszczalność wydawania interpretacji indywidualnych w przedmiocie różnego rodzaju opłat, na podstawie analogicznie zredagowanych przepisów odsyłających do odpowiedniego stosowania Ordynacji podatkowej nie budzi wątpliwości.

Przykładowo organy administracji skarbowej wydawały i wedle wiedzy Wnioskodawcy nadal wydają interpretacje indywidualne w przedmiocie:

* opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37h ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 72 z późn. zm.) - w oparciu o odesłanie do odpowiedniego stosowania do opłaty paliwowej przepisów Ordynacji podatkowej (art. 37q tej ustawy),

* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

ać zawężony jedynie do przepisów ustawy podatkowych, które weszły w życie przed dniem złożenia wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem wniosku o interpretację mogą być także przepisy ustawy w okresie tzw. vacatio legis, tj. między publikacją danego aktu a jego wejściem w życie (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014., sygn. akt I SA/Bk 157/14).

b) Przedstawienie Państwa stanowiska w odniesieniu do pytania 3

(i)

Zgodnie z art. 13 Ustawy Nowelizującej od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie m.in. przepisy ustawy o zdrowiu publicznym dodane przez art. 7 pkt 2 Ustawy Nowelizującej, tj.: art. 12a-12k zawarte w dodanym rozdziale 3a "Opłata od środków spożywczych".

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym wprowadzenie na rynek napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008 lub kofeiny albo tauryny podlega opłacie od środków spożywczych. Art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym jako przedmiot opłaty wskazuje więc napoje "z dodatkiem" cukrów lub substancji słodzących.

Zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Zgodnie natomiast z art. 12b ust. 2 pkt 5 ustawy o zdrowiu publicznym, opłacie nie podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju.

Podsumowując powyższe, opłacie od środków spożywczych podlega napój lub syrop:

* w którego składzie występują cukry będące monosacharydami lub disacharydami, bądź substancje słodzące;

* w którego składzie cukry te bądź substancje słodzące stanowią substancję dodaną w procesie produkcji;

* przy czym opłacie nie podlegają cukry i substancje słodzące występujące w napoju naturalnie tj. substancje występujące w Produktach ze względu na ich właściwości, zgodnie z ich charakterystyką.

Opłacie nie podlegają zatem w ogóle napoje zawierające cukry, które w tych napojach występują naturalnie. Przepisy ustawy o zdrowiu publicznym nie określają, czym są "substancje występujące naturalnie" w napoju (art. 12b ust. 1). Wskazówek, jak należy rozumieć to pojęcie dostarcza jedynie uzasadnienie projektu Ustawy Nowelizującej (druk sejmowy nr 210 Sejmu IX kadencji). Zgodnie z uzasadnieniem, Przez substancje występujące naturalnie rozumie się substancje, które nie zostały dodane do produktu, natomiast znajdują się w składzie zgodnie z jego charakterystyką, np. cukry występujące w owocach (w odniesieniu do soków) lub kofeina zawarta w naparze z kawy (str. 25-26 Uzasadnienia; http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/AA96D038A0AAF148C1258506002D0ED3/%24File/210.pdf).

Zatem napoje zawierające cukry "niewystępujące w nich naturalnie" to napoje, w których cukry zostały dodane w procesie produkcji napoju.

(ii)

Wysokość opłaty od środków spożywczych uzależniona jest od masy cukrów - im większy udział wagowy cukrów tym wyższa opłata. Zgodnie bowiem z art. 12f ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, na wysokość opłaty składają się następujące części: 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju oraz 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju - w przeliczeniu na litr napoju. Z uwagi na wyłączenie z opłaty przewidziane dla napojów zawierających cukry występujące w nich naturalnie, zasady dotyczące sposobu obliczenia wysokości opłaty odnoszą się wyłącznie do napojów zawierających cukry dodane.

Treść ww. przepisów ustawy o zdrowiu publicznym wskazuje zatem, że:

* przedmiotem opłaty jest w istocie dodatek cukrów i substancji słodzących do napojów w procesie produkcji,

* przedmiotem opłaty nie jest cukier występujący w napojach naturalnie (art. 12b ust. 1) tj. taki, który nie został do nich dodatkowo dodany w procesie produkcji - tj. udział cukrów występujących w napoju nie został zwiększony przez ich dodatek w procesie produkcji.

Przedmiotem opłaty są zatem wyłącznie cukry dodane "sztucznie" do napoju i niebędące naturalnym elementem składników tego napoju. Cukry występujące w napojach naturalnie są zaś "transparentne" z perspektywy przedmiotu opłaty.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12f ust. 7 pkt 1 ustawy o zdrowiu publicznym, napoje w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju są objęte wyłączcie częścią opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 art. 12f. Opłata ta wynosi 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju w przeliczeniu na litr napoju.

Przy interpretacji zakresu wyłączenia od opłaty cukrowej przewidziany dla napojów z udziałem masowym soków nie mniejszym niż 20% (art. 12b ust. 2 pkt 5 ustawy o zdrowiu publicznym), nie można pomijać regulacji art. 12b ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym opłacie nie podlegają napoje zawierające cukry występujące naturalnie.

W tym kontekście limit zawartości cukrów (5 g na 100 ml napoju) będący warunkiem wyłączenia od opłaty o którym mowa w art. 12b ust. 2 pkt 5 ustawy o zdrowiu publicznym odnosi się wyłącznie do cukrów dodanych. Przyjęcie przeciwnego stanowiska prowadziłoby do konsekwencji sprzecznych z logiką opłaty. Mianowicie, napój z wysokim masowym udziałem soku zawierający 11 g cukrów na 100 ml napoju (w tym 1 g cukrów dodanych) podlegałby opłacie kalkulowanej od 6 g cukrów na 100 ml napoju, co oznaczałby że opłacie podlegają również cukry występujące w tym napoju naturalnie.

Natomiast sok owocowy zawierający aż 15 g cukrów na 100 ml napoju, ale wyłącznie występujących w nim naturalnie nie polegałby opłacie w ogóle.

(iii)

Biorąc zatem pod uwagę, że opłacie podlega wyłącznie dodatek cukrów do napoju, nie zaś cały udział masowy cukrów w napoju, należy stwierdzić, że cukrów występujących w Produktach naturalnie nie wlicza się

* do limitu 5 gram cukrów na 100 ml napoju przewidzianego w art. 12b ust. 2 pkt 5 ustawy o zdrowiu publicznym dla wyłączenie od opłaty napojów, w których udział masowy soku wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

* do obliczenia opłaty, o której mowa w art. 12f ust. 7 pkt 1 ustawy o zdrowiu publicznym - opłata jest w tym przypadku kalkulowana wyłącznie od nadwyżki cukrów dodanych powyżej limitu 5 g w 100 ml napoju.

Równocześnie, metoda kalkulacji opłaty od środków spożywczych jest identyczna w przypadku każdej z Czynności dokonywanych obecnie lub w przyszłości przez Spółkę i stanowiących wprowadzenie na rynek krajowy zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym - niezależnie od formy takich Czynności. Przepisy ustawy o zdrowiu publicznym nie przewidują bowiem rozróżnienia w powyższym zakresie. Innymi słowy, niezależnie od tego, w jakiej formie dochodzi do wprowadzenia napojów na rynek krajowy na gruncie powyższego przepisu, tak długo, jak taka Czynność będzie podlegała obowiązkowi uiszczenia opłaty od środków spożywczych, metodologia obliczania tej opłaty będzie niezmieniona.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Państwa stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych w zakresie:

* niepodlegania opłacie od środków spożywczych Produktów będących sokami niezawierającymi dodatków substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym poza substancjami występującymi naturalnie w tych Produktach - jest prawidłowe,

* opłaty od środków spożywczych za wprowadzenie na rynek krajowy Produktów zawierających cukry pochodzące z użytych do wytworzenia tych Produktów koncentratów lub soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych oraz zawierających dodatki substancji wymienione w art. 12a ustawy o zdrowiu publicznym - jest nieprawidłowe,

* ustalenia zawartości cukrów w Produktach oraz obliczenia wysokości opłaty od środków spożywczych za wprowadzenie na rynek krajowy Produktów zawierających zarówno cukry i substancje słodzące występujące naturalnie w użytych do produkcji składnikach jak i dodane, w których udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:

1. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.Urz.UE.L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1333/2008",

2. kofeiny lub tauryny - podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą".

Przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa w ust. 1, rozumie się, w myśl art. 12a ust. 2 ustawy, sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, o których mowa w art. 12d ust. 1, do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, podmiot, o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2, podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju, albo sprzedaż w przypadku, o którym mowa w art. 12e ust. 3.

W myśl art. 12b ust. 1 ustawy za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Ustawa o zdrowiu publicznym nie precyzuje sformułowania substancje występujące naturalnie. Natomiast jak wskazano w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860) przez substancje występujące naturalnie rozumie się substancje, które nie zostały dodane do produktu, natomiast znajdują w składzie zgodnie z jego charakterystyką, np. cukry występujące w owocach (w odniesieniu do soków) lub kofeina zawarta w naparze z kawy.

Jak wskazano we wniosku, jesteście Państwo producentem i dystrybutorem napojów gazowanych, niegazowanych, (...) i napojów owocowych. W ramach prowadzonej działalności produkujecie Państwo soki i napoje owocowe, w tym również z koncentratów i/lub przecierów owocowych.

Wśród produkowanych Napojów wyszczególnili Państwo "Produkty A".

Produkty A są to soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, niezawierające dodatków substancji o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy i zawierające cukry (monosacharydy lub disacharydy) pochodzące wyłącznie z użytych do wytworzenia tych Produktów koncentratów owocowych, warzywnych, owocowo-warzywnych, niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie w sokach wykorzystanych do wytworzenia tych koncentratów, a także dodatków substancji o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, tj. (...).

Produkty te ujęte są w grupowaniu PKWiU 10.32 oraz stanowią, jak Państwo podaliście w uzupełnieniu wniosku, soki owocowe 100% w rozumieniu Dyrektywy Rady 2001/112/WE z 20 grudnia 2001 r. (Dz. U.UE.L2002.10.58), odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zwanej dalej Dyrektywą Rady 2001/112/WE: (...). (...) nie jest sokiem owocowym 100% (zawiera dodatek wyłącznie soli i kwasu cytrynowego).

Cukier zawarty w Produktach A pochodzi wyłącznie z użytych do wytworzenia tych Produktów koncentratów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych, stanowiąc cukier występujący w nich naturalnie. "Produkty A", będące sokami w rozumieniu przepisów Dyrektywy Rady 2001/112/WE nie zawierają dodatku cukrów, ani substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008, jak również środków spożywczych zawierających cukier i/lub te substancje. Tym samym Produkty A nie spełniają definicji napoju w rozumieniu art. 12b ust. 1 ustawy, gdyż zawarte w nich cukry stanowią substancje występujące naturalnie. Zatem Czynności, których przedmiotem są Produkty A nie podlegają opłacie, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku (doprecyzowanego w uzupełnieniu) jako nr 1, dotyczące niepodlegania opłacie od środków spożywczych soków niezawierających dodatków substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, zawierających cukry pochodzące wyłącznie z użytych do wytworzenia tych Produktów koncentratów i soków owocowych, warzywnych, owocowo-warzywnych - należy uznać za prawidłowe.

Produkują Państwo również Napoje określone we wniosku jako "Produkty B".

Produkty B są to soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, nektary oraz napoje, zawierające cukry (monosacharydy lub disacharydy) pochodzące z użytych do wytworzenia tych Produktów:

1.

koncentratów owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych wytworzonych z soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie w tych sokach, lub też z

2.

soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych niezawierających cukrów innych niż występujące naturalnie,

3.

zawierające dodatki substancji wymienione w art. 12a ustawy (w tym cukrów, tj. monosacharydów lub disacharydów).

Wskazali Państwo konkretne produkty mieszczące się w grupie Produktów B.

Produkty te ujęte są w klasach PKWiU 10.32, lub 10.89, lub w dziale 11.

Produkty B nie stanowią soków owocowych 100% w rozumieniu Dyrektywy Rady 2001/112/WE, nie są również sokami warzywnymi 100%.

Mogą być wytwarzane z użyciem zarówno jednego gatunku owocu lub warzywa, jak i z użyciem różnych gatunków owoców i warzyw. Poza sokami pochodzącymi z owoców, warzyw lub owoców i warzyw, Produkty B zawierają także inne substancje, w tym substancje wymienione w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym.

Udział masowy soków w koncentratach, z których wytwarzane są produkty wynosi od 0, (...)% do 52 (...)%.

Państwa wątpliwość budzi, czy opłata od środków spożywczych z tytułu wprowadzenia na rynek krajowy Napojów oznaczonych we wniosku jako "Produkty B", obliczana jest wyłącznie od dodatku cukrów i substancji słodzących niewystępujących naturalnie w tych produktach, niezależnie od udziału masowego soków owocowych (lub warzywnych i warzywno-owocowych) w tych produktach i składnikach, a także od dodatku kofeiny i tauryny.

Jak zostało już wskazane powyżej, zgodnie z uzasadnieniem do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860) przez substancje występujące naturalnie rozumie się substancje, które nie zostały dodane do produktu, natomiast znajdują w składzie zgodnie z jego charakterystyką, np. cukry występujące w owocach (w odniesieniu do soków) lub kofeina zawarta w naparze z kawy.

Ustawodawca substancje występujące naturalnie odnosi do napoju podlegającego opłacie, a nie do składników na bazie których napój jest wyprodukowany. Tym samym substancje występujące naturalnie w napoju powinny być zgodne z charakterystyką napoju, a nie jego składników.

W związku z powyższym środki spożywcze zawierające cukry będące monosacharydami lub disacharydami, nawet występujące naturalnie w tych środkach spożywczych, dodane w trakcie procesu produkcji napoju - nie stanowią substancji występujących w nim naturalnie. Sok owocowy zawierający występujący w nim naturalnie cukier, dodawany w procesie produkcyjnym napoju, stanowi dodatek środka spożywczego zawierającego cukier.

Tym samym, nie można mówić o "substancjach występujących naturalnie" w produktach opisanych we wniosku jako "Produkty B".

Dodatek kofeiny, niebędącej substancją naturalnie występującą w napoju oraz każdorazowo dodatek tauryny, których obecność w napoju potwierdza ich ujęcie w wykazie składników, rodzi obowiązek zapłaty opłaty od środków spożywczych.

Udział masowy soku owocowego w napoju pozostaje bez wpływu na ustalenie źródła pochodzenia oraz zawartość cukrów w tym napoju.

Państwa wątpliwości budzi również ustalenie zawartości cukrów w Produktach oraz obliczenia wysokości opłaty od środków spożywczych za wprowadzenie na rynek krajowy Produktów zawierających zarówno cukry i substancje słodzące występujące naturalnie w użytych do produkcji składnikach jak i dodane, w których udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego

Jak wynika z wyżej powołanych przepisów ustawy, opłacie od środków spożywczych podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów ujętych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w składzie których znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Na podstawie art. 12d ust. 1 ustawy obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

1.

podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju;

2.

zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Zgodnie z art. 12e ust. 1 ustawy, obowiązek zapłaty opłaty powstaje z dniem wprowadzenia na rynek krajowy napoju, o którym mowa w art. 12a ust. 1.

Z kolei art. 12f ust. 1 ustawy stanowi, że na wysokość opłaty składają się następujące części:

1. 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008,

2. 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju - w przeliczeniu na litr napoju.

Wysokość opłaty dla napojów zawierających powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju stanowi sumę części, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem ust. 7 (art. 12f ust. 2 ustawy).

Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju (art. 12f ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 12f ust. 4 ustawy wysokość opłaty dla napojów zawierających substancje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, oraz kofeinę lub taurynę stanowi odpowiednio sumę części, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, oraz opłaty, o której mowa w ust. 3.

Stosownie do art. 12f ust. 5 ustawy do obliczania opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju jest zaokrąglana w górę do pełnego grama.

Maksymalna wysokość opłaty, zgodnie z przepisem art. 12f ust. 6 ustawy wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

W myśl art. 12b ust. 2 pkt 5 ustawy opłacie nie podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju.

Natomiast na podstawie art. 12f ust. 7 pkt 1 ustawy napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju są objęte wyłącznie częścią opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy należy wskazać, że podstawą do obliczenia opłaty od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w stosunku do produktów opisanych we wniosku jako "Produkty B" będzie wykazana w tabeli wartości odżywczych umieszczonej na etykiecie produktu ilość cukrów w przeliczeniu na 100 ml napoju lub substancje słodzące wykazane na etykiecie oraz zawartość tauryny i/lub kofeiny w produkcie.

Powyższe odnosi się zarówno do Produktów o zawartości soku owocowego nie mniejszej niż 20%, jak i tych o niższym udziale masowym soków.

Natomiast udział masowy soku owocowego ma wpływ na obliczenie wysokości opłaty od środków spożywczych, którą należy obliczyć od całej zawartości cukrów występujących w tym napoju.

Zatem wprowadzenie na rynek krajowy Produktów B będących przedmiotem wniosku, spełniających definicję napoju, zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy będzie podlegać opłacie od środków spożywczych, przy czym obliczenia tej opłaty z uwagi na zawartość w napojach soków owocowych należy dokonać z uwzględnieniem wyżej powołanych przepisów art. 12b ust. 2 pkt 5 oraz art. 12f ust. 7 pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym Państwa stanowisko w zakresie pytań nr 2 i 3 (doprecyzowanych w uzupełnieniu) dotyczące:

* opłaty od środków spożywczych za wprowadzenie na rynek krajowy Produktów zawierających cukry pochodzące z użytych do wytworzenia tych Produktów koncentratów lub soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych oraz zawierających dodatki substancji wymienione w art. 12a ustawy o zdrowiu publicznym, oraz

* ustalenia zawartości cukrów w Produktach oraz obliczenia wysokości opłaty od środków spożywczych za wprowadzenie na rynek krajowy Produktów zawierających zarówno cukry i substancje słodzące występujące naturalnie w użytych do produkcji składnikach jak i dodane, w których udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego

- należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywiste stany faktyczne sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywały się będą ze stanami faktycznymi (opisami zdarzeń przyszłych) podanymi przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl