0111-KDIB3-3.4013.66.2021.3.PK, Produkcja materiałów audiowizualnych do zakładów wzajemnych jako nieobjęta podatkiem od gier -... - OpenLEX

0111-KDIB3-3.4013.66.2021.3.PK - Produkcja materiałów audiowizualnych do zakładów wzajemnych jako nieobjęta podatkiem od gier

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.66.2021.3.PK Produkcja materiałów audiowizualnych do zakładów wzajemnych jako nieobjęta podatkiem od gier

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2021 r. (data wpływu 24 marca 2021 r.), uzupełnione pismem z 16 czerwca 2021 (data wpływy 17 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie uznania produkcji i sprzedaży produktów A i B za zgodne z przepisami ustawy o grach hazardowych oraz braku opodatkowania tej działalności podatkiem od gier - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2021 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od podatku od gier hazardowych w zakresie uznania produkcji i sprzedaży produktów A i B za zgodne z przepisami ustawy o grach hazardowych oraz braku opodatkowania tej działalności podatkiem od gier.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 czerwca 2021 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 27 maja 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na kompleksowym świadczeniu usług obejmujących produkcję programów multimedialnych, audiowizualnych, materiałów marketingowych i innych materiałów telewizyjnych, filmowych, transmitowanych bezpośrednio ("na żywo", "on line" "livestreaming"). Usługa ta jest dedykowana dla klientów - podmiotów zagranicznych i krajowych organizujących lub przyjmujących zakłady na zdarzenia związane z "symulowanymi grami online" (z przeznaczeniem do dalszej obróbki technicznej, wprowadzenia modyfikacji graficznych i funkcjonalnych, w celu dalszej sprzedaży nabywcom zagranicznym lub w celu realizacji działalności podstawowej powyższych podmiotów Spółka w 2020 r. uzyskała dwie interpretacje indywidualne, w których potwierdzono jest stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i oraz podatku od towarów i usług. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów Wnioskodawca planuje rozwój swojej działalności o nowe produkty. Przedmiotem aktualnej produkcji spółki są: materiały audiowizualne emitowane bez wątpienia w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu łączy teleinformatycznych. Materiały audiowizualne dostarczane są przez Spółkę podmiotowi zlecającemu Wnioskodawcy usługę produkcji. Zlecający we własnym zakresie lub przy udziale podmiotów zewnętrznych rozbuduje "przedmiot transmisji" o własną szatę graficzną, regulaminy gier oraz o niezbędne mechanizmy płatnicze umożliwiające zawieranie transakcji za pośrednictwem sieci Internet. W trakcie emitowanego na żywo programu ma miejsce symulacja jednej z gier online prowadzonej przez prezenterkę telewizyjną. Uczestnicy działając na podstawie zatwierdzanego w zezwoleniu regulaminu gry wpłacają stawki na rzecz podmiotu zlecającego wykonanie produkcji audiowizualnej. Obecna w studio TV prezenterka przeprowadza symulację gry, której wynik jest podstawą do wypłaty rozliczenia gry i wygranej. Wynik gry nie jest znany zlecającemu ani Wnioskodawcy do czasu jej zakończenia. Zlecający wykonanie produkcji multimedialnej nie ma jakiejkolwiek możliwości wpływania na realizowaną na żywo symulację gry ani uzyskania informacji o wyniku przed Graczem. W zakresie kompetencji zleceniodawcy pozostaje wybór miejsca publikacji symulacji gry, marki pod jaką są publikowane transmisje, szata graficzna portalu, w którym symulacja gry jest publikowana, wybór metodyki ustalania przeliczników stawek - kursów bukmacherskich (powszechnie rozumianego, jako określonego liczbowo prawdopodobieństwa, że wynik jakiegoś zdarzenia sportowego, rozrywkowego, politycznego Itd. będzie zgodny z opisem danego kursu) emitowanych wraz z transmitowanym obrazem oraz ustalenie treści i opublikowanie regulaminu gry. Wysokość wypłaty jest uzależniona od indywidualnie ustalonych zasad umówionych pomiędzy wpłacającym a przyjmującym zakład. Wnioskodawca nie jest uczestnikiem procesu zawieranego zakładu ani nie będzie wykonywać żadnych innych czynności poza dostarczeniem sygnału audio wideo transmitowanego w czasie rzeczywistym.

W ramach rozszerzenia bazy oferowanych produktów i dostosowania jej produktów do ofert konkurencyjnych podmiotów z innych państw Unii Europejskiej i spoza niej, Spółka planuje wprowadzenie dwóch nowych produktów opracowanych w odpowiedzi na oczekiwania klientów.

Produkt A - usługa "Emisja pakiet rozszerzony"

Spółka zamierza:

produkować materiały audiowizualne dedykowane na rzecz podmiotów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na rzecz podmiotów zagranicznych urządzających gry i zakłady wymienione w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019.0.847 dalej zwanej "UGH") o grach hazardowych oraz na rzecz podmiotów przyjmujących zakłady na zdarzenia związane z "symulowanymi grami online", które uprzednio uzyskały od właściwego organu skarbowego koncesję lub zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych w punktach stacjonarnych oraz przez Internet, rozszerzonej o udostępnienie oprogramowania i udzielenie licencji na wykorzystanie tego specjalistycznego oprogramowania wspierającego usługi podmiotu zamawiającego lub wspierającego usługi podmiotów, którym zamawiający odsprzedaje produkt Wnioskodawcy. Usługa będzie dostosowana i rozszerzona według przekazanej przez zmawiającego specyfikacji a opracowane oprogramowanie będzie funkcjonować w ten sposób, że oprogramowanie stanowi system "zintegrowany" z systemem informatycznym zamawiającego zdolny do automatycznego, zwrotnego informowania, raportowania o przebiegu realizacji usługi ("transmisji sygnału on line"), zintegrowanego ze wskazanym przez zamawiającego systemem rozliczania kursów bukmacherskich. Obsługa całej usługi będzie się wiązała z wynagrodzeniem Wnioskodawcy za transmisję sygnału w technologii "livestreaming" oraz opłaty stałej za usługę programistyczną obejmującą "serwisowanie i utrzymanie ruchu", z którą to usługą wiążą się następujące obowiązki spółki: opracowanie i dostarczenie oprogramowania, rekrutacja i utrzymanie w dyspozycji wykwalifikowanych pracowników nadzorujących działania oprogramowania, wprowadzanie poprawek i likwidacja błędów oprogramowania, za dodatkowym wynagrodzeniem zapewnienie wprowadzenia nowych funkcjonalności oraz integracj: z platformami i oprogramowaniem klientów. Przy czym planowana opłata zawiera koszty "małych integracji oprogramowania", czyli koszty poprawek do sytemu. Taka nowa usługa zintegrowana umożliwi wnioskodawcy weryfikację popularności serwisu u graczy korzystających z serwisu internetowego usług podmiotu będącego klientem Wnioskodawcy oraz co też pozwoli Wnioskodawcy na zawieranie z zamawiającymi umów na zasadach tzw. "revenue sharing", czyli dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego za "popularność" usługi Wnioskodawcy w ramach serwisów internetowych zamawiającego naliczanego na zasadzie prowizji ustalanej umową dwustronną, której wysokość będzie uzależniona od zysku jaki generuje po stronie zamawiającego produkt Wnioskodawcy. Nowa usługa zintegrowania umożliwi wnioskodawcy nie tylko emisje sygnału zgodnie z przyjętymi w branży gier hazardowych standardami i ułatwi zlecającemu przeliczania związane z zastosowaniem wskazanego przez Zlecającego systemu stawek bukmacherskich oraz weryfikacją wyników transmitowanych gier. Wprowadzenie planowanej zmiany rozwojowej usługi jest niezbędne dla utrzymają przewagi technologicznej konkurencyjnej Wnioskodawcy nad podmiotami zagranicznymi.

Produkt B - usługa transmisji typu "FEED"

Spółka zamierza:

produkować materiały audiowizualne dedykowane na rzecz podmiotów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na rzecz podmiotów zagranicznych urządzających gry i zakłady wymienione w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019.0.847 dalej zwanej "UGH") o grach hazardowych oraz na rzecz podmiotów przyjmujących zakłady na zdarzenia związane z "symulowanymi grami Online", które uprzednio uzyskały od właściwego organu skarbowego koncesję lub zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych w punktach stacjonarnych oraz przez Internet, rozszerzonej o sprzedaż licencji na wykorzystanie oprogramowania wspierającego usługi zamawiającego według przekazanej przez zmawiającego specyfikacji, opracowanego w ten sposób, że oprogramowanie stanowi system automatycznego wysyłania informacji - system automatycznego raportowania o przebiegu realizacji usługi (wynikach "transmisji sygnału "on line"), która to informacja może być na życzenie zamawiającego rozszerzona o informacje dotyczące zastosowanego w trakcie transmisji gry sytemu kursów bukmacherskich, wraz z informacją jakiego konkretnego kursu bukmacherskiego dotyczą wyniki. Przy czym system stosowanych standaryzowanych kursów bukmacherskich jest wskazywany przez podmiot zmawiający usługę. Wnioskodawca nie odpowiada za sposób realizacji transmisji i metody integracji sygnału ze stronami podmiotu zamawiającego. Wnioskodawca w ramach usługi realizuje emisję transmisji "on line", przed obróbką docelową oraz odpowiada na równoległe wysyłanie danych cyfrowych potwierdzających rezultat symulowanych gier wraz z opłatą stałą za usługę programistyczną obejmującą "serwisowanie i utrzymanie ruchu". Z tą usługą wiążą się następujące obowiązki spółki Wnioskodawcy: realizacja transmisji i emisja sygnału "live streaming" opracowanie i dostarczenie oprogramowania, rekrutacja i utrzymanie w dyspozycji wykwalifikowanych pracowników nadzorujących działania oprogramowania wysyłającego, wprowadzanie poprawek i likwidacja błędów oprogramowania, za dodatkowym wynagrodzeniem zapewnienie wprowadzenia nowych funkcjonalności oraz integracji z platformami i oprogramowaniem klientów. Wnioskodawca będzie pobierać wynagrodzenie na ustalonych dwustronną umowa zasadach. Zakładane opłaty zawierać koszty "małych integracji oprogramowania" czyli koszty poprawek do sytemu. Nowa usługa FEED umożliwi wnioskodawcy wysyłanie sygnału zgodnie z przyjętymi w branży gier hazardowych standardami i ułatwi zlecającemu weryfikację wyników gier. Wprowadzenie planowanej zmiany rozwojowej obecnej usługi o automatyczny system powiadamiania o wynikach transmitowanych wydarzeń jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności technologicznej Wnioskodawcy. Podobne funkcjonalności już oferują produkty zagranicznej konkurencji. Jeżeli usługi Wnioskodawcy nie zostaną rozwinięte we wskazanym powyżej kierunku, to można się spodziewać, że aktualni klienci będą wybierać usługi podmiotów zagranicznych z takich państw jak: Litwa, Izrael, Malta, Chorwacja.

Nowy Produkt A usługa zintegrowana - "Emisja pakiet rozszerzony" ma zapewnić automatyczne dodatkowe ponad podstawowy produkt emisji obrazu na żywo możliwości techniczne pozwalające na:

a.

ustalenie, jak wiele środków na udział w transmisji przeznaczył Gracz zatwierdzony przez zlecającego oraz czy transmisja na oglądana "na żywo" przebiegała bez zakłóceń;

b.

informowanie w trybie automatycznym systemu zlecającego bukmachera,

i.

o liczbie zgłoszeń do oglądania transmisji na żywo,

ii. o liczbie przeznaczonych na oglądanie środków,

iii. o stosunku zgłoszonych do gry środków do kursów bukmacherskich emitowanych równolegle z transmisją "na żywo", "on line" ustalanych na zasadach wskazanych przez zlecającego;

iv. o tym, że oglądane, wybrane przez gracza i typowanie w ramach transakcji na oglądanie serwisu wydarzenie zakończyło się "sukcesem" gracza albo, że typowania zgłoszone przez gracza zakończyły się "porażką",

c.

automatyczne sprawdzenie czy Gracz posiada na koncie prowadzonym przez zlecającego Bukmachera środki niezbędne dla uzyskania "prawa do aktywnego dostępu" uprawniające go do aktywnego udziału w transmisji "on line" oraz czy te środki może przeznaczyć na oglądanie i obstawianie wyników w ramach transmisji na żywo. Gracz wpłaca środki w walutach, ilościach i stawkach znanych zlecającemu, przy czym ich totalna wpłacona wartość jest nieznana Wnioskodawcy. Oprogramowanie jaki ma stosować wnioskodawca będzie jedynie uzyskiwać z systemu Bukmachera informację, odpowiedź na zadawane automatycznie pytanie "czy zweryfikowany formalnie przez zamawiającego gracz dysponuje środkami jakie chce przeznaczyć na aktywny udział w transmisji "on line", czy też nie dysponuje środkami i należy mu odmówić aktywnego udziału w transmisji? System oprogramowania wnioskodawcy w reakcji na uzyskane dane będzie posiadał funkcjonalności kalkulacyjne i będzie przygotowany do zliczenia liczby wykorzystanych "praw dostępu", wyników transmitowanych gier, wyników dla poszczególnych graczy, konfrontowania ich z wartościami stawek bukmacherskich wskazanych w ramach wybranego przez zlecającego systemu oraz do wyliczania generalnego zysku z zlecającego przyporządkowanego dla każdej transmisji. Oprogramowanie dostarczane wraz z usługą transmisji, nie będzie dysponować danymi klienta końcowego (gracza) ani kwotami środków wpłaconych na rzecz zlecającego tytułem udziału w różnych (nie dostarczanych przez Wnioskodawcę) usługach zlecającego. Wnioskodawca będzie miał możliwość jedynie pośrednio weryfikować rentowność udziału graczy w transmisjach, jakie gracz wykupił w ramach produktu, lecz nie będzie znał ich szczegółów ani przebiegu rozliczeń finansowych pomiędzy klientem a graczem. System ma na celu wprowadzenie zautomatyzowanej kontroli nad wydatkowaniem "praw dostępu" na udział w transmisjach "on line" oraz wprowadzenie możliwości kontroli kwot należnych Wnioskodawcy od zlecającego usługę Bukmachera w ramach umownej o wynagrodzeniu prowizyjnym za "popularność" usługi w ramach serwisu zlecającego. System będzie tak skonfigurowany, by umożliwić automatyczne przeliczanie wyników transmisji "on line", skonfrontowanie tych wyników z kursami bukmacherskimi i udzielenie odpowiedzi na pytanie o wysokość rentowności produktu nabywanego od wnioskodawcy przez zlecającego.

d.

raportowanie statystyczne w skali dnia, tygodnia, miesiąca, pozwalające na zliczenie liczby transmisji i środków przeznaczanych przez klientów konkretnej firmy Bukmacherskiej na oglądanie transmisji na żywo. Główny cel takiej nowej funkcjonalności to dane statystyczne, które będą podstawą do ustalenia popularności danej usługi, jaka jest oferowana przez Spółkę firmie Bukmacherskiej. Na podstawie popularności takiego ruchu liczonej liczbą przeznaczonych na oglądanie i obstawianie wyników transmisji środków ustalane jest dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne "revenue sharing" wypłacane przez bukmachera niezależnie od podstawowych stawek zryczałtowanych. Im większa popularność danego serwisu, usługi, im więcej wizyt klientów "Bukmachera", im większa liczba zawieranych zakładów. Im bardziej bezawaryjny serwis - brak przerw w transmisji, brak reklamacji klientów, tym będzie większe wynagrodzenie prowizyjne wnioskodawcy za prawidłowo wykonaną usługę.

Nowy Produkt B Usługa transmisji "FEED" ma zapewnić automatyczne dodatkowe ponad podstawowy produkt emisji obrazu na żywo możliwości techniczne pozwalające na:

e.

ustalenie, jakie są wyniki transmisji oraz czy transmisja na oglądana "na żywo" przebiegała bez zakłóceń;

f.

informowanie w trybie automatycznym systemu zlecającego bukmachera,

i.

tym, że transmitowane wydarzenie, przy danym kursie bukmacherskim zakończyło się "sukcesem", albo "porażką".

g. System w ramach produktu automatycznie eksportuje informacje o wynikach transmitowanych wydarzeń, ale nie ma żadnego związku z Graczami, którzy wszelkie czynności i transakcje przeprowadzają ze zlecającym. Oprogramowanie jakie ma stosować wnioskodawca w ramach usługi FEED będzie jedynie eksportować do systemu Bukmachera informację odpowiedzi na pytania "czy dana symulacja gry o zadanych parametrach miała miejsce oraz jaki był jej wynik. Wszelkie inne dodatkowe działania będą prowadzone, kontrolowane i firmowane przez systemy teleinformatyczne Bukmachera odbierającego sygnał transmisji. Wnioskodawca nie będzie posiadać informacji o liczbie graczy ani o żadnych ich działaniach.

Uzyskanie pozytywnej dla spółki interpretacji umożliwi jej poszerzenie bazy klientów o możliwość sprzedaży na rynkach zagranicznych i na rynku polskim produktów podobnych to tych, jakie obecnie oferowane są przez podmioty zagraniczne.

Tak jak dotychczas Spółka w ramach nowych usług nie zamierza: przyjmować żadnych zakładów wzajemnych, ustalać regulaminów gier ani pobierać żadnych innych opłat, niż opłaty należne jej z tytułu wykonania usługi produkcji i obsługi oprogramowania oraz transmisji i przekazania do emisji materiału audiowizualnego przygotowanego zgodnie z wytycznymi i wymogami podmiotu zamawiającego rozszerzonych o usługę dostawy oprogramowania wraz z usługą integracji systemów teleinformatycznych i usługą "utrzymania ruchu".

W ramach wyżej opisanych nowych produktów podmiot zamawiający produkcję będzie się trudnił przyjmowaniem zakładów wzajemnych na zdarzenia związane z symulowanymi grami "Online" transmitowanymi na żywo ("Iwestreaming") stosownie do treści i zakresu zezwolenia udzielonego mu przez właściwe organy skarbowe. Przyjmowanie zakładów będzie miało miejsce wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonych regulaminach i w udzielonym podmiotowi zamawiającemu zezwoleniu, a także na zasadach wynikających z innych przepisów ustawy o grach hazardowych. Przed rozpoczęciem współpracy z podmiotem zlecającym opracowanie i przygotowanie oprogramowania oraz usługi produkcji audiowizualnej przygotowanej emisji "na żywo" podmiot zmawiający zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie wydawane przez Ministra Finansów i okazać je Wnioskodawcy. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie regulującym możliwość składania u Wnioskodawcy przez podmiot zamawiający zapotrzebowania na produkcję programu, który po nadaniu mu docelowej formy może służyć do zawierania zakładów wzajemnych. Wnioskodawca w ramach obowiązującego procedury wewnętrznej zawiesi współpracę do czasu przedłożenia mu uaktualnionych zezwoleń.

Docelowymi odbiorcami nowych usług świadczonych przez Spółkę będą podmioty działające na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia do ministra właściwego do spraw budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych na prowadzenie działalności w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych prowadzonych za pośrednictwem sieci internetowej. Mają to być podmioty prowadzące działalność regulowaną, a dostarczane im przez Spółkę zintegrowane produkty obejmujące dedykowane oprogramowanie w wybranej przez zamawiającego wersji oraz materiał audiowizualny będą symulacją gry transmitowaną online, na specjalne zlecenia zamawiającego. To na podmiotach zamawiających będzie spoczywać obowiązek wprowadzenia mechanizmu weryfikacji ukończenia przez uczestnika gry 18 roku życia oraz organizacji i realizacji transakcji płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka nie będzie posiadać dostępu do żadnych danych osobowych lub płatniczych graczy będących klientami usługi. Spółka nie będzie gromadzić ani przetwarzać żadnych danych osobowych uczestników transmisji.

Spółka dopuszcza możliwości, iż w przyszłości nabywcami nowych zintegrowanych z oprogramowaniem produkcji audiowizualnych będą spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, które mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gier bingo pieniężnych, zakładów wzajemnych. Warunkiem by Spółka świadczyła usługę na rzecz podmiotów zamawiających jest to, by spółki te mogły prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym przez właściwe organy regulaminie, udzielonym zezwoleniu, a także na zasadach wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych lub innych ustaw.

Spółka posiada pełnię praw autorskich do transmitowanych materiałów i udostępnia je podmiotom trzecim drogą elektroniczną. Spółka w ramach swojej działalności nie oferuje i nie zamierza oferować dostępu do gry ani możliwości wygranej. W tym przypadku mowa jedynie o opracowaniu i nadzorze nad procesem produkcji materiału audiowizualnego, który transmitowany jest do odbiorców w czasie rzeczywistym oraz świadczenia usługi dostawy i obsługi oprogramowania wspierającego zmawiającego w zakresie weryfikacji przebiegu uczestnictwa i informowania o wynikach transmitowanych gier. Produkt multimedialny, jaki będzie emitowany w technologii Livestreaming Spółki ma możliwość wprowadzenia geoblokady, ograniczającej obszar emisji do określonego terytorium narodowego. Odbiorcy omawianego materiału dostosowują "półprodukt" do potrzeb oznaczonej symulacji gry i oferują uczestnikom wzięcie w niej udziału poprzez zawarcie zakładu wzajemnego dającego możliwość wygranej w ramach prowadzonych przez nich stron internetowych. Z uwagi na to, że Odbiorca transmisji niezależnie od woli Wnioskodawcy nadaje jej indywidualne cechy finalnego produktu świadczące o jej charakterze to jest, dodaje odpowiednie menu wyboru opcji-umożliwiających udział w symulacji gry, ustala regulaminy, wybiera system obliczania kursów bukmacherskich, ustala minimalne i maksymalne stawki i procedury zawierania zakładu, weryfikuje wiek uczestników, decyduje o dacie rozpoczęcia, zawieszania czy wstrzymania emisji i wprowadza inne modyfikacje, które to modyfikacje odróżniają jego produkt finalny od produktu spółki, to usługa Wnioskodawcy winna być klasyfikowana jako usługa produkcji i wsparcia realizacji transmisji z symulacji zdarzeń losowych.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

Opisane we wniosku produkty:

Produkt A - usługa "Emisja pakiet rozszerzony" - nie stanowi gier losowych, zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Produkt ten ma opierać się na specjalistycznym oprogramowaniu wspierającym dotychczas świadczone przez Podatnika usługi. Usługa będzie dostosowana i rozszerzona według przekazanej przez zmawiającego specyfikacji a opracowane oprogramowanie będzie funkcjonować w ten sposób, że oprogramowanie stanowi system "zintegrowany" z systemem informatycznym zamawiającego zdolny do automatycznego, zwrotnego informowania, raportowania o przebiegu realizacji usługi ("transmisji sygnału on line"), zintegrowanego ze wskazanym przez zamawiającego systemem rozliczania kursów bukmacherskich. Obsługa całej usługi będzie się wiązała z wynagrodzeniem Wnioskodawcy za transmisję sygnału w technologii "livestreaming" oraz opłaty stałej za usługę programistyczną obejmującą "serwisowanie i utrzymanie ruchu", z którą to usługą wiążą się następujące obowiązki spółki: opracowanie i dostarczenie oprogramowania, rekrutacja i utrzymanie w dyspozycji wykwalifikowanych pracowników nadzorujących działania oprogramowania, wprowadzanie poprawek i likwidacja błędów oprogramowania, za dodatkowym wynagrodzeniem zapewnienie wprowadzenia nowych funkcjonalności oraz integracji z platformami i oprogramowaniem klientów.

Produkt B - usługa transmisji typu "FEED" - nie stanowi gier losowych, zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Produkt ten ma opierać się na specjalistycznym oprogramowaniu wspierającym dotychczas świadczone przez Podatnika usługi. Produkt ten ma opierać się na specjalistycznym oprogramowaniu wspierającym usługi zamawiającego według przekazanej przez zmawiającego specyfikacji, opracowanej w ten sposób, że oprogramowanie stanowi system automatycznego wysyłania informacji - system automatycznego raportowania o przebiegu realizacji usługi (wynikach "transmisji sygnału "on line"), która to informacja może być na życzenie zamawiającego rozszerzona o informacje dotyczące zastosowanego w trakcie transmisji gry sytemu kursów bukmacherskich, wraz z informacją jakiego konkretnego kursu bukmacherskiego dotyczą wyniki. Pryz czym system stosowanych standaryzowanych kursów bukmacherskich jest wskazywany przez podmiot zmawiający usługę. Wnioskodawca nie odpowiada za sposób realizacji transmisji i metody integracji sygnału ze stronami podmiotu zamawiającego. Wnioskodawca w ramach usługi realizuje emisję transmisji "on line", przed obróbką docelową oraz odpowiada na równoległe wysyłanie danych cyfrowych potwierdzających rezultat symulowanych gier wraz z opłatą stałą za usługę programistyczną obejmującą "serwisowanie i utrzymanie ruchu".

Produkt A - usługa "emisja pakiet rozszerzony" oraz Produkt B - usługa transmisji typu FEED nie stanowią gier losowych, zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Wnioskodawca nie przyjmuje zakładów i gier losowych, dostarcza jedynie materiał audiowizualny oraz planuje świadczenie usług informatycznych opisanych we wniosku.

Świadczone przez Spółkę ww. usługi Produkt A i Produkt B są zautomatyzowane i wymagają minimalnego udziału człowieka, ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej/ informatycznej jest niemożliwe. Rola i udział człowieka skupiają się jedynie na nadzorowaniu systemu, jego restarcie i opiece technicznej. Działania te skupiać się będą na zadaniach związane z obsługą i wspieraniem systemów informatycznych (działanie serwerów, obsługa, zapewnienie niezbędnej pamięci, działanie help desku).

Nabywcami ww. usług co do zasady mają być nabywcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Spółka nie wyklucza sprzedaży usług do kontrahentów posiadających miejsce prowadzenie działalności poza terytorium kraju. Mając na uwadze planowane wdrożenie sprzedaży usług spółka nie posiada obecnie pełnych danych podmiotów zagranicznych. Sprzedaż usług do podmiotów zagranicznych obywać się będzie wyłącznie do podmiotów posiadających niezbędne pozwolenia, licencje i koncesje w przedmiocie prowadzenia działalności opartej na przyjmowaniu gier losowych albo zakładów wzajemnych.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy produkcja i sprzedaż Produktu A oraz Produktu B posiadających wybrany przez zamawiającego stopień zintegrowania z dedykowanym oprogramowaniem do automatycznego nadzoru ruchu, weryfikacji udziału graczy w transmisji, i wyświetlania wybranego przez zamawiającego systemu stawek bukmacherskich, weryfikacji wyników gier i informowania o nich zamawiającego, weryfikacji rozliczeń graczy w oparciu o wskazaną przez Bukmachera metodę nadzoru udziału Graczy w wydarzeniach dostarczanego wraz z zestawem materiałów audiowizualnych na warunkach opisanych we wniosku nie stoi w sprzeczności z art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 28 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych oraz czy producent jedynie oprogramowania i materiału audiowizualnego nie podejmujący żadnych innych czynności związanych z przyjęciem i rozliczeniem zakładu wypełnia przesłanki wystarczające do uznania go za "urządzającego gry"?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie podejmuje on czynności cechujących organizatora urządzającego zakłady wzajemne. Wnioskodawca zamierza uzyskać planowany przychód jedynie z tytułu usług dostarczonych drogą teleinformatyczną przyjmujących formę transmisji audiowizualnych wraz z oprogramowaniem do weryfikowania liczby i przebiegu zakładów replikowanych w trakcie transmisji wraz z usługą serwisową. Spółka nie oferuje i nie będzie oferować wygranych pieniężnych ani rzeczowych, oraz nie jest i nie będzie podmiotem urządzającym gry i zakłady na podstawie koncesji lub stosownego zezwolenia i jako taka nie powinna być opodatkowana podatkiem od gier. Spółka uzyskuje jednie część przychodów wygenerowanych przez uczestników, która to część jest ściśle związaną z wynagrodzeniami za wykonanie usługi i obsługę techniczną produkcji audiowizualnych zleconych przez podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie, które to wynagrodzenie produktowe w zakresie nowego produktu będzie rozszerzone o wynagrodzenie prowizyjne uzależnione w swej wysokości od popularności danego produktu naliczanej na zasadzie od udziału w zysku jaki jest osiągany przez nabywcę ze sprzedaży graczom produktów bazujących na usługach Wnioskodawcy.

Zintegrowany z usługą produkt jaki sprzedaje Spółka podmiotowi organizującemu zakłady na zdarzenia związane z symulowanymi grami online jest dla organizatora kosztem przeprowadzenia gry. Spółka w zakładanym modelu współpracy w żaden sposób nie będzie uczestniczyć w zawieraniu transakcji ani nie będzie pośredniczyć w ustalaniu stawek bądź w transferach pieniężnych pomiędzy uczestnikami a organizatorem. Spółka nie będzie uczestniczyć w żadnych transakcjach mających charakter kasowy. Stosownie do opisywanego przypadku opodatkowania podatkiem od gier, gdzie podstawą jest przychód uzyskany z gry, czyli wartości pieniężne otrzymane od lub należne organizatorowi, podlega działalność podmiotów zlecających wykonanie produkcji audiowizualnej on line. Spółka takiego przychodu nie otrzymuje, zatem nie jest objęta obowiązkiem naliczenia i odprowadzenia podatku od gier.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) - zwanej dalej ustawą - grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy rami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to:

1.

gry liczbowe - gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni wygranych;

2.

loterie pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;

3.

gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;

4.

gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze przez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od określonego z góry stosunku wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego lub gry cylindryczne urządzane na tych zasadach w sieci Internet;

5.

(uchylony)

6.

gry w kości;

7.

gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;

8.

gra bingo fantowe, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

9.

loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

10.

loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;

11.

loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:

12.

połączenie telefoniczne,

13.

wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

1.

wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;

2.

zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo (art. 2 ust. 2 ustawy).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, na wniosek lub z urzędu, w drodze decyzji, czy gry lub zakłady posiadające cechy wymienione w ust. 1-5a są grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 6 ustawy).

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest m.in urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera (art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Stosowne do art. 74 ustawy stawka podatku od gier wynosi dla:

1.

loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%;

2.

loterii pieniężnej - 15%;

3.

gry liczbowej - 20%;

4.

gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%;

5.

gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50%;

6.

zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%;

7.

zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt 6 - 12%.

W myśl art. 6 ust. 1 i 3 ustawy działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach może być prowadzona po uzyskaniu koncesji na kasyno gry, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 i 1b oraz art. 6a ust. 2.

Działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona - stosownie do udzielonego zezwolenia - wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych albo przez sieć Internet po uzyskaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem tych gier, z wyjątkiem ust. 2-5a (art. 28 ust. 1 ustawy).

W świetle powyższych przepisów należy uznać, że podatnikiem podatku od gier jest podmiot urządzający albo organizujący gry hazardowe na podstawie stosownego zezwolenia czy koncesji, a przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzenie tych, właściwą dla danej gry stawką podatkową.

Jak wynika z wniosku Spółka zamierza produkować materiały audiowizualne (Produkt A i B) dedykowane na rzecz podmiotów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na rzecz podmiotów zagranicznych urządzających gry i zakłady wymienione oraz na rzecz podmiotów przyjmujących zakłady na zdarzenia związane z "symulowanymi grami online", które uprzednio uzyskały od właściwego organu skarbowego koncesję lub zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych w punktach stacjonarnych oraz przez Internet

W ramach wyżej opisanych nowych produktów podmiot zamawiający produkcję będzie się trudnił przyjmowaniem zakładów wzajemnych na zdarzenia związane z symulowanymi grami "Online" transmitowanymi na żywo ("Iwestreaming") stosownie do treści i zakresu zezwolenia udzielonego mu przez właściwe organy skarbowe. Przyjmowanie zakładów będzie miało miejsce wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonych regulaminach i w udzielonym podmiotowi zamawiającemu zezwoleniu, a także na zasadach wynikających z innych przepisów ustawy o grach hazardowych. Przed rozpoczęciem współpracy z podmiotem zlecającym opracowanie i przygotowanie oprogramowania oraz usługi produkcji audiowizualnej przygotowanej emisji "na żywo" podmiot zmawiający zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie wydawane przez Ministra Finansów i okazać je Wnioskodawcy.

Produkty te nie stanowią gier losowych, zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Produkty te mają opierać się na specjalistycznym oprogramowaniu wspierającym dotychczas świadczone przez Podatnika usługi.

Spółka posiada pełnię praw autorskich do transmitowanych materiałów i udostępnia je podmiotom trzecim drogą elektroniczną. Spółka w ramach swojej działalności nie oferuje i nie zamierza oferować dostępu do gry ani możliwości wygranej. W tym przypadku mowa jedynie o opracowaniu i nadzorze nad procesem produkcji materiału audiowizualnego, który transmitowany jest do odbiorców w czasie rzeczywistym oraz świadczenia usługi dostawy i obsługi oprogramowania wspierającego zmawiającego w zakresie weryfikacji przebiegu uczestnictwa i informowania o wynikach transmitowanych gier.

W sytuacji, gdy z opisu sprawy wynika - że działalność Spółki nie jest działalnością w zakresie urządzania albo organizowania gier hazardowych - to należy stwierdzić, że dla działalności w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów audiowizualne nie jest wymagane uzyskanie koncesji albo pozwolenia o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o grach hazardowych. Ponadto, skoro działalność Spółki nie stanowi działalności w zakresie gier hazardowych, w tym zakładów wzajemnych, to Wnioskodawca nie narusza normy art. 28 ust. 1 ustawy (przepis ten jest skierowany do podmiotów urządzających zakłady wzajemne). Zatem działalność Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W interpretacji przyjęto za opisem zdarzenia przyszłego, że opisana zabawa nie jest grą hazardową. Kwestia ta nie była przedmiotem interpretacji.

Zagadnienia w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl