0111-KDIB3-3.4013.6.2024.3.MW - Akcyza od energii elektrycznej i cieplnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.6.2024.3.MW Akcyza od energii elektrycznej i cieplnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części nieprawidłowe i w części prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku akcyzowym jest nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby (pytanie nr 2) i prawidłowe w zakresie dotyczącym obowiązku prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej, rejestracji w CRPA, obowiązku składnia deklaracji oraz braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od energii cieplnej (pytanie nr 1, 3, 4 i 5).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 10 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków podatkowych w podatku akcyzowym w zakresie energii elektrycznej i cieplnej, wpłynął 15 stycznia 2024 r. Uzupełnili go Państwo pismami z 20 marca 2024 r. (data wpływu 22 marca 2024 r.) oraz z 26 marca 2024 r. (data wpływu 2 kwietnia 2024 r.), stanowiącymi odpowiedzi na wezwania do uzupełnienia wniosku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (ostatecznie sprecyzowany po uzupełnieniu)

Głównym przedmiotem działalnością Spółki (...) jest aktywność gospodarcza polegająca na (...).

Spółka zrealizowała w 2023 r. zadanie inwestycyjne polegająca na: Modernizacji (...), w ramach której powstał kogeneracyjny ciąg technologiczny, którego efektem jest produkcja energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Równocześnie (...) inwestował w rozbudowę swoich paneli fotowoltaicznych, gdzie również uzyskiwany jest efekt w postaci produkcji energii. Proces produkcji w zakresie kogeneracji polega na tym, że osad, po procesie hydrolizy termicznej, tłoczony jest do obiegu chłodzącego/grzewczego wybranej komory fermentacyjnej. Podawanie odbywa się naprzemiennie i sterowane jest automatycznie. W komorach fermentacyjnych zachodzi proces fermentacji mezofilowej, zachodzącej w temperaturze 40-42oC. Efektem fermentacji jest redukcja części materii organicznej, która zostaje przetworzona w biogaz. Biogaz, ujmowany w poszczególnych komorach fermentacyjnych trafia do systemu odsiarczania, gdzie usuwane są z niego szkodliwe związki siarki i dalej płynie do zbiornika magazynowego biogazu. Ze zbiornika biogazu trafia następnie do węzła usuwania wilgoci i filtra siloksanów, gdzie usuwane są z niego szkodliwe związki krzemu. Tak przygotowany biogaz pobierany jest przez agregaty kogeneracyjne, gdzie w wyniku jego spalenia wytwarzana jest energia elektryczna. Powstające w wyniku spalenia biogazu spaliny, które cechuje wysoka temperatura, wykorzystywane są do ogrzewania kotła produkującego parę, niezbędną do przebiegu procesu hydrolizy termicznej. Pozostała brakująca ilość ciepała, potrzebnego do produkcji pary, wytwarzana jest ze spalenia biogazu bezpośrednio w kotle pary. Energia elektryczna, produkowana w wyniku spalania biogazu, wykorzystywana jest na potrzeby pracy (...) lub w przypadku chwilowych nadwyżek, oddawana jest do sieci energetycznej. Spółka posiada 2 agregaty kogeneracyjne o mocy 355 kW każdy czyli łączne 710 kW. Dodatkowo stwierdzili Państwo również, że biogaz z osadów ściekowych wykorzystywany do produkcji energii jest odnawialnym źródłem energii.

Produkcja prądu w zakresie fotowoltaiki obejmuje następujące uwarunkowania. Spółka posiada w różnych lokalizacjach 6 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 392,9 kW, z której co do zasady energia jest zużywana na potrzeby własne, jednak przypadku chwilowych nadwyżek, oddawana jest do sieci energetycznej. Równocześnie wskazali Państwo, że każda instalacja fotowoltaiczna jest na osobnym punkcie PPE oraz każda znajduje się pod innym adresem.

Reasumując: Spółka przekracza obecnie w źródłach wytwórczych moc 1 MW i Spółka jest w stanie rozróżnić źródła pochodzenia energii zużytej na potrzeby własne według stanu z liczników na koniec miesiąca.

Na podstawie danych z liczników posiadanych przez (...) - Zakład energetyczny wystawia faktury, na których opisane są następujące informacje:

- ilość energii czynnej pobranej z sieci energetycznej,

- ilość energii czynnej oddanej do sieci energetycznej.

Te dane otrzymują Państwo po zakończeniu danego miesiąca - stąd Wnioskodawca czerpie informację o podstawie opodatkowania.

W uzupełnieniu opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wskazali Państwo:

(...) będzie podmiotem posiadającym koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji. Według stanu na datę sporządzania przedmiotowej informacji, Spółka jest w posiadaniu promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji.

(...) nie jest i nie będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających umorzenie świadectw pochodzenia energii.

Energia cieplna o której mowa w pytaniu nr 5, nie jest wyrobem akcyzowym, pomimo tego że powstaje ona w ramach spalania w agregacie kogeneracyjnym, jako element procesu technologicznego na (...), gdzie paliwem jest biogaz powstały z osadów po ściekowych.

Pytania

1. Czy Spółka (...) jest zobowiązana do prowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej?

2. Czy Spółka (...) z uwagi na przekroczenie mocy zainstalowanych powyżej 1 MW jest zwolniona z płacenia podatku akcyzowego od zużytej przez siebie energii elektrycznej?

3. Czy Spółka (...) z uwagi na przekroczenie mocy zainstalowanych powyżej 1 MW, jest zobowiązana do składania comiesięcznie deklaracji akcyzowych?

4. Czy Spółka (...) z uwagi na przekroczenie mocy zainstalowanych powyżej 1 MW, jest zobowiązana do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)?

5. Czy Spółka (...) produkując energię cieplną w procesie kogeneracji i wykorzystując ją na potrzeby własne jest zobowiązana do odprowadzania akcyzy od energii cieplnej, czy jednak energię tą traktujemy jako odpad i może zostać wykorzystywana na potrzeby ogrzewania obiektu?

Państwa stanowisko w sprawie

1.

Spółka (...) jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

Ustawodawca przewidział dla części podmiotów (warunkiem jest między innymi podłączenie instalacji do sieci) obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa artykule 138 h w ust. 1 Ustawy, (która) powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości:

a)

energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej lub zakupionej na terytorium kraju;

b)

energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju;

c)

energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

d)

energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej;

e)

energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne;

f)

energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a oraz przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2;

g)

strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 2.

W przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości, energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne i strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe. W przypadku zużycia energii elektrycznej, wpisów do dokumentacji prowadzonej odpowiednio przez podatnika zużywającego energię elektryczną, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, dokonywać powinno się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2.

Spółka (...) z uwagi na przekroczenie mocy zainstalowanych powyżej 1 MW nie jest zwolniona z płacenia podatku akcyzowego od zużytej przez siebie energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in.:

- sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), który wyprodukował tę energię;

- zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający ww. koncesję;

- zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię.

W związku z faktem, że Spółka posiada źródła energii o mocy powyżej 1 MW nie może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na mocy § 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1178 z późn. zm.), gdyż to zwolnienie dotyczy podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

W przypadku firm, które produkują energię elektryczną wyłącznie dla własnych celów, w tym przy użyciu paneli fotowoltaicznych, nie dokonując sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii na rzecz tzw. nabywców końcowych nie powstaje u nich obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w związku ze sprzedażą wyprodukowanej energii. Obowiązek podatkowy natomiast powstaje u takich przedsiębiorców w związku ze zużyciem tej energii na własne potrzeby. Ustawodawca przewidział, że zużycie energii przez podmiot na własne potrzeby korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1178) zgodnie, z którym zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię, stąd Spółka nie może korzystać z tego zwolnienia.

Nadmieniamy, jednak, że Spółka ma możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.). Zwolnienie to stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.

3.

Spółka (...) z uwagi na przekroczenie mocy zainstalowanych powyżej 1 MW, jest zobowiązana do składania comiesięcznie deklaracji akcyzowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy, w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

a)

upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energię elektryczną sprzedaną w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju;

b)

nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy.

W związku z tym faktem Spółka zobowiązana będzie do składania miesięcznych deklaracji akcyzowych przewidzianych dla energii elektrycznej AKC-4 wraz z załącznikiem AKC-4/H do właściwego urzędu skarbowego. Stawka akcyzy na energię elektryczną zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy, wynosi 5,00 zł za megawatogodzinę (MWh).

4.

Spółka (...) z uwagi na przekroczenie mocy zainstalowanych powyżej 1 MW, jest zobowiązana do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

Obrót energią elektryczną podlega co do zasady opodatkowaniu akcyzą, a ustawodawca w zakresie energii elektrycznej zawarł w art. 9 ust. 1 ustawy (w zw. z art. 11 ustawy) wyczerpujący katalog czynności, których zaistnienie stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą, skutkującą obowiązkiem zapłaty akcyzy na zasadach wynikających z art. 24 ustawy i wcześniejszym obowiązkiem dokonania rejestracji w CRPA (przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą).

5.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to - wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Załącznik nr 1 do ustawy nie obejmuje swym zakresem energii cieplnej, co oznacza że energia cieplna nie stanowi wyrobu akcyzowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

produkcja wyrobów akcyzowych;

2)

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3)

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

5)

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6)

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1)

użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a)

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b)

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2)

dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3)

sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4)

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy, (art. 8 ust. 3 ustawy).

Stosownie do powyższego produkcja (wytwarzanie) energii cieplnej (wyrobu nieakcyzowego) nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby (pytanie nr 2) i prawidłowe w zakresie dotyczącym obowiązku prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej, rejestracji w CRPA, obowiązku składnia deklaracji oraz braku obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od energii cieplnej (pytanie nr 1, 3, 4 i 5).

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, z późn. zm., dalej jako "ustawa"):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 33 załącznika nr 1 wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy:

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych to rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy:

Nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), z wyłączeniem:

a)

spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

b)

towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825),

c)

giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

d)

spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Jak wynika z art. 9 ust. 1-3 ustawy:

1. W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5)

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6)

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

2. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania, dystrybucji lub magazynowania energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie.

3. Jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie natomiast do art. 11 ustawy:

1. W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje:

1)

z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;

3)

z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;

4)

z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

2. Wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy końcowemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy:

Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać:

1)

podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:

a)

wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności.

Zgodnie z art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy:

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości, przy czym w przypadku jednostki samorządu terytorialnego łączną moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687) ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl art. 24 ust. 1, 3 i 4 ustawy:

1. W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

1)

upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energię elektryczną sprzedaną w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju;

3)

nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6.

3. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

4. W przypadku gdy moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego przekroczy 1 MW, jednostka samorządu terytorialnego składa deklarację podatkową, w której wykazuje energię elektryczną w zakresie odnoszącym się do tej jednostki organizacyjnej.

Stosownie do art. 24e ust. 1, 1a i 1b ustawy:

1. W zakresie wyrobów akcyzowych:

1)

objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3,

2)

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy

- podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru z kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

1a. W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do wykazania w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 21a ust. 1, art. 24, art. 24a i art. 24b ust. 1, również wyrobów, o których mowa w ust. 1, nie składa deklaracji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 21a ust. 1a.

1b. Deklaracji, o której mowa w ust. 1, nie składa:

1)

podmiot, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości;

2)

zużywający podmiot gospodarczy w zakresie zużycia wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy.

Jak stanowi art. 26 ust. 1 ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych i deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informacjami o terminach i miejscu ich składania oraz pouczeniem podatnika, że deklaracje podatkowe stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

Wzory deklaracji, w tym deklaracji w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej AKC-4/H (składanego wraz z formularzem głównym AKC-4) oraz deklaracji kwartalnej AKC-k.z. określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2436, z późn. zm.).

Artykuł 89 ust. 3 ustawy:

Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 5,00 zł za megawatogodzinę (MWh).

Zgodnie z art. 138h ustawy:

1. Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą:

1)

podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu;

2)

podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4;

3)

podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5;

4)

podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1.

2a. W przypadku gdy moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego przekroczy 1 MW, jednostka samorządu terytorialnego prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, tej energii w zakresie odnoszącym się do tej jednostki organizacyjnej.

3. Podmioty określone w ust. 1 pkt 1-3 prowadzą ewidencję, o której mowa w ust. 1, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych - na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika.

4. Podmiot określony w ust. 1 pkt 4 prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku takich możliwości - na podstawie dokumentów rozliczeniowych.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości:

1)

energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej lub zakupionej na terytorium kraju;

2)

energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju;

3)

energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

4)

energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej;

5)

energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne;

6)

energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a oraz przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2;

7)

strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 2.

6. W przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 7, prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe.

7. W odniesieniu do energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości energii wyprodukowanej, o której mowa w ust. 5 pkt 1, prowadzący ewidencję, o której mowa w ust. 1, określa ilości szacunkowe tej energii, uwzględniając moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm., zwana dalej "ustawą o OZE"):

Odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru odnawialnego;

Na podstawie natomiast § 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1891):

1. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, z tym że w przypadku jednostki samorządu terytorialnego produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762) łączna moc generatorów jest ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy.

2. W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzące z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W myśl natomiast art. 30 ust. 1 i 2 ustawy:

1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że obrót energią elektryczną, w tym jej zużycie, na zasadach określonych w art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 ustawy podlega opodatkowaniu akcyzą. Ustawodawca w zakresie energii elektrycznej zawarł w art. 9 ust. 1 ustawy wyczerpujący katalog czynności, których zaistnienie stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą, skutkującą obowiązkiem złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej i zapłaty akcyzy przez podatnika, na zasadach wynikających z art. 24 i 24e ustawy oraz obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 138h ust. 1 ustawy, przy czym ustawodawca na podstawie ustawy jak i aktów wykonawczych przewidział również możliwość stosowania zwolnień w zakresie energii elektrycznej i wyłączeń z obowiązków deklaracyjnych i ewidencyjnych w ściśle określonych okolicznościach faktycznych.

Równocześnie dokonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie energii elektrycznej co do zasady wiąże się z obowiązkiem rejestracji (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy). Niemniej w zakresie również tego obowiązku ustawodawca przewidział pewne wyłączenia.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą nie jest natomiast wytwarzanie energii elektrycznej, jak i sprzedaż energii elektrycznej (niezużytej nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej) podmiotowi posiadającemu koncesję, w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo energetyczne, przez podmiot zarówno podmiot który koncesję posiada jaki przez podmiot, który nie posiada koncesji.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka wytwarza energię elektryczną w generatorach których łączna moc przekracza 1 MW. Wytworzona energia elektryczna jest zużywana na potrzeby własne, a w przypadku chwilowych nadwyżek jest przekazywana do sieci energetycznej.

Spółka będzie podmiotem posiadającym koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji. Spółka jest w posiadaniu promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji (według stanu na dzień uzupełnienia wniosku).

Spółka nie jest i nie będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających umorzenie świadectw pochodzenia energii.

Jak wynika z okoliczności sprawy - w świetle art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy - są Państwo podatnikiem podatku akcyzowego w zakresie zużycia energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię, na którym ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tego tytułu. Status podatnika będą Państwo posiadać również po uzyskaniu koncesji (posiadanie promesy nie jest równoznaczne z posiadaniem koncesji), ale podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy - w zakresie zużycia energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję.

W świetle powyższego dokonują i będą Państwo dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą - zużycia energii elektrycznej, a tym samym przed dokonaniem tych czynności ciąży na Państwu obowiązek rejestracji w CRPA. W sprawie z uwagi na przekroczenie wolumenu 1 MW łącznej mocy generatorów wytwarzających energię elektryczną, nie znajdzie zastosowania wyłączenie z obowiązku rejestracji o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy.

Brak możliwości zastosowania wyłączenia z obowiązku rejestracji skutkuje także brakiem możliwość zastosowania wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji, uregulowanego w art. 138h ust. 2 ustawy. Równocześnie zauważyć należy, że w aktualnym stanie prawnym obowiązek prowadzenia ewidencji na podstawie art. 138h ust. 1 ustawy nie jest już związany z podłączeniem generatorów do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii.

W świetle powyższego Organ podziela Państwa stanowisko w zakresie pytań nr 1 i 4, tj. w zakresie obowiązku rejestracji w CRPA i obowiązku prowadzenia ewidencji w przedstawionych przez Państwa we wniosku okolicznościach stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się w dalszej kolejności do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego (pytanie nr 2) i obowiązku składania deklaracji (pytania nr 3), zaznaczyć należy, że łączna moc generatorów wytwarzających energią elektryczną, zgodnie z opisem sprawy przekracza 1 MW. Takie przekroczenie wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z § 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień. W tym zatem zakresie Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Niemniej w sprawie nie znajdzie zastosowania także zwolnienie wynikające z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy. Zastosowanie bowiem tego zwolnienia jest uzależnione od posiadania przez podatnika dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectw pochodzenia energii. Jak Państwo wyjaśnili w uzupełnieniu wniosku, nie są i nie będą Państwo w posiadaniu takich dokumentów.

Oznacza to, że nie są i nie będą Państwo uprawnieni do zastosowania zwolnienia w oparciu o art. 30 ust. 1 i 2 ustawy. Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2, dotyczącego zwolnienia z płacenia podatku akcyzowego, jest zatem całościowo nieprawidłowe.

Brak możliwości zwolnienia oznacza tym samym, że ciąży na Państwu obowiązek rozliczenia podatku akcyzowego od zużytej we własnym zakresie energii elektrycznej na zasadach wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, wg stawki o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy. Tym samym jako podatnik są Państwo obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej. Poza zakresem opodatkowania będzie natomiast ten wolumen energii elektrycznej, który zostanie przez Państwa wprowadzony do sieci (przekazane nadwyżki niewykorzystanej energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu koncesję).

W tym też zakresie (pytania nr 3) Państwa stanowisko uznać należy za prawidłowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że terminem do złożenia deklaracji jest 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej, a nie 20. dzień jak Państwo wskazali.

Ostatnią kwestią, która budzi Państwa wątpliwości jest opodatkowanie podatkiem akcyzowym energii cieplnej (pytanie nr 5).

Zgodnie z Państwa uzupełnieniem opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, energia cieplna nie jest wyrobem akcyzowym. Oznacza to tym samym, że jej wytwarzanie i wykorzystywanie - jako wyrobu nieakcyzowego - nie podlega opodatkowaniu akcyzą, a Państwo nie mają obowiązku odprowadzania akcyzy z tego tytułu.

Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 5 jest zatem prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia;

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zastrzega się, że interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii objętych pytaniami w zakresie obowiązków podatkowych związanych z energią elektryczną oraz cieplną i została wydana w oparciu o przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl