Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 maja 2020 r.
Opodatkowanie akcyzą preparatów do obróbki skór.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4013.55.2020.2.PJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2020 r. (data wpływu 11 marca 2020 r.) uzupełnionego pismem z 20 kwietnia 2020 r. (data wpływu 23 kwietnia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania obrotu wyrobami akcyzowymi klasyfikowanymi do kodu CN 3403 91 00 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania obrotu wyrobami akcyzowymi klasyfikowanymi do kodu CN 3403 91 00. Wniosek został uzupełniony pismem z 20 kwietnia 2020 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 15 kwietnia 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje obrotu m.in. środkami do obróbki skór stosowanymi w garbarniach. Według nomenklatury CN mieszczą się one w grupowaniu 3403, z dodatkowym rozszerzeniem 91 00. W związku z późn. zm. w ustawie o podatku akcyzowym obejmującymi od 1 listopada 2019 r. całe grupowanie 3403 akcyzą w kwocie 1180 zł/1000 I spółka zarejestrowała się jako podatnik tego podatku i rozlicza ten podatek.

W uzupełnieniu z 20 kwietnia 2020 r. Wnioskodawca podał ponadto poniższe okoliczności:

Obrót środkami od obróbki skór polega na ich wewnątrzwspólnotowym nabyciu (producent włoski), następnie dostawach na terytorium kraju (także wywozu w ramach procedur eksportowych). Spółka nie jest producentem tych środków i nie przetwarza ich w jakikolwiek sposób.

Przedmiotowe środki przeznaczone są wyłącznie do obróbki skór i zbywane są podmiotom albo je zużywającym (garbarniom) dla tych celów albo handlujących nimi. Nie są one przeznaczone do celów opałowych ani jako dodatki lub domieszki do paliw.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy prawidłowym było uznanie, iż będące przedmiotem obrotu spółki preparaty do obróbki skór wg CN mieszczące się w grupowaniu 3403 91 00 podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według powołanego wyżej przepisu ustawy?

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko w zakresie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego:

Po analizie treści normy prawnej oraz stanowiska Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie skierowanym do X. znak (...) z dnia (...) r. spółka stoi na stanowisku, że zbywane przez nią produkty do obróbki skór wyprawionych nie podlegają podatkowi akcyzowemu.

Produkty z grupowania CN 3403 91 00 nie są w tej nomenklaturze preparatami smarowymi (do których adresowany jest przepis) tylko nazwane są preparatami do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów. Gdyby intencją ustawodawcy było objęcie akcyzą wszystkich wyrobów z grupowania 3403 (niezależnie od rozszerzenia), użyłby wprost takiego określenia, bez uściślającego odniesienia do preparatów smarowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku akcyzowego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, dalej jako "ustawa akcyzowa") ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych;

2.

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3.

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5.

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6.

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3403 (art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym).

W załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, pod pozycją 37, kod CN 3403, wskazano preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

W załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, nie wymieniono wyrobów o kodzie CN 3403.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1.

węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

2.

benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1520,00 zł/1000 litrów;

3.

(uchylony);

4.

benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 litrów;

5.

paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów;

6.

olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1151,00 zł/1000 litrów;

7.

(uchylony);

8.

biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1151,00 zł/1000 litrów;

9.

olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;

10.

olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39:

a.

z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,

b.

pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów;

11.

olejów i preparatów smarowych:

a.

olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,

b.

olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,

c.

preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

- 1180,00 zł/1000 litrów;

12.

gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

a.

gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

* skroplonych - 650,00 zł/1000 kilogramów,

* w stanie gazowym - 10,08 zł/1 gigadżul (GJ),

aa. gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 - 0 zł,

b.

wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:

* biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,

* wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł,

c.

pozostałych - 13,76 zł/1 GJ;

13.

gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

14.

pozostałych paliw silnikowych - 1777,00 zł/1000 litrów;

15.

pozostałych paliw opałowych:

a.

w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

* niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,

* równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów,

b.

gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Stosownie natomiast do art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje obrotu (wewnątrzwspólnotowe nabycia, dostawy na terytorium kraju oraz eksport) środkami do obróbki skór stosowanymi w garbarniach, które wg nomenklatury CN mieszczą się w grupowaniu 3403 91 00. Przedmiotowe środki nie są przeznaczone do celów opałowych ani jako dodatki lub domieszki do paliw.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest prawidłowość opodatkowania obrotu, (tj. nabyć wewnątrzwspólnotowych, sprzedaży krajowej i eksportu) preparatami do obróbki skór sklasyfikowanymi pod kodem CN 3403 91 00.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym przez Wnioskodawcę wyrobów, których dotyczy wniosek powstaje obowiązek podatkowy.

Nadmienić należy, że zgodnie z opisem zawartym w klasyfikacji ISZTAR do wyrobów o kodzie CN 3403 91 00 zalicza się preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że w opisie pozycji 37 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym wśród wyrobów akcyzowych o kodzie CN 3403 należy wyróżnić preparaty smarowe oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów.

Stawką określoną w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy o podatku akcyzowym zostały objęte spośród wyrobów o kodzie CN 3403 jedynie preparaty smarowe z wyłączeniem smarów plastycznych.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, że wyroby o kodach CN 3403 91 00 są wyrobami akcyzowymi wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, ale nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z opisem stanu faktycznego wyroby opisane we wniosku, jako niestanowiące preparatów smarowych o kodzie CN 3403, nie zostały również określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 13 ustawy o podatku akcyzowym.

Właściwej stawki dla wyrobów określonych we wniosku, tj. wyrobów o kodach CN 3403 91 00, określonych jako środki do obróbki skór stosowane w garbarniach należy zatem upatrywać w art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym.

Z treści tego przepisu wynika, że wyroby, które spełniają określone w nim warunki opodatkowane są stawką 0 zł. Aby wyroby mogły być opodatkowane stawką 0 zł przewidzianą w tym przepisie muszą być:

* wyrobami innymi niż określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

* wyrobami innymi niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym,

* przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Reasumując, do wyrobów o kodzie CN 3403 91 00 będących środkami do obróbki skór stosowanymi w garbarniach, opisanych we wniosku, nie znajdzie zastosowania stawka akcyzy określona w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy o podatku akcyzowym.

Będące przedmiotem obrotu Spółki preparaty nie wymienione w załączniku nr 2, o kodzie 3403 nie będące preparatami smarowymi i nie przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych będą mogły być opodatkowane stawką 0 zł w oparciu o art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym.

Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym zbywane przez Spółkę produkty do obróbki skór wyprawionych nie podlegają podatkowi akcyzowemu, bowiem wyroby te są opodatkowane stawką podatku w wysokości 0 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl