0111-KDIB3-3.4013.343.2023.1.AW - Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 listopada 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.343.2023.1.AW Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku akcyzowym - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 6 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania akcyzą energii elektrycznej, wpłynął 10 listopada 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(...) Sp. z o.o. (dalej jako: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest producentem (...). Posiada wydzielone organizacyjnie i terytorialnie zakłady, w których (...). Każdy z zakładów posiada odrębne przyłącze energetyczne i układ pomiarowy dostarczonej do danego zakładu energii elektrycznej.

W jednym ze swoich zakładów Wnioskodawca wybudował farmę fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej (...) MW.

W związku z budową farmy fotowoltaicznej Spółka wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii (OZE), elektrowni fotowoltaicznej (PVA).

Spółka przewiduje, otrzyma koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii (OZE), elektrowni fotowoltaicznej (PVA) w terminie do końca 2023 r.

Spółka nie posiada koncesji na obrót energią elektryczną lub jej dystrybucję i nie wystąpiła o takie koncesje. Nie zamierza bowiem prowadzić działalności w zakresie obrotu energią elektryczną ani nie posiada sieci przesyłowych energii elektrycznej.

Budowa farmy fotowoltaicznej jest efektem realizacji przez Spółkę strategii zrównoważonego rozwoju mającej na celu ograniczenie przez Spółkę zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych i zasilanie swoich zakładów "zieloną" energią pochodzącą z OZE.

Zamiarem Wnioskodawcy jest wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby. Moc wytworzona w źródle OZE nie pokryje jednak w całości zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną. Stanowić będzie uzupełnienie źródeł zewnętrznych.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim (...). Jednakże w ramach prowadzonej działalności Spółka wynajmuje także swoim dostawcom należące do niej lokale i powierzchnie użytkowe. W celu umożliwienia korzystania z przedmiotów najmu Spółka zapewnia najemcom możliwość korzystania z energii elektrycznej oraz oświetlenia.

Spółka zamierza obciążać najemców czynszem najmu, który będzie kalkulowany jako suma uzgodnionej stałej stawki za metr kwadratowy najmowanej powierzchni oraz stawki zmiennej, zależnej od kosztów zużytych przez najemcę mediów w szczególności energii elektrycznej.

Koszt zużytej przez najemcę energii elektrycznej będzie włączony do czynszu najmu i będzie ujęty w jednej pozycji na fakturze. Faktura nie będzie zawierała wyodrębnionej pozycji zawierającej koszt energii elektrycznej.

Z chwilą uzyskania przez Wnioskodawcę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE zmieni się status akcyzowy Spółki. Z chwilą uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej utraci ona status nabywcy końcowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym i stanie się podatnikiem akcyzy. Od momentu uzyskania koncesji Spółka będzie zobowiązana do rozliczania podatku akcyzowego z tytułu zużycia przez nią energii elektrycznej lub ewentualnie jej sprzedaży na rzecz nabywców końcowych.

W związku z powyższym po stronie Spółki pojawiła się wątpliwość dotycząca opodatkowania akcyzą w zakresie zdarzenia przyszłego, jakim będzie stan po uzyskaniu koncesji i związana z tym utrata statusu nabywcy końcowego.

Pytanie

Czy w przypadku, gdy koszt zużytej przez najemców energii elektrycznej będzie wkalkulowany w cenę należnego od nich czynszu najmu i wykazywany jako czynsz najmu w jednej pozycji na fakturze, Wnioskodawca będzie opodatkowany akcyzą z tytułu sprzedaży najemcom energii elektrycznej jako nabywcom końcowym na terytorium kraju, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 AKC, czy też będzie opodatkowany z tytułu zużycia energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 AKC?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 t.j.; dalej jako: AKC) ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 AKC wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 33 załącznika nr 1 wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00.

Jak wynika z art. 9 ust. 1 AKC, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5)

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6)

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 AKC sprzedaż oznacza czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot.

Natomiast art. 2 ust. 1 pkt 19 AKC stanowi, że nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868 i 1093), z wyłączeniem:

a)

spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312 oraz z 2021 r. poz. 1505) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

b)

towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140),

c)

giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

d)

spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 AKC, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje:

1)

z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;

3)

z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;

4)

z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

Artykuł 11 ust. 2 AKC stanowi, że wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy końcowemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zasadniczo przedmiotem opodatkowania energii elektrycznej akcyzą jest obrót nią lub jej zużycie. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu, zawarto w art. 9 ust. 1 AKC. Do tych czynności należy m.in. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju oraz zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję lub przez podmiot nieposiadający koncesji, który energię wyprodukował.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest (...). W ramach prowadzonej działalności Spółka zawiera również umowy najmu.

Spółka nie wytwarza energii elektrycznej w celu jej dalszej sprzedaży. Celem wybudowania farmy fotowoltaicznej jest zaspokojenie potrzeb własnych Wnioskodawcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Spółka nie posiada koncesji na obrót lub dystrybucję energii elektrycznej i nie planuje prowadzić tego rodzaju działalności. Przy czym, uzyskanie przez Spółkę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej spowoduje, że straci ona status nabywcy końcowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19 AKC i stanie się podatnikiem akcyzy.

Wątpliwości Spółki dotyczą tego, czy w przypadku, gdy koszty energii elektrycznej będą wliczone w stawkę czynszu najmu i wykazywane w ramach tego czynszu najmu w jednej pozycji na fakturze, dojdzie do sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 2 AKC.

Spółka zamierza obciążać najemców kosztami czynszu najmu, który będzie składał się z opłaty stałej oraz zmiennej. Opłata stała będzie stanowiła iloczyn powierzchni użytkowej i stawki za metr kwadratowy a opłata zmienna będzie stanowiła równowartość kosztów mediów zużytych przez najemcę. Oznacza to, że koszt energii elektrycznej będzie włączony do czynszu najmu i będzie ujęty w jednej pozycji na fakturze (faktura nie będzie zawierała wyodrębnionego kosztu energii elektrycznej).

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka nie będzie podatnikiem z tytułu sprzedaży energii elektrycznej najemcom, ale będzie podatnikiem z tytułu zużycia przez nią energii elektrycznej na potrzeby świadczonych usług najmu.

Nabywana i/lub wytwarzana energia elektryczna będzie bowiem wykorzystywana do zaspokojenia w energię elektryczną pomieszczeń będących własnością Wnioskodawcy, wynajmowanych w ramach prowadzonej działalności innym podmiotom, a opisane we wniosku faktury nie będą zawierały odrębnego od czynszu najmu kosztu zużytej energii elektrycznej. Oznacza to, że energia będzie zużywana na potrzeby własne Spółki - m.in. w ramach działalności polegającej na świadczeniu usług najmu.

Ponadto, z wystawionych przez Spółkę faktur nie będzie wynikała zapłata należności za sprzedaną energię elektryczną, a zatem nie będą spełnione warunki, aby uznać, że w tych okolicznościach doszło do czynności sprzedaży energii elektrycznej (art. 9 ust. 1 pkt 2 AKC w zw. z art. 11 ust. 2 AKC). Najemcom lokalu nie będzie można przypisać statusu nabywców końcowych, ponieważ podmioty te nie będą nabywać energii elektrycznej, lecz w ramach zawartej umowy najmu będą ponosić koszty czynszu, w który wkalkulowany będzie m.in. koszt energii elektrycznej.

W ocenie Wnioskodawcy przedmiotem jego świadczenia będzie usługa najmu, w ramach której usługobiorca w najętym lokalu korzysta także z mediów, w tym z energii elektrycznej.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym będzie zużycie energii elektrycznej przez Spółkę - energia ta nie będzie bowiem przedmiotem sprzedaży, lecz będzie zużywana w ramach prowadzonej działalności, polegającej na wynajmie lokali i powierzchni użytkowych.

W analizowanym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju (art. 9 ust. 1 pkt 2 AKC). Przedmiotem opodatkowania będzie natomiast zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję (art. 9 ust. 1 pkt 3 AKC), a zatem obowiązek podatkowy powstanie u Wnioskodawcy z dniem zużycia energii elektrycznej (art. 11 ust. 1 pkt 3 AKC).

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają interpretacje indywidualne wydane (przez) administrację podatkową w podobnych do przedmiotowej sprawach:

- interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej (Skarbowej) dnia 23 maja 2023 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.88.2023.2.MAZ;

- interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej (Skarbowej) dnia 19 maja 2023 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.87.2023.1.AM;

- interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej (Skarbowej) dnia 1 czerwca 2023 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.91.2023.2.MW.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, z późn. zm., dalej jako "ustawa" lub "ustawa o podatku akcyzowym"):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 33 załącznika nr 1 wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy:

Nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), z wyłączeniem:

a)

spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

b)

towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825),

c)

giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

d)

spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy:

Przez sprzedaż rozumie się czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot.

Jak wynika z art. 9 ust. 1-3 ustawy:

1. W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4)

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5)

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6)

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

2. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania, dystrybucji lub magazynowania energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie.

3. Jeżeli w stosunku do energii elektrycznej powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie natomiast do art. 11 ustawy:

1. W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje:

1)

z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2)

z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;

3)

z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;

4)

z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

2. Wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy końcowemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Jak z kolei stanowi art. 5 ustawy:

Czynności lub stany faktyczne, o których mowa w art. 8 ust. 1-5, art. 9 ust. 1, art. 9a ust. 1 i 2, art. 9b ust. 1 i 2, art. 9c ust. 1 i 2 oraz art. 100 ust. 1-2, są przedmiotem opodatkowania akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm., zwana dalej "ustawą o OZE"):

Odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Należy na wstępie zauważyć, że Państwa wniosek, zgodnie ze wskazaniem w nim zawartym, dotyczy zdarzenia przyszłego po uzyskaniu przez Państwa Spółkę koncesji. Tym samym ocena prawna Państwa stanowiska dotyczy Państwa sytuacji prawnopodatkowej po uzyskaniu koncesji.

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że obrót energią elektryczną i jej zużycie określone na zasadach określonych w art. 9 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy podlega opodatkowaniu akcyzą. Ustawodawca w zakresie energii elektrycznej zawarł w art. 9 ust. 1 ustawy wyczerpujący katalog czynności, których zaistnienie stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą, skutkującą obowiązkiem zapłaty akcyzy na zasadach wynikających z art. 24 ustawy.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą w przypadku energii elektrycznej jest m.in. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję jak i przez podmiot, który koncesji nie posiada, ale zużywa wytworzoną przez siebie energię elektryczną.

Należy również nadmienić, że nabywcą końcowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy, jest każdy podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo energetyczne (z włączeniami wskazanymi w tym przepisie).

W opisie zdarzenia przyszłego wskazali Państwo, że na jednym z należących do Państwa zakładów wybudowali Państwo farmę fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej (...) MW. W związku z budową farmy fotowoltaicznej wystąpili Państwo do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii (OZE), elektrowni fotowoltaicznej (PVA). Przewidują Państwo, że wspomnianą koncesję otrzymają Państwo do końca 2023 r.

W ramach prowadzonej działalności m.in. wynajmujcie Państwo swoim dostawcom należące do Państwa lokale i powierzchnie użytkowe, z możliwością korzystania z energii elektrycznej oraz oświetlenia.

Zamierzają Państwo obciążać najemców czynszem najmu, który będzie kalkulowany jako suma uzgodnionej stałej stawki za metr kwadratowy najmowanej powierzchni oraz stawki zmiennej, zależnej od kosztów zużytych przez najemcę mediów w szczególności energii elektrycznej.

Koszt zużytej przez najemcę energii elektrycznej będzie włączony do czynszu najmu i będzie ujęty w jednej pozycji na fakturze. Faktura nie będzie zawierała wyodrębnionej pozycji zawierającej koszt energii elektrycznej.

Państwa wątpliwości w analizowanej sprawie sprowadzają się do ustalenia czy po uzyskaniu koncesji w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo energetyczne, w sytuacji gdy koszt zużytej przez najemców energii elektrycznej będzie wkalkulowany w cenę należnego od nich czynszu najmu i wykazywany jako czynsz najmu w jednej pozycji na fakturze będą Państwo opodatkowani akcyzą z tytułu sprzedaży energii elektrycznej nabywcom końcowym na terytorium kraju, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, czy też będą Państwo opodatkowani akcyzą z tytułu zużycia energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy

Podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia Państwa wątpliwości w zakresie sformułowanego pytania jest zatem ustalenie czy dochodzi do sprzedaży najemcom energii elektrycznej jako czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, czy też dochodzi jedynie do jej zużycia przez Państwa jako podmiotu posiadającego koncesję.

Jak wynika z treści opisu zdarzenia przyszłego, z którym Organ jest związany, rozliczanie w zakresie energii elektrycznej z najemcami będzie następowało w ten sposób, że koszt zużytej przez najemców energii elektrycznej będzie włączony do czynszu najmu i będzie ujęty w jednej pozycji na fakturze. Faktura nie będzie zawierała wyodrębnionej pozycji zawierającej kosztu energii elektrycznej.

Tym samym po stronie Spółki nie dojdzie do czynności sprzedaży najemcom energii elektrycznej jako czynności podlegającej opodatkowaniu.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą w tym przypadku będzie zużycie energii elektrycznej przez Spółkę (właściciela lokali i powierzchni użytkowych) wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej - ponieważ energia ta nie jest przedmiotem sprzedaży, lecz jest zużywana przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności, polegającej w tym przypadku na wynajmie lokali i powierzchni użytkowych przez najemców (dostawców Spółki).

Powyższy sposób rozliczania Spółki z najemcami spełni zatem przesłanki do uznania, że w tej sytuacji mamy do czynienia ze zużyciem energii elektrycznej na własne potrzeby przez podmiot posiadający koncesję, a więc czynnością podlegająca opodatkowaniu akcyzą o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 należy za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy nadmienić, że przedmiotowa interpretacja dotyczy jedynie Państwa sytuacji prawnopodatkowej, wyłącznie zagadnień objętych treścią pytania w zakresie podatku akcyzowego i została wydana w oparciu o przedstawiony przez Państwa opis zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Odnosząc się do powołanych interpretacji wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), ul. (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. Z 2023 r. poz. 1634, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl