0111-KDIB3-3.4013.11.2024.2.MAZ - Obowiązki akcyzowe w związku z wytwarzaniem suplementu diety na bazie alkoholu etylowego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.11.2024.2.MAZ Obowiązki akcyzowe w związku z wytwarzaniem suplementu diety na bazie alkoholu etylowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku akcyzowym jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Pani wniosek z 15 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który wpłynął 17 stycznia 2024 r., w zakresie wytwarzania suplementu diety klasyfikowanego do pozycji CN 2106, zawierającego alkohol etylowy w ilości od 50% do 70%, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, dotyczy: obowiązku wytwarzania suplementu diety w składzie podatkowym; obowiązku rozliczenia (dopłaty) podatku akcyzowego; obowiązku oznaczania suplementów diety znakami akcyzy (banderolami); obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku akcyzowego; obowiązku składania jakichkolwiek deklaracji podatkowych bądź prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji akcyzowej. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem, które wpłynęło 25 marca 2024 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Zamierza Pani (dalej także jako: "Wnioskodawczyni") rozpocząć produkcję ziołowych suplementów diety na bazie alkoholu etylowego. Jest Pani..., posiada uprawnienia do produkcji i sprzedaży ziół i preparatów ziołowych. Zamierza Pani wytwarzać produkty z zawartością alkoholu etylowego od 50% do 70% (v/v), przy czym od wykorzystywanego do produkcji alkoholu etylowego podatek akcyzowy zostanie zapłacony na poprzednich etapach obrotu (będzie Pani nabywać alkohol z już zapłacona akcyzą). Wyrób będzie pakowany do małych opakowań jednostkowych, posiadających etykietę opisującą skład oraz przeznaczenie wyrobu. Suplementy diety będą klasyfikowane do pozycji CN 2106.

Nie prowadzi Pani składu podatkowego, ani nie jest zarejestrowanym podatnikiem akcyzy.

W uzupełnieniu wniosku z 25 marca 2024 r., odpowiadając na pytania Organu, podała Pani, że:

1. Suplementy diety będą wyrobami nieakcyzowymi, zawierającymi wyrób akcyzowy w postaci alkoholu etylowego.

2. Kod CN alkoholu etylowego, który będzie Pani nabywać z zapłaconą akcyzą, który będzie wykorzystany do produkcji suplementów diety to: 2208 60 11, 2208 60 19, 2208 60 99, 2208 60 91, 2208 90 91, 2208 90 99.

3. Nie, dla objętego wnioskiem suplementu diety nie dostała Pani odmowy wydania WIA i nie toczy się w tej sprawie postępowanie o wydanie WIA (Informacja ta stanowi na odpowiedź na następujące pytanie Organu: Czy dla objętego wnioskiem suplementu diety uzyskała Pani Wiążącą Informację Akcyzową (WIA), o której mowa w dziale IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, z późn. zm.; dalej jako: "ustawa o podatku akcyzowym"), czy została wydana odmowa wydania WIA w odniesieniu do tych wyrobów, bądź czy toczy się w tej sprawie postępowanie o wydanie WIA?).

Pytanie

1. Czy w opisanych powyżej okolicznościach, wytwarzanie suplementu diety, klasyfikowanego do pozycji CN 2106, na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, musi być realizowane w składzie podatkowym?

2. Czy w opisanych powyżej okolicznościach, w związku z wytwarzaniem suplementu diety, klasyfikowanego do pozycji CN 2106, na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, będzie Pani zobowiązana do rozliczenia (dopłaty) podatku akcyzowego?

3. Czy w opisanych powyżej okolicznościach, suplement diety klasyfikowany do pozycji CN 2106, na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, powinien być oznaczony znakami akcyzy (banderolami)?

4. Czy w opisanych powyżej okolicznościach, w związku z wytwarzaniem suplementu diety, klasyfikowanego do pozycji CN 2106, na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, będzie Pani zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku akcyzowego?

5. Czy w opisanych powyżej okolicznościach, w związku z wytwarzaniem suplementu diety, klasyfikowanego do pozycji CN 2106, na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, będzie Pani zobowiązana do składania jakichkolwiek deklaracji podatkowych bądź prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji akcyzowej?

Pani stanowisko w sprawie

Ad 1. W opisanych powyżej okolicznościach, wytwarzanie suplementu diety, klasyfikowanego do pozycji CN 2106, na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, nie musi być realizowane w składzie podatkowym.

Ad 2. W opisanych powyżej okolicznościach, w związku z wytwarzaniem suplementu diety, klasyfikowanego do pozycji CN 2106, na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, nie będzie Pani zobowiązana do rozliczenia (dopłaty) podatku akcyzowego.

Ad 3. W opisanych powyżej okolicznościach, suplement diety klasyfikowany do pozycji CN 2106, na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, nie musi być oznaczony znakami akcyzy (banderolami).

Ad 4. W opisanych powyżej okolicznościach, w związku z wytwarzaniem suplementu diety, klasyfikowanego do pozycji CN 2106, na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, nie będzie Pani zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku akcyzowego.

Ad 5. W opisanych powyżej okolicznościach, w związku z wytwarzaniem suplementu diety, klasyfikowanego do pozycji CN 2106, na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, nie będzie Pani zobowiązana do składania jakichkolwiek deklaracji podatkowych ani do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji akcyzowej.

UZASADNIENIE

Wskazuje Pani, iż odpowiedzi na wszystkie pytania determinowana jest zasadniczo dwiema okolicznościami, które w ramach niniejszego postępowania nie są przedmiotem weryfikacji (stanowią elementy przedstawionego zdarzenia przyszłego), a mianowicie:

- wykorzystywany przez Panią alkohol etylowy będzie wyrobem akcyzowym z zapłaconą akcyzą, oraz

- wytwarzany przez Panią suplement diety nie będzie napojem alkoholowym, a klasyfikowany będzie do pozycji CN 2106.

Powyższe okoliczności determinują następującą wykładnię obowiązujących regulacji.

1. Brak obowiązku produkcji suplementów diety w składzie podatkowym

Należy wskazać, iż co prawda rozlew alkoholu etylowego stanowi jego produkcję (art. 93 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym), a co do zasady produkcja wyrobów akcyzowych powinna być realizowana w składach podatkowych - niemniej wyjątki od tej zasady przewidziane zostały w art. 47 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, zgodnie z którym produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem, że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Ponieważ w przypadku alkoholu etylowego (inaczej niż przy innych napojach alkoholowych), podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym (zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym) alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie. To z kolei oznacza, że skoro w wyniku realizowanych przez Panią procesów nie dojdzie do zwiększenia ilości "czystego" alkoholu etylowego 100% w 20°C, to oznacza, że akcyza należna od gotowego wyrobu będzie taka sama jak akcyza należna od wykorzystanego do produkcji alkoholu etylowego. Tym samym w Pani ocenie, na mocy jednoznacznej treści art. 47 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, nie musi Pani prowadzić planowanej produkcji w składzie podatkowym.

2. Brak obowiązku zapłaty (dopłaty) akcyzy z tytułu wytwarzania suplementów diety

Tożsame argumenty do wskazanych w poprzednim punkcie uzasadniają również brak obowiązku zapłaty akcyzy po Pani stronie.

3. Brak obowiązku oznaczania suplementów diety znakami akcyzy

Nieco szerszego komentarza wymaga kwestia braku obowiązku oznaczania znakami akcyzy wytwarzanych na bazie alkoholu etylowego suplementów diety, klasyfikowanych do pozycji CN 2106.

Zgodnie z art. 114 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Załącznik nr 3 do ustawy nie obejmuje suplementów diety, klasyfikowanych do pozycji CN 2106 - mimo, iż zawierają one alkohol etylowy.

Potwierdzeniem prawidłowości tego stanowiska są chociażby następujące stanowiska Organów podatkowych:

- interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2014 r. (sygn. IBPP4/443-40/14/LG), w której stwierdzono:

"Z opisu wniosku wynika że Wnioskodawca nabywa alkohol etylowy z zapłaconą akcyzą do produkcji suplementu diety - kod CN 2106 90.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność z wykorzystaniem alkoholu etylowego nie prowadzi do powstania innego wyrobu akcyzowego.

Ponadto, skoro czynność produkcji suplementu diety o kodzie 2106 90 z użyciem alkoholu etylowego, nabytego z zapłaconą akcyzą, nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy to działalność Wnioskodawcy w zakresie przedstawionym we wniosku, nie będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Innymi słowy, opisane we wniosku czynności związane z wykorzystaniem alkoholu etylowego, z akcyzą w należnej wysokości, do wyprodukowania przez wnioskodawcę wyrobu nieakcyzowego nie będą opodatkowane akcyzą.

W tym miejscu należy zauważyć, że Wnioskodawca niezasadnie stoi na stanowisku, że produkt o kodzie CN 90 zawierający w swoim składzie 14% alkoholu etylowego jest wyrobem akcyzowym. Wyrób taki nie został wymieniony w załączniku nr 1, 2 i 3 do ustawy, w związku z czym nie podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym. W omawianym przypadku wyborem akcyzowym jest wyłącznie alkohol etylowy zawarty w produkowanym suplemencie diety, który Wnioskodawca nabył z zapłaconym podatkiem akcyzowym. Wynika wprost z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy w myśl którego za alkohol etylowy uznaje się w każdym przypadku czysty alkohol etylowy i wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości oznaczone kodami CN 2208 i 2207, a także alkohol etylowy zawarty (w ilości powyżej 1,2% objętości) w innych wyrobach, objętych innymi kodami CN niż wskazane powyżej (np. alkohol etylowy zawarty w wyrobach czekoladowych, lekach itd.).

Odnosząc się jednak do kwestii kluczowej niniejszej interpretacji wskazać należy, że ustawodawca określając zakres wyrobów akcyzowych, które są objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy odsyła do załącznika nr 3 do ustawy, który enumeratywnie, w sposób zupełny wskazuje wyroby akcyzowe, które podlegają oznaczeniu znakami akcyzy.

Przedmiotowy załącznik prócz wskazania listy wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy wskakuje kod CN, pod którymi są zaklasyfikowane wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Jeżeli ustawodawca wskazał, że obowiązkowi oznaczania podlegają wyroby akcyzowe określane w załączniku nr 3 do ustawy, to tym samym nie podlegają oznaczaniu znakami akcyzy.

Reasumując na przedmiotowym suplemencie diety o kodzie CN 2106 90 Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku umieszczania znaków akcyzy".

Analogiczne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 września 2016 r. (sygn. IPPP3/4513-75/16-4/MC), w której organ ten wykazał:

"Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego produktami leczniczymi i suplementami diety. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane nabyciem wyprodukowanego w Austrii substratu do produkcji suplementu diety i sprzedażą wyprodukowanego z tego substratu w Polsce suplementu diety. Substrat do produkcji suplementu diety wytwarzany jest w Austrii i składa się z alkoholu etylowego (38%) oraz wyciągów z różnych ziół takich jak mirra, ostryż, mniszek, orzech włoski, goryczka, piołun, cynamon, kozłek lekarski, pięciornik, tatarak, szanta, kardamon oraz karmel. Substrat nie zawiera substancji wypełniających i cukru (z wyjątkiem naturalnie występujących cukrów). Substrat będzie zamawiany w dużych pojemnikach, a następnie używany w Polsce (rozlewany) do produkcji płynnego suplementu diety w opakowaniach po 250ml do 1000ml. Substrat nabywany od dostawcy w Polsce. Dostawca przed sprzedażą Wnioskodawcy odprowadzi podatek akcyzowy, a substrat będzie dostarczony w beczkach oznaczonych znakiem akcyzy. Wnioskodawca zamierza rozlewać otrzymany substrat do odpowiednich butelek i dystrybuować jako suplement diety do aptek, punktów aptecznych, sklepów zielarsko-medycznych i sklepów ogólnodostępnych. Jednocześnie wnioskodawca wskazał, że właściwą klasyfikacją CN dla przedmiotowego suplementu diety jest CN 2106 90 20 00.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w analizowanym przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy suplementu diety wyprodukowanego w Polsce z nabytego od dostawcy w Polsce substratu zawierającego alkohol etylowy.

Ustawodawca określając zakres wyrobów akcyzowych, które są objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, odsyła do załącznika nr 3 ustawy, który enumeratywnie wskazuje wyroby akcyzowe, które podlegają oznaczeniu znakami akcyzy. Zatem jeżeli ustawodawca wskazał, że obowiązkowi oznaczenia podlegają wyroby akcyzowe określane w załączniku nr 3 do ustawy, to tym samym wyroby, które nie zostały wymienione w załączniku nr 3 nie podlegają oznaczeniu znakami akcyzy.

Zatem skoro suplement diety wyprodukowany w Polsce z nabytego od dostawcy w Polsce substratu zawierającego alkohol etylowy jest oznaczony kodem CN 2106 90 20 00 (Wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje go do kodu CN 2106 90 20 00) należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do oznaczania go znakami akcyzy, gdyż nie jest on wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00 należało uznać za prawidłowe".

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawczyni, suplement diety klasyfikowany do pozycji CN 2106, (produkowany) na bazie alkoholu etylowego, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości, nie musi być oznaczony znakami akcyzy (banderolami).

4. Brak obowiązku rejestracji na potrzeby akcyzy

Obowiązek rejestracji na potrzeby akcyzy reguluje art. 16 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem:

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynność podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu ma ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma zastosowanie również do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

W Pani przypadku nawet w sytuacji, gdy prowadzi Pani działalność gospodarczą realizowany przez Panią proces nie będzie stanowił żadnej czynności, o której mowa w art. 16 ustawy, tj. nie będzie to:

- czynność podlegająca opodatkowaniu akcyzą;

- czynność z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

- czynność z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Tym samym w Pani ocenie nie będzie na Pani ciążył obowiązek rejestracji na potrzeby akcyzy (składania zgłoszenia AKC-R).

5. Składanie deklaracji akcyzowych i prowadzenie ewidencji

Zgodnie z art. 21 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek składania deklaracji akcyzowych dotyczy wyłącznie podatników akcyzy. Ponieważ nie będzie Pani podatnikiem akcyzy (będzie Pani operować wyłącznie wyrobami z zapłaconą akcyzą), nie będzie Pani obowiązana do składania deklaracji akcyzowych. Dlatego też Pani stanowisko zawarte w niniejszym wniosku, poparte przywołanymi przepisami prawa, należy uznać za w pełni uzasadnione.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, ściśle względem sformułowanych pytań, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, z późn. zm.; dalej jako: "ustawa" lub "ustawa o podatku akcyzowym"):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 17 załącznika nr 1 do ustawy, kod CN 2207, wymieniono alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone.

Natomiast w poz. 18 załącznika nr 1 do ustawy, kod CN 2208, wymieniono alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe.

Natomiast w poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy, bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy, wskazany został alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj.

W art. 3 ust. 1 ustawy zostało wskazane, że:

Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej "WIA", stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy:

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych oznacza rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1)

produkcja wyrobów akcyzowych;

2)

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3)

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem:

a)

importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

b)

importu wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego, w celu dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w miejscu importu znajdującym się w tym składzie podatkowym,

c)

przypadków, gdy dług celny wygasł na podstawie art. 124 ust. 1 lit. e-g lub k unijnego kodeksu celnego;

4)

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5)

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6)

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Jak stanowi art. 8 ust. 6 ustawy:

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:

a)

wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,

b)

wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

c)

wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

d)

dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego - przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu.

W art. 21 ust. 1 ustawy wskazano, że:

Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1)

składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,

2)

obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Jak stanowi art. 21 ust. 2 ustawy:

W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1)

składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru,

2)

obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy:

Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:

1)

wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;

2)

mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku:

a)

winiarskiego, w przypadku win, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję z następujących po sobie co najmniej trzech lat winiarskich poprzedzających rok, w którym jest ustalana wielkość produkcji wina,

b)

kalendarzowego, w przypadku napojów fermentowanych, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję z następujących po sobie co najmniej trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym jest ustalana wielkość produkcji napojów fermentowanych, jeżeli napoje te:

)

spełniają wymagania określone dla fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i d, pkt 2-6, 9 lub 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 550) oraz

)

są produkowane przez podmioty posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich;

3)

piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;

4)

mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;

5)

wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;

6)

energii elektrycznej;

7)

wyrobów węglowych;

8)

suszu tytoniowego;

9)

wyrobów gazowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Określenie skład podatkowy oznacza miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, w tym przetwarzane, lub magazynowane, w tym przechowywane, lub przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jak wskazano w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy:

Użyte w ustawie określenie podmiot prowadzący skład podatkowy oznacz podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

W myśl art. 92 ustawy:

Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Jak stanowi art. 93 ust. 1 ustawy:

Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

1)

wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;

2)

wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;

3)

napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy:

Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy:

Użyte w ustawie określenie znaki akcyzy oznacza znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

a)

podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,

b)

legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży.

Jak wskazano w art. 114 ustawy:

Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, w poz. 1-6 wymieniono:

1. Kod CN 2203 00 - piwo otrzymywane ze słodu;

2. Kod CN 2204 - wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009;

3. Kod CN 2205 - wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi;

4. Kod CN 2206 00 - pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone;

5. Kod CN 2207 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone;

6. Kod CN 2208 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe.

W myśl art. 138a ust. 1 ustawy:

Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych.

Jak stanowi art. 138d ust. 1 ustawy:

Do prowadzenia dokumentacji kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nim i jego zużyciem obowiązani są:

1)

podmiot prowadzący skład podatkowy;

2)

podmiot produkujący alkohol etylowy poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4-5;

3)

podmiot zużywający.

Zgodnie z art. 138I ust. 1 ustawy:

Ewidencję podatkowych znaków akcyzy prowadzą:

1)

podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;

2)

podmiot prowadzący skład podatkowy na terytorium kraju, któremu właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, lub podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, przekazał znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące jego własnością.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni podała, że zamierza rozpocząć produkcję ziołowych suplementów diety na bazie alkoholu etylowego objętego pozycjami CN 2208. Zamierza Pani wytwarzać suplementy diety będące wyrobami nieakcyzowymi, zawierającymi alkohol etylowy od 50% do 70% (v/v). Przy czym od wykorzystywanego do produkcji alkoholu etylowego podatek akcyzowy zostanie zapłacony na poprzednich etapach obrotu (będzie Pani nabywać alkohol z już zapłaconą akcyzą). Wyrób będzie pakowany do małych opakowań jednostkowych, posiadających etykietę opisującą skład oraz przeznaczenie wyrobu. Suplementy diety będą klasyfikowane do pozycji CN 2106. Nie prowadzi Pani składu podatkowego, ani nie jest zarejestrowanym podatnikiem akcyzy.

Pani pytania - związane z wytwarzaniem suplementu diety klasyfikowanego do pozycji CN 2106, zawierającego alkohol etylowy w ilości od 50% do 70%, od którego na poprzednich etapach obrotu zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości - odnoszą się do:

- obowiązku wytwarzania suplementu diety w składzie podatkowym;

- obowiązku rozliczenia (dopłaty) podatku akcyzowego;

- obowiązku oznaczania suplementów diety znakami akcyzy (banderolami);

- obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku akcyzowego;

- obowiązku składania jakichkolwiek deklaracji podatkowych bądź prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji akcyzowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 93 ust. 1 ustawy za alkohol etylowy uznaje się m.in. w każdym przypadku czysty alkohol etylowy i wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, klasyfikowane do pozycji CN 2208 i 2207, a ponadto alkohol etylowy zawarty (w ilości powyżej 1,2% objętości) w innych wyrobach, objętych innymi pozycjami CN niż wskazane powyżej (np. w aromatach, lekach, suplementach itp.). Przy czym w tym drugim przypadku definicja alkoholu etylowego obejmuje wyłącznie alkohol etylowy zawarty w innych wyrobach. Za alkohol etylowy nie można natomiast uznać tych produktów (np. aromatów, suplementów itd.), w których alkohol ten stanowi jedynie składnik, i które są klasyfikowane do pozycji CN 2106.

W omawianym przypadku wyrobem akcyzowym, zgodnie z przedstawionym opisem sprawy, jest zatem wyłącznie alkohol etylowy, który będzie zawarty w wyrobie nieakcyzowym, suplemencie diety o kodzie CN 2106, który zamierza wytwarzać Wnioskodawczyni. Przy tym będzie Pani nabywała ten alkohol etylowy z podatkiem akcyzowym zapłaconym na poprzednich etapach obrotu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że Pani działalność gospodarcza, w której będzie Pani wykorzystywała alkohol etylowy z zapłaconą akcyzą, nie będzie prowadziła do powstania (wyprodukowania) innego wyrobu akcyzowego. Suplement diety oznaczony kodem CN 2106 - zgodnie z przedstawionym przez Panią opisem sprawy - nie stanowi bowiem wyrobu akcyzowego. W konsekwencji produkcja tego suplementu diety o kodzie CN 2106, z użyciem alkoholu etylowego nabytego z zapłaconą należną akcyzą, nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 93 ust. 2 ustawy, w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 1, tj. nie stanowi produkcji wyrobów akcyzowych (alkoholu etylowego).

Z art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wynika, że w składzie podatkowym winna odbywać się produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Przepis ten uwzględnia również szereg jednoznacznie wskazanych wyjątków, wyłączających obowiązek produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym.

Mając na uwadze poczynione powyżej wskazania należy stwierdzić, że objęte wnioskiem wyroby nieakcyzowe, suplementy diety o kodzie CN 2106, które zamierza Pani wytwarzać, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, więc z tego względu ich produkcja nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 - dotyczącego braku obowiązku produkcji w składzie podatkowym suplementu diety, klasyfikowanego do pozycji CN 2106, zawierającego alkohol etylowy, od którego akcyza została zapłacona w należnej wysokości na poprzednich etapach obrotu - należało uznać za prawidłowe, choć z przyczyn innych niż wskazane przez Wnioskodawczynię w uzasadnieniu.

Ponadto - co wskazała Pani w opisie zdarzenia - alkohol etylowy używany do produkcji ww. wyrobów nieakcyzowych, nabywany będzie z zapłaconą akcyzą na poprzednich etapach obrotu. Oznacza to, że nie będzie Pani również podatnikiem akcyzy w stosunku do alkoholu etylowego zawartego w suplemencie diety oznaczonym kodem CN 2106.

W konsekwencji, skoro dokonywane przez Wnioskodawczynię czynności nie będą stanowiły przedmiotu opodatkowania akcyzą, nie będzie na Pani ciążył obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. Natomiast z faktu, że Wnioskodawczyni, w związku z planowanym wytwarzaniem suplementu diety nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego wynika, że nie będą na Pani ciążyły obowiązki wskazane w art. 21 ustawy.

Natomiast odnosząc się do Pani wątpliwości w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji podkreślić należy, że do wytwarzania suplementu diety (o kodzie CN 2106) opisanego we wniosku, będzie Pani używała alkoholu etylowego nabytego z zapłaconą należną kwotą akcyzy. Będzie to więc alkohol etylowy, w przypadku którego obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe powstały na wcześniejszym etapie obrotu. Z kolei przepisy regulujące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku akcyzowego nie nakładają tego rodzaju obowiązków na podmioty wykorzystujące w swojej działalności alkohol etylowy z zapłaconą akcyzą w należnej wysokości, wykorzystywany do produkcji wyrobów nieakcyzowych. Z powyższych względów na Wnioskodawczynię jako podmiot, który będzie zużywał do produkcji wyrobów nieakcyzowych jedynie alkohol etylowy z zapłaconą akcyzą, nie będzie nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji na potrzeby podatku akcyzowego.

W konsekwencji należy zauważyć, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. w przypadku wytwarzania wyrobu nieakcyzowego z użyciem alkoholu etylowego nabytego z zapłaconą akcyzą, nie będzie Pani zobowiązana do rozliczenia (dopłaty) podatku akcyzowego, ani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku akcyzowego, ani do składania deklaracji akcyzowych, ani też do prowadzenia ewidencji akcyzowych.

Stanowisko Pani w zakresie pytań nr 2, 4 i 5 należało zatem uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do pytania nr 3, dotyczącego konieczności oznaczania wytwarzanego suplementu diety banderolami, wskazać należy, że obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy objęte są jedynie wyroby akcyzowe enumeratywnie wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. W załączniku nr 3, oprócz listy wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, wskazane zostały kody CN części z nich, pod którymi są klasyfikowane. Ustawodawca wskazał również te wyroby akcyzowe, które podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy bez względu na kod CN.

Zauważyć zatem należy, że zarówno wyroby o kodzie CN 2106, jak i suplementy diety (bez względu na zastosowany dla nich kod CN) nie zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. W związku z tym w stosunku do suplementu diety o kodzie CN 2106 nie powstanie obowiązek oznaczania go znakami akcyzy.

Tym samym stanowisko Pani w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zadanych pytań) Wnioskodawczyni, w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego. Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie Wnioskodawczyni, w treści składanego wniosku, kształtuje jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku, nie mogą być rozpatrzone - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.; dalej jako: "Ordynacja podatkowa").

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb Ordynacji podatkowej. Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl