0111-KDIB3-3.4013.107.2022.4.PK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.107.2022.4.PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od gier hazardowych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 21 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych utworzenia kont testowych w ramach testowania systemu wpłynął 21 kwietnia 2022 r. Wniosek - w odpowiedzi na wezwanie - został uzupełniony pismem z 23 czerwca 2022 r. (wpływ 1 lipca 2022 r.).

Opis zdarzenia przyszłego

Jesteście Państwo (Spółka) organizatorem zakładów wzajemnych urządzanych za pośrednictwem strony Internetowej ZXC, posiadającym Zezwolenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć internet.

Spółka prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W ramach wykonywanej działalności Spółka oferuje zakłady wzajemne polegające na odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, zdarzeń związanych z wynikami sportowego współzawodnictwa a także zaistnienia innych zdarzeń niezwiązanych ze sportowym współzawodnictwem, np. o charakterze okołosportowym, kulturalnym, społecznym, politycznym, rozrywkowym oraz zdarzeń wirtualnych, będących w ofercie Spółki.

Zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Zakładów wzajemnych zatwierdzonym przez Ministerstwo Finansów, Gracz to zarejestrowany w ramach Konta tymczasowego lub Konta stałego uczestnik Zakładów posiadający dostęp do aplikacji umożliwiającej zawieranie Zakładów oraz posiadający Konto.

Konto to zgodnie z tym Regulaminem indywidualne konto Gracza zakładane przez Spółkę po dokonaniu rejestracji na zasadach wskazanych w Regulaminie. Konto Gracza może być Kontem tymczasowym lub Kontem stałym.

Konto tymczasowe - to konto Gracza o ograniczonej funkcjonalności, którego rejestracja jest uproszczona. Funkcjonalność Konta tymczasowego obejmuje możliwość logowania się na Stronie Internetowej, dokonywania wpłat oraz zawierania i rozliczania obstawionych Zakładów. Funkcjonalność Konta tymczasowego ograniczona jest czasowo do 90 dni od momentu jego aktywacji przez Spółkę, przy czym maksymalna kwota zawartych Zakładów w tym okresie nie może być większa niż 5.000,00 zł. Wypłata środków na Rachunek Bankowy Gracza możliwa będzie wyłącznie po zmianie Konta tymczasowego na Konto stałe.

Natomiast Konto stałe - to docelowe konto Gracza z pełną funkcjonalnością umożliwiające w szczególności wypłaty środków na Rachunek Bankowy Gracza.

Zgodnie z zapisami powoływanego regulaminu Konta Graczy wykorzystywane są do:

a)

identyfikacji Graczy,

b)

rejestracji wpłat dokonywanych przez Graczy,

c)

przyjmowania i rozliczania zlecanych przez Graczy Zakładów,

d)

realizacji wypłat na rzecz Graczy zgodnie z ich dyspozycją.

Powyższe zapisy Regulaminu Zakładów Wzajemnych stanowią, że aby Gracze mogli uczestniczyć (czyli obstawiać) w zakładach wzajemnych, przyjmować i rozliczać Zakłady, dokonywać wpłat i realizować wypłaty muszą posiadać Konto Gracza w serwisie ZXC.

Aby Gracze bez żadnych zakłóceń mogli obstawiać zakłady wzajemne na stronie ZXC Spółka każdorazowo wprowadzając dany produkt do oferty dokonuje testowania danego produktu w celu wychwytywania problemów technicznych, błędów czy innych nieprawidłowości systemu. Spółka na każdym etapie urządzania zakładów wzajemnych przez Graczy odpowiada również za weryfikację ewentualnych zgłoszeń, a po poprawieniu aplikacji odpowiada za testowanie poprawności realizacji zadań. Sprawdzając wykonanie danego zadania, kontrolowane są również przez Spółkę inne funkcjonalności, na które wprowadzone zmiany mogły ewentualnie wpłynąć.

Aby móc dokonywać powyższych działań Spółka zamierza tworzyć tzw. konta testowe na użytek pracowników i współpracowników, członków zespołów, IT, supportu i pozostałych współpracowników zwanych dalej testerami dokonujących wyłącznie testowania danego produktu. Posiadanie odpowiedniej ilości kont testowych, którymi będą posługiwać się testerzy platformy ZXC wynika z chęci zapewnienia Graczom jak najlepszego poziomu świadczonych usług.

Ponieważ istnieje techniczna możliwość ustawienia salda dla danego konta testowego bez konieczności dokonywania depozytu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płatniczej to utworzenie konta testowego jest jak najbardziej technicznie możliwe. Co istotne w przypadku utworzenia konta testowego wypłata środków pieniężnych z takiego konta nie będzie dokonywana.

Tworzenie oraz odpowiednie oznaczanie konta jako konto testowe w systemie umożliwi symulację obstawiania kuponów z zakładami w celu dokonania jedynie oceny sprawności i funkcjonowania platformy oraz działania danej oferty wprowadzanej do ZXC. Co istotne i warte ponownego podkreślenia w przypadku kont testowych stawki nie będą faktycznie wpłacane a kupony nie będą stawiane za rzeczywiste pieniądze. Wypłata środków w przypadku trafnych typów również nie będzie realizowana.

Wprowadzenie przez Spółkę możliwości korzystania przez testerów z kont testowych pozwoli na wykrycie wszystkich błędów systemu, jakie mogliby napotkać potencjalni gracze. Zadaniem testerów będzie dokonanie dokładnie takich samych akcji na platformie, co Gracze. Powyższe kroki obejmować będą również proces rejestrowania konta ale będzie to wyłącznie konto testowe, które będzie ważne jedynie na czas testowania.

Dane jakie są zbierane przez platformę ZXC podczas rejestrowania konta realnego gracza to:

numer telefonu (będący jednocześnie loginem) e-mail

imię i nazwisko

PESEL

zgody marketingowe

oświadczenie o ukończeniu 18 lat

Konta testowe będą odpowiednio oznaczone i będą zawierały m.in:

Pole imię: gdzie wpisuje się "TEST_liczba porządkowa_kombinacje liter" Pole nazwisko: gdzie wpisuje się "TEST_liczba porządkowa_kombinacje liter"

Dzięki takim oznaczeniom kont testowych, Spółka ma możliwość odseparować konta realnych Graczy od kont testowych przypisanych danemu testerowi. Odpowiednie oznaczenie kont używanych przez testerów, umożliwia szybkie rozdzielenie kont realnych Graczy od kont testowych.

Jako dodatkowy element dla odróżnienia kont testowych od kont realnych Graczy Spółka rozważa wprowadzenie ewidencji przekazywanych na konta testowe wirtualnych środków w celu umożliwienia testowania danego produktu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że obecnie testy te odbywają się w analogiczny sposób, z tym że konta "testowe" są zarejestrowane na nazwiska i dane osób - pracownikóww.spółpracowników spółki z tymi samymi warunkami tzn. stawki nie są faktycznie wpłacane, a jedynie przypisywane do takiego konta, a ewentualne wygrane nie są wypłacane. Skutkiem tego tak dokonywane przypisanie do Konta stawki depozytu jest "z automatu" z chwilą przypisania środków do Konta obciążane 12% podatkiem od gier.

Dla przykładu proces ten przebiega w ten sposób: do Konta jest przypisywana w systemie kwota 100 PLN następnie dla celów testowych jest obstawiany zakład, przy czym zanim zostanie postawiona stawka na ten zakład wcześniej jest potrącany podatek od gier - a więc realnie zostaje postawiona kwota 88 PLN i w przypadku ewentualnej wygranej to kwotę 88 PLN mnoży się przez kurs (czyli mnożnik, który jest proponowany przez bukmachera w przypadku wygrania zakładu np. 1,2 albo 2 albo 2,5). Matematycznie może wyglądać to następująco: 100 PLN (wpłacona stawka) x 88% (potrącenie podatku) = 88 PLN (realna kwota stawki biorącej udział w zakładzie) x 1,2 (kurs dla wygranego zakładu) = 105,60 PLN.

Pytanie (w zakresie podatku od gier hazardowych)

Czy w przypadku utworzenia na użytek testera konta testowego i symulacji przy pomocy takiego konta testowego zawierania zakładów wzajemnych w celu testowania funkcjonalności i sprawności platformy ZXC Spółka jest obowiązana do obliczenia i zapłaty podatku od gier na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 74 pkt 7 Ustawy o grach hazardowych?

Państwa stanowisko w sprawie

W przypadku utworzenia na użytek testera konta testowego i symulacji przy pomocy takiego konta testowego zawierania zakładów wzajemnych w celu testowania funkcjonalności i sprawności platformy ZXC Spółka nie jest zobowiązana do obliczenia i zapłaty podatku od gier na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 74 pkt 7 Ustawy o grach hazardowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) - zwanej dalej ustawą - ustawa określa warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych, zwanym dalej "podatkiem od gier".

Grami hazardowymi gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

1.

wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;

2.

zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera (art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Stosownie do art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek.

Zgodnie z art. 74 pkt 6 i 7 ustawy stawka podatku od gier wynosi dla:

zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%;

zakładów wzajemnych innych niż wymienione powyżej - 12%.

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, zakłady wzajemne jedną z gier hazardowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od gier, a podmiot urządzający zakłady wzajemne jest podatnikiem tego podatku. Warunkiem formalnym urządzania zakładów wzajemnych, który jest też wpisany w definicję podatnika, jest posiadanie stosownego zezwolenia.

Dla zakładów wzajemnych ustalono dwie stawki podatku tj. w wysokości 2,5% na sportowe współzawodnictwo zwierząt i w wysokości 12% na pozostałe współzawodnictwo lub zdarzenia w tym zdarzenia wirtualne.

Co istotne, w przypadku wygranych powyżej 2280 odprowadzany jest również przez Spółkę podatek dochodowy od wygranej w zakładach bukmacherskich, w zryczałtowanej wysokości 10%. Wymóg odprowadzania podatku od wygranej uregulowany jest w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W obu przypadkach obowiązek odprowadzenia podatku leży po stronie bukmachera.

Zgodnie z powoływanymi powyżej obowiązującymi przepisami Ustawy o grach hazardowych w zakładach wzajemnych, podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi suma wpłaconych stawek. Oznacza to, że należy mieć na względzie "sumę wszystkich kwot (stawek), które stanowią podstawę do obliczenia ewentualnej wygranej czyli jest to kwota wpłacona bezpośrednio przez gracza, jak też i kwoty wynikające z poszczególnych prawidłowo wytypowanych okazji przeznaczone na kolejne okazje zawarcia zakładu.

Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego Spółka zamierza wprowadzić na użytek testerów możliwość testowania danego produktu w ramach platformy ZXC w celu m.in. wychwytywania problemów technicznych, błędów czy innych nieprawidłowości systemu oraz dokonywania symulacji stawiania zakładów w celu oceny wpływu wprowadzanych do oferty zmian na funkcjonowanie platformy. Posiadanie odpowiedniej ilości kont testowych, którymi będą posługiwać się testerzy platformy ZXC przyczyni się do zapewnienia jak najlepszego poziomu świadczonych usług ale jednocześnie pozwoli na wyeliminowanie potrącania 12% podatku od gier, który w ocenie Spółki w takim przypadku nie powinien być potrącany.

Spółka w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym stoi na stanowisku, że w przypadku wprowadzenia kont testowych nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od gier. Utworzone konto będzie bowiem wyraźnie oznaczone jako konto testowe, za pomocą którego nie będą obstawiane prawdziwe zakłady - obstawianie zakładów i wykonywania innych czynności na Koncie, będzie symulowane dla potrzeb sprawdzenia prawidłowości działania platformy i strony internetowej www.ZXC. Za pomocą tego konta "tester" nie będzie dokonywał wpłat stawek rzeczywistymi pieniędzmi za pośrednictwem instytucji płatniczych. Uzupełniona kwota umożliwiająca testowanie konta będzie jedynie fikcyjna, wirtualna. Nie będzie to wpłata prawdziwych środków pieniężnych zasilających rachunek Spółki. Również w przypadku ewentualnej wygranej podczas testowania konta nie będzie dokonywana wypłata wygranej. Takie operacje nie będą realizowane. Urządzanie zakładów wzajemnych przy pomocy konta testowego będzie jedynie symulowane.

Ze względu na odpowiednie opisane we wniosku wyraźne oznaczanie kont testowych odpowiednią kombinacją liter, konta testowe będą z łatwością odróżniane od kont realnych graczy, co do których Spółka jest obowiązana odprowadzać podatek od gier.

W ocenie Spółki brak jest jakichkolwiek podstaw, aby rozliczać podatek od gier od oznaczonych jako konta testowe kont wykorzystywanych jedynie do sprawdzenia funkcjonalności i sprawności platformy. Zakłady urządzane przy pomocy kont testowych będą miały jedynie charakter pozorny, fikcyjny. Nie będzie miał miejsca fizyczny wpływ pieniędzy na konto Spółki, Spółka nie odprowadzi zatem podatku od gier od tego typu symulowanych zakładów testowych. W istocie tester otrzyma jedynie określone fikcyjne środki na określony cel, jakim jest zawarcie zakładu testowego na koncie testowym w określonym przez Spółkę czasie. Ani tester ani Spółka nie dokona fizycznie wpłaty na konto testera, przypisane środki będą jedynie wirtualne. Wirtualne pieniądze zostaną dodane do konta testowego z poziomu backofficu Spółki. Nie będzie tutaj powiązania z faktyczną transakcją bankową. Nie będzie jakiejkolwiek możliwości użytkowania kont testowych w celach normalnego, rzeczywistego obstawiania zakładów, wypłat wygranych itp.

Ponieważ konta będą służyły jedynie testowaniu oferty Spółki, Spółka stoi na stanowisku, że również nie będzie podstaw do rozliczenia podatku dochodowego od wygranej powyżej kwoty 2280 zł. Zryczałtowana stawka podatku w wysokości 10% obejmuje bowiem wygrane a w omawianym stanie faktycznym nie będziemy mieli do czynienia z realną wygraną pochodzącą z realnego urządzania zakładów wzajemnych. Ponadto brak jest w takim przypadku istnienia osoby fizycznej, która taką potencjalną wygraną otrzyma.

Spółka dodatkowo wskazuje, że w przypadku kont testowych nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od gier Spółka jako dodatkowy element zamierza sporządzać ewidencję "wpłat" wirtualnych na konta testowe, aby nie było żadnych wątpliwości, które konta kontami Graczy, a które kontami testowymi przypisanymi testerom i w jakim celu one wykorzystywane.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiliście Państwo we wniosku w zakresie podatku od gier hazardowych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 2 z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 888) - zwanej dalej ustawą:

grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy

zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

1)

wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;

2)

zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy

podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Artykuł 71 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi, że

przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera.

Stosowne do art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy

podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek

W świetle powyższych przepisów należy uznać, że podatnikiem podatku od gier jest podmiot urządzający albo organizujący gry hazardowe na podstawie stosownego zezwolenia czy koncesji, a przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzenie lub organizacja tych gier.

Analizując przywołane powyżej przepisy należy zauważyć, że podatek od gier (w szczególności w przypadku zakładów wzajemnych) jest podatkiem pośrednim obciążającym usługi polegające na prowadzeniu gier hazardowych. Opodatkowane tu określone rodzaje działalności, obciążone według stawek podatkowych zróżnicowanych w zależności od rodzaju prowadzonej gry. Również podstawa opodatkowania jest zróżnicowana w zależności od rodzaju gry. W przypadku zakładów wzajemnych opodatkowaniu podlegają wpłacone stawki.

Jak wynika z wniosku, Spółka - będąca bukmacherem - urządza zakłady przez sieć internet. Gracze (zarejestrowani w ramach Konta tymczasowego lub Konta stałego uczestnicy Zakładów) posiadający dostęp do aplikacji umożliwiającej zawieranie Zakładów. Konto to indywidualne konto Gracza zakładane przez Spółkę po dokonaniu rejestracji na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Aby Gracze bez żadnych zakłóceń mogli obstawiać zakłady wzajemne na stronie internetowej Spółki każdorazowo wprowadzając dany produkt do oferty dokonuje ona testowania danego produktu w celu wychwytywania problemów technicznych, błędów czy innych nieprawidłowości systemu. Spółka na każdym etapie urządzania zakładów wzajemnych przez Graczy odpowiada również za weryfikację ewentualnych zgłoszeń, a po poprawieniu aplikacji odpowiada za testowanie poprawności realizacji zadań. Sprawdzając wykonanie danego zadania, kontrolowane są również przez Spółkę inne funkcjonalności, na które wprowadzone zmiany mogły ewentualnie wpłynąć.

Aby móc dokonywać powyższych działań Spółka zamierza tworzyć tzw. konta testowe na użytek pracowników i współpracowników, członków zespołów, IT, supportu i pozostałych współpracowników zwanych dalej testerami dokonujących wyłącznie testowania danego produktu. Ponieważ istnieje techniczna możliwość ustawienia salda dla danego konta testowego bez konieczności dokonywania depozytu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płatniczej to utworzenie konta testowego jest jak najbardziej technicznie możliwe. Co istotne w przypadku utworzenia konta testowego wypłata środków pieniężnych z takiego konta nie będzie dokonywana.

Tworzenie oraz odpowiednie oznaczanie konta jako konto testowe w systemie umożliwi symulację obstawiania kuponów z zakładami w celu dokonania jedynie oceny sprawności i funkcjonowania platformy oraz działania danej oferty. W przypadku kont testowych stawki nie będą faktycznie wpłacane a kupony nie będą stawiane za rzeczywiste pieniądze. Wypłata środków w przypadku trafnych typów również nie będzie realizowana.

Wprowadzenie przez Spółkę możliwości korzystania przez testerów z kont testowych pozwoli na wykrycie wszystkich błędów systemu, jakie mogliby napotkać potencjalni gracze. Zadaniem testerów będzie dokonanie dokładnie takich samych akcji na platformie, co Gracze. Powyższe kroki obejmować będą również proces rejestrowania konta ale będzie to wyłącznie konto testowe, które będzie ważne jedynie na czas testowania.

Konta testowe będą odpowiednio. Odpowiednie oznaczenie kont używanych przez testerów, umożliwia szybkie rozdzielenie kont realnych Graczy od kont testowych.

Jako dodatkowy element dla odróżnienia kont testowych od kont realnych Graczy Spółka rozważa wprowadzenie ewidencji przekazywanych na konta testowe wirtualnych środków w celu umożliwienia testowania danego produktu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że obecnie testy te odbywają się w analogiczny sposób, z tym że konta "testowe" są zarejestrowane na nazwiska i dane osób - pracownikóww.spółpracowników spółki z tymi samymi warunkami tzn. stawki nie są faktycznie wpłacane, a jedynie przypisywane do takiego konta, a ewentualne wygrane nie są wypłacane. Skutkiem tego tak dokonywane przypisanie do Konta stawki depozytu jest "z automatu" z chwilą przypisania środków do Konta obciążane 12% podatkiem od gier.

Wątpliwości Spółki dotyczą wliczenia do podstawy opodatkowania i opodatkowania wartości stawek wynikających z kont testowych.

W przedmiotowej sprawie należy zatem rozstrzygnąć, jak należy rozumieć sformułowanie "suma wpłaconych stawek", która określa podstawę opodatkowania w zakładach wzajemnych. Ze względu na brak definicji legalnej tego sformułowania należy zastosować wykładnie językową.

Z gramatycznej wykładni art. 2 ust. 2 ustawy wynika, że warunkiem skutecznego zawarcia zakładu jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie: wytypowanie określonego zdarzenia i wpłacenie stawki.

Natomiast rozbijając sformułowanie "suma wpłaconych stawek" na części składowe należy zauważyć, że zgodnie z potocznym znaczeniem: "suma" - to pewna ilość (pieniędzy), "wpłacić" oznacza uiszczenie jakiejś należności zaś "stawka" - w kontekście gier hazardowych - to kwota stawiana w grze.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że gdy mówimy o sumie wpłaconych stawek, które stanowią podstawę opodatkowania, należy brać pod uwagę wartość wszystkich (suma) kwot (stawek), które stanowią podstawę do obliczenia ewentualnej wygranej czyli będzie to kwota wpłacona bezpośrednio przez gracza jak też przez podmioty trzecie.

Mając na uwadze, że w przypadku kont testowych - stawki nie będą faktycznie wpłacane, a kupony nie będą stawiane za rzeczywiste pieniądze i nie będzie realizowana wypłata środków w przypadku trafnych typów - to należy uznać, że w przypadku kont testowych, nie ma:

gracza który uczestniczy w zakładach (wykorzystywane tylko dane określonych osób do założenia konta testowego),

kwoty, która byłaby wpłacana (jest tylko wirtualny zapis),

zakładu wzajemnego - czyli umowy, na podstawie której osoba poprawnie typująca wygrywa określoną nagrodę

Tym samym kwoty zapisane na kontach testowych nie mogą być traktowane jako stawka, czyli jako kwota stawiana w grze.

Dlatego też wartości, które symulują stawki w kontach testowych, nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania (a tym samym opodatkowane) podatkiem od gier hazardowych.

Tym samym stanowisko Spółki, że brak jest jakichkolwiek podstaw, aby rozliczać podatek od gier od oznaczonych jako konta testowe kont wykorzystywanych jedynie do sprawdzenia funkcjonalności i sprawności jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odpowiedź na pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie zapytania Wnioskodawcy i wskazanych przepisów do interpretacji. Inne kwestie nieobjęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl