0111-KDIB3-3.4012.608.2020.1.MW - Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.608.2020.1.MW Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 października 2020 r. (data wpływu 16 października 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wojewódzki Szpital (...) od 6 marca 2020 r. realizuje projekt w ramach (...) pn.: (...) na podstawie umowy podpisanej w dniu 17 września 2020 r. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia i obejmuje następujące obszary funkcjonalne: dostosowanie infrastruktury i oprogramowania celem spełnienia wymogów platformy ogólnokrajowej, wymiana danych poprzez serwery komunikacyjne, wykorzystanie danych celem podniesienia jakości świadczonych usług dla pacjenta. Analiza specyficzna projektu obejmuje: Interoperacyjność z innymi systemami/integracja z platformą P1, Bezpieczeństwo przetwarzania danych, Regionalne repozytorium EDM, Skalowalność platformy regionalnej, Zgodność EDM z przepisami prawa i przyjętymi standardami.

Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu są podzielone na następujące zadania:

* zadanie nr 1 pn.: (...) - obejmuje zakupy następujących usług (...). W zakresie tego zadania beneficjent dokona miedzy innymi zakupu usług dotyczących: nadzoru technicznego nad realizacją projektu, udziału w komisjach przetargowych, nadzoru nad oprogramowaniem i integracją z systemami krajowymi, nadzoru nad pozyskaniem i budową warstwy sieciowej (...), nadzoru nad wdrożeniem mechanizmów bezpieczeństwa, opracowania dokumentacji aplikacyjnej;

* zadanie nr 2 pn.: (...) - obejmuje następujące zakupy: Dostosowanie infrastruktury i oprogramowania celem spełnienia wymogów platformy poprzez doposażenie stanowisk i infrastruktury. W zakresie tego zadania beneficjent dokona zakupu: komputerów Ali IN One, UPS, czytników e-dowodów, urządzeń skanujących, bezprzewodowych punktów dostępu, modułu gbic, przełączników LAN, oprogramowania antywirusowego wraz z integracją systemów poprzez zakup oprogramowań typu: system obsługi apteki, system analityczny, laboratoryjny system informacyjny, system radiologiczny system informacyjny itp.;

* zadanie nr 3 pn.: (...) - obejmuje zakup następujących usług: Budowa platformy wraz z serwerami komunikacyjnymi i infrastrukturą poprzez modernizację i doposażenie serwerowni oraz zakup oprogramowania centralnego (BOSK). Zadanie przewiduje zakup serwerów, macierzy, biblioteki taśmowej macierzy, przełączników LAN, switch z osprzętem, UPS, oraz usług dotyczących uruchomienia łącza dedykowanego, adaptacji pomieszczeń serwerowni, jednolitej sieci wymiany informacji. Ponadto w zakresie oprogramowania centralnego (BOSK) dokonamy zakupu oprogramowania wirtualizacyjnego, licencji dostępowych dla systemu serwerowego, środowiska bazodanowego, systemu archiwizacji. BOSK, Anty DDoS i cloud routing, UTM, DLP, Log Collectory, modułu sanityzacji danych, proxy z filtracją, skanerów podatności, itp.;

* zadanie nr 4 pn.: (...) - obejmuje zakup następujących usług (...). W zakres tego zadania wchodzą zakupy systemów e-usług takich jak: e-zgoda, e-kontrahent, e-rejestracja, e-dokumentacja, e-opieka, wszystkie z funkcjonalnościami typu porada, ankieta i powiadomienia. Ponadto zostaną dokonane zakupy: systemu telekonferencyjnego, pakietów oprogramowania biurowego, systemu obiegu dokumentów, oprogramowania do digitalizacji dokumentów, oprogramowania serwera komunikacyjnego, oraz tablic interaktywnych;

* zadanie nr 5 pn.: (...) - obejmuje zakup tablic informacyjno - promocyjnych oraz oznaczeń sprzętu.

Wojewódzki Szpital (...) jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT-7 do (...).

Towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu pn.: (...) nie były i nie będą wykorzystane przez Wojewódzki Szpital (...) do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu pn.: (...) były i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w całości lub w części?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia całości naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia części naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, że przedmiotowe zakupy są ściśle związane wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Wyrażoną w cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to na mocy art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Z kolei w przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot związanych z czynnościami opodatkowanymi, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zakres odliczenia podatku naliczonego, modyfikowany na podstawie powyższych regulacji, uzależniony jest od przyporządkowania działalności podatnika do dwóch kategorii czynności. Do pierwszej z nich zaliczyć należy czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (co do zasady, świadczenie usług oraz sprzedaż towarów opodatkowanych). Z kolei druga kategoria obejmuje czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (czynności zwolnione od podatku).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt (...) pn.: (...). Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia i obejmuje następujące obszary funkcjonalne: dostosowanie infrastruktury i oprogramowania celem spełnienia wymogów platformy ogólnokrajowej, wymiana danych poprzez serwery komunikacyjne, wykorzystanie danych celem podniesienia jakości świadczonych usług dla pacjenta. Wojewódzki Szpital (...) jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i składa deklaracje VAT-7 do (...).

Towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu pn.: (...) nie były i nie będą wykorzystane przez Wojewódzki Szpital (...) do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu pn.: (...) były i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją ww. projektu.

Jak już wcześniej wskazano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Powyższy warunek nie jest w przypadku Wnioskodawcy spełniony, bowiem - jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego i stanu faktycznego - towary i usługi nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Szpital do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Szpital nie będzie miał zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków na podstawie art. 86 ustawy.

Jednocześnie, z uwagi na to że towary i usługi nabyte i finansowane w ramach projektu były i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT, nie znajdzie w sytuacji będącej przedmiotem wniosku zastosowania art. 90 ustawy. Przepis ten dotyczy bowiem sytuacji, w której towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. W przypadku towarów i usług nabywanych przez Szpital w ramach projektu, którego dotyczy wniosek nie występują wydatki z pierwszej z tych kategorii.

Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia całości naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy oraz wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia części naliczonego podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacja projektu na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z uwagi na fakt iż przedmiotowe zakupy są ściśle związane wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zaznacza się również, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego).

Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego i stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejszej interpretacji przyjęto jako element opisu sprawy twierdzenie Wnioskodawcy, że nabyte w ramach projektu towary i usługi były i będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy i ta okoliczność nie była przedmiotem oceny Organu. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...),w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl