0111-KDIB3-3.4012.528.2022.3.MS, Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0111-KDIB3-3.4012.528.2022.3.MS - Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.528.2022.3.MS Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 7 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy uznania, że przedmiot Transakcji stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz czynność wyłączoną spod opodatkowania podatkiem VAT.

Uzupełnili go Państwo pismem z 9 grudnia 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

X Sp. z o.o. ((...) lub "Nabywca") oraz Y Sp. z o.o. ((...) lub "Sprzedawca") są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Y PL należy do międzynarodowej grupy kapitałowej YZ (dalej: (...)).

Grupa YZ jest (...) dostawców rozwiązań w zakresie (...).

Działalność Y PL koncentruje się przede wszystkim na świadczeniu usług wsparcia na rzecz innych podmiotów z YZ w zakresie (...) YZ na poziomie lokalnym, a także tzw. obsługę posprzedażową dla klientów YZ.

Do dnia (...) r. (dalej: "Dzień Sprzedaży") działalność Y PL w zakresie świadczenia opisanych powyżej usług wsparcia była realizowana na podstawie stosownych umów wewnątrzgrupowych zawartych z określonymi podmiotami z YZ (dalej: "Umowy wewnątrzgrupowe") równolegle w dwóch Oddziałach biznesu, tj.:

- adresowanym do odbiorców indywidualnych (dalej: "Oddział A"),

- adresowanym do klientów korporacyjnych (dalej: "Oddział B").

Działalność YZ PL w ww. zakresie odzwierciedlała strategię biznesową Grupy YZ, polegającą na prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno w Oddziale B, jak i w Oddziale A.

Na poziomie Grupy YZ została podjęta decyzja o wydzieleniu Oddziału A z Grupy YZ i przeniesieniu Oddziału A do nowopowstałej grupy spółek powiązanych, działających pod marką XZ (dalej: "XZ"). Celem wyodrębnienia było formalne rozdzielenie działalności prowadzonej w ramach Oddziału A i Oddziału B, tak by od strony operacyjnej oba Oddziały działały niezależnie.

Dnia (...) r. Y PL oraz X PL (spółka w organizacji) zawarły umowę sprzedaży Oddziału A (dalej: "Transakcja"). Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, jako dzień, w którym następuje efektywne przejście Oddziału A na rzecz Nabywcy został wskazany 10 dzień roboczy po wpisaniu X PL do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. (...) r. X PL został wpisany do ww. rejestru. W konsekwencji, w dniu (...) nastąpiło efektywne nabycie przez X PL Oddziału A.

W ramach Transakcji, nastąpił transfer:

- (...) osób alokowanych do Oddziału A, w tym lider Oddziału A (dalej: "Osoby A"), stanowiących w Y całość Działu (...) oraz część Działu (...),

- składników majątkowych, tj. (...) wykorzystywanych do wykonywania obowiązków służbowych przez Osoby A,

- zobowiązań związanych z Osobami A zatrudnionymi na podstawie umów o pracę, w tym zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za okres od 1 czerwca 2022 r., niewykorzystanych urlopów, programów motywacyjnych, itp.

Wśród Osób A, (...) osób było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, (...) osoby współpracowały z Y PL na podstawie umowy cywilnoprawnej (...).

Transfer Osób A zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nastąpił w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) - tzw. przejście części zakładu pracy. Umowy, stanowiące podstawę współpracy pozostałych Osób A zostały przeniesione na rzecz Nabywcy w stosownym trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Po Dniu Sprzedaży, Y PL kontynuuje dotychczasową działalność w Oddziale B, a X PL prowadzi działalność w obszarze Oddziału A, tj. świadczy opisane powyżej usługi wsparcia dla podmiotów z Grupy XZ.

Zasoby Oddziału A, które zostały przeniesione w ramach Transakcji pozwalają na samodzielne kontynuowanie działalności w zakresie Oddziału A przez Nabywcę. Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, iż:

- w ramach działalności Oddziału A nie wykorzystywano niematerialnych składników majątku (takich jak licencje), dlatego nie były one przedmiotem Transakcji;

- Oddział A nie prowadzi działalności handlowej, a jedynie wykonuje usługi wsparcia świadczone dla podmiotów powiązanych, dlatego umowy ani należności handlowe nie były przedmiotem Transakcji;

- X PL świadczy usługi wsparcia w Oddziale A na rzecz innych podmiotów z Grupy XZ w oparciu o ustalenia odzwierciedlające postanowienia Umów wewnątrzgrupowych, dlatego nie było potrzeby biznesowej transferu Umów wewnątrzgrupowych w ramach Transakcji;

- zobowiązania Sprzedawcy dotyczące Oddziału A zostały uregulowane przed Dniem Sprzedaży, dlatego nie były one przedmiotem Transakcji (z wyjątkiem wcześniej wskazanych zobowiązań);

- X PL zawarł jeszcze przed Dniem Sprzedaży odrębną umowę na wynajem powierzchni biurowej, która jest wystarczająca dla prowadzenia działalności Oddziału A, dlatego w ramach Transakcji nie było potrzeby biznesowej transferu tytułu prawnego do powierzchni biurowej;

- X PL posiada własny rachunek bankowy i środki pieniężne wystarczające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Oddziału A, dlatego też przedmiotem Transakcji nie zostały objęte środki pieniężne ani rachunek bankowy Y PL;

- usługi wsparcia biznesu takie jak usługi kadrowe, usługi księgowe, umowy na media itp. (tzw. (...)) są świadczone centralnie na poziomie Grupy XZ na podstawie stosownych umów, w związku z czym X PL ma do nich pełny dostęp i nie było potrzeby biznesowej objęcia Transakcją dostępu do takich usług.

Należy wskazać, iż pomimo iż Oddział A nie był na moment Transakcji formalnie wydzielony - w szczególności jako odrębny dział lub oddział - w strukturze organizacyjnej Y PL (tj. na przykład na podstawie statutu, regulaminu lub innego dokumentu o podobnym charakterze), Osoby A były identyfikowane w ramach struktury Y PL jako dedykowane do realizacji zadań związanych z Oddziałem A.

Ponadto, dla Oddziału A były przygotowywane przez Sprzedawcę oddzielne plany finansowe i inwestycyjne, budżety, plany strategiczne, zarówno na poziomie globalnym Grupy YZ, jak i na poziomie lokalnym, w ramach struktury Y PL.

Także system księgowy wykorzystywany przez Y PL umożliwiał dla celów zarządczych określenie wyniku finansowego działalności Oddziału A a także przypisanie należności i przychodów oraz zobowiązań i kosztów do działalności związanej z Oddziałem A. Przy tym, Y PL nie sporządzał przed Transakcją ani na moment Transakcji formalnego bilansu ani rachunku zysków i strat dla działalności związanej z Oddziałem A, gdyż nie było takiej potrzeby.

Cena Oddziału A określona w umowie, na podstawie której przeprowadzona została Transakcja, została określona na warunkach rynkowych i była wyższa od sumy wartości rynkowej składników majątku tworzących Oddział A.

Nabywca oraz Sprzedawca są czynnymi podatnikami VAT.

W uzupełnieniu z 9 grudnia 2022 r. zawarli Państwo następujące informacje:

Wyodrębnienie organizacyjne:

Oddział A był identyfikowalny w strukturze organizacyjnej Y PL poprzez przypisane Osoby A dedykowane do realizacji zadań związanych z Oddziałem A. W szczególności do Oddziału A przypisany był lider Oddziału A.

Wyodrębnienie funkcjonalne:

W ramach struktury organizacyjnej Spółki, do Oddziału A przypisano funkcję biznesową związaną ze świadczeniem usług wsparcia dla innych podmiotów z Grupy YZ w Oddziale biznesu adresowanym do odbiorców indywidualnych (A).

Wyodrębnienie finansowe:

Dla Oddziału A były przygotowywane przez Spółkę oddzielne plany finansowe i inwestycyjne, budżety, plany strategiczne w ramach struktury Spółki. System księgowy wykorzystywany przez Spółkę umożliwiał dla celów zarządczych określenie wyniku finansowego działalności Oddziału A, a także przypisanie należności i przychodów oraz zobowiązań i kosztów do działalności związanej z Oddziałem A.

Oddział A w dniu sprzedaży obejmował kluczowe elementy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług w Oddziale A, tj. był samodzielnie funkcjonującym działem.

Nie ma potrzeby angażowania przez X sp. z o.o. (Nabywca) dodatkowych składników majątkowych niebędących przedmiotem transakcji, ani podejmować dodatkowych działań faktycznych takich jak pozyskiwanie pozwoleń, decyzji czy certyfikatów, gdyż nie są one wykorzystywane w działalności Oddziału A.

Od dnia, w którym na Nabywcę przeszedł Oddział A kontynuuje on świadczenie usług w Oddziale A na tożsamych zasadach, na których były świadczone one wcześniej przez Spółkę. Jak wskazano we Wniosku, świadczenie usług wsparcia w Oddziale A przez Nabywcę odbywa się na rzecz innych podmiotów z Grupy XZ w oparciu o ustalenia odzwierciedlające postanowienia stosownych umów wewnątrzgrupowych zawartych przez Spółkę z określonymi podmiotami z Grupy XZ (umowy te dotyczą zarówno Oddziału A, jak i Oddziału B). Z perspektywy biznesowej, uzgodnienia zawarte w Umowach wewnątrzgrupowych w zakresie świadczonych usług w Oddziale A zostały faktycznie przeniesione na Nabywcę wraz z Oddziałem A, wymagają one jedynie sformalizowania w formie pisemnej.

X Sp. z o.o. (Nabywca) na bazie nabytych składników materialnych związanych z Oddziałem A, kontynuuje działalność gospodarczą w takim samym zakresie, w jakim była prowadzona przez Spółkę.

Pytania w zakresie podatku od towarów i usług

1) Czy prawidłowe jest stanowisko, że Oddział A, będący przedmiotem Transakcji, stanowił na Dzień Sprzedaży zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w rezultacie zbycie Oddziału A stanowiło czynność wyłączoną spod opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że:

1) Oddział A, będący przedmiotem Transakcji, stanowił na Dzień Sprzedaży ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w rezultacie zbycie Oddziału A stanowiło czynność wyłączoną spod opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze powyższe regulacje, ZCP wystąpi, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

1)

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2)

istnieje wyodrębnienie organizacyjne zespołu tych składników w istniejącym przedsiębiorstwie,

3)

istnieje wyodrębnienie finansowe zespołu tych składników w istniejącym przedsiębiorstwie,

4)

zespół tych składników przeznaczony jest do realizacji określonych zadań gospodarczych,

5)

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Podkreślenia wymaga, że dla zdefiniowania danego zbioru składników materialnych i niematerialnych za ZCP nie jest wystarczające, aby składniki te stanowiły zebraną masę majątkową, ale masa ta musi odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Jednocześnie, aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym przenoszonych składników, muszą one pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować jako zorganizowany, autonomiczny zespół umożliwiający kontynuację dotychczasowych zadań oraz samodzielne funkcjonowanie na rynku.

1. Oddział A jako odrębny, zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie oraz w interpretacjach podatkowych, zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest tylko sumą poszczególnych/przypadkowych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie możliwe prowadzenie działalności gospodarczej. ZCP musi bowiem stanowić zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Podejście takie zostało przedstawione przykładowo w:

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 grudnia 2021 r., sygn. 0111- KDIB1-2.4010.494.2021.4.ANK, w której organ wskazał, m.in., że:

- (...) zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość);

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 grudnia 2018 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.746.2018.2.MK, w której organ wskazał, m.in., że:

- (...) już sam wstępny fragment definicji ZCP zawartej (...) w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, traktujący o tym, że stanowi ona określony zespół (a nie jedynie przypadkowy zbiór) składników majątkowych, podkreśla konieczność istnienia logicznego wyodrębnienia tych składników od reszty masy majątkowej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa danego podmiotu.

Biorąc pod uwagę, iż do Dnia Sprzedaży, Oddział A funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić w ramach majątku Sprzedawcy kluczowe zasoby, umożliwiające realizację zadań w tym Oddziale działalności Sprzedawcy, które zostały przeniesione na nabywcę w ramach Transakcji, tj.:

- Osoby A, stanowiące całość Działu (...) - w tym lider Oddziału A - oraz

- składniki majątkowe, tj. (...) wykorzystywane do wykonywania obowiązków służbowych przez Osoby A,

- w ocenie Wnioskodawcy, warunek uznania Oddziału A jako odrębnego, zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych należy uznać za spełniony. Należy podkreślić, że dla wykonywania opisanych w stanie faktycznym usług wsparcia, stanowiących przedmiot działalności Oddziału A nie są konieczne inne zasoby niż wymienione powyżej.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, dla powyższej konkluzji nie powinien mieć znaczenia fakt, że przedmiotem Transakcji nie były:

- niematerialne składniki majątku (takie jak licencje) - nie były one bowiem wykorzystywane w działalności Oddziału A,

- Umowy wewnątrzgrupowe - X PL świadczy usługi wsparcia w Oddziale A na rzecz innych podmiotów z Grupy XZ w oparciu o ustalenia odzwierciedlające postanowienia Umów wewnątrzgrupowych, dlatego nie było potrzeby biznesowej transferu Umów wewnątrzgrupowych w ramach Transakcji,

- należności handlowe dotyczące Oddziału A - należy podkreślić, że Oddział A nie prowadzi działalności handlowej, a jedynie wykonuje usługi wsparcia świadczone dla podmiotów powiązanych, dlatego umowy ani należności handlowe nie były przedmiotem Transakcji,

- zobowiązania dotyczące działalności Oddziału A inne niż związane z Osobami A zatrudnionymi na podstawie umów o pracę wskazane w stanie faktycznym - zgodnie bowiem z intencją stron Transakcji, zobowiązania te zostały uregulowane przed Dniem Sprzedaży przez Sprzedawcę,

- umowa najmu biura, gdyż X PL zawarł jeszcze przed Dniem Sprzedaży odrębną umowę na wynajem powierzchni biurowej, która jest wystarczająca dla prowadzenia działalności Oddziału A,

- środki pieniężne i rachunek bankowy, z uwagi na to, że X PL posiada własny rachunek bankowy i środki pieniężne wystarczające do prowadzenia działalności gospodarczej Oddziału A,

- funkcje o charakterze wsparcia biznesu (tzw. (...)) takie jak usługi kadrowe, usługi księgowe, umowy na media itp. - są świadczone centralnie na poziomie Grupy XZ na podstawie stosownych umów, w związku z czym X PL ma do nich pełny dostęp i nie było potrzeby biznesowej objęcia Transakcją dostępu do takich usług.

2. Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o VAT nie określają, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników materialnych i niematerialnych. W ocenie Wnioskodawcy, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że składniki majątkowe tworzące zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinny być w pewien sposób wyodrębnione w ramach istniejącego przedsiębiorstwa (czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym jest np. funkcjonalność składników majątkowych przypisanych do realizacji danej działalności), a także odpowiednie miejsce w strukturze podmiotu. Zdaniem Wnioskodawcy, kluczowe dla spełnienia niniejszej przesłanki jest faktyczne wyodrębnienie organizacyjne w ramach struktury danego przedsiębiorstwa, które nie musi wynikać z formalnego uregulowania tej kwestii.

Takie stanowisko jest również aprobowane w praktyce, przykładowo, "Wyodrębnienie organizacyjne oznacza zazwyczaj wyodrębnienie części majątku przedsiębiorstwa (wraz ze składnikami niematerialnymi) w strukturze organizacyjnej całego podmiotu. Takie wyodrębnienie może przybrać formę np. oddziału, biura, zakładu, wydziału, departamentu, działu. Jednocześnie należy uznać, że nawet w przypadku, gdy fakt wyodrębnienia składników nie wynika z żadnych zapisów zawartych w dokumentach konstytuujących dany podmiot lub też regulujących jego funkcjonowanie, a takie wyodrębnienie w praktyce jest dostrzegalne i ono, chociaż nie ma oparcia w dokumentach podatnika, faktycznie istnieje - możemy mieć do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa" (K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2019).

Mając zatem na uwadze, że Oddział A był identyfikowalny w strukturze organizacyjnej Y PL, w szczególności poprzez Osoby A identyfikowanie w ramach struktury Y PL jako dedykowane do realizacji zadań związanych z Oddziałem A, w ocenie Wnioskodawcy warunek wyodrębnienia organizacyjnego należy uznać za spełniony.

3. Wyodrębnienie finansowe.

Na gruncie przepisów ustawy o VAT nie zawarto regulacji odnoszących się do interpretacji przesłanki wyodrębnienia finansowego. W praktyce wyodrębnienie finansowe jest rozumiane jako możliwość przyporządkowania, poprzez odpowiednią ewidencję rachunkową zdarzeń gospodarczych, zarówno aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań), jak i przychodów i kosztów do danego obszaru działalności i zespołu majątku stanowiącego ZCP. Stanowisko takie zostało zaprezentowane w literaturze prawa podatkowego: "w zakresie wyodrębnienia finansowego warunkiem jest, aby do zorganizowanej części przedsiębiorstwa mogły zostać przypisane związane z nim koszty, przychody, należności i zobowiązania" (K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2019).

Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym obecnie przez organy podatkowe, wyodrębnienie finansowe nie jest równoznaczne z samodzielnością finansową.

Powyższe podejście zostało zaprezentowane przykładowo w:

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 listopada 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.634.2018.1.JF;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. 0112- KDIL1-1.4012.72.2018.2.RW;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 marca 2020 r.; sygn. 0114- KDIP1-1.4012.729.2019.2.EW;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.131.2020.2.MM;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.405.2021.4.PB.

Biorąc pod uwagę, iż w przedstawionym stanie faktycznym:

- dla Oddziału A były przygotowywane przez Sprzedawcę oddzielne plany finansowe i inwestycyjne, budżety, plany strategiczne, zarówno na poziomie globalnym Grupy YZ, jak i na poziomie lokalnym, w ramach struktury Y PL;

- system księgowy wykorzystywany przez Y PL umożliwiał dla celów zarządczych określenie wyniku finansowego działalności Oddziału A, a także przypisanie należności i przychodów oraz zobowiązań i kosztów do działalności związanej z Oddziałem A.

W ocenie Wnioskodawcy warunek wyodrębnienia finansowego należy uznać za spełniony.

4. Wyodrębnienie funkcjonalne.

W oparciu o wykształcone orzecznictwo, wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W ocenie Wnioskodawcy, o wyodrębnieniu funkcjonalnym Oddziału A w ramach przedsiębiorstwa Sprzedawcy świadczy przede wszystkim przypisanie do Oddziału A określonej funkcji biznesowej, związanej ze świadczeniem usług wsparcia dla innych podmiotów z Grupy YZ w Oddziale biznesu adresowanym do odbiorców indywidualnych. Zadania gospodarcze przypisane do Oddziału A były realizowane przez Osoby A, dedykowane do realizacji zadań związanych z Oddziałem A. Działalnością Oddziału A zarządzał lider Oddziału A.

Biorąc pod uwagę powyższe, warunek wyodrębnienia funkcjonalnego należy uznać za spełniony.

5. Zdolność do prowadzenia (kontynuowania) działalności gospodarczej jak niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane zadania gospodarcze.

Aby zbywana część przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy, realizujący zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. W związku z powyższym, istotne jest, aby ZCP obejmowało elementy niezbędne do dalszego, samodzielnego wykonywania działań gospodarczych, które realizowane są w pierwotnej strukturze przedsiębiorstwa. Stanowisko takie zostało zaprezentowane przykładowo w:

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 lutego 2021 r., sygn. 0111- KDIB1-1.4010.500.2020.2.NL,

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 lutego 2021 r., sygn. 0111- KDIB1-1.4010.501.2020.2.ŚS,

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lipca 2021 r., sygn. 0111- KDIB1-1.4010.169.2021.4.EJ.

Należy podkreślić, że zasoby Oddziału A, które zostały przeniesione w ramach Transakcji pozwalają na samodzielne kontynuowanie działalności w zakresie Oddziału A przez Nabywcę po Dniu Sprzedaży. W rezultacie, po Dniu Sprzedazy X PL samodzielnie prowadzi działalność w obszarze Oddziału A w takim samym zakresie jak wcześniej Y PL.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy Oddział A posiadał na Dzień Sprzedaży zdolność do działania jak niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane zadania gospodarcze.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, warunek zdolności do funkcjonowania Oddziału A jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującej przypisane zadania gospodarcze należy uznać za spełniony.

Mając zatem na względzie powyższą argumentację, Oddział A stanowił na Dzień Sprzedaży zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o VAT.

Zgodnie z powołanym wcześniej art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W ocenie Wnioskodawcy Oddział A stanowił na Dzień Sprzedaży ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w rezultacie zbycie Oddziału A stanowiło czynność wyłączoną spod opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Ponadto wskazuję, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, którego dotyczy we wniosku pytanie nr 2, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Dodatkowe informacje

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (zadanego pytania), w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego. Zauważyć bowiem należy, że to wyłącznie Państwo, w treści składanego wniosku, kształtujecie jego zakres przedmiotowy. Zatem kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być rozpatrzone - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Odnosząc się do powołanych przez Państwa interpretacji wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych oraz konkretnych stanów prawnych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Organ zauważa, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opublikowany został w Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy stan faktyczny i zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym opisanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Wnioskodawca - Zainteresowany będący stroną postępowania (art. 14r. § 2 o.p.) ma prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl