0111-KDIB3-3.4012.373.2022.1.JSU - Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.373.2022.1.JSU Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 12 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług, który dotyczy uznania, że:

- Transakcja będzie stanowić (odpowiednio w zakresie Przedmiotu Transakcji i Świadczenia Sprzedającego) odpłatną dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, podlegające opodatkowaniu VAT, tj. jako transakcja niestanowiąca sprzedaży przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT;

- Świadczenie Sprzedającego w zamian za Wynagrodzenie Ostateczne będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług przez Sprzedającego na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 punkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT;

- po dokonaniu Transakcji, zapłacie ceny za Przedmiot Transakcji oraz zapłacie Wynagrodzenia Ostatecznego i otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur oraz pod warunkiem wykorzystania Przedmiotu Transakcji i Świadczenia Sprzedającego na potrzeby działalności opodatkowanej Nabywcy, Nabywca będzie uprawniony do:

i. obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego z tytułu nabycia Przedmiotu Transakcji oraz nabycia Świadczenia Sprzedającego, (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10, ust. 10b pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT), oraz

ii. zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT)

wpłynął 12 lipca 2022 r.

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1. Zainteresowany będący stroną postępowania:

* X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Zainteresowany niebędący stroną postępowania: * Y spółka jawna.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

a. Y spółka jawna (dalej: "Sprzedający") jest spółką osobową utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Sprzedający jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: "VAT").

b. Część działalności Sprzedającego obecnie prowadzona jest w ramach sieci sklepów spożywczych (dalej łącznie: "Sklepy" lub osobno: "Sklep") w czternastu lokalizacjach:

i.... nieruchomości zabudowanych budynkami, w których zlokalizowane są Sklepy, jest własnością Sprzedającego (dalej: "Nieruchomości");

ii.... nieruchomości w których zlokalizowane są Sklepy, są przez Sprzedającego wynajmowane (Sprzedający jest najemcą) lub dzierżawione (Sprzedający jest dzierżawcą).

c. W każdej z powyższych nieruchomości zlokalizowany jest jeden Sklep.

d. Oprócz Sklepów, Sprzedający jest właścicielem... innych nieruchomości, dzierżawcą... gruntów oraz najemcą... budynków, w których prowadzi działalność 6 innych sklepów spożywczych.

e. Sprzedający poza działalnością główną jaką jest sprzedaż detaliczna, prowadzi również działalność, na którą składają się:

i. Działalność budowlana (świadczenie usług z wykorzystaniem koparki i maszyn budowlanych);

ii. Wynajem pomieszczeń i lokali w posiadanych budynkach własnych;

iii. Montaż zestawów fotowoltaicznych.

f. X sp. z o.o. (dalej: "Nabywca"; dalej łącznie ze Sprzedającym: "Wnioskodawcy") jest spółką kapitałową utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Spółka prowadzi działalność handlową (detaliczną) polegającą na prowadzeniu własnej sieci sklepów spożywczych i sieci franczyzowej o nazwie X. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, prowadzącej działalność gospodarczą w branży (...), skupiającej się na handlu detalicznym (dalej: "Grupa"). Nabywca jest zarejestrowany jako podatnik czynny VAT.

g. Sprzedający rozważa sprzedaż Sklepów wraz z niektórymi składnikami majątkowymi i niemajątkowymi składającymi się na działalność gospodarczą prowadzoną przez Sprzedającego w tym zakresie. Sklepy wraz z tymi składnikami nie są w żaden sposób wyodrębnione w wewnętrznej strukturze Sprzedającego funkcjonalnie, finansowo i organizacyjnie.

h. Sprzedający oraz Nabywca zawarli w dniu (...) r. przedwstępną umowę sprzedaży wybranych aktywów przeznaczonych dla handlu i prowadzenia sklepów spożywczych (dalej: "Umowa Przedwstępna").

i. Zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej, po spełnieniu warunków zawieszających określonych w Umowie Przedwstępnej, dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej (dalej: "Umowa Przyrzeczona"), na podstawie której Nabywca kupi od Sprzedającego aktywa (opisane w dalszej części Wniosku poniżej; dalej: "Transakcja").

j. Zakres Transakcji ograniczy się wyłącznie do:

i. zakupu przez Nabywcę prawa własności części wyposażenia i urządzeń znajdujących się w Sklepach (kryterium zakupu jest zgodność ze standardami Grupy: co do zasady wyposażenie odpowiadające standardom Grupy będzie nabywane przez Nabywcę, natomiast to które nie odpowiada tym standardom nie będzie przedmiotem Transakcji), wraz ze związanymi z nimi roszczeniami (tj. roszczeniami, które mogą przysługiwać Sprzedającemu w stosunku do osób trzecich w związku z przenoszonymi składnikami, w tym wszelkimi roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, w zakresie w jakim ich przeniesienie jest dopuszczalne przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa);

ii. nabycia prawa własności wybranych produktów, towarów i opakowań znajdujących się w Sklepach, które spełniają określone wymogi Nabywcy, wraz ze związanymi z nimi roszczeniami (w rozumieniu przedstawionym w pkt i powyżej);

iii. przejęcia przez Nabywcę wyłącznie pracowników Sklepów, co oznacza że Nabywca nie przejmie wszystkich pracowników zatrudnionych przez Sprzedającego - w szczególności nie przejmie pracowników działów takich jak księgowość, kadry i płace, zakupy i promocje, kontrola i audyt, pracowników (w tym kierowców) magazynu, oraz kadry zarządzającej siecią Sklepów (przy czym zostaną przejęci kierownicy zmian w poszczególnych Sklepach i asystenci kierowników); Nabywca nie przejmie też zobowiązań wobec pracowników, za wyjątkiem powstałych przed dniem Transakcji zobowiązań z tytułu zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz świadczeń z tytułu niewykorzystanych urlopów (nie wyłącza to odpowiedzialności solidarnej Nabywcy wobec pracowników na podstawie przepisów Kodeksu pracy). Z uwagi na wymogi Kodeksu pracy, przejęcie przez Nabywcę wskazanych pracowników Sprzedającego zatrudnionych w Sklepach nastąpi w trybie przejęcia zakładu pracy lub jego części w rozumieniu Kodeksu Pracy;

iv. nabycia praw i obowiązków z umów, o których mowa w punkcie b. ii) powyżej, to jest prawa i obowiązki z umowy dzierżawy za zgodą wydzierżawiającego w odniesieniu do nieruchomości, w której działa jeden Sklep oraz prawa i obowiązki z umowy najmu w odniesieniu do nieruchomości, w której działa jeden Sklep - w tym zakresie zostaną podpisane odrębne umowy przeniesienia praw i obowiązków z umowy dzierżawy oraz umowy najmu najpóźniej w dacie Transakcji, do której podpisania Nabywca i Sprzedający zobowiązali się na podstawie Umowy Przedwstępnej (prawa i obowiązki w zakresie pozostałych 12 nieruchomości, w których działają Sklepy nie zostaną przeniesione na Nabywcę w ramach Transakcji); prawa i obowiązki z ww. umowy dzierżawy i/lub umowy najmu mogą także pod pewnymi warunkami określonymi w Umowie Przedwstępnej zostać wyłączone z zakresu Transakcji;

- dalej łącznie: "Przedmiot Transakcji".

k. Dodatkowo, w ramach Transakcji, Sprzedający zobowiąże się do zaprzestania działalności w lokalizacjach Sklepów, które zostaną przejęte przez Nabywcę, i umożliwienia Nabywcy podjęcia działalności w przejętych lokalizacjach.

I. Intencją Nabywcy nie jest przejęcie od Sprzedającego umów dostaw mediów (rozumianych jako umowy w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości stałych i odpadów) związanych z nieruchomościami wynajmowanymi lub dzierżawionymi, dalej: "Umowy Dostawy Mediów"). Sprzedający zobowiąże się rozwiązać Umowy Dostawy Mediów (również po dacie Transakcji) i umożliwić zawarcie w ich miejsce przez Nabywcę odpowiednich umów. Do momentu zawarcia niezbędnych umów przez Nabywcę, Sprzedający zobowiąże się do zapewnienia Nabywcy po Transakcji możliwości wykonywania uprawnień z obowiązujących Umów Dostaw Mediów w niezbędnym dla Nabywcy zakresie. Przedmiot Transakcji nie obejmuje nabycia lub przejęcia przez Nabywcę jakichkolwiek innych aktywów, praw lub obowiązków Sprzedającego niż wskazane powyżej w pkt j;

m. W szczególności, w skład Przedmiotu Transakcji nie wejdą takie składniki jak:

i. Nieruchomości (Nabywca będzie zawierać w tym zakresie umowy najmu lub umowy dzierżawy po Transakcji, z właścicielem Nieruchomości);

ii. Umowy Dostawy Mediów oraz umowy odbioru odpadów;

iii. umowy dostawy mediów związane z Nieruchomościami;

iv. umowy z agencjami pracy tymczasowej i podmiotami świadczącymi usługi tzw. outsourcingu pracowniczego;

v. umowy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych;

vi. umowy związane z bieżącą obsługą nieruchomości (umowy usług ochrony, zwalczania szkodników);

vii. umowy ubezpieczenia nieruchomości;

viii. umowy z pozostałymi dostawcami;

ix. magazyn logistyczny służący Sprzedającemu do prowadzenia działalności w zakresie Sklepów;

x. samochody osobowe i ciężarowe, przyczepy samochodowe, przyczepy specjalne (agregaty prądotwórcze);

xi. wartości niematerialne i prawne;

xii. zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych artykułów;

xiii. umowy logistyczne;

xiv. umowa marketingowa;

xv część pracowników Sprzedającego;

xvi. część zapasów, która nie spełnia wymogów Nabywcy pod względem przydatności do spożycia oraz towary marki własnej Sprzedającego i marki własnej " (...)", jak również napoje alkoholowe (w szczególności owoce i warzywa inne niż pakowane; mięso i wędliny inne niż pakowane; cukierki i ciastka luzem; pieczywo; napoje alkoholowe oraz piwo, wódka, wino; towary w opakowaniach zwrotnych z opakowaniami zwrotnymi (poza markami ogólnopolskimi np....,... itp.);

xvii. następujące wyposażenie Sklepów: lady cukiernicze chłodzone na ciasta wagowe, boksy kasowe, regały alkoholowe, regały na prasę, regały na pieczywo, sejfy biurowe, część tzw. "wysp"/regałów na warzywa, skanery, kolektory, szuflady kasowe, wagi, klawiatury, komputery, szafki depozytowe lady kasowe, lady wędliniarskie (w niektórych lokalizacjach) lada nabiałowa (w jednej lokalizacji), TV/monitory reklamowe;

xviii. zarejestrowane na Sprzedającego, jako podatnika VAT, drukarki fiskalne;

xix. środki pieniężne: na rachunkach bankowych Sprzedającego, znajdujące się w kasach Sklepów oraz "środki pieniężne w drodze" (wszystkie środki pieniężne pozostaną u Sprzedającego);

xx. prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych Sprzedającego;

xxi. wierzytelności i zobowiązania wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Sklepów;

xxii. wszelkie inne zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w pkt j. powyżej;

xxiii. kapitał podstawowy Sprzedającego;

xxiv. księgi rachunkowe Sprzedającego i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

xxv. firma Sprzedającego;

xxvi. lokal, gdzie zarejestrowana jest siedziba Sprzedającego;

xxvii. know-how Sprzedającego;

xxviii. nieruchomości, o których mowa w pkt d powyżej oraz wszystkie składniki związane z ich funkcjonowaniem (tj. sześć sklepów spożywczych z własnym wyposażeniem, środki transportu i pozostałe maszyny, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, prawa i obowiązki z rachunków bankowych Sprzedającego, know-how Sprzedającego, księgi rachunkowe Sprzedającego, zobowiązania i należności powstałe przed datą sprzedaży, umowy operacyjne związane z działalnością sklepów);

xxix. majątek Sprzedającego, wykorzystywany w celu prowadzenia przez Sprzedającego dodatkowej działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt e powyżej;

n. Strony planują zawrzeć Transakcję w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy Przedwstępnej.

o. Kształt Transakcji wynika z konieczności dostosowania struktury planowanej transakcji do struktury organizacyjnej Grupy. W tym zakresie Wnioskodawcy wskazują, że Nabywca jest podmiotem wyodrębnionym w strukturze Grupy jako podmiot prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego i zarządzania siecią sklepów, skupiający w sobie większość aktywów związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością w Rzeczpospolitej Polskiej. Co do zasady, Nabywca nie jest jednak właścicielem nieruchomości, w których prowadzone są sklepy w ramach Grupy (korzysta z nich na podstawie umów najmu). Zasadniczo, takie nieruchomości są własnością spółek spoza Grupy. Alternatywnie, nieruchomości właściwe dla poszczególnych lokalizacji (lub grup lokalizacji/typów sklepów) są własnością innych spółek z Grupy. Aktualnie Grupa posiada w Polsce (...) spółek nieruchomościowych będących właścicielami (...) nieruchomości, którymi te spółki zarządzają.

p. Ponadto, z racji tego, że Sprzedający zaprzestanie prowadzenia działalności we wskazanych wyżej lokalizacjach Sklepów po zrealizowaniu Transakcji i zrezygnuje z dalszego korzystania z praw do wskazanych wyżej lokalizacji Sklepów, jak również będzie podejmował określone umową działania na rzecz doprowadzenia do przejęcia wskazanych wyżej lokalizacji Sklepów przez Nabywcę ("Świadczenie Sprzedającego"), Nabywca wypłaci Sprzedającemu dodatkowe wynagrodzenie za powyższe Świadczenie Sprzedającego ("Wynagrodzenie Ostateczne").

q. Wynagrodzenie Ostateczne będzie również formą zapłaty za transfer spodziewanych zysków na Nabywcę z tytułu przejęcia Przedmiotu Transakcji od Sprzedającego, które mają być generowane w przyszłości.

r. Wynagrodzenie Ostateczne przybierze zatem formę - z perspektywy funkcji i celu biznesowego - tzw. exit fee (będącego standardem na rynku przy podobnych transakcjach), tj. wynagrodzenia z tytułu zrzeczenia się potencjału ekonomicznego/rynku zbytu Sprzedającego.

s. Wynagrodzenie Ostateczne będzie poniesione bezpośrednio przez Nabywcę, a płatność zostanie zrealizowana ze środków finansowych Nabywcy.

t. Zapłata za Przedmiot Transakcji oraz zapłata Wynagrodzenia Ostatecznego ma nastąpić na podstawie faktur VAT wystawionych przez Sprzedającego poprzez zwolnienie kwoty netto Ostatecznej Ceny Sprzedaży/Wynagrodzenia Ostatecznego z depozytu notarialnego na rachunek bankowy Sprzedającego oraz przelewu kwot VAT należnego przez Nabywcę na rachunek bankowy VAT Sprzedającego.

u. Wysokość Wynagrodzenia Ostatecznego zostanie ustalona w dniu Transakcji jako korekta kwoty ustalonej przez strony w Umowie Przedwstępnej, na podstawie wartości zobowiązań wobec pracowników przejmowanych przez Nabywcę (zgodnie ich definicją w Umowie Przedwstępnej), jak również w przypadku wyłączenia poszczególnych lokalizacji wskazanych w Umowie Przedwstępnej z zakresu Transakcji lub niezapewnienia okresu obowiązywania umowy najmu dla jednej lokalizacji Sklepu przez okres ustalony w Umowie Przedwstępnej.

v. Wysokość Ostatecznej Ceny Sprzedaży również zostanie ustalona w dniu Transakcji jako korekta kwoty ustalonej przez strony w Umowie Przedwstępnej, na podstawie wartości Zapasów (zdefiniowanych w Umowie Przedwstępnej) ustalonej na dzień Transakcji oraz po ewentualnym pomniejszeniu o ceny wyposażenia i urządzeń znajdujących się w lokalizacjach Sklepów, które zostaną wyłączone z Transakcji na warunkach określonych w Umowie Przedwstępnej.

w. Nabywca wykorzysta docelowo nabyty Przedmiot Transakcji oraz Świadczenie Sprzedającego do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (tj. do handlu detalicznego i prowadzenia sklepów spożywczych). Część składników wchodząca w skład Przedmiotu Transakcji (np. wybrane ruchomości) może być wykorzystywana przez Nabywcę do sprzedaży zwolnionej z VAT, która u Nabywcy ma charakter marginalny. Udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo przekroczyła 99% w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym obecny rok podatkowy Nabywcy, a tym samym proporcja o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w związku z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT, wynosi 100%.

Pytania w zakresie podatku do towarów i usług

1. Czy planowana Transakcja będzie stanowić (odpowiednio w zakresie Przedmiotu Transakcji i Świadczenia Sprzedającego) odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, podlegające opodatkowaniu VAT, tj. jako transakcja niestanowiąca sprzedaży przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?

2. Czy Świadczenie Sprzedającego (zgodnie z definicją w opisie zdarzenia przyszłego) w zamian za wynagrodzenie w postaci Wynagrodzenia Ostatecznego będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług przez Sprzedającego na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 punkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT?

3. Czy w sytuacji, w której organ zgodzi się ze stanowiskiem Wnioskodawców w zakresie pytań 1-2, po dokonaniu Transakcji, zapłacie ceny za Przedmiot Transakcji oraz zapłacie Wynagrodzenia Ostatecznego i otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur oraz pod warunkiem wykorzystania Przedmiotu Transakcji i Świadczenia Sprzedającego na potrzeby działalności opodatkowanej Nabywcy, Nabywca będzie uprawniony do:

i. obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego z tytułu nabycia Przedmiotu Transakcji oraz nabycia Świadczenia Sprzedającego (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10, ust. 10b pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT), oraz

ii. zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT)?

Państwa stanowisko w sprawie w zakresie podatku od towarów i usług

W opinii Wnioskodawców:

1. Planowana Transakcja będzie stanowić (odpowiednio w zakresie Przedmiotu Transakcji i Świadczenia Sprzedającego) odpłatną dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, podlegające opodatkowaniu VAT, tj. jako transakcja niestanowiąca sprzedaży przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

2. Świadczenie Sprzedającego (zgodnie z definicją w opisie zdarzenia przyszłego) w zamian za Wynagrodzenie Ostateczne będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług przez Sprzedającego na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 punkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

3. W sytuacji, w której organ zgodzi się ze stanowiskiem Wnioskodawców w zakresie pytań 1-2, po dokonaniu Transakcji, zapłacie ceny za Przedmiot Transakcji oraz zapłacie Wynagrodzenia Ostatecznego i otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur oraz pod warunkiem wykorzystania Przedmiotu Transakcji i Świadczenia Sprzedającego na potrzeby działalności opodatkowanej Nabywcy, Nabywca będzie uprawniony do:

i. obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego z tytułu nabycia Przedmiotu Transakcji oraz nabycia Świadczenia Sprzedającego, (zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10, ust. 10b pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT), oraz

ii. zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT)?

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawców

a) Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawców do pytania nr 1:

Uwagi wstępne

a. W celu rozstrzygnięcia, czy Świadczenie Sprzedającego oraz zbycie Przedmiotu Transakcji przez Sprzedającego będzie opodatkowane VAT odpowiednio jako:

i. dostawa towarów (w zakresie zbycia Przedmiotu Transakcji), oraz

ii. świadczenie usług (w zakresie Świadczenia Sprzedającego),

konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy Transakcja mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT oraz czy żadne z wyłączeń z opodatkowania VAT, wskazanych w art. 6 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.

b. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP"). Oznacza to, iż transakcja mająca za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część nie podlega opodatkowaniu VAT.

c. Zdaniem Wnioskodawców, wykładnia terminów użytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - przedsiębiorstwo oraz jego zorganizowana część - ma kluczowe znaczenie dla oceny sytuacji podatkowej Wnioskodawców, gdyż rozstrzyga o podleganiu VAT planowanego nabycia Przedmiotu Transakcji oraz Świadczenia Wnioskodawcy przez Nabywcę. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawców, organ wydający interpretację powinien dokonać wykładni terminów "przedsiębiorstwo" i "zorganizowana część przedsiębiorstwa", użytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i tym samym, dokonać w tym świetle dalszej oceny, czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego Świadczenie Sprzedającego oraz sprzedaż Przedmiotu Transakcji na rzecz Nabywcy powinny być traktowana jako:

i. dostawa towarów (w zakresie zbycia Przedmiotu Transakcji), oraz

ii. świadczenie usług (w zakresie Świadczenia Sprzedającego).

Definicja przedsiębiorstwa i ZCP na gruncie ustawodawstwa i w świetle orzecznictwa polskiego i Unii Europejskiej

1. Definicja przedsiębiorstwa

a. Definicja pojęcia "przedsiębiorstwo" nie została zawarta w ustawie o VAT. Dla celów podatku VAT należy stosować definicję "przedsiębiorstwa" wskazaną w Kodeksie cywilnym, co potwierdzone zostało zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak również na gruncie utrwalonej praktyki organów podatkowych.

b. Pojęcie przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 551 Kodeksu cywilnego. W myśl przedmiotowej regulacji, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

i. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (firma przedsiębiorstwa),

ii. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

iii. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

iv. wierzytelności,

v. prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

vi. koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej,

vii. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

viii. tajemnice przedsiębiorstwa,

ix. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zastosowanie w przedmiotowym katalogu wyrażenia "w szczególności" powoduje, iż katalog ten jest katalogiem otwartym i stanowi jedynie przykładowe wymienienie elementów wchodzących w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Należy podkreślić, że nie każde działające w przestrzeni gospodarczej przedsiębiorstwo musi składać się ze wszystkich elementów, które zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu otwartym zawartym w art. 551 Kodeksu cywilnego (część z tych elementów może bowiem w danym przedsiębiorstwie nie istnieć).

d. Aby określone składniki majątkowe stanowiły przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego, muszą one stanowić całość pod względem organizacyjnym oraz funkcjonalnym. Innymi słowy, przedsiębiorstwo nie jest jedynie "prostą sumą" składników majątkowych, ale musi być zorganizowanym zespołem składników majątkowych, umożliwiającym (jako całość) realizację określonych zadań gospodarczych. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy "występowanie elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego składników umożliwiających traktowanie przedsiębiorstwa, jako pewnej całości stanowi wręcz «czynnik konstytuujący» przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym (art. 55 (1) k.c.)" (wyrok z dnia 25 listopada 2010 r.; sygn. I CSK 703/09).

2. Definicja ZCP

a. Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ZCP oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania.

b. Analiza powyższej definicji prowadzi do wniosku, iż status ZCP posiada tylko taki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który w ramach istniejącego przedsiębiorstwa spełnia łącznie następujące warunki:

i. jest wyodrębniony organizacyjnie,

ii. jest wyodrębniony finansowo,

iii. jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniony funkcjonalnie) oraz

iv. mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

c. Analiza dokonana powyżej znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, w szczególności w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego (zob. np. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z 22 marca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.9.2021.2.AK, z 17 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.719.2020.1.IG, z 11 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.682.2020.3.RMA, z 10 marca 2021 r., sygn. 0114- KDIP1-1.4012.5.2021.2.EW, z 8 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.5.2020.2.AA, z 9 marca 2021 r., sygn. IPTPP2/443-501/14-5/JS, z 1 października 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.478.2021.3.MK, z 1 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.247.2021.4.ASZ, z 1 października 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1 3.4012.473.2021.3.MK).

d. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstwa, powyższe oznacza, że za ZCP nie można uznać takiej grupy (sumy) składników majątkowych, które jedynie teoretycznie można byłoby wykorzystać do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Dla istnienia ZCP na gruncie ustawy o VAT konieczny jest taki stopień zorganizowania określonej grupy składników majątkowych, który umożliwia realizację określonych zadań gospodarczych w oparciu o te składniki, będące jednocześnie całością mogącą funkcjonować niezależnie na rynku dla realizacji tych zadań gospodarczych.

e. Należy zauważyć, że artykuł 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi implementację postanowienia art. 19 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347 z 11.12.2006) ("Dyrektywa 112"). Badaniem tego, w jakiej sytuacji mamy do czynienia z przekazaniem majątku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Dyrektywy 112, zajmował się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ("TSUE"). W wyroku w sprawie C-497-01 (Zita Modes) TSUE uznał, że kluczowa w tym zakresie jest, w świetle charakteru prowadzonej działalności, ocena czy przekazany majątek jest kompletny na tyle, że może stanowić podstawę dzięki której nabywca może wykonywać działalność gospodarczą.

f. Podobne wnioski płyną z analizy orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i organów podatkowych, gdzie podkreśla się następujące kryteria oceny, czy dana transakcja zbycia składników majątku stanowi zbycie ZCP (zob. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2017 r., sygn. II FSK 2991/15, wyrok NSA z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. II FSK 2297/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2017 r., sygn. I SA/Wr 1125/16, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 października 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.431.2018.1.MT):

i. brak konieczności podejmowania po nabyciu dodatkowych czynności faktycznych przez nabywcę, niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności; oraz

ii. stanowienie przez sprzedawane składniki majątku pewnego zespołu, rozumiane jako pozostawanie we wzajemnych relacjach pozwalających na kontynuowanie działalności gospodarczej w formie odrębnego i samodzielnego przedsiębiorstwa.

g. Odnośnie do badania przesłanek istnienia przedsiębiorstwa jako przedmiotu zbycia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w wyroku z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. I SA/Sz 197/19), wskazał że: "składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze pewnych elementów. Ważne jest więc, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki między pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Jest to kluczowa kwestia przy ocenie, czy chodzi o przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, których zbycie jest wyłączone spod działania ustawy o podatku od towarów i usług".

h. W ustawie o VAT wskazuje się, że dla istnienia ZCP (stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania), konieczne jest wydzielenie w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

i. Zgodnie z utrwaloną praktyką o wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy ZCP stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa, np. wyodrębniony dział, zakład, wydział czy oddział. Należy jednak podkreślić, że wyodrębnienie organizacyjne może mieć charakter faktyczny (tj. wynikać np. z praktyki panującej w przedsiębiorstwie) i niekoniecznie musi zostać potwierdzone w formalnym dokumencie (regulaminie, statucie). Formalne wyodrębnienie właściwe jest dla celów dowodowych (por. interpretacje indywidualne dotyczące prawidłowości uznania wyodrębnionej masy majątkowej za ZCP Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z 10 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.636.2020.2.AA, z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.649.2020.2.MAT, z 8 stycznia 2021 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.652.2020.1.AW, z 8 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.175.2020.3.MS, z 5 czerwca 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.148.2020.2.AW).

j. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanego zespołu składników (tj. do ZCP). Nie oznacza jednak, że zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna posiadać cechy samodzielności finansowej (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.572.2019.1.MK).

k. Wyodrębnienie funkcjonalne przejawia się zaś w zdolności do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych w ramach takiej całości składników majątkowych, która zdolna jest do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tych zadań jak samodzielne przedsiębiorstwo. Potwierdza to m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 21 września 2020 r., sygn. I SA/Wr 354/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 11 grudnia 2019 r., sygn. I SA/Po 747/19 oraz Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 kwietnia 2018 r., sygn. I FSK 1204/16. W tym zakresie w doktrynie prawa podatkowego wskazuje się na hipotetyczną możliwość samodzielnego prowadzenia określonych działań gospodarczych przez zespół składników będący przedmiotem transakcji.

I. Wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne musi istnieć w ramach przedsiębiorstwa zbywcy. Oznacza to, że nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo dopiero u nabywcy. Podobnie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 listopada 2017 r., sygn. I FSK 327/16, uznając że "realizacja określonych zadań gospodarczych możliwa jest z wykorzystaniem tego określonego zespołu składników majątkowych, nie zaś dopiero w połączeniu z innymi składnikami majątkowymi, czy też dopiero w połączeniu z przedsiębiorstwem nabywcy". Analogiczne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 6 listopada 2019 r., sygn. I SA/Rz 525/19, wskazując że: "zespół składników majątkowych posiada zdolność do prowadzenia takiej działalności w sytuacji, gdy stanowi konglomerat, który sam w sobie, bez uzupełniania go o dodatkowe elementy (po nabyciu i włączeniu do przedsiębiorstwa nabywcy) zdolny jest do prowadzenia działalności. W takiej sytuacji można go uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa".

Klasyfikacja Przedmiotu Transakcji na potrzeby VAT

a. Na podstawie przytoczonych powyżej przepisów prawa wraz z ich interpretacją przez TSUE, polskie sądy administracyjne i polskie organy podatkowe, można sformułować następujący katalog kryteriów, które powinny być łącznie spełnione, aby sprzedaż aktywów można było uznać za sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części:

i. przenoszony na nabywcę zespół składników majątku posiada zaplecze umożliwiające kontynuację działalności prowadzonej przez sprzedającego, co oznacza, że jest wystarczający do prowadzenia tej działalności, bez konieczności podejmowania przez nabywcę dodatkowych działań faktycznych lub prawnych (np. zawarcia umów),

ii. nabywca - w ramach swojej działalności - ma zamiar kontynuowania działalności prowadzonej w dotychczasowym zakresie przez sprzedającego przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji.

b. W kontekście powyższego, wyłączenie z Przedmiotu Transakcji wskazanych w zdarzeniu przyszłym elementów, obejmujących:

i. Nieruchomości (Nabywca będzie zawierać w tym zakresie umowy najmu po Transakcji z właścicielem Nieruchomości);

ii. Umowy Dostawy Mediów oraz umowy odbioru odpadów;

iii. umowy dostawy mediów związane z Nieruchomościami;

iv. umowy z agencjami pracy tymczasowej i podmiotami świadczącymi usługi tzw. outsourcingu pracowniczego;

v. umowy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych;

vi. umowy związane z bieżącą obsługą nieruchomości (umowy usług ochrony, zwalczania szkodników);

vii. umowy ubezpieczenia nieruchomości;

viii. umowy z pozostałymi dostawcami;

ix. magazyn logistyczny służący Sprzedającemu do prowadzenia działalności w zakresie Sklepów;

x. samochody osobowe i ciężarowe, przyczepy samochodowe, przyczepy specjalne (agregaty prądotwórcze);

xi. wartości niematerialne i prawne;

xii. zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych artykułów;

xiii. umowy logistyczne;

xiv. umowę marketingową;

xv. część pracowników Sprzedającego;

xvi. część zapasów, która nie spełnia wymogów Nabywcy pod względem przydatności do spożycia oraz towary marki własnej Sprzedającego i marki własnej " (...)", jak również napoje alkoholowe (w szczególności owoce i warzywa inne niż pakowane; mięso i wędliny inne niż pakowane; cukierki i ciastka luzem; pieczywo; napoje alkoholowe oraz piwo, wódka, wino; towary w opakowaniach zwrotnych z opakowaniami zwrotnymi (poza markami ogólnopolskimi np....,... itp.);

xvii. następujące wyposażenie Sklepów: lady cukiernicze chłodzone na ciasta wagowe, boksy kasowe, regały alkoholowe, regały na prasę, regały na pieczywo, sejfy biurowe, część tzw. "wysp"/regałów na warzywa, skanery, kolektory, szuflady kasowe, wagi, klawiatury, komputery, szafki depozytowe lady kasowe, lada wędliniarska (w niektórych lokalizacjach) lada nabiałowa (w jednej lokalizacji), TV/monitory reklamowe;

xviii. zarejestrowane na Sprzedającego, jako podatnika VAT, drukarki fiskalne;

xix. środki pieniężne: na rachunkach bankowych Sprzedającego, znajdujące się w kasach Sklepów oraz "środki pieniężne w drodze" (wszystkie środki pieniężne pozostaną u Sprzedającego);

xx. prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych Sprzedającego;

xxi. wierzytelności i zobowiązania wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Sklepów;

xxii. wszelkie inne zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w pkt j. Zdarzenia Przyszłego;

xxiii. kapitał podstawowy Sprzedającego;

xxiv. księgi rachunkowe Sprzedającego i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

xxv. firma Sprzedającego;

xxvi. lokal, gdzie zarejestrowana jest siedziba Sprzedającego;

xxvii. know-how Sprzedającego;

xxviii. nieruchomości, o których mowa w pkt d Zdarzenia Przyszłego oraz wszystkie składniki związane z ich funkcjonowaniem (tj. sześć sklepów spożywczych z własnym wyposażeniem, środki transportu i pozostałe maszyny, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, prawa i obowiązki z rachunków bankowych Sprzedającego, know-how Sprzedającego, księgi rachunkowe Sprzedającego, zobowiązania i należności powstałe przed datą sprzedaży, umowy operacyjne związane z działalnością sklepów);

xxix. majątek Sprzedającego, wykorzystywany w celu prowadzenia przez Sprzedającego dodatkowej działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt e Zdarzenia Przyszłego (tj. środki transportu i maszyny).

- wpłynie na zdolność Nabywcy do kontynuowania działalności Sprzedającego, czy też zdolność funkcjonowania sprzedawanego zespołu składników w ramach przedsiębiorstwa Nabywcy, ale w tym sensie, że uniemożliwi Nabywcy kontynuowanie działalności Sprzedającego. Nabywca będzie zobowiązany do uzupełnienia we własnym zakresie oraz samodzielnego zorganizowania wszystkich ww. elementów, by móc samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o przejęte składniki.

c. Między innymi, Nabywca będzie zmuszony dedykować pracowników do obsługi kontroli jakości, księgowości, płac itd., zorganizować magazyn, umowy rachunków bankowych, zorganizować dodatkowe dostawy na towary, zakupić kasy fiskalne, zawrzeć umowy na dostawy mediów oraz inne różnorodne umowy (np. w zakresie sprzątania, ochrony) oraz podjąć wszelkie inne działania zmierzające do doporowadzenia Sklepów do standardu Grupy.

d. Z powyższego wynika, że działalność Sprzedającego nie będzie kontynuowana przez Nabywcę. Po dokonaniu analizy zakresu oraz celu Transakcji, biorąc pod uwagę powyższe kryteria, należy dojść do wniosku, iż zbywany przez Sprzedającego Przedmiot Transakcji, który nabędzie Nabywca, nie wypełnia definicji przedsiębiorstwa ani ZCP.

e. Po pierwsze, Przedmiot Transakcji przenoszony na Nabywcę nie posiada zaplecza umożliwiającego kontynuację działalności prowadzonej przez Sprzedającego i nie jest wystarczający do prowadzenia tej działalności przez Nabywcę. Należy zauważyć, że poza wymienionymi w stanie faktycznym elementami Transakcji, intencją Wnioskodawców nie jest przeniesienie na Nabywcę żadnych innych składników majątkowych. Nie planuje się zbycia elementów składających się na przedsiębiorstwo takich jak: wierzytelności, środki pieniężne, rachunki bankowe, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W szczególności, na Nabywcę nie zostaną przeniesione poniżej wskazane elementy:

i. Nieruchomości (Nabywca będzie zawierać w tym zakresie umowy najmu po Transakcji z właścicielem Nieruchomości);

ii. Umowy Dostawy Mediów oraz umowy odbioru odpadów;

iii. umowy dostawy mediów związane z Nieruchomościami;

iv. umowy z agencjami pracy tymczasowej i podmiotami świadczącymi usługi tzw. outsourcingu pracowniczego;

v. umowy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych;

vi. umowy związane z bieżącą obsługą nieruchomości (umowy usług ochrony, zwalczania szkodników);

vii. umowy ubezpieczenia nieruchomości;

viii. umowy z pozostałymi dostawcami;

ix. magazyn logistyczny służący Sprzedającemu do prowadzenia działalności w zakresie Sklepów;

x. samochody osobowe i ciężarowe, przyczepy samochodowe, przyczepy specjalne (agregaty prądotwórcze);

xi. wartości niematerialne i prawne;

xii. zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych artykułów;

xiii. umowy logistyczne;

xiv. umowa marketingowa;

xv. część pracowników Sprzedającego;

xvi. część zapasów, która nie spełnia wymogów Nabywcy pod względem przydatności do spożycia oraz towary marki własnej Sprzedającego i marki własnej " (...)", jak również napoje alkoholowe (w szczególności owoce i warzywa inne niż pakowane; mięso i wędliny inne niż pakowane; cukierki i ciastka luzem; pieczywo; napoje alkoholowe oraz piwo, wódka, wino; towary w opakowaniach zwrotnych z opakowaniami zwrotnymi (poza markami ogólnopolskimi np. Coca-Cola, Pepsi-Cola itp.);

xvii. następujące wyposażenie Sklepów: lady cukiernicze chłodzone na ciasta wagowe, boksy kasowe, regały alkoholowe, regały na prasę, regały na pieczywo, sejfy biurowe, część tzw. "wysp"/regałów na warzywa, skanery, kolektory, szuflady kasowe, wagi, klawiatury, komputery, szafki depozytowe lady kasowe, lada wędliniarska (w niektórych lokalizacjach) lada nabiałowa (w jednej lokalizacji), TV/monitory reklamowe;

xviii. zarejestrowane na Sprzedającego, jako podatnika VAT, drukarki fiskalne;

xix. środki pieniężne: na rachunkach bankowych Sprzedającego, znajdujące się w kasach Sklepów oraz "środki pieniężne w drodze" (wszystkie środki pieniężne pozostaną u Sprzedającego);

xx. prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych Sprzedającego;

xxi. wierzytelności i zobowiązania wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Sklepów;

xxii. wszelkie inne zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w pkt j. Zdarzenia Przyszłego;

xxiii. kapitał podstawowy Sprzedającego;

xxiv. księgi rachunkowe Sprzedającego i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

xxv. firma Sprzedającego;

xxvi. lokal, gdzie zarejestrowana jest siedziba Sprzedającego;

xxvii. know-how Sprzedającego;

xxviii. nieruchomości, o których mowa w pkt d Zdarzenia Przyszłego oraz wszystkie składniki związane z ich funkcjonowaniem (tj. sześć sklepów spożywczych z własnym wyposażeniem, środki transportu i pozostałe maszyny, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, prawa i obowiązki z rachunków bankowych Sprzedającego, know-how Sprzedającego, księgi rachunkowe Sprzedającego, zobowiązania i należności powstałe przed datą sprzedaży, umowy operacyjne związane z działalnością sklepów);

xxix. majątek Sprzedającego, wykorzystywany w celu prowadzenia przez Sprzedającego dodatkowej działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt e Zdarzenia Przyszłego (tj. środki transportu i maszyny).

f. Biorąc pod uwagę powyższe, Przedmiot Transakcji nie zawiera składników, pozwalających na kontynuowanie działalności gospodarczej realizowanej przez Sprzedającego bez konieczności:

i. angażowania przez Nabywcę innych składników majątku, które nie są Przedmiotem Transakcji, lub

ii. podejmowania dodatkowych działań faktycznych lub prawnych (m.in. Nabywca będzie musiał dopasować Przedmiot Transakcji do swojej wewnętrznej struktury funkcjonalnie, finansowo i organizacyjnie, zawrzeć nowe umowy najmu/dzierżawy dla kolejnych lokalizacji, zarejestrować drukarki fiskalne, uzyskać odpowiednie zezwolenia, zainstalować oprogramowanie do obsługi sprzedaży detalicznej, zawrzeć różnorodne umowy - m.in. w zakresie ochrony, mediów, konserwacji, obsługi administracji, obsługi kart i terminali płatniczych, czy zawrzeć umowy z pracownikami dedykowanymi do konkretnych działów - np. księgowości, zakupów) niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przejęte składniki.

g. Wnioskodawcy podkreślają jednocześnie, iż Nabywca - w ramach swojej działalności - nie ma zamiaru kontynuowania działalności prowadzonej w dotychczasowym zakresie przez Sprzedającego wyłącznie przy pomocy składników majątkowych i niemajątkowych będących Przedmiotem Transakcji. Nabywca działa pod własną marką (...) i będzie dopasowywał nabyte składniki do swojej działalności.

h. Podsumowując powyższe, (i) przenoszony na Nabywcę zespół składników majątku nie umożliwia kontynuacji działalności prowadzonej przez Sprzedającego i nie jest wystarczający do prowadzenia tej działalności oraz (ii) Nabywca nie zamierza kontynuować działalności Sprzedającego - prowadzi on działalność w ramach prowadzonej przez Grupę sieci sklepów (...).

i. Ponadto, Przedmiot Transakcji nie stanowi również masy majątkowej wydzielonej finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie w istniejącym obecnie przedsiębiorstwie Sprzedającego, która umożliwiałaby funkcjonowanie, jako niezależne przedsiębiorstwo realizujące przypisane mu zadania gospodarcze (w skład majątku Sprzedającego wchodzi znacznie więcej składników niż będzie sprzedawane).

Brak wyodrębnienia organizacyjnego

j. Przedmiot Transakcji nie został wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Sprzedającego. W szczególności, Przedmiot Transakcji nie posiada odrębnej struktury zarządzania. Brak jest osoby, która zarządzałaby Przedmiotem Transakcji jako odrębną całością oraz nie określono struktury podległej mu kadry zarządzającej niższego szczebla.

k. W ramach Przedmiotu Transakcji nie są przejmowani pracownicy z działów takich jak księgowość, kadry i płace, zakupy i promocje, kontrola i audyt, pracownicy (w tym kierowcy) magazynu, oraz kadra kierownicza.

Brak wyodrębnienia finansowego

I. Przedmiot Transakcji nie pozwala sam w sobie na oddzielne raportowanie finansowe, które pozwala na wydzielenie w odniesieniu do Przedmiotu Transakcji:

i. przychodów, kosztów, zapasów i nakładów inwestycyjnych oraz

ii. majątku (środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych).

Brak wyodrębnienia funkcjonalnego

m. Przedmiot Transakcji nie umożliwia samoistnej realizacji określonego zadania gospodarczego, czyli do prowadzenia sprzedaży detalicznej w czternastu lokalizacjach.

n. Przedmiot Transakcji nie posiada przymiotu niezależności w stopniu wystarczającym do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

o. Nie sposób uznać, że Przedmiot Transakcji stanowi jedną zwartą, kompletną, powiązaną funkcjonalnie i ekonomicznie strukturę organizacyjną, w oparciu o którą możliwe jest realizowanie określonego zadania gospodarczego, jakim jest prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej w postaci sprzedaży detalicznej obejmującej sieć Sklepów Przedmiot Transakcji nie mógłby stanowić niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego działania gospodarcze.

p. W związku z powyższym, Przedmiot Transakcji nie spełnia wymogu niezależności przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego działania gospodarcze.

q. Na konieczność angażowania dodatkowych składników przez nabywcę jako na okoliczność uniemożliwiającą potraktowanie transakcji jako sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskazał np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 2 września 2020 r., sygn. I SA/Bk 401/20 uznając, iż: "Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzy zespół składników majątkowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i podejmowania konkretnych działań gospodarczych niezależnie od chwili połączenia z innymi składnikami majątkowymi, czy też dopiero w połączeniu z przedsiębiorstwem nabywcy. Zatem przez niezależność prowadzenia działalności gospodarczej rozumie się taki zespół składników majątkowych posiadających zdolność do prowadzenia działalności, który sam w sobie, bez uzupełniania go o dodatkowe elementy (po nabyciu i włączeniu do przedsiębiorstwa nabywcy) zdolny jest do prowadzenia działalności. W takiej sytuacji można go uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa".

r. Stanowisko, zgodnie z którym stan przenoszonego zespołu składników należy oceniać na moment dokonania transakcji wyraża m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 stycznia 2019, sygn. I FSK 293/17 twierdząc, iż: "Na moment sprzedaży składniki materialne i niematerialne, które były przedmiotem transakcji nie były w stanie samodzielnie funkcjonować jako ZCP a funkcjonowanie obiektu umożliwiły dopiero działania spółki przeprowadzone w związku z dokonaną transakcją. Także Minister Finansów w Objaśnieniach podatkowych na str. 7 przyjął, że całokształt okoliczności istotnych dla ustalenia czy składniki majątku będące przedmiotem transakcji należy uznać za sprzedaż przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub za sprzedaż poszczególnych składników majątkowych powinno oceniać się na moment zwarcia transakcji".

s. Podsumowując, w rozpatrywanej sprawie planowana Transakcja nie będzie stanowiła zbycia przedsiębiorstwa w znaczeniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w myśl zawartej definicji w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Powyższe powoduje, iż do omawianej Transakcji nie będzie miało zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast przedmiotowa Transakcja będzie stanowić (odpowiednio w zakresie Przedmiotu Transakcji i Świadczenia Sprzedającego) odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, podlegające opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

t. Podkreślenia wymaga również fakt, że Nabywca uzyskał interpretację indywidualną w zakresie analogicznej transakcji (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia... r., sygn.....), w której to organ przyznał rację Nabywcy i potwierdził, że transakcja będzie stanowić (odpowiednio w zakresie przedmiotu transakcji i świadczenia sprzedającego, zgodnie z definicjami zastosowanymi w opisie zdarzenia przyszłego powołanego wniosku o interpretację) odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, podlegające opodatkowaniu VAT, tj. jako transakcja niestanowiąca sprzedaży przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

b) Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawców do pytania nr 2:

a. Zakres opodatkowania VAT został określony w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie.

b. Definicja świadczenia usług zawarta została w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego pod tym pojęciem rozumieć należy każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

i. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

ii. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

iii. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

c. Na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

i. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

ii. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

d. Powyżej wskazana definicja jest bardzo szeroka. W praktyce przyjmuje się, że przez świadczenie usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności (wynagrodzenie za usługę) wynikającej z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

e. Zauważyć w tym miejscu należy, że zachowanie stanowiące świadczenie usług może polegać nie tylko na działaniu (zachowanie aktywne, np. uczynienie czegoś, wykonanie), ale także zaniechaniu (zachowanie bierne, np. powstrzymywanie się od wykonania czegoś). Jak wynika bowiem z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, przez świadczenie usług należy także rozumieć zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

f. Co istotne, w takiej sytuacji konieczne jest również istnienie stosunku zobowiązaniowego - oznacza to, że podatnik, który bez uprzedniego zobowiązania do takiego zachowania powstrzymuje się od dokonywania pewnych czynności, nie świadczy usługi, ponieważ nie jest możliwe świadome wykonywanie usługi tolerowania czynności lub sytuacji w stanie przeszłym, w przypadku, gdy świadczący w ogóle nie wie, że taką usługę wykonuje lub, że już ją wykonał, a jej odbiorca nie wie, że ktokolwiek cokolwiek mu świadczy oraz, że oczekuje za to wynagrodzenia (potwierdza to m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn. akt III SA/Gl 95/16).

g. Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania, wynikającego ze stosunku zobowiązaniowego, stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o VAT. Muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

i. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia;

ii. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

h. Określone świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu VAT jako usługa wówczas, gdy ww. warunki będą spełnione łącznie, bowiem aby usługa podlegała opodatkowaniu VAT, musi istnieć związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią wynagrodzenie za wykonaną usługę świadczoną w ramach danego stosunku prawnego. Warunkiem także uznania danego świadczenia za opodatkowane VAT jest, aby dokonujący tego świadczenia działał w charakterze podatnika VAT.

i. W świetle powyższego, aby dane świadczenie uznać za podlegające opodatkowaniu VAT, świadczenie to powinno być odpłatne, wynikać ze stosunku zobowiązaniowego, ponadto musi również istnieć konkretny podmiot będący bezpośrednim beneficjentem (konsumentem) tego zobowiązania.

j. Przekładając powyższe ustalenia na okoliczności przedstawione przez Wnioskodawców stwierdzić należy, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym zostaną spełnione wszystkie przesłanki przemawiające za uznaniem, że Świadczenie Sprzedającego zdefiniowane w opisie zdarzenia przyszłego w zamian za Wynagrodzenie Ostateczne, stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności:

i. Świadczenie Sprzedającego wynikać będzie z wyraźnego stosunku zobowiązaniowego łączącego Sprzedającego oraz Nabywcę;

ii. w wyniku Świadczenia Sprzedającego, Nabywca będzie beneficjentem z tytułu:

- zaprzestania przez Sprzedającego prowadzenia działalności w lokalizacjach Sklepów po zrealizowaniu Transakcji;

- rezygnacji przez Sprzedającego z dalszego korzystania z praw do lokalizacji Sklepów;

- podejmowania przez Sprzedającego określonych umową działań na rzecz doprowadzenia do przejęcia Sklepów przez Nabywcę oraz przeniesienia przez inne podmioty praw niewchodzących w skład Przedmiotu Transakcji na Nabywcę;

- transferu spodziewanych zysków z Przedmiotu Transakcji od Sprzedającego, wobec czego Nabywca będzie beneficjentem transferu potencjału ekonomicznego;

iii. na skutek Świadczenia Sprzedającego, Nabywca wypłaci Sprzedającemu uzgodnione Wynagrodzenie Ostateczne, wobec czego czynność tę należy uznać za odpłatną (w tym miejscu należy podkreślić, że wspomniane wynagrodzenie nie ma charakteru świadczenia odszkodowawczego, ale ma charakter wynagrodzenia ze stosunku wzajemnego ze względu na bezpośredni związek ze świadczeniem drugiej strony);

iv. Świadczenie Sprzedającego nie może zostać uznane za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ustawy o VAT, bowiem w ramach Świadczenia Sprzedającego nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

k. Zdaniem Wnioskodawców, zrzekając się dalszych zysków związanych z Przedmiotem Transakcji i zrzekając się dalszego korzystania z praw do lokalizacji wskazanych w opisie stanu faktycznego, jak również aktywnie uczestnicząc w doprowadzeniu do przeniesienia przez inne podmioty praw do lokalizacji Sklepów niewchodzących w skład Przedmiotu Transakcji na Nabywcę w zamian za Wynagrodzenie Ostateczne, Sprzedający będzie świadczył na rzecz Nabywcy usługę o charakterze odpłatnym. W tej sytuacji będzie istniał bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem, a Wynagrodzenie Ostateczne będzie stanowiło wynagrodzenie za wspomnianą usługę i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

I. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawców, Świadczenie Sprzedającego w zamian za wynagrodzenie w postaci Wynagrodzenia Ostatecznego będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, bowiem spełnione będą wszystkie warunki do uznania czynności Sprzedającego za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

m. Podkreślenia wymaga również fakt, że Nabywca uzyskał interpretację indywidualną w zakresie analogicznej transakcji (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia... r., sygn....), w której to organ przyznał rację Nabywcy i potwierdził, że świadczenie sprzedającego w zamian za wynagrodzenie w postaci wynagrodzenia ostatecznego (zgodnie z definicjami zastosowanymi w opisie zdarzenia przyszłego powołanego wniosku o interpretację) będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług przez sprzedającego na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 punkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

c) Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawców do pytania nr 3:

a. Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli zatem dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich nabyciu, przy założeniu, że pozostałe ograniczenia nie mają zastosowania (w szczególności ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT, dotyczące m.in. braku prawa odliczenia w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT bądź podlega zwolnieniu z VAT).

b. Zatem, zdaniem Wnioskodawców, aby rozstrzygnąć o uprawnieniu Nabywcy do obniżenia kwoty VAT należnego o VAT naliczony przy nabyciu Przedmiotu Transakcji oraz nabyciu Świadczenia Sprzedającego, w myśl art. 86 ust. 1, ust. 10, 10b pkt 1 oraz ust. 13 ustawy o VAT, niezbędne jest ustalenie, czy (i) Przedmiot Transakcji oraz Świadczenie Sprzedającego będą służyć Nabywcy do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz czy (ii) nabycie Przedmiotu Transakcji i Świadczenie Sprzedającego będą podlegały VAT.

c. Nabywca na dzień Transakcji będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce. Dokonuje Transakcji wyłącznie na cele prowadzenia swojej opodatkowanej VAT działalności gospodarczej.

d. Nabywca wykorzysta docelowo nabyty Przedmiot Transakcji oraz Świadczenie Sprzedającego do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (tj. do handlu detalicznego i prowadzenia sklepów spożywczych). Część składników wchodząca w skład Przedmiotu Transakcji (np. wybrane ruchomości) może być wykorzystywana przez Nabywcę do sprzedaży zwolnionej z VAT, która u Nabywcy ma charakter marginalny. Udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo przekroczyła 99% w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym obecny rok podatkowy Nabywcy, a tym samym proporcja o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w związku z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT, wynosi 100%.

e. Wydatek w postaci Wynagrodzenia Ostatecznego jest również ściśle związany z opodatkowaną VAT działalnością gospodarczą prowadzoną przez Nabywcę i realizowanymi przez niego korzyściami ekonomicznymi. Przejęcie praw i obowiązków do nowych lokalizacji przyczyni się do rozbudowy prowadzonej przez Nabywcę działalności, a przez to będzie miało wpływ na jego czynności opodatkowane.

f. Jak wykazano powyżej, zdaniem Wnioskodawców, Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów (w zakresie Przedmiotu Transakcji) i odpłatne świadczenie usług (w zakresie Świadczenia Sprzedającego) w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i jednocześnie nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

g. Ponadto, Świadczenie Sprzedającego będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, bowiem spełnione będą wszystkie warunki do uznania Świadczenia Sprzedającego za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

h. A zatem, w przypadku opodatkowania VAT zbycia Przedmiotu Transakcji oraz Świadczenia Sprzedającego, okoliczności wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl których podatnik nie jest uprawniony do obniżenia kwoty VAT należnego o VAT naliczony w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie jest opodatkowana VAT lub jest zwolniona z VAT, nie będą miały miejsca. Ponadto, Wnioskodawcy pragną podkreślić, iż na dzień Transakcji Nabywca będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a zatem nie znajdzie zastosowania ograniczenie zawarte w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT.

i. W świetle powyższego, po zbyciu Przedmiotu Transakcji, zapłacie ceny za Przedmiot Transakcji i zapłacie Wynagrodzenia Ostatecznego i opodatkowaniu ich VAT oraz po otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur, a także mając na uwadze, że Nabywca wykorzysta Przedmiot Transakcji na potrzeby działalności opodatkowanej, Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o VAT naliczony przy nabyciu Przedmiotu Transakcji i Świadczenia Sprzedającego, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1, ust. 11 oraz ust. 13 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług, jednak nie wcześniej niż w okresie rozliczeniowym, w którym Nabywca otrzyma od Sprzedającego fakturę dokumentującą faktyczne dokonanie zbycia Przedmiotu Transakcji oraz wykonanie Świadczenia Sprzedającego.

j. Jednocześnie, jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym powstanie po stronie Nabywcy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, kwota podatku należnego będzie niższa niż kwota podatku naliczonego, wówczas po stronie Nabywcy powstanie prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

W odniesieniu do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Ponadto w związku z przywołanymi przez Państwa we wniosku orzeczeniami stwierdzić należy, że Organ nie ma obowiązku powielania w treści interpretacji rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach sądów administracyjnych. Zgodnie ze stanowiskiem NSA: "Zastrzec należy, iż w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzecznictwo sądów administracyjnych ma istotne znaczenie, ponieważ zawiera wskazówki co do interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz ich zastosowania. Nie kwestionując i w żaden sposób nie podważając tego znaczenia, podkreślić jednak należy, że istnienie orzecznictwa sądów administracyjnych nie odbiera organowi wydającemu interpretację prawa do samodzielnej oceny zdarzeń i wykładni przepisów w sprawach innych niż ta, w której konkretny wyrok zapadł. Organ wydający interpretację ma wręcz obowiązek dokonania samodzielnej oceny przedstawionego we wniosku zagadnienia" (wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2017 sygn. akt II FSK 2211/15).

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy wyłącznie Państwa zapytania w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i 14 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl