0111-KDIB3-3.4012.117.2024.1.MS - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu modernizacji obiektu kultury

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.117.2024.1.MS Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu modernizacji obiektu kultury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek z 18 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pod nazwą (...), wpłynął 18 marca 2024 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina X (dalej: "Gmina") jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującą swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w wykonywaniu tych zadań występuje jako organ władzy publicznej realizując zadania własne gminy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Gmina jednocześnie prowadzi działalność publiczną oraz gospodarczą, i jest czynnym podatnikiem VAT. Gmina wykonuje zatem czynności niestanowiące działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, jak i czynności stanowiące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

Gmina X zamierza zrealizować projekt pn. (...) w ramach działania (...) polegający na modernizacji pomieszczeń w budynku GOK. Wydatki, które dotyczą przedmiotu projektu, zostaną udokumentowane fakturą VAT wystawioną na Gminę. Budynek GOK jest własnością Gminy i jest nieodpłatnie udostępniany instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury) na potrzeby prowadzenia przez GOK działalności kulturalnej. Gminny Ośrodek Kultury jest odrębną osobą prawną od Gminy i nie podlega centralizacji rozliczeń w zakresie VAT. Gmina nie uzyskuje żadnych dochodów w związku z udostępnieniem budynku, ani też działalnością prowadzoną przez GOK.

Rewitalizacja istniejącej przestrzeni publicznej obejmująca modernizację pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w (...) stanowi przedsięwzięcie rozumiane jako kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i jednoznacznie wpisuje się w cel promowania obszaru objętego (...), poprzez stworzenie atrakcyjnego, ogólnodostępnego miejsca mającego charakter społeczno-kulturowy, służący mieszkańcom gminy X. Podejmowane zadanie doprowadzi do ulepszenia stanu technicznego pomieszczeń GOK, który jest miejscem rozwoju i tworzenia życia kulturalnego regionu. Umożliwi poprawę życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturowych, dostęp do wiedzy historycznej, aktywizację mieszkańców oraz kształtowanie ich świadomości kulturowej.

Modernizacja pomieszczeń wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez ofertę dostępu do zasobów historyczno-kulturowych, przy jednoczesnej poprawie estetyki pomieszczeń i bezpieczeństwa odwiedzających. Odnowiona przestrzeń będzie stanowić miejsce spotkań lokalnej społeczności, która w zmodernizowanych pomieszczeniach będzie mogła rozwijać swoje umiejętności artystyczne, uczestniczyć w spotkaniach czy też sama je organizować. Wyniki pracy lokalnej społeczności korzystającej ze zmodernizowanych pomieszczeń będą stanowić materiał wystawowy, który zostanie wyeksponowany podczas wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum (...), co znacząco wpłynie na rozwój turystyki i promocję produktów lokalnych na obszarze działania (...).

Zmodernizowane pomieszczenie będzie udostępnione mieszkańcom oraz turystom nieodpłatnie, zatem nie będzie służyło działalności Gminy opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizacją inwestycji. W związku z powyższym Gmina ubiega się o uznanie podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego projektu. W tym celu należy wykazać, że podatek VAT nie będzie mógł być odzyskany przez Gminę w całości lub w części zarówno na etapie realizacji inwestycji, ani po jej zakończeniu. W związku z powyższym Gmina jest zobowiązana załączyć do wniosku o płatność inwestycji interpretację indywidualną dotyczącą odliczenia lub zwrotu podatku VAT.

Pytanie

Czy w związku z realizacją projektu pn. (...) Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z projektem polegającym na modernizacji pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w (...)?

Państwa stanowisko w sprawie

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższe oznacza, że organ władzy publicznej (lub urząd go obsługujący) nie jest podatnikiem w zakresie swojej podstawowej działalności do której wykonywania został powołany. Natomiast w przypadku, gdy organ ten wykonuje czynności, które wykraczają poza zadania nałożone na niego odrębnymi przepisami i wykonuje je na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, organ władzy publicznej jest traktowany jak podatnik VAT.

Ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Jak wskazano wyżej, budynek GOK jest nieodpłatnie udostępniany instytucji kultury nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z uwagi na swój nieodpłatny charakter, użyczenie budynku GOK nie podlega opodatkowaniu VAT. W rezultacie, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków na remont pomieszczeń w tym budynku.

Projekt pn. (...) po zrealizowaniu nie będzie generował żadnych przychodów, ponieważ odremontowane pomieszczenia Gmina udostępni mieszkańcom i turystom nieodpłatnie. Powstała infrastruktura nie będzie służyła działalności opodatkowanej podatkiem VAT, ale zostanie wykorzystana do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury. Tym samym Gmina realizując opisaną inwestycję nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, ponieważ nabywanych towarów i usług niezbędnych do zrealizowania tej inwestycji nie będzie wykorzystywała do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od kwoty podatku należnego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak wynika z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina zamierza zrealizować projekt pn. (...), polegający na modernizacji pomieszczeń w budynku GOK. Wydatki, które dotyczą przedmiotu projektu, zostaną udokumentowane fakturą VAT wystawioną na Gminę. Budynek GOK jest własnością Gminy i jest nieodpłatnie udostępniany instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury) na potrzeby prowadzenia przez GOK działalności kulturalnej. Gmina nie uzyskuje żadnych dochodów w związku z udostępnieniem budynku, ani też działalnością prowadzoną przez GOK.

Planowane zadanie ma doprowadzić do ulepszenia stanu technicznego pomieszczeń GOK, który jest miejscem rozwoju i tworzenia życia kulturalnego regionu. Umożliwi poprawę życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturowych, dostęp do wiedzy historycznej, aktywizację mieszkańców oraz kształtowanie ich świadomości kulturowej.

Zmodernizowane pomieszczenie będzie udostępnione mieszkańcom oraz turystom nieodpłatnie, zatem nie będzie służyło działalności Gminy opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizacją inwestycji.

Przy tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Państwa wątpliwości dotyczą tego czy będą Państwo mieli prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją wskazanego projektu.

Odnosząc się zatem do powyższego, powtórzyć należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi.

Udostępnianie zmodernizowanego obiektu, który powstanie w wyniku realizacji projektu będzie odbywać się nieodpłatnie. W związku z tym, stwierdzić należy, że Gmina z tytułu realizacji tego zadania nie jest podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą, gdyż projekt nie będzie służył do wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Opisane zadanie realizowane będzie w związku z Państwa działalnością statutową i wpisuje się w zadania własne Gminy, do których - zgodnie z podaną informacją - należy między innymi zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Ponadto w związku z realizacją projektu nie wystąpi związek pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a czynnościami opodatkowanymi. Jak wskazali Państwo w opisie sprawy, wydatki, które Gmina poniesienie w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem w opisanym przypadku, nie będą spełnione ani warunki podmiotowe (Gmina nie działa przy realizacji zadania jako podatnik), ani przedmiotowe (poniesione nakłady nie są związane z działalnością opodatkowaną) - uprawniające do odliczenia podatku VAT wynikające z otrzymanych przez Gminę faktur w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków, związanych z realizacją projektu pn. (...).

Tym samym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy także zauważyć, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383; z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu),

na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl