0111-KDIB3-3.4012.100.2020.1.MPU - Prawo do odliczenia VAT w związku z zakupem sprzętu przez ochotniczą straż pożarną.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4012.100.2020.1.MPU Prawo do odliczenia VAT w związku z zakupem sprzętu przez ochotniczą straż pożarną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 1, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lutego 2020 r. (data wpływu 27 lutego 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT dla wydatków związanych z zakupem wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności w ramach (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT dla wydatków związanych z zakupem wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności w ramach (...).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna w A. planuje zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności w ramach (...). Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, zastrzegając, że wysokość wsparcia ze środków B. nie może przekroczyć kwoty (...) zł. Nabór wniosków odbywa się do dnia 31 marca 2020 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Programu. Beneficjentem Programu nie może być jednostka OSP, która w poprzedzającym roku kalendarzowym uzyskała dofinansowania w ramach wcześniejszej edycji Programu.

Powyższe zadanie jest zgodne z regulaminem zasad udzielenia dotacji i spełnia wymogi oraz kwalifikuje się do dofinansowania.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie wykonuje czynności podatkowych, zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie składa i nie składał deklaracji VAT.

Zakup sprzętu pożarniczego zostanie udokumentowany fakturą VAT wystawioną na wnioskodawcę.

Planuje się zakup następujących towarów: ubranie specjalne szt. 6, radiotelefon przenośny szt. 4, ubranie koszarowe szt. 15, hełm strażacki szt. 4, spalinowy opryskiwacz plecakowy szt. 1 pilarka do drewna szt. 2, pompa pływająca szt. 1.

Sprzęt będzie wykorzystywany do celów ratowniczo-gaśniczych. Środki na zakup sprzętu pochodzić będą z budżetu gminy, B. i C. Środki nie pochodzą z funduszu pomocowego Unii Europejskiej.

Opinia w sprawie możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją zadania stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Właścicielem inwestycji po jej zakończeniu będzie Ochotnicza Straż Pożarna w A.

Przedmiot inwestycji nie będzie przekazany innym podmiotom.

Planowane zadanie będzie wykonywane przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Usługi wykonane w ramach realizacji inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Realizacja zadania będzie możliwa z chwilą zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy o przyznaniu dofinansowania.

Po zrealizowaniu zadania OSP nie będzie pobierać żadnych opłat z tytułu korzystania z zakupionego sprzętu. Zrealizowane zadanie będzie wykorzystywane w całości do celów statutowych OSP. OSP będzie otrzymywała faktury dotyczące realizowanego zadania do grudnia 2020 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość prawna odliczenia podatku VAT dla wydatków związanych z realizacją wyżej opisanego zadania?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie obowiązujących przepisów OSP nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) z realizacji ww. zadania. OSP nie ma możliwość odliczenia podatku VAT. Zakup sprzętu nie będzie służył OSP do wykonywania czynności podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz odpłatnemu świadczeniu usług, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.):

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Zdaniem wnioskodawcy realizacja zadania jest ściśle związana z celami statutowymi podatnika. OSP to stowarzyszenie działające w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, życia i mienia oraz środowisk przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Z uwagi na powyższe wnioskodawca uważa, że OSP ze względu na brak sprzedaży opodatkowanej związanej z realizowanym projektem nie będzie mogła z tego tytułu odliczyć podatku od towarów i usług.

Aby podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem realizowanym przez OSP, OSP nie posiada możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania, ponieważ zadanie nie podlega opodatkowaniu w ramach prowadzonej przez OSP działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług, wykonującego czynności opodatkowane.

Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, ustawa definiuje podatnika jako każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności. Powyższa definicja ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w A. planuje zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności w ramach (...).

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie wykonuje czynności podatkowych, zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie składa i nie składał deklaracji VAT.

Zakup sprzętu pożarniczego zostanie udokumentowany fakturą VAT wystawioną na Wnioskodawcę, który po zakończeniu inwestycji będzie jej właścicielem, a przedmiot inwestycji nie będzie przekazany innym podmiotom.

Usługi wykonane w ramach realizacji inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca nie będzie pobierać żadnych opłat z tytułu korzystania z zakupionego sprzętu. Zrealizowane zadanie będzie wykorzystywane w całości do celów statutowych OSP.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków związanych z zakupem wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności.

Jak wskazano na wstępie, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje.

Z opisu sprawy wynika bowiem, że realizacja Projektu będzie służyć celom statutowym OSP. Jednocześnie z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie będzie pobierać żadnych opłat z tytułu korzystania z zakupionego sprzętu. Ponadto Wnioskodawca stwierdza, że usługi wykonane w ramach realizacji inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w przypadku podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.

W konsekwencji z uwagi na opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności w ramach (...). Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie są spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wobec powyższego Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z realizacją opisanego we wniosku zadania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § la ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl