0111-KDIB3-2.4012.761.2021.1.AR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.761.2021.1.AR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2021 r. (data wpływu 28 września 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "...." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

28 września 2021 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "....".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto jest Wnioskodawcą i realizatorem projektu pn. "....", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Celem projektu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie gminy. W trakcie realizacji projektu zostaną wybudowane dwa place zabaw:

- w ramach budowy placu zabaw przy ul. X. zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna - piaskowa pod urządzenia na placu zabaw, montaż ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, furtki w istniejącym ogrodzeniu, wykonanie schodów terenowych oraz montaż urządzeń: huśtawka, równoważnia, zestaw zabawowy, zestaw wspinaczkowy, huśtawka ważka.

- w ramach budowy placu zabaw przy ul. Y. zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna - piaskowa pod urządzenia na placu zabaw, montaż ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, montaż ogrodzenia wraz z furtką oraz montaż urządzeń: równoważnie, biegun, zestaw wspinaczkowy, kostka, huśtawka grupowa.

Realizowana inwestycja umożliwi stworzenie atrakcyjnej i urozmaiconej oferty spędzania czasu wolnego. Nowo powstałe place zabaw, które zostaną zlokalizowane w niedalekiej odległości od siłowni na świeżym powietrzu, boiska do siatkówki oraz boiska "...", stworzą nowoczesną i innowacyjną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną dostosowaną do mieszkańców w każdym wieku, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Miasta, poprzez wzrost aktywności społeczeństwa, poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu. W ten sposób zostanie zapewniona kompleksowa oferta spędzania wolnego czasu dla całych rodzin, od maluchów wraz z mamami korzystających z placów zabaw, przez młodzież i dorosłych korzystających z boisk, po seniorów mogących korzystać z siłowni na świeżym powietrzu.

Mierzalne wskaźniki realizacji projektu:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (szt.) - ogółem wartość docelowa: 2 (szt).

Okres realizacji projektu: listopad 2019 r. - czerwiec 2022 r.

Wnioskodawca, tj. Miasto otrzymał dofinansowanie na realizację projektu ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Projekt wykorzystuje lokalne zasoby infrastrukturalne i jest skierowany głównie do mieszkańców Miasta. Tereny, na których projekt jest realizowany są własnością Miasta.

Projekt nie będzie generował przychodów - nie będzie pobierana opłata za korzystanie z placów zabaw, zarówno w okresie wymaganej trwałości projektu, jak i po jego upływie.

W ramach niniejszego projektu zostały poniesione już wydatki związane z opracowaniem map do celów projektowych oraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dwóch placów zabaw, dodatkowo w ramach projektu planuje się poniesienie wydatków związanych z budową dwóch placów zabaw (roboty przygotowawcze, mała architektura, nawierzchnia bezpieczna, ogrodzenie, schody terenowe) oraz z zakupem urządzeń zabawowych na place zabaw. Będą to wydatki fakturowane na Miasto (wystąpi podatek od towarów i usług).

Podatek od towarów i usług jest podatkiem naliczanym przez podatników tego podatku przy każdej czynności opodatkowanej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Podatek VAT od ww. wydatków tj. opracowanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej, budowa dwóch placów zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi jest kosztem kwalifikowanym, którego Miasto nie może odzyskać zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. Miasto nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w projekcie, gdyż nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji wydatków niniejszego projektu. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek VAT został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Taka sytuacja nie zachodzi w przypadku realizacji przedmiotowego projektu.

Podlegający zwrotowi lub rozliczeniu podatek VAT nie jest co do zasady wydatkiem kwalifikowanym do wsparcia przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Może on być tylko wtedy wydatkiem kwalifikowanym (tzn. może być tylko wtedy zrefundowany z funduszy unijnych), gdy nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.

Wymienione wyżej wydatki tj. opracowanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa dwóch placów zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi, nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem przez Miasto czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami wykonywanymi przez Miasto i opodatkowanymi podatkiem VAT.

Podatnikiem podatku VAT, a zarazem Wnioskodawcą realizującym projekt, na którego wystawione są faktury VAT w zakresie przedmiotowego projektu jest Miasto.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzeń przyszłych należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Miasto nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do realizacji ww. projektu.

Podatek VAT naliczony w wydatkach w ramach przedmiotowego projektu tj. opracowanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa dwóch placów zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi, został uznany za wydatek kwalifikowany przez Miasto jako Beneficjenta projektu, ponieważ zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., podatek VAT może zostać sfinansowany wyłącznie wówczas, gdy Beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

Ponadto Miasto jest zobowiązane do przedstawienia Urzędowi Marszałkowskiemu w.... dokumentu w zakresie możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, tj. interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w zakresie możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

W związku z powyższym, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 6 ustawy, warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, Miastu nie przysługuje prawo do możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu.

Wydatki wynikające z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, związane z opracowaniem map do celów projektowych, wykonaniem dokumentacji projektowej oraz budową dwóch placów zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi, nie będą służyły wykonywaniu odpłatnych, opodatkowanych podatkiem czynności - dostawy towarów lub świadczenia usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia poniesionego podatku VAT w całości lub w części przez Miasto jako realizatora projektu pn. "...." realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Miasto nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do realizowanego projektu pn. "...." realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog tychże zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Miasto jest realizatorem projektu pn. "...". Celem projektu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej przez budowę dwóch placów zabaw na terenie gminy. Realizowana inwestycja umożliwi stworzenie atrakcyjnej i urozmaiconej oferty spędzania czasu wolnego. W ramach niniejszego projektu zostały poniesione już wydatki związane z opracowaniem map do celów projektowych oraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dwóch placów zabaw, dodatkowo planuje się poniesienie wydatków związanych z ich budową (roboty przygotowawcze, mała architektura, nawierzchnia bezpieczna, ogrodzenie, schody terenowe) oraz z zakupem urządzeń zabawowych na place zabaw.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją ww. projektu.

Jak wskazano na wstępie, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Jak wynika z okoliczności sprawy poniesione wydatki oraz efekty projektu nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem przez Miasto czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak wskazał Wnioskodawca projekt nie będzie generował przychodów, nie będzie pobierana opłata za korzystanie z placów zabaw, zarówno w okresie wymaganej trwałości projektu, jak i po jego upływie.

W konsekwencji ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją opisanego projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją opisanego projektu. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego (zdarzeniu przyszłym), bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl