0111-KDIB3-2.4012.32.2022.1.SR, Przesłanki opłaty od napojów alkoholowych - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0111-KDIB3-2.4012.32.2022.1.SR - Przesłanki opłaty od napojów alkoholowych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 lutego 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.32.2022.1.SR Przesłanki opłaty od napojów alkoholowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku obowiązku zapłaty opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ww. ustawy. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

X. Sp. z o.o. (Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą - jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się organizacją oraz zarządzaniem programami lojalnościowymi oraz motywacyjnymi. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich klientów usługi związane z organizacją programów lojalnościowych oraz motywacyjnych, konkursów, akcji promocyjnych, sprzedaży premiowej, loterii i innych wydarzeń, mających na celu reklamę firmy klienta, jego produktów i marek.

Loteria promocyjna.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy na rzecz przedsiębiorcy będącego producentem oraz dystrybutorem napojów alkoholowych (Klient), usługę polegającą na organizacji loterii promocyjnych piwa prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w oparciu o zezwolenie wydane przez odpowiedni organ administracji publicznej. Loterie prowadzone były na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w konkretnym okresie i dotyczyły stacjonarnych supermarketów jednej z sieci handlowych operujących na terenie RP (Loteria). Warunki Loterii oraz udziału w Loterii określał stosowny regulamin (Regulamin). Każdorazowo Regulamin dostępny był do zapoznania się przez osoby zainteresowane, na stronie internetowej opracowanej przez Wnioskodawcę na potrzeby danej Loterii oraz w biurze Wnioskodawcy. Uprawnionymi do udziału w Loterii były osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadały pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadały status konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (Uczestnik). Udział w Loterii był nieodpłatny i dobrowolny. Celem organizacji Loterii był wzrost sprzedaży produktów będących w ofercie Klienta.

Towarami promowanymi w ramach Loterii były wyłącznie piwa marek należących do Klienta, sprzedawanych w sieciach handlowych handlu wielkopowierzchniowego (Punkty Sprzedaży) współpracujących z Klientem (Zakup Promocyjny).

Po dokonaniu Zakupu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży Uczestnik przystępował do Loterii przez dokonanie zgłoszenia Zakupu Promocyjnego na dedykowanej do tego stronie internetowej zaprojektowanej i utrzymywanej przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem SMS. Nagrody przeznaczone dla Uczestników miały charakter niepieniężny oraz pieniężny.

Loteria rozstrzygana była przez przeprowadzone przez Wnioskodawcę losowania. Losowania, zgodnie z Regulaminem, odbywały się w siedzibie Wnioskodawcy. Po losowaniu Uczestnicy wyłonieni jako zwycięzcy otrzymywali od Wnioskodawcy wiadomość SMS o pozytywnym wyniku danego losowania.

Usługi Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie zawierał z Klientem żadnej pisemnej umowy regulującej wzajemne prawa i obowiązki. Realizacja Loterii oraz innych usług na rzecz Klienta odbywa się w oparciu o złożone przez Klienta zapytanie ofertowe oraz potwierdzone przez Klienta podstawowe warunki danego zlecenia oraz koszt poszczególnych jego elementów. Warunkiem rozpoczęcia realizacji przez Wnioskodawcę usług na rzecz Klienta jest w każdym przypadku dopełnienie przez Wnioskodawcę środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W ramach usług organizacji Loterii Wnioskodawca świadczył na rzecz Klienta usługi technicznej obsługi Loterii według koncepcji przygotowanej przez Klienta. Wnioskodawca działa na otrzymanych od Klienta materiałach, tj. projektach strony WWW, grafikach, wzorach, układzie strony internetowej służącej do obsługi Loterii. Zadaniem Wnioskodawcy jest wyłącznie obsługa Loterii we własnym imieniu, lecz na rzecz Klienta.

Wnioskodawca w ramach Loterii występuje wyłącznie jako jej organizator. W Regulaminie oraz na materiałach promocyjnych Loterii znajduje się wyraźna informacja o tym, że Wnioskodawca jest wyłącznie Organizatorem Loterii oraz że towary objęte promocją pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez Klienta. Wnioskodawca nie jest producentem, dystrybutorem ani sprzedawcą detalicznym jakichkolwiek napojów alkoholowych. Wnioskodawca nie świadczy również szeroko pojętych usług marketingowych związanych z obsługą Loterii. Wnioskodawca działa w oparciu o koncepcję marketingową przygotowaną przez Klienta na potrzeby danej loterii promocyjnej. Wnioskodawca nie dystrybuował żadnych materiałów promocyjnych związanych z Loterią. Materiały promocyjne, takie jak plakaty informacyjne, znajdowały się m.in. w Punktach Sprzedaży i nie były tam umieszczane przez Wnioskodawcę, lecz przez Punkty Sprzedaży oraz dostarczane do tych Punktów Sprzedaży przez Klienta lub inne, niezależne od Wnioskodawcy podmioty gospodarcze, wybrane przez Klienta.

Wnioskodawca otrzymywał od Klienta środki pieniężne na sfinansowanie nagród rzeczowych i dokonywał ich zakupu w imieniu własnym i na własny rachunek. Wnioskodawca nie ponosił jednak ekonomicznego ciężaru związanego z koniecznością poniesienia wydatków na przedmiotowe nagrody. Wynagrodzenie Wnioskodawcy obejmowało wyłącznie organizację i koordynację Loterii, to jest przygotowanie treści Regulaminu na podstawie koncepcji i zasad podyktowanych (narzuconych) przez Klienta, sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia na organizację Loterii przez właściwy Organ, zakup i wydanie nagród, techniczne stworzenie strony internetowej Loterii na podstawie grafik przekazanych przez Klienta, obsługę zgłoszeń uczestników. Świadczenie Wnioskodawcy nie polegało na rozpowszechnianiu znaków towarowych napojów alkoholowych ani nazw czy symboli graficznych Klienta. Firma Wnioskodawcy znajdowała się na materiałach promocyjnych dotyczących Loterii wyłącznie w celach informacyjnych co do podmiotu będącego organizatorem Loterii.

Wnioskodawca nie dokonał ustalenia z Klientem kwoty wynagrodzenia za świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta usługi będącej reklamą napojów alkoholowych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, gdyż w ocenie Wnioskodawcy nie podlega wątpliwości, iż Wnioskodawca, jako podmiot odpowiedzialny wyłącznie za techniczne aspekty organizacji Loterii, nie podlega rygorom wynikającym z treści przepisów zawartych w art. 13 (2) ust. 1 oraz 2 w zw. z art. 2 (1) pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opisane powyżej czynności Wnioskodawca wykonał już na rzecz Klienta (Stan faktyczny nr 1) oraz planuje wykonywać je także w przyszłości (Zdarzenie przyszłe nr 1).

Pytanie

1) Czy w świetle wyżej przedstawionego Stanu faktycznego nr 1 oraz Zdarzenia przyszłego nr 1 Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym usługę będącą reklamą napojów alkoholowych w rozumieniu przepisu art. 132 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Ustawa) i zobowiązany jest do wnoszenia opłat w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi oraz sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ustawy?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odpowiedź na pytanie nr 1 powinna brzmieć następująco - nie, w przedstawionym Stanie faktycznym nr 1 oraz Zdarzeniu przyszłym nr 1 Wnioskodawca nie świadczy usług reklamy napojów alkoholowych w rozumieniu przepisem art. 132 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 3 ustawy, w związku z czym Wnioskodawca jako Organizator Loterii, nie jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi oraz sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ustawy.

UZASADNIENIE

W ocenie Wnioskodawcy, rodzaj świadczonych przez Wnioskodawcę usług na rzecz Klienta nie stanowi usługi będącej reklamą napojów alkoholowych.

Reklamą napojów alkoholowych jest bowiem, w myśl postanowień zawartych w treści art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

Jak wynika zaś z przedstawionego powyżej opisu Stanu faktycznego nr 1, Wnioskodawca zobowiązał się w zamian za umówione wynagrodzenie, przeprowadzić na zlecenie Klienta, we własnym imieniu Loterię. Organizacja Loterii przez Wnioskodawcę miała charakter techniczny i nie wiązała się z podejmowanymi przez Klienta samodzielnie, bez udziału Wnioskodawcy, działaniami marketingowymi. Kolportaż i eksponowanie materiałów promocyjnych dotyczących Loterii w Punktach Sprzedaży odbywał się poza zakresem technicznej organizacji Loterii przez Wnioskodawcę i z tego tytułu Wnioskodawca nie otrzymywał od Klienta jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 13 lipca 2017 r., sygn. akt II GSK 982/17, reklamą napojów alkoholowych jest publiczne rozpowszechnianie m.in. znaków towarowych napojów alkoholowych, służące ich popularyzowaniu. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 862/15. Z orzecznictwa sądowego wypływa także konkluzja, że "z literalnej wykładni art. 132 ust. 1 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika, że obowiązek uiszczania opłat dotyczy tych podmiotów, które reklamę rozpowszechniają (...), nie zaś wykonują same prace pomocnicze towarzyszące procesowi reklamy." (tak: wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 czerwca 2013 r., I SA/Kr 431/13).

Należy w tym miejscu podkreślić, że działania podejmowane przez Wnioskodawcę jako organizatora Loterii nie miały na celu popularyzacji znaków towarowych napojów alkoholowych. Zadaniem Wnioskodawcy było wyłącznie przeprowadzenie Loterii na zasadach uzgodnionych z Klientem. Zlecenie Wnioskodawcy przez Klienta organizacji Loterii opiera się na zasadzie outsourcingu pracy przez Klienta. Wnioskodawca specjalizuje się w organizacji loterii promocyjnych dla swoich klientów, organizacji programów motywacyjnych czy programów lojalnościowych, dlatego też Klient zdecydował się, w zakresie organizacji Loterii, na współpracę z Wnioskodawcą.

Trzeba podkreślić, że Wnioskodawca jest podmiotem wykonującym prace pomocnicze związane z procesem reklamy produktów będących w ofercie Klienta. Pomimo, że to Wnioskodawca jest organizatorem Loterii i na podstawie umowy z Klientem zobowiązał się do wydawania jej Uczestnikom nagród, to Wnioskodawca nie jest odpowiedzialny za końcowy efekt jaki ma przynieść przeprowadzenie akcji promocyjnej - Loterii - określony w Regulaminie: "wzrost sprzedaży Produktów". Wynagrodzenie Wnioskodawcy nie zależy od wyników handlowych Loterii i jest kalkulowane jako pokrycie kosztów związanych z technicznymi aspektami obsługi Loterii. Z kolei rozpowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących Loterii odbywało się w imieniu i na rachunek Klienta. Tym samym nie sposób uznać Wnioskodawcy za podmiot świadczący usługę reklamy napojów alkoholowych (tak też Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2013 r. nr IPTPP2/443-721/13-4/JS).

Podsumowując powyższe uwagi trzeba więc stwierdzić, że opisane działania Wnioskodawcy nie wpisują się w ustawową definicję "reklamy napojów alkoholowych", bowiem nie jest zamiarem ani zadaniem Wnioskodawcy publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nim związanych. Tak więc Wnioskodawca nie jest podmiotem zobowiązanym do wniesienia opłaty, o której mowa w przepisie art. 132 ustawy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

W myśl art. 132 ust. 2 ustawy:

Podmioty, o których mowa w ust. 1, sporządzają zbiorczą deklarację miesięczną według wzoru określonego na podstawie ust. 4 i składają ją w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upłynął termin na wystawienie faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część.

Artykuł 132 ust. 3 ustawy stanowi, że:

Deklaracje, o których mowa w ust. 2, składa się do urzędu skarbowego, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy na podstawie ust. 1a dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

Treść art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi słowniczek pojęć, którymi posługuje się ustawodawca. W przedmiotowym słowniczku ustawodawca dokonuje tzw. legalnej wykładni definicji pojęć istotnych, ważnych dla danej regulacji ustawowej. W analizowanym przepisie szczególne znaczenie ma zwrot zawarty na samym początku art. 21 ust. 1 "użyte w ustawie określenia oznaczają", z czego pośrednio wynika, iż ich definicje zostały sporządzone przede wszystkim dla potrzeb cyt. ustawy, jako względnie samodzielnej regulacji ustawowej i przenoszenie ich znaczenia na grunt innych ustaw nie może odbywać się w sposób automatyczny. W tym przedmiocie należy stosować podejście systemowe, uwzględniające specyfikę merytoryczną i ewentualny zakres odesłań tych innych ustaw szczególnych do aktów.

Definicję pojęcia reklamy napojów alkoholowych zawiera art. 21 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem:

Reklama napojów alkoholowych oznacza publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

Z literalnej wykładni art. 132 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że obowiązek uiszczania opłat dotyczy tylko tych podmiotów, które (zgodnie z definicją reklamy napojów alkoholowych) reklamę rozpowszechniają (rozmieszczają na bilbordach, na łamach gazet, nadają przez radio i TV, itd.), nie zaś wykonują same prace pomocnicze towarzyszące procesowi reklamy. Zazwyczaj reklama ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei.

Definicja zawarta w cyt. ustawie w istotny sposób rozszerza powszechnie ugruntowane w orzecznictwie pojęcie reklamy, za której element charakterystyczny uznaje się element namowy, perswazji nabycia tego a nie innego towaru, oddziaływania na emocje odbiorcy.

Tymczasem definicja zamieszczona w cyt. ustawie za reklamę uważa każdą rozpowszechnianą publicznie informację. Z tak sformułowanej definicji można wnioskować, że każde działanie zmierzające do publicznego rozpowszechniania znaków towarowych napojów alkoholowych uznaje się za reklamę napojów alkoholowych. Z zakresu tego ustawodawca wyłączył tylko informacje używane do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

Zatem zgodnie z powyższą definicją reklamy napojów alkoholowych, obowiązek odprowadzenia opłaty, o którym mowa w art. 132 ustawy, dotyczy takich podmiotów, które w jakikolwiek sposób reklamują markę alkoholu lub nazwę i logo firmy produkującej alkohol. Obowiązek ten winien dotyczyć przede wszystkim mediów (telewizji, radia, prasy), ale również firm świadczących usługi reklamy zewnętrznej (np. na billboardach, słupach reklamowych). Opłatą mogą być także objęte hipermarkety, kina, firmy transportowe, restauracje, lokale gastronomiczne i hotele, o ile udostępniają przestrzeń lub czas dla publicznej reklamy alkoholu. Reklama spełnia swoją definicję, gdy jest udostępniona publicznie.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą Państwo na rzecz przedsiębiorcy będącego producentem oraz dystrybutorem napojów alkoholowych (Klient), usługę polegającą na organizacji loterii promocyjnych piwa. Celem organizacji Loterii był wzrost sprzedaży produktów będących w ofercie Klienta. Towarami promowanymi w ramach Loterii były wyłącznie piwa marek należących do Klienta, sprzedawanych w sieciach handlowych handlu wielkopowierzchniowego (Punkty Sprzedaży) współpracujących z Klientem (Zakup Promocyjny). W ramach usług organizacji Loterii świadczyli Państwo na rzecz Klienta usługi technicznej obsługi Loterii według koncepcji przygotowanej przez Klienta. Działają Państwo na otrzymanych od Klienta materiałach, tj. projektach strony WWW, grafikach, wzorach, układzie strony internetowej służącej do obsługi Loterii. Państwa zadaniem jest wyłącznie obsługa Loterii we własnym imieniu, lecz na rzecz Klienta. W Regulaminie oraz na materiałach promocyjnych Loterii znajduje się wyraźna informacja o tym, że są Państwo wyłącznie Organizatorem Loterii oraz że towary objęte promocją pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez Klienta. Nie są Państwo producentem, dystrybutorem ani sprzedawcą detalicznym jakichkolwiek napojów alkoholowych. Nie świadczą Państwo również szeroko pojętych usług marketingowych związanych z obsługą Loterii. Działają Państwo w oparciu o koncepcję marketingową przygotowaną przez Klienta na potrzeby danej loterii promocyjnej. Nie dystrybuowali Państwo żadnych materiałów promocyjnych związanych z Loterią. Materiały promocyjne, takie jak plakaty informacyjne, znajdowały się m.in. w Punktach Sprzedaży i nie były tam umieszczane przez Państwa, lecz przez Punkty Sprzedaży oraz dostarczane do tych Punktów Sprzedaży przez Klienta lub inne, niezależne od Państwa podmioty gospodarcze, wybrane przez Klienta. Państwa wynagrodzenie obejmowało wyłącznie organizację i koordynację Loterii, to jest przygotowanie treści Regulaminu na podstawie koncepcji i zasad podyktowanych (narzuconych) przez Klienta, sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia na organizację Loterii przez właściwy Organ, zakup i wydanie nagród, techniczne stworzenie strony internetowej Loterii na podstawie grafik przekazanych przez Klienta, obsługę zgłoszeń uczestników.

Państwa wątpliwości dotyczą obowiązku zapłaty opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ustawy.

Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywa art. 132 ust. 1 w zwiŕzku z art. 2ą ust. 1 pkt 3 ustawy. Z przepisów tych wynika, że obowiązek uiszczania opłat dotyczy tych podmiotów, które publicznie rozpowszechniają reklamę napojów alkoholowych.

Z opisanych okoliczności sprawy wynika, że na potrzeby danej loterii promocyjnej piwa zaprojektowali i utrzymują Państwo stronę internetową dostępną dla osób zainteresowanych (osób które ukończyły 18. rok życia, posiadały pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadały status konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c.). Celem organizacji Loterii był wzrost sprzedaży produktów będących w ofercie Klienta. W ramach Loterii promowane były piwa marek należących do Klienta.

Powyższe działania mieszczą się w pojęciu reklamy, zdefiniowanej w art. 21 pkt 3 ustawy, zgodnie z którą za reklamę w rozumieniu ustawy uznaje się publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych (piwa), symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe.

Na powyższe nie może mieć wpływu fakt, że działają Państwo na otrzymanych od Klienta materiałach, tj. projektach strony WWW, grafikach, wzorach, układzie strony internetowej służącej do obsługi Loterii.

Zatem, mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie są Państwo podmiotem, który publicznie rozpowszechnia reklamę napojów alkoholowych. W związku z tym ciąży/będzie ciążył na Państwa Spółce obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług, bowiem świadczą/będą Państwo świadczyć usługę będącą reklamą napojów alkoholowych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. W konsekwencji są/będą Państwo również zobowiązani do sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w przepisie art. 132 ust. 2 ustawy.

Odnosząc się natomiast do dokonywania zakupu nagród rzeczowych, na sfinansowanie których otrzymywali Państwo od Klienta środki pieniężne, stwierdzić należy, że w tym zakresie nie świadczą Państwo usług reklamowych - nie rozpowszechniają reklamy napojów alkoholowych. W związku z powyższym nie są Państwo zobowiązani do wnoszenia opłat na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy w związku z otrzymanymi od Klienta środkami pieniężnymi na sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych.

Podsumowując Państwa stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl