0111-KDIB3-2.4012.239.2022.1.AZ - Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego dokonując zakupu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania przewozów w ramach umowy wykonawczej oraz na zasadach przewidzianych uchwałą

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.239.2022.1.AZ Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego dokonując zakupu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania przewozów w ramach umowy wykonawczej oraz na zasadach przewidzianych uchwałą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe.

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 11 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego dokonując zakupu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania przewozów w ramach Umowy Wykonawczej oraz na zasadach przewidzianych Uchwałą, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S.,NIP:. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka" lub "A") jest jednoosobową spółką Gminy.

Spółka koncentruje działalność w obszarze energetyki cieplnej oraz komunikacji autobusowej. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Jednostka nie świadczy usług niepodlegających podatkowi VAT lub też z tego podatku zwolnionych. Spółka została utworzona w wyniku komunalizacji...., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu podziału przedsiębiorstw państwowych niepodlegających komunalizacji (Dz. U. z 1991 r. Nr 58, poz. 248 z późn. zm.) - Decyzją Wojewody.

Założycielem Spółki jest Gmina - Uchwała Rady Miejskiej.... z... r. - Umowa Spółki została sporządzona w formie aktu notarialnego repertorium. w dniu.r. z późn. zm. Aktualny tekst jednolity aktu założycielskiego (umowy) Spółki wprowadzono uchwałą nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia.... roku, sporządzoną w formie aktu notarialnego repertorium....... z dniu (...) 2018 r.

Zasadniczym przedmiotem działalności A jest prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarcza polegająca na:

- wytwarzaniu ciepła w trzech źródłach o łącznej mocy zainstalowanej (...) MW,

- przesyłaniu i dystrybucji ciepła jedną siecią ciepłowniczą stanowiącą własność Spółki,

- świadczeniu usługi komunikacji miejskiej na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

W ramach pozostałej działalności Spółka świadczy inne usługi, takie jak wynajem lub dzierżawa nieruchomości, wykonywanie węzłów i instalacji cieplnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, wynajem powierzchni reklamowych. Ponadto uzupełniając ofertę Wnioskodawca oferuje szereg usług z zakresu projektowania, doradztwa i eksploatacji urządzeń m.in.: usuwanie awarii, naprawa węzłów cieplnych, doradztwo i projektowanie techniczno-inżynieryjne na terenie całego kraju, projektowanie instalacji sanitarnych i ciepłowniczych, produkcja węzłów cieplnych.

W zakresie działalności polegającej na wytwarzaniu ciepła, Spółka swoją działalność prowadzi w oparciu o udzielone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.). Decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 1998 r. Spółka otrzymała koncesje na: E wytwarzanie ciepła Decyzja.... z późniejszymi decyzjami zmieniającymi, IE przesyłanie i dystrybucję ciepła Decyzja.... z późniejszymi decyzjami zmieniającymi. Koncesje na wytwarzanie i przesyłanie ciepła zostały przedłużone do (...) 2030 r. decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia (...) 2017 r.

W roku 2018 spółka A została połączona z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o. i realizuje usługi transportu zbiorowego dla Gminy, wchodząc we wszystkie prawa i obowiązki Miejskiego Zakładu Komunikacji. W szczególności w dniu (...) 2018 r. Sąd Rejonowy..., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził połączenie A (spółka przejmująca) z Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Powyższa decyzja kończy proces, który został zapoczątkowany uchwałą Rady Miejskiej........ z dnia.... r. w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia Spółek polegającego na przejęciu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. przez A.

W zakresie usług komunikacji miejskiej, Spółka prowadzi działalność zgodnie z umową wykonawczy zawartą z Gminą dnia.... roku na okres 10 lat, jako tzw. podmiot wewnętrzny. Spółka wykonuje kursy na liniach komunikacyjnych własnymi i dzierżawionymi autobusami, w zakresie i na zasadach określonych w umowie wykonawczej z Gminą.

Przedmiotem umowy jest bowiem świadczenie przez operatora - obecnie A - usług przewozu regularnego, w ramach publicznego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w granicach administracyjnych Gminy, zgodnie z rozkładami jazdy. Wnioskodawca jest zobowiązany m.in. do emisji, sprzedaży i kontroli biletów uprawniających do przejazdu, respektując ulgi ustawowe i wynikające z aktów prawa miejscowego na obszarze Gminy. Wpływy ze sprzedaży biletów oraz opłat dodatkowych są przychodem Spółki.

W kompetencjach Gminy jest określenie m.in. skali zadania komunikacyjnego (liczby linii, kursów i częstotliwości, liczby wozokilometrów), parametrów takich jak cena biletów, systemu ulg oraz prowadzenie kontroli jakościowej w zakresie np. punktualności czy utrzymywania porządku. Ponoszone przez Spółkę koszty na realizację tego zadania pokrywane są przychodami ze sprzedaży biletów oraz rekompensaty, którą organizator komunikacyjny (Gmina) jest obowiązany wypłacać operatorowi (Spółce). Z uwagi na realizowany przez Gminę projekt "....." ze środków RPO Województwa na lata 2014 - 2020, Spółka dzierżawi od Gminy, jako organizatora komunikacji nabyte w ramach projektu nowe autobusy komunikacji miejskiej.

Spółka otrzymuje wynagrodzenie (rekompensatę) z tytułu realizacji Umowy Wykonawczej, kalkulowany zasadniczo w oparciu o wozokilometr, zgodnie z metodologią zawartą w załączniku do ww. Umowy. W okresie trwania Umowy Wykonawczej (2026) Spółka ma zapewnione finansowanie tej działalności na zasadach określonych w umowie, przy spełnieniu wymogów wynikających z Rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustalającego zasady mające zastosowanie do przyznawania rekompensaty w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia.

Istotnym dla sprawy jest, iż doszło do podjęcia Uchwały......Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę ("Uchwała"). Uchwała wprowadza bardzo szeroki katalog podmiotów i zwolnień z opłat za korzystanie z komunikacji publicznej, prowadzący de facto do zwolnienia z opłat za przejazdy mieszkańców Miasta. W szczególności, na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1, art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1371, poz. 2445) art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 8) Rada Miejska uchwaliła że:

- "Wprowadza się na terenie miasta bezpłatną komunikację miejską dla osób zamieszkałych w S., płacących podatki S. oraz niepełnoletnich członków ich rodzin. Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej jest każdy dokument potwierdzający zamieszkanie lub płacenie podatków w S. Dokumentem takim może być również wydany bilet elektroniczny - (...) KARTA MIEJSKA oraz Karta Dużej Rodziny"

- "Ustala się rodzaje biletów i opłaty za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina (komunikacja miejska) dla osób, które nie posiadają statusu osoby zamieszkałej w., płacących podatki w S. oraz niepełnoletnich członków ich rodzin zgodnie z § 1 uchwały lub nie posiadają dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu zgodnie z § 1 uchwały - zawarte w cenniku opłat stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały".

Ponadto spółka honoruje ulgi ustawowe, wynikające z odrębnych przepisów. A będąc operatorem komunikacji Miejskiej na obszarze Gminy dokonuje zakupu m.in. paliwa do napędu autobusów, materiałów eksploatacyjnych, usług dzierżawy autobusów niskoemisyjnych, wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W zaistniałej sytuacji Spółka nabrała wątpliwości odnośnie sposobu rozliczania podatku VAT, zwłaszcza w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wątpliwość dotyczy tylko działalności w zakresie komunikacji miejskiej i kwalifikacji usług przewozowych w ramach Umowy Wykonawczej jako tzw. działalności mieszanej VAT.

Pytanie

Czy Spółka, dokonując zakupu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania przewozów w ramach Umowy Wykonawczej oraz na zasadach przewidzianych Uchwałą, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?

Państwa stanowisko w sprawie

Spółka, dokonując zakupu towarów u usług wykorzystywanych do wykonywania przewozów w ramach Umowy Wykonawczej oraz na zasadach przewidzianych Uchwałą, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

UZASADNIENIE stanowiska

Analizując przepisy ustawy VAT dotyczące prawa do odliczenia VAT oraz proporcjonalnego odliczenia w przypadku działalności mieszanej należy zauważyć przede wszystkim, że przepis art. 86 ust. 1 VAT wskazuje, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Sprzedaż mieszana na gruncie podatku od towarów i usług występuje w momencie, gdy podatnik jednocześnie dokonuje sprzedaży towarów lub świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT i czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT (art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług) w ramach prowadzenia jednej działalności gospodarczej. Dalej, art. 86 ust. 2a VAT wskazuje, że w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 VAT i art. 8 ust. 2 VAT, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Artykuł 86 ust. 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. stanowi, że sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

1)

zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

2)

obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Rozliczanie wydatków na gruncie VAT w przypadku sprzedaży mieszanej obliguje zatem podatnika do wyodrębnienia wydatków, które są związane z działalnością opodatkowaną oraz tych, które dotyczą działalności zwolnionej. Ponieważ część wydatków podatnika może być związana zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i zwolnioną z VAT, nie jest możliwe dokonanie takiego wyodrębnienia w całości. W związku z tym podatnicy powinni zastosować współczynnik proporcji, zgodnie z którym będzie istniała możliwość odliczania podatku naliczonego w wartości odpowiadającej wysokości tego wskaźnika.

Z zasady (art. 90 ust. 3 ustawy VAT) proporcję, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. W efekcie możliwym byłoby całkowite wyłączenie prawa do odliczenia VAT z tytułu prowadzenia działalności przewozowej.

Punktem wyjścia do zastosowania wskazanego powyżej "sposobu określenia proporcji" jest zatem ustalenie, że podatnik podatku od towarów i usług poza działalnością gospodarczą określoną w art. 15 ust. 2 VAT, wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione - czyli wykonuje aktywność, która nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Konsekwentnie jeżeli podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług - co niezwykle istotne odpłatne i określone w ustawie nieodpłatne - wówczas przepisy dotyczące "sposobu określenia proporcji" nie mają do niego zastosowania, a co za tym idzie nie jest on obowiązany do proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego.

W ocenie Wnioskodawcy jest sytuacja A w zakresie działalności operatora komunikacji miejskiej po dniu 1 kwietnia 2022 r. tj. po poszerzeniu katalogu uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Regulacje dotyczące sprzedaży mieszanej nie mają zastosowania w przypadku, gdy podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane podatkiem VAT, jak i niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem, jeżeli dokonuje zakupów, które są bezpośrednio związane z konkretnym rodzajem działalności. Innymi słowy jeśli podatnik dokonuje zakupu, który bezpośrednio jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, wówczas przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, a co za tym idzie nie jest on obowiązany do stosowania proporcji z art. 86 ust. 2a VAT. Przepis art. 86 ust. 2a wprowadzający proporcjonalne odliczenia stosuje się wyłącznie do takich zakupów, których nie da się bezpośrednio przypisać do konkretnego rodzaju działalności - są one zatem związane z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług jak i działalnością niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Ustalenie, czy dany podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz czy prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy VAT jest dokonywane wyłącznie w oparciu o art. 15 VAT tzn. definicja działalności gospodarczej zawarta w innych aktach prawnych nie ma zastosowania w tym przypadku.

Zgodnie z art. 15 ust. 1, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalnością gospodarczą jest działalność gospodarcza obejmująca wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 VAT). W ramach definicji działalności gospodarczej występują również czynności, które same w sobie nie generują opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak ich charakter powoduje, że nie sposób ich wyłączyć z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie działalności dającej prawo do odliczenia podatku naliczonego; chodzi w tym miejscu o czynności nieodpłatne.

W działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT nie mieszczą się natomiast działania wykonywane w charakterze organu władzy publicznej oraz działalność na cele prywatne, która nie jest opodatkowana. W kontekście skutków podatkowych analizowanej Uchwały należy zwrócić uwagę, że art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 VAT przewidują w określonych w ustawie przypadkach zrównanie skutków podatkowych czynności odpłatnych oraz określonych czynności (zdarzeń) nieodpłatnych.

W sprawie znaczenie ma treść art. 8 ust. 2 VAT, zgodnie z którym to przepisem, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

a)

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,

b)

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Analiza przepisu prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega świadczenie usług na cele inne niż związane z działalnością gospodarczą, m.in. na cele prywatne. Przepis bowiem stanowi, że czynności:

a)

niezwiązane z działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu jako nieodpłatne świadczenie usług - a co za tym idzie w tym zakresie podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego bowiem czynność taką musi opodatkować,

b)

związane z działalnością gospodarczą (a zatem niepodlegające opodatkowaniu na podstawie wskazanego przepisu), - mieszczą się w zakresie działalności gospodarczej dającej prawo do odliczenia podatku naliczonego poprzez sam fakt związania z działalnością gospodarczą.

Z zasady działalność A w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (podobnie jak cała pozostała działalność). Czynności nieopłatne (przewozu mieszkańców...) wykonywane przez Spółkę po wdrożeniu Uchwały, posiadają bezpośredni i bezsporny związek z czynnościami opodatkowanymi. Brak jest przy tym podstaw, aby uznać, że czynności nieodpłatne są czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu na podstawie art. 86 ust. 2a VAT. Zgodnie z opisem stanu faktycznego spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła i realizuje Umowę Wykonawczą, zajmując się m.in. sprzedażą biletów, oferując powierzchnie reklamowe na pojazdach itd. Konsekwentnie należałoby przyjąć, że każda działalność nieodpłatna wykonywana przez A w zakresie przewozów pasażerskich ma bezpośredni związek z działalnością gospodarczą Spółki, która podlega opodatkowaniu VAT.

Czynności nieodpłatne w postaci nieodpłatnego przejazdu określonych osób korzystających z preferencji ustawowych lub ustanowionych aktami prawa miejscowego (Uchwała) mają związek z wykonywaną, odpłatną działalnością gospodarczą Spółki i związane są z prawnym obowiązkiem ich wykonania w związku z wykonywaniem działalności w zakresie transportu pasażerskiego. W związku z faktem, że bezpłatne przejazdy wynikają z aktu prawa miejscowego jak i aktów rangi ustawowej, A celem prowadzenia działalności w zakresie przewozów pasażerskich zobowiązany jest i będzie po wdrożeniu Uchwały do wykonywania w określonym zakresie przejazdów nieodpłatnych. Przyjmując, że elementem działalności gospodarczej A (podlegającej opodatkowaniu VAT) jest umożliwienie określonym osobom bezpłatnego przejazdu mamy do czynienia z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 VAT (działalnością usługową wykonywaną bez względu jej na cel i rezultat), a więc działalnością dającą nieograniczone z zasady prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wnioskodawca uznaje zatem usługi nieodpłatnego przejazdu związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa, są zatem wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy. Spółka zakresie przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej nie wykonuje czynności niepodlegających ustawie o podatku od towarów i usług. Zakup usług dzierżawy pojazdów, paliwa do napędu autobusów oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych służy wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 VAT, konsekwentnie nie będzie miał zastosowania art. 86 ust. 2a VAT, a z tytułu zakupu usług dzierżawy, paliwa, materiałów eksploatacyjnych do autobusów A przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Powyższa argumentacja znajduje akceptację w aktualnych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego np. w interpretacji podatkowej z dnia 7 maja 2019 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.141.2019.1.k.k., w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się odnośnie prawo do odliczenia VAT w związku z zakupem paliwa do napędu autobusów, w sytuacji poszerzenia katalogu osób zwolnionych z opłaty za przejazd aktem prawa miejscowego. Podobnie w interpretacji podatkowej Dyrektora KIS z dnia 14 marca 2019 r., sygn. 0113- KDIPT1-1.4012.8.2019.2.JK oraz z 30 kwietnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.133.2018.1.k.r. oraz interpretacji z dnia 21 lipca 2016 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn. ITPP1/4512-372/16/DM wskazano, że obowiązki, polegające na zapewnieniu bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów komunikacją miejską na rzecz określonych grup pasażerów, nie odbywają się poza prowadzoną działalnością gospodarczą, tylko jej towarzyszą - co skutkuje brakiem konieczności proporcjonalnego rozliczania podatku od towarów i usług; nie występuje we wskazanych przypadkach sprzedaż mieszana.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Końcowo Organ nadmienia, że jednolity tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ogłoszony jest w Dzienniku Ustaw z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej, jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl