0111-KDIB3-2.4012.132.2020.1.DK - Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-2.4012.132.2020.1.DK Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 lutego 2020 r. (data wpływu 20 lutego 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu pn. " (...)" w części dotyczącej zadań wykonywanych przez Gminę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2020 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu pn. " (...)" w części dotyczącej zadań wykonywanych przez Gminę.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto R. (dalej: "Gmina", "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: "VAT").

Gmina działa na podstawie odpowiednich przepisów prawnych regulujących zakres działań jednostki samorządu terytorialnego oraz sektora finansów publicznych m.in. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Gmina zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana nie jest uznawana za podatnika z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Gmina uzyskała pozytywną decyzję o dofinansowaniu realizacji projektu pn. " (...)" (dalej: "projekt") w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT.

Całkowity koszt projektu to 1 501 202,44 PLN brutto, w całości są to koszty kwalifikowane. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany. Projekt finansowany będzie z dwóch źródeł: budżet miasta oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące 95% kosztów kwalifikowanych (tj. 1 426 142,32 PLN).

Okres realizacji projektu to 22.05.2019-30.09.2021.

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta R. - z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy R.

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy ubiegali się o przyznanie dotacji celowej na usunięcie azbestu z budynków (obiektów) i odtworzenie pokryć dachowych. W ramach projektu przewiduje się usunięcie elementów zawierających azbest w 97 obiektach.

Grantobiorca w ramach inwestycji objętej Grantem może prowadzić następujący zakres prac:

1. Demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z budynku mieszkalnego i niemieszkalnego oraz ich transport i unieszkodliwianie,

2. Odtworzeniem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego i niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

Każdy z Grantobiorców objętych projektem realizował będzie przynajmniej jedno z powyższych zadań. Planowane do wykonania prace w zakresie zdjęcia azbestu, transportu i jego unieszkodliwienia zostaną wykonane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadań, co powinno być stosownie udokumentowane. Wszystkie usuwane odpady zawierające azbest będą składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych w tym celu częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami naboru do projektu w ramach zakresu prac zaplanowano odtworzenie pokryć dachowych o powierzchni 13936,6 m2. Na dzień zakończenia naboru deklaracji do projektu nie zgłoszono potrzeb w zakresie demontażu azbestu z elewacji.

Wskazany powyżej zakres planowanych prac jest optymalny pod względem zaspokojenia potrzeb zgłoszonych przez grantobiorców. Zastosowane przez grantobiorców rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz sposób i skala wykonania robót mają przyczynić się do poprawy ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców miasta R. W ramach projektu szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów.

Powstała w wyniku realizacji przedsięwzięcia infrastruktura ze względu na specyfikę projektu grantowego będzie stanowić własność właścicieli obiektu (nieruchomości). Gmina Miejska R. jako beneficjent projektu grantowego zobowiązała grantobiorców do utrzymania trwałości zadania przez okres 5 lat od daty ostatniej płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu na rzecz Gminy jako beneficjenta środków (o tym terminie Gmina zobowiązała się powiadomić grantobiorców). Zapisy odnośnie trwałości będą dotyczyły również każdych kolejnych właścicieli majątku powstałego w ramach realizacji niniejszego projektu. Wnioskodawca, wykorzystując własne zasoby organizacyjne i finansowe, gwarantuje, że będzie sprawował nadzór nad zapewnieniem trwałości projektu.

Projekt podzielony jest na 4 zadania:

Zadanie 1: Przygotowanie projektu.

W ramach przygotowania projektu przygotowano dokumentację niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020.

Zadanie 2: Demontaż azbestu i utylizacja

Zadanie obejmuje demontaż elementów zawierających azbest z 97 obiektów wraz z ich utylizacją oraz uprzątnięciem terenu.

Powierzchnia elementów zawierających azbest wynosi 13936,6 m2, waga 153,3 tony.

Zadanie 3: Odtworzenie pokryć dachowych

Zadanie obejmuje odtworzenie pokryć w 95 obiektach.

Powierzchnia wymienionych pokryć dachowych wynosi 13715,1.

Zadania 2 i 3 stanowią Granty dla ostatecznych odbiorców.

Projekt przewiduje udzielenie 97 grantów. Granty zostaną przyznane na następujący zakres prac związanych z: demontażem wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektu, transportem, unieszkodliwianiem ww. wyrobów (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne) oraz jednoczesnym odtworzeniem pokryć dachowych.

Gmina dla realizacji zadań zawartych w projekcie przyjęła Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 46/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. Regulamin udziału w projekcie, w którym zgodnie z § 10 pkt 5 "Grant wypłacany jest przelewem na konto Grantobiorcy wskazane we wniosku o wypłatę Grantu (Załącznik nr 6) w terminie i na warunkach określonych w umowie powierzenia Grantu", pkt 6. "Przed przekazaniem środków Grantobiorcy, Grantobiorca dokona weryfikacji przedłożonych przez Grantobiorcę dokumentów, jak również dokona inspekcji terenowej pod kątem sprawdzenia czy Inwestycja objęta Grantem została przeprowadzona zgodnie z umową powierzenia Grantu". Grantobiorca do wniosku o wypłatę Grantu dołącza wydatki udokumentowane fakturami VAT lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej (rachunek). Zgodnie z § 6 pkt 4 "Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowalny i będzie w całości sfinansowany przez Wnioskodawcę. Stawkę podatku VAT należy naliczyć w wysokości zgodnej z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług", pkt 5 "Kwestie opodatkowania Grantu podatkiem dochodowym od osób fizycznych regulują odrębne przepisy. Regulamin nie rozstrzyga czy przychód z Grantu jest zwolniony z podatku dochodowego". Wg § 1 pkt 6 Regulaminu "Grantobiorca - Wnioskodawca, który podpisał Umowę powierzenia grantu z Grantobiorcą. Dalej § 4 pkt 1 Regulaminu "Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku stanowiącego część nieruchomości położonej na terenie Miasta R. w którym przeprowadzone zostaną prace związane z kompleksowym unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest". Powołany wyżej Regulamin w § 10 dot. Procedury Udzielenia Grantu określa również sposób rozliczenia grantu, gdzie grantobiorca obowiązany jest przedłożyć oryginały faktur VAT (rachunków) potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania wraz z potwierdzeniem płatności za zrealizowane zadanie, co stanowi również udokumentowanie poniesienia wkładu własnego.

Wobec powyższego Grantobiorca jest inwestorem zadania, na niego wystawiane będą faktury VAT (rachunki) dokumentujące wykonanie robót związanych z przedmiotowym projektem na terenie Grantobiorcy.

Zadanie 4: Informacja i promocja

Zadanie to obejmuje działanie promocyjne, które będzie nakierowane na informowanie opinii publicznej o współfinansowaniu projektu z środków UE. W ramach zadania przewiduje się sfinansowanie kosztów zakupu i montażu tablicy informacyjno - pamiątkowej. Ze względu na specyfikę projektu, tj. jego realizację w formule grantowej i jego rozproszenie na terenie miasta, tablica informacyjno - pamiątkowa będzie zlokalizowana w budynku Urzędu Miasta R.

Reasumując realizacja zadań 1 oraz 4 projektu będzie udokumentowana fakturami VAT wystawionymi na Gminę Miejską R. Z kolei zadania związane z pracami wykonywanymi na obiektach, będących własnością Grantobiorcy, ujęte w zadaniu 2 i 3, udokumentowane będą fakturami VAT (rachunkami) wystawionymi na Grantobiorców. Realizacja zadania 1 i 4 w projekcie nie będzie służyła działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu pn. " (...)"?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu pn. " (...)".

UZASADNIENIE stanowiska Gminy:

W pierwszej kolejności Gmina pragnie wskazać, iż stosowanie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast zgodnie z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działań podejmowanych przez Gminę na podstawie umów cywilnoprawnych, działa ona w roli podatnika VAT.

Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei przepis art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo od obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, niemającymi zastosowania w niniejszej sprawie.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

* nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz

* nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy efekty realizacji zadań 1 i 4 projektu pn. " (...)" nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Projekt będzie realizowany na nieruchomościach należących do Grantobiorców, czyli osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i na nich to wystawiane będą faktury (rachunki) dokumentujące wykonanie robót związanych unieszkodliwianiem azbestu na terenie Grantobiorcy.

Opierając się na przywołanych powyżej przepisach Ustawy o VAT, zdaniem Gminy, nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu, gdyż nie została spełniona druga przesłanka, warunkująca prawo do odliczeń podatku naliczonego, a tym samym inwestycja wynika z zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Wobec powyższego Gmina w tym zakresie działa w ramach reżimu publiczno-prawnego, wykonując zadania, dla których została powołana.

Podsumowując, Gmina stoi na stanowisku, iż nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadań 1 i 4 projektu pn. " (...)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Cytowane wyżej przepisy zapewniają podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ww. ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy.

Tak skonstruowana zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Kolejnym warunkiem jaki musi być spełniony, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, jest uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast art. 15 ust. 6 ww. ustawy stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: ochrony środowiska i przyrody.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W analizowanej sprawie wątpliwości Gminy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadań 1 i 4 projektu pn. " (...)".

Gmina uzyskała pozytywną decyzję o dofinansowaniu realizacji projektu pn. " (...)" (dalej: "projekt") w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT.

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta R. - z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy R.

Projekt będzie realizowany w formule grantowej: osoby fizyczne i przedsiębiorcy ubiegali się o przyznanie dotacji celowej na usunięcie azbestu z budynków (obiektów) i odtworzenie pokryć dachowych. W ramach projektu przewiduje się usunięcie elementów zawierających azbest w 97 obiektach.

Projekt podzielony jest na 4 zadania:

Zadanie 1: Przygotowanie projektu.

Zadanie 2: Demontaż azbestu i utylizacja

Zadanie 3: Odtworzenie pokryć dachowych

Zadanie 4: Informacja i promocja

Grantobiorca w ramach inwestycji objętej Grantem może prowadzić następujący zakres prac:

* demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z budynku mieszkalnego i niemieszkalnego oraz ich transport i unieszkodliwianie,

* odtworzeniem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego i niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

W ramach realizacji projektu do zadań Gminy należą:

* przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020,

* działanie promocyjne, które będzie nakierowane na informowanie opinii publicznej o współfinansowaniu projektu z środków UE. W ramach zadania przewiduje się sfinansowanie kosztów zakupu i montażu tablicy informacyjno - pamiątkowej. Ze względu na specyfikę projektu, tj. jego realizację w formule grantowej i jego rozproszenie na terenie miasta, tablica informacyjno - pamiątkowa będzie zlokalizowana w budynku Urzędu Miasta.

Realizacja zadań należących do Gminy będzie udokumentowana fakturami VAT wystawionymi na Gminę i nie będzie służyła działalności opodatkowanej Wnioskodawcy.

Jak wynika z cyt. wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odnosząc powołane wyżej przepisy do niniejszej sprawy należy stwierdzić, że nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka umożliwiająca odliczenie przez Gminę podatku naliczonego, bowiem jak wskazał Wnioskodawca realizowane w ramach projektu zadania 1 i 4 oraz efekty projektu nie będą służyły działalności opodatkowanej Gminy.

Biorąc zatem pod uwagę wskazane wyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadań 1 i 4 projektu pn. " (...)".

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z tym tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zauważa się, że organ podatkowy jest ściśle związany opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz ryzyko związane z jego ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W konsekwencji w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Ponadto, w sytuacji zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl