0111-KDIB3-1.4012.572.2022.1.IK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.572.2022.1.IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 19 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania transferu emitowanych przez Wnioskodawcę Bonów. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką prawa polskiego, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca planuje rozpoczęcie działalności polegającej na sprzedaży na rzecz podmiotów będących zarówno osobami fizycznymi jak i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (dalej: Klienci) bonów uprawniających do skorzystania z pakietów tzn. bonów uprawniających do późniejszego nabycia towarów i usług weterynaryjnych przez osoby fizyczne (dalej: Pakiety lub Bony).

Bony udostępniane będą Klientom w formie elektronicznej na portalu internetowym, za pośrednictwem którego będzie prowadzona ich sprzedaż (dalej: Portal).

Bony będą finalnie przypisane do konkretnych zwierząt domowych (psa lub kota), tzn. pies lub kot zostanie przypisany do Bonu w procesie aktywacji Bonu przez osobę fizyczną - opiekuna zwierzęcia (dalej: Użytkownik).

Użytkownik będzie podmiotem, który będzie uprawniony do późniejszego nabycia towarów i usług objętych danym Pakietem. Klient może (ale nie musi) być osobą, która finalnie dokona aktywacji Bonu i będzie uprawnioną do późniejszego nabycia objętych nim towarów i usług tzn. Klient może być jednocześnie Użytkownikiem.

Do czasu aktywacji Bonu i jego przypisania do konkretnego zwierzęcia, będą one mogły być swobodnie zbywane (np. sprzedane, podarowane) z wyjątkami przewidzianymi regulaminem lub indywidualną umową z Klientem.

Spółka dostarczać będzie Klientom Bony w zamian za z góry określone wynagrodzenie.

Użytkownik będzie uprawniony do nabycia dla wskazanego w procesie aktywacji Bonu zwierzęcia domowego (psa lub kota) określonych towarów i usług realizowanych na rzecz Użytkownika przez partnerów Spółki tzn. przez zakłady lecznicze dla zwierząt, które zobowiążą się do przyjmowania Bonów w rozliczeniu dla dostarczanych towarów i usług (dalej: Partnerzy). Użytkownik będzie uprawniony do nabywania, w ramach jednego Bonu, usług i towarów oferowanych przez różnych Partnerów, tzn. Bony nie będą podlegały przypisaniu do jakiegokolwiek konkretnego Partnera.

Towary i usługi które będą mogli nabywać Użytkownicy na podstawie okazywanych Bonów różnić się będą w zależności od wybranego przez Klienta rodzaju Pakietu i obejmować będą np. określoną łączną liczbę profilaktycznych, terapeutycznych i kontrolnych wizyt weterynaryjnych, badań laboratoryjnych, szczepień, badań obrazowych, zabiegów pielęgnacyjnych, zabiegów usuwania kleszcza, czipowanie, porad weterynaryjnych online a także dostawę określonej łącznej ilości towarów takich jak np. preparaty dla zwierząt przeciw pasożytom. Bony uprawniać będą Użytkowników do nabywania u Partnerów towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) przy zastosowaniu różnych stawek VAT tzn. towarów i usług objętych zarówno stawką podstawą VAT jak i obniżoną stawką VAT.

Pakiety oparte będą o strukturę bonu wymiennego na określoną liczbę świadczeń tzn. określoną liczbę konkretnych towarów i usług dostępną w ramach danego Pakietu. Wycena poszczególnych świadczeń wykonywanych przez Partnerów może się różnić pomiędzy poszczególnymi Partnerami tzn. to samo świadczenie u różnych Partnerów może mieć różną wartość. Tym samym Bon będzie obejmował swoim zakresem określoną liczbę ujednoliconych rodzajowo towarów i usług niezależnie od ich ceny określonej u konkretnego Partnera. Użytkownik posiadający Bon będzie mógł skorzystać ze świadczenia objętego Bonem niezależnie od jego wyceny wynikającej z powszechnie obowiązującego cennika detalicznego u konkretnych Partnerów.

Bony będą posiadały określony termin ważności (np. 12 miesięcy). Towary i usługi objęte Bonem będą mogły zostać nabyte i rozliczone w czasie obowiązywania Bonu, w terminach wybranych przez Użytkownika (Użytkownik będzie mógł wykorzystać np. wszystkie świadczenia w pierwszym lub ostatnim miesiącu okresu ważności Bonu). Świadczenia nie będą miały charakteru cyklicznego lub odnawialnego.

W momencie dostawy Bonu na rzecz Klienta nie będzie znane miejsce ani moment wykorzystania Bonu, łączna wartość świadczeń jakie zostaną wykonane w ramach Bonu, wycena świadczeń z których Użytkownik skorzysta ani też łączna wartość świadczeń objętych poszczególnymi stawkami VAT wykonanych w ramach Bonu.

Wnioskodawca nie będzie placówką leczniczą dla zwierząt. Tym samym Wnioskodawca nie będzie świadczył usług objętych Pakietami. Spółka w ogóle nie będzie uprawniona do świadczenia usług weterynaryjnych ze względu na brak spełnienia warunków formalnych do prowadzenia takiej działalności, określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24). Dostawcami towarów i usług objętych Bonami na rzecz Użytkowników będą wyłącznie Partnerzy, z którymi Wnioskodawca będzie się rozliczał w oparciu o zawarte z nimi umowy. Tym samym usługi będą świadczone a towary będą dostarczane przez Partnerów w ich imieniu własnym i na ich własny rachunek.

W ramach planowanej struktury bezpośrednim świadczeniodawcą dla Użytkowników będą Partnerzy tzn. Spółka będzie wyłącznie podmiotem zapewniającym instrument (w postaci Bonów) uprawniający do skorzystania ze świadczenia objętego Pakietem. Partnerzy będą jedynymi podmiotami ponoszącymi wobec Użytkowników odpowiedzialność z tytułu wyświadczonych usług oraz dostarczanych towarów. Tym samym Spółka nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za towary dostarczone przez Partnerów lub niewykonanie/nienależyte wykonanie usługi przez Partnerów.

Zakup przez Użytkowników towarów i usług przy wykorzystaniu Bonów będzie każdorazowo dokumentowany przez Partnera. Po dokonanej dostawie towaru lub usługi rozliczonej z użyciem Bonu, na koncie danego Użytkownika w Portalu zostanie odnotowany fakt użycia Bonu, rodzaj usługi/towaru które zostały rozliczone, dane Partnera i data rozliczenia. Partnerzy w ramach rozliczeń ze Spółką obciążać ją będą za usługi oraz towary nabyte przez Użytkowników z wykorzystaniem Bonów, przy zastosowaniu stawki (ceny) rozliczeniowej wynikającej z indywidualnej umowy rozliczeniowej między Wnioskodawcą a Partnerem. Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnej formy marży od Partnerów w zakresie świadczonych przez nich usług lub dostarczanych przez nich towarów w przypadku, gdy Użytkownik dokona rozliczenia z użyciem Bonu.

W przypadku braku skorzystania przez Użytkownika z usług objętych Bonem lub w przypadku braku nabycia towarów objętych Bonem w terminie ważności Bonu, Użytkownik straci możliwość nabycia takich usług oraz towarów objętych Bonem. Jednocześnie Użytkownik nie będzie uprawniony do uzyskania zwrotu środków (lub ich części) dotyczących nabytego Bonu w zakresie, w jakim nie zostanie on wykorzystany.

Bony nie będą mogły zostać wymienione przez Klientów/Użytkowników na pieniądze lub świadczenia inne niż towary i usługi wchodzące w skład Pakietu.

Pytanie

Czy dostawa przez Spółkę Bonów na rzecz Klientów będzie stanowiła transfer bonów różnego przeznaczenia w rozumieniu art. 2 pkt 44 i 45 Ustawy o VAT, a tym samym, w myśl art. 8b ust. 2 ustawy o VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy dostawa przez Spółkę Bonów na rzecz Klientów będzie stanowiła transfer bonów różnego przeznaczenia w rozumieniu art. 2 pkt 44 i 45 Ustawy o VAT, a tym samym, w myśl art. 8b ust. 2 ustawy o VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE w zakresie pytania 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 41-45 Ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

* bonie - rozumie się przez to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu;

* emisji bonu - rozumie się przez to pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu;

* bonie jednego przeznaczenia - rozumie się przez to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu;

* bonie różnego przeznaczenia - rozumie się przez to bon inny niż bon jednego przeznaczenia;

* transferze bonu - rozumie się przez to emisję bonu oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji.

Zgodnie z art. 8b ust. 1 Ustawy o VAT faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu VAT. Nie podlega opodatkowaniu VAT wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia.

Zgodnie z art. 8b ust. 2 Ustawy o VAT w przypadku gdy transferu bonu różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem zgodnie z ust. 1, opodatkowaniu VAT podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tego bonu.

Z wyżej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza wdrożyć projekt, w ramach którego będzie dokonywał transferu bonów różnego przeznaczenia (MPV). W ocenie Spółki Bon spełnia powołaną wyżej definicję "bonu", jest bowiem instrumentem, z którym, po jego zakupie i aktywacji, będzie się wiązał obowiązek przyjęcia go jako wynagrodzenia przez ściśle wskazanych Klientom Partnerów świadczących określone usługi weterynaryjne lub dostarczających określone towary.

Co istotne, Bon nie spełnia definicji "bonu jednego przeznaczenia", gdyż w chwili jego emisji nie będzie znana kwota należnego podatku VAT (wchodzące w skład Pakietu usługi weterynaryjne są, co do zasady, opodatkowane stawką 8%, ale np. usługi pielęgnacyjne czy dostawa towarów objętych Pakietem może być opodatkowana stawką podstawową 23%). Mając powyższe na uwadze, Bony stanowią bony różnego przeznaczenia, zdefiniowane w art. 2 pkt 44 Ustawy o VAT.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie świadczył usług lub dostarczał towarów objętych Pakietami na rzecz Użytkowników, a jedynymi świadczeniodawcami w tym zakresie będą Partnerzy, to zgodnie z art. 8b ust. 2 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegać mogłyby jedynie usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można byłoby zidentyfikować, takie jak usługi pośrednictwa, dystrybucji lub promocji, dotyczące Bonu.

Z drugiej strony opodatkowanie towarów i usług objętych Pakietami, które to usługi Użytkownicy będą nabywać od Partnerów i za które będą dokonywać rozliczenia z użyciem Bonu, nastąpi - zgodnie z art. 8b ust. 1 Ustawy o VAT - dopiero w momencie faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za Bon, gdzie podatnikiem w tym zakresie będzie Partner tzn. dostawca towaru lub usługi. Co istotne, wcześniejszy transfer Bonu od Spółki do Klienta będzie neutralny na gruncie VAT. Stanowisko Spółki zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z 27 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.218.2019.2.AZ, w której organ potwierdził kwalifikację jako bon różnego przeznaczenia oferowanych przez podatnika voucherach do sieci współpracujących z nim klubów fitness i studiów EMS. Organ potwierdził, że w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek podatkowy w VAT powstanie dopiero w momencie faktycznego świadczenia usług lub przekazania towarów w zamian za voucher, a nie sama emisja i przekazanie vouchera klientom. Jak wskazał organ "emitowane przez Wnioskodawcę vouchery stanowią bony różnego przeznaczenia, o których mowa w art. 2 pkt 44 ustawy. Tym samym ich emisja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 8b ust. 1 zdanie drugie ustawy. Podsumowując, należy stwierdzić, że voucher będzie stanowić bon różnego przeznaczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 44 ustawy, co oznacza, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegać będzie dopiero faktyczne świadczenie usług lub przekazanie towarów w zamian za ten voucher, a nie sama emisja i przekazanie vouchera przez Wnioskodawcę."

Podobnie wskazał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 10 maja 2019 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.67.2019.1.KB, która to sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie emisji i dystrybucji bonów, kart podarunkowych i zestawów upominkowych, wymiennych na towary i usługi sprzedawane przez sieć współpracujących z nią partnerów. Organ podatkowy w ww. interpretacji potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym emitowane przez niego instrumenty stanowią bony różnego przeznaczenia, a ich transfer nie podlega opodatkowaniu VAT.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy dostawa przez nią Bonów na rzecz Klientów będzie stanowiła transfer bonów różnego przeznaczenia w rozumieniu art. 2 pkt 44 i 45 Ustawy o VAT, a tym samym, w myśl art. 8b ust. 2 ustawy o VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiliście Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo nadmieniam, że jednolity tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ogłoszony jest w Dzienniku Ustaw z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena stanowiska w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydana w odrębnym rozstrzygnięciu.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14c § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl