0111-KDIB3-1.4012.54.2022.1.AB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.54.2022.1.AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zwrotnego przeniesienia prawa własności działek nr...,...,... i... jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania podatkiem VAT zwrotnego przeniesienia prawa własności działek nr...,...,... i..

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca - B 2., jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem.. Jednocześnie w wyniku połączenia Wnioskodawcy, tj. B. (Spółka przejmująca) ze spółkami: 1, 3, 4 (Spółki przejmowane) na podstawie art. 492 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w zw. z art. 506 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 7 k.s.h. nastąpiło przeniesienie całego majątku 1, 3, 4 na B 2. (na Wnioskodawcę). Połączenie spółek nastąpiło z dniem 31 grudnia 2020 r.

Na mocy art. 494 § 1. k.s.h. Wnioskodawca jako Spółka przejmująca z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych.

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym na terytorium Polski pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie m.in. obrotu nieruchomościami, zarejesrtowanym jako czynny podatnik VAT.

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 lipca 2013 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep.... przed notariuszem. Wnioskodawca nabył własność nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej. Sądu Rejonowego..., obejmującej działkę nr... o obszarze 1,106 ha (zgodnie z obowiązującym w dacie sprzedaży planem zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony był symbolem K1.1.3./R- co oznacza tereny rolnicze, przedmiotowy teren znajduje się na obszarze..., a także objęty jest zasięgiem strefy ZZ-1 - ochrony pól i krajobrazu) za cenę w kwocie 1.622.000,00 zł oraz udział wynoszący 1/3 części w prawie własności nieruchomości, składającej się z działki nr... o obszarze 0,1164 (zgodnie z obowiązującym w dacie sprzedaży planem zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony był symbolem K1.1.3./R- co oznacza tereny rolnicze. Przedmiotowy teren znajduje się na obszarze..., a także objęty jest zasięgiem strefy ZZ-1 - ochrony pól i krajobrazu), która została odłączona z księgi wieczystej..., zgodnie z wnioskiem zawartym w § 6 pkt 1 ww. aktu notarialnego, za cenę w kwocie 28.000,00 zł. Nieruchomość została nabyta od osób fizycznych E. i S. R. Wnioskodawca zobowiązał się do zapłaty za przedmiotowe nieruchomości ceny w łącznej kwocie 1.650.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Termin zapłaty był następnie dwukrotnie wydłużany: najpierw do dnia 31 12.2018 r. (aktem notarialnym z dnia (...)2017 r., rep....), następnie do dnia 31 grudnia 2021 r. (aktem notarialnym z dnia (...).2019 r., rep....). Cena sprzedaży do dnia dzisiejszego nie została uiszczona.

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 lipca 2013 r. zawartej w formie aktu notarialnego... przed notariuszem... 3 nabyła własność nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej..., obejmującej działkę nr... o obszarze 1,1479 ha (zgodnie z obowiązującym w dacie sprzedaży planem zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony był symbolem K1.1.3./R - co oznacza tereny rolnicze, przedmiotowy teren znajduje się na obszarze..., a także objęty jest zasięgiem strefy ZZ-1 - ochrony pól i krajobrazu) za cenę w kwocie 1.676.000,00 zł oraz udział wynoszący 1/3 części w prawie własności nieruchomości, składającej się z działki nr... o obszarze 0,1164 (zgodnie z obowiązującym w dacie sprzedaży planem zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony był symbolem K1.1 3./R - co oznacza tereny rolnicze, przedmiotowy teren znajduje się na obszarze..., a także objęty jest zasięgiem strefy ZZ-1 - ochrony pól i krajobrazu), która została odłączona z księgi wieczystej..., zgodnie z wnioskiem zawartym w § 6 pkt 1 ww. aktu notarialnego za cenę w kwocie 28.000,00 zł. Nieruchomość została nabyta od osób fizycznych E. i S. R. 3 zobowiązała się do zapłaty za przedmiotowe nieruchomości ceny w łącznej kwocie 1.704.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Termin zapłaty był następnie dwukrotnie wydłużany: najpierw do dnia 31 grudnia 2018 r. (aktem notarialnym z dnia (...).2017 r., rep....), następnie do dnia 31 grudnia 2021 r. (aktem notarialnym z dnia (...)2019 r., rep....). Cena sprzedaży do dnia dzisiejszego nie została uiszczona. W związku z połączeniem 3 z Wnioskodawcą, opisanym na wstępie obecnie opisana nieruchomość stanowi własność Wnioskodawcy.

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 lipca 2013 r. zawartej w formie aktu notarialnego... przed notariuszem... 4 nabyła własność nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej..., obejmującej działkę nr... o obszarze 1,2123 ha (zgodnie z obowiązującym w dacie sprzedaży planem zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony był symbolem K1.1.3./R - co oznacza tereny rolnicze, przedmiotowy teren znajduje się na obszarze..., a także objęty jest zasięgiem strefy ZZ-1 - ochrony pól i krajobrazu) za cenę w kwocie 1.770.000,00 zł oraz udział wynoszący 1/3 części w prawie własności nieruchomości, składającej się z działki nr... o obszarze 0,1164 ha (zgodnie z obowiązującym w dacie sprzedaży planem zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony był symbolem K1.1.3./R - co oznacza tereny rolnicze. Przedmiotowy teren znajduje się na obszarze..., a także objęty jest zasięgiem strefy ZZ-1 - ochrony pól i krajobrazu), która została odłączona z księgi wieczystej..., zgodnie z wnioskiem zawartym w § 6 pkt 1 ww. aktu notarialnego, za cenę w kwocie 28.000,00 zł. Nieruchomość została nabyta od osób fizycznych E. i S. R. 4 zobowiązała się do zapłaty za przedmiotowe nieruchomości ceny w łącznej kwocie 1.798.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Termin zapłaty był następnie dwukrotnie wydłużany: najpierw do dnia 31 grudnia 2018 r. (aktem notarialnym z dnia (...).2017 r., rep.....), następnie do dnia 31 grudnia 2021 r. (aktem notarialnym z dnia (...)2019 r., rep....). Cena sprzedaży do dnia dzisiejszego nie została uiszczona. W związku z połączeniem 4 z Wnioskodawcą, opisanym na wstępie obecnie opisana nieruchomość stanowi własność Wnioskodawcy.

Zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru położonego pomiędzy..., obejmujący działki nr...,...,... i... obręb..., oznaczony jest symbolem 3UP, co oznacza tereny usługowo-produkcyjne. Działki nr...,...,... i... nie są zabudowane.

Zakup ww. nieruchomości nie był czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Ze względu na brak środków na spłatę zobowiązań przez Wnioskodawcę wobec Sprzedających E. i S. R., o czym Wnioskodawca poinformował Sprzedających, Sprzedający zamierzają złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartych umów sprzedaży nieruchomości tj. działek nr...,...,... i.. Wnioskodawca nie zamierza kwestionować treści oświadczenia i uzna je za skuteczne względem Wnioskodawcy. W następstwie powyższego Zarząd Spółki - Wnioskodawcy podejmie decyzję o zwrotnym przeniesieniu prawa własności gruntów budowlanych tj. działek nr...,...,... i... na Sprzedających E. i S. R. W tym celu Wnioskodawca oraz E. i S. R. zamierzają zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego w przedmiocie zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości, tj. działek nr...,...,... i... wobec braku uregulowania zobowiązań względem Sprzedających.

Pytanie

Czy zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości działek nr..,...,... i... przez Wnioskodawcę na E. i S. R. wobec niedokonania przez Wnioskodawcę zobowiązania zapłaty za przedmiotowe nieruchomości, które zostanie wykonane w następstwie odstąpienia od umowy, stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (Organ przyjął, że chodzi o działki nr...,...,...,...)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonana przez Spółkę z o.o. czynność, polegająca na zwrotnym przeniesieniu własności nieruchomości działek nr...,...,... i... (organ przyjął, że chodzi o działki nr...,...,...,...) na E. i S. R. wobec niewykonania zobowiązania pieniężnego w postaci zapłaty za ww. nieruchomości, nie stanowi odpłatnego zbycia nieruchomości. W konsekwencji czynność prawna nie będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Powyższe, zdaniem Wnioskodawcy wynika z następujących ustaleń:

Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. W myśl art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Strony mogą przyjąć, że zapłata ceny, jak również samo wydanie nastąpi w terminie późniejszym. W niniejszej sprawie wyznaczono ostatecznie termin zapłaty za nieruchomości będące przedmiotem wniosku na dzień 31 grudnia 2021 r. Art. 488 § 1 Kodeksu cywilnego, stanowi, że świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z treści tego przepisu wynika zatem, że od zasady jednoczesnego wykonania wzajemnych świadczeń przez strony umowy dopuszczalne są wyjątki, gdy wynika to między innymi z umowy.

Umowa sprzedaży w ujęciu przepisów Kodeksu jest umową dwustronnie zobowiązującą. W związku z zawarciem umowy sprzedaży sprzedawca staje się zobowiązany do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz do wydania przedmiotu sprzedaży kupującemu. Z kolei treścią zobowiązania kupującego jest zapłacenie ceny oraz odebranie rzeczy. Tym samym umowa sprzedaży jest umową wzajemną, gdyż świadczenie jednej strony jest z założenia odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. Z istoty umowy sprzedaży wynika jedynie zobowiązanie do spowodowania, aby własność rzeczy została przeniesiona na nabywcę.

Aby uznać dane świadczenie jako odpłatną dostawę towarów musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dostawcą towarów a odbiorcą, zgodnie z którym w zamian za dostawę towarów powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Ustawa o VAT nie określa jednak co należy rozumieć przez wynagrodzenie/odpłatność za wykonaną usługę.

W judykaturze wskazuje się, że za dostawę towarów czy też świadczenie usług za wynagrodzeniem, a więc czynność podlegającą opodatkowaniu VAT uważane mogą być relacje, w których: 1. istnieje jakiś związek prawny między dostawcą/usługodawcą i odbiorcą/usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne; 2. wynagrodzenie otrzymane przez odbiorcę/usługodawcę stanowi wartość przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy; 3. istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towarów czy usługi; 4. odpłatność za otrzymane świadczenie pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem; 5. istnieje możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego (zob. wyroki Trybunału Sprawiedliwości: w sprawie Tolsma, C-16/93; z 1 kwietnia 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, C-89/81 ECLI:EU:C:1982:121,z 5 lutego 1980 r. w sprawie Association coopórative "Coóperatieve Aardappelenbewaarplaats GA", C-154/80, ECLI:EU:C:1981:38 oraz z 12 września 2000 r.: w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej, C- 276/97, ECLI:EU:C:2000:424; z 12 września 2000 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii, C-358/97, ECLI:EU:C:2000:425; i z 12 września 2000 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów, C-408/97, ECLI:EU:C:2000:427 oraz wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 12 czerwca 2013 r., sygn. akt I FSK 1128/12; 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt I FSK 942/12; 31 stycznia 2013 r., I FSK 289/12; 19 grudnia 2012 r., sygn. akt I FSK 273/12).

W związku z powyższym, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a wypłaconym za nią wynagrodzeniem, a wynagrodzenie otrzymywane przez dostawcę powinno stanowić wartość przekazaną w zamian za dostarczone towary.

Jak wcześniej podkreślono w prawie podatkowym brak uregulowania przez ustawodawcę pojęcia odpłatności. W orzecznictwie tym podkreśla się, że istotną cechą odpłatności jest wzajemność, a więc uzyskanie przez zbywającego od nabywcy stanowiącego przysporzenie świadczenia ekwiwalentnego w stosunku do jego świadczenia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wnioskodawca spełnia definicję podatnika podatku od towarów i usług w świetle powyższego.

Umowa datio in solutum (tj. świadczenie zamiast wykonania) będzie oparta o art. 453 ustawy - Kodeks cywilny, który stanowi, że jeśli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, to zobowiązanie wygasa.

W analizowanym przypadku pomiędzy Wnioskodawcą a jego Wierzycielami dojdzie do zawarcia umowy datio in solutum, na mocy której Wnioskodawca w celu zwolnienia się ze zobowiązań względem Sprzedających z tytułu umów sprzedaży zwrotnie przeniesie własności nieruchomości tj. działek nr...,...,... i... (organ przyjął, że chodzi o działki nr....,...,...,...).

Należy zwrócić uwagę, że do przeniesienia własności nieruchomości dojdzie w ramach datio in solutum, w której Wnioskodawca będzie działał wyłącznie w celu zwolnienia się z zobowiązania względem Sprzedających z tytułu umów sprzedaży. W niniejszym przypadku strony umowy datio in solutum będą zainteresowane wyłącznie efektywnym uregulowaniem istniejących już zobowiązań i należności z tytułu umów sprzedaży poprzez transfer własności. W związku ze zwrotnym przeniesieniem prawa własności nieruchomości na Sprzedających w ramach datio in solutum Spółka nie będzie świadczyła jakiejkolwiek usługi na rzecz Sprzedających. Sprzedający będą zainteresowani wyłącznie uregulowaniem ich wierzytelności przez Wnioskodawcę w ramach datio in solutum i na tej czynności, w związku z uregulowaniem zobowiązań, relacje pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedającymi zostaną ostatecznie rozliczone.

Podsumowując, czynność przeniesienia własności nieruchomości przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem podatku VAT, w ramach datio in solutum nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Tego rodzaju czynność prawna nie będzie się bowiem wiązała ze świadczeniem jakiejkolwiek dostawy towarów ze strony Wnioskodawcy na jej Wierzycieli (na rzecz Sprzedających). Ponadto, czynność ta nie będzie posiadała cechy odpłatności, gdyż Spółka nie uzyska żadnej formy wynagrodzenia od Sprzedających w związku z przeniesieniem wierzytelności, a jedynie będzie stanowiła formę rozliczenia umów sprzedaży, w ramach której uzyskają te same nieruchomości, które zbyli w ramach umowy sprzedaży.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą o VAT":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, nieruchomość (zarówno zabudowana jak i niezabudowana) będąc rzeczą spełnia zawartą w tym przepisie definicję towaru, a jej zbycie jest traktowane jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 2 ww. ustawy

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza więc czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług - oraz czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze.

Należy też zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu "jak właściciel" zawiera się możliwość uznania za dostawę owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług "dostawa" oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego).

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z powołanymi przepisami prawa dostawa towarów oraz świadczenie usług zostały w znacznej mierze oderwane dla swej ważności i skuteczności od przepisów prawa cywilnego. Przepisy podatkowe stanowią odrębną gałąź przepisów prawa, która funkcjonuje samodzielnie, oddzielnie od przepisów Kodeksu Cywilnego. Decydujące znaczenie dla uznania, że powyższe czynności miały miejsce są bowiem skutki faktyczne. Należy zatem uznać, że czynności, które są nieważne na gruncie prawa cywilnego z powodu niezachowania wymaganej formy, winny podlegać opodatkowaniu bowiem decydujące znaczenie ma ekonomiczny aspekt transakcji, a nie aspekt prawny (na gruncie prawa cywilnego). Tym samym, czynność nieważna na gruncie przepisów prawa cywilnego może być uznana za wykonaną skutecznie na gruncie ustawy o VAT. Tak więc, w każdym z przypadków, gdy ustawa (w tym kodeks cywilny) przewidywała będzie skutek nieważności (bezskuteczności) zawartej umowy, zbadać należy, czy skutek ten związany jest z istotą samej umowy i uniemożliwia faktyczne rozporządzanie nabytą rzeczą "jak właściciel", czy też nieważność umowy w rozumieniu prawa cywilnego wynika z wad czynności (tj. niezachowania wymaganych prawem warunków oraz form określonych przepisami prawa), ale w rzeczywistości nabywca posiada praktyczną możliwość rozporządzania rzeczą "jak właściciel".

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo podmiotem prowadzącym na terytorium Polski pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie m.in. obrotu nieruchomościami, zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Są Państwo właścicielem działek niezabudowanych nr...,...,... i..

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 lipca 2013 r. zawartej w formie aktu notarialnego Nabyli Państwo działkę nr... za cenę w kwocie 1.622.000,00 zł oraz udział wynoszący 1/3 części w prawie własności nieruchomości, składającej się z działki nr.. Nieruchomość została nabyta od osób fizycznych. Wnioskodawca zobowiązał się do zapłaty za przedmiotowe nieruchomości ceny w łącznej kwocie 1.650.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Termin zapłaty był następnie dwukrotnie wydłużany: najpierw do dnia 31 grudnia 2018 r. (aktem notarialnym), następnie do dnia 31 grudnia 2021 r. (aktem notarialnym). Cena sprzedaży do dnia dzisiejszego nie została uiszczona.

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 lipca 2013 r. zawartej w formie aktu notarialnego nabyli Państwo własność nieruchomości obejmującej działkę nr... za cenę w kwocie 1.676.000,00 zł oraz udział wynoszący 1/3 części w prawie własności nieruchomości, składającej się z działki nr.. Nieruchomość została nabyta od osób fizycznych. 3 zobowiązała się do zapłaty za przedmiotowe nieruchomości ceny w łącznej kwocie 1.704.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Termin zapłaty był następnie dwukrotnie wydłużany: najpierw do dnia 31 grudnia 2018 r. (aktem notarialnym), następnie do dnia 31 grudnia 2021 r. (aktem notarialnym). Cena sprzedaży do dnia dzisiejszego nie została uiszczona. W związku z połączeniem 3 z Wnioskodawcą, opisanym na wstępie obecnie opisana nieruchomość stanowi własność Wnioskodawcy.

Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 lipca 2013 r. zawartej w formie aktu notarialnego 4 nabyła własność nieruchomości obejmującej działkę nr... za cenę w kwocie 1.770.000,00 zł oraz udział wynoszący 1/3 części w prawie własności nieruchomości, składającej się z działki nr. Nieruchomość została nabyta od osób fizycznych. 4 zobowiązała się do zapłaty za przedmiotowe nieruchomości ceny w łącznej kwocie 1.798.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Termin zapłaty był następnie dwukrotnie wydłużany: najpierw do dnia 31 grudnia 2018 r. (aktem notarialnym), następnie do dnia 31 grudnia 2021 r. (aktem notarialnym). Cena sprzedaży do dnia dzisiejszego nie została uiszczona. W związku z połączeniem 4 z Wnioskodawcą, opisanym na wstępie obecnie opisana nieruchomość stanowi własność Wnioskodawcy.

Ze względu na brak środków na spłatę zobowiązań przez Państwa wobec Sprzedających Państwo podejmą decyzję o zwrotnym przeniesieniu prawa własności gruntów budowlanych tj. działek nr...,....,... i... na Sprzedających.

Przedmiotem rozstrzygnięcia jest kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwrotnego przeniesienie prawa własności nieruchomości działek nr...,...,... i... przez Państwa na rzecz sprzedających - Ewę i Stanisława Rosę wobec niedokonania przez Państwa zobowiązania zapłaty za przedmiotowe nieruchomości.

Z okoliczności sprawy wynika, że są Państwo pełnoprawnym właścicielem działek nr...,...,... i..., które nabyli Państwo na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 lipca 2013 r. zawartych w formie aktu notarialnego. Tym samym od dnia 9 lipca 2013 r. w rzeczywistości posiadają Państwo praktyczną możliwość rozporządzania ww. działkami "jak właściciel", mimo faktu, że do dnia dzisiejszego nie została uiszczona kwota sprzedaży za przedmiotowe działki. Państwo pozostają nadal dłużnikami Sprzedających.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przeniesienie własności nieruchomości - ww. działek przez Państwa na rzecz E. i S. R. będzie odpowiadało hipotezie art. 7 ustawy. Za taką oceną przemawia fakt, że mamy tutaj do czynienia z dostawą towarów rozumianą po myśli art. 7 ust. 1 ustawy, jako przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami (działkami) jak właściciel. Pojęcie "rozporządzenia towarami jak właściciel", jak już wyżej sygnalizowano, należy rozumieć szeroko. Spośród czynności "przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel" można na pewno wymienić sprzedaż i zamianę oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu.

Nie można zgodzić się z Państwem, że "czynność ta nie będzie posiadała cech odpłatności, gdyż spółka nie uzyska żadnej formy wynagrodzenia od Sprzedających w związku z przeniesieniem wierzytelności". W wyniku tej transakcji Państwo zwolnią się bowiem z długu wobec osób fizycznych E. i S. R., co wypełni definicję odpłatności tej czynności.

Z opisu sprawy wynika też, że w okresie posiadania przez Państwa działek nastąpiła zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, zatem przedmiotem zakupu były w istocie działki o innym przeznaczeniu niż obecnie (towar o innym charakterze).

Skoro od chwili zawarcia umowy sprzedaży (podpisania aktu notarialnego) posiadają Państwo prawo własności nabytej w 2013 r. nieruchomości nr...,...,... i..., a tym samym prawo do rozporządzania ww. nieruchomościami jak właściciel, zwrotne przeniesienie prawa własności na rzecz Ewy i Stanisława Rosę będzie stanowiło odrębną czynność prawną. Tym samym, przeniesienie przez Państwa prawa własności ww. nieruchomości na poprzedniego właściciela sprzedających jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem Państwa stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Z uwagi na to, że w pytaniu oraz własnym stanowisku powołali Państwo dwa razy numer działki... a z opisu sprawy wyraźnie wynika, że przedmiotem zwrotu będą działki nr... i. Organ potraktował to jako oczywistą omyłkę i przyjął, że chodzi o działki nr...,...,...,..

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl