0111-KDIB3-1.4012.505.2021.1.IK - Rozliczanie VAT w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-1.4012.505.2021.1.IK Rozliczanie VAT w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2021 r. (data wpływu 14 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz wspólników likwidowanej/rozwiązanej spółki cywilnej oraz braku opodatkowania i wykazania nieruchomości w spisie z natury w przypadku rozwiązania spółki cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2021 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz wspólników likwidowanej/rozwiązanej spółki cywilnej oraz braku opodatkowania i wykazania nieruchomości w spisie z natury w przypadku rozwiązania spółki cywilnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

"Wnioskodawca", "Spółka Cywilna" jest spółką cywilną, która powstała w roku 1990 i która w przeszłości prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowymi. Teraźniejsza działalność Spółki obejmuje wyłącznie wynajem nieruchomości posiadanej przez Spółkę (opisanej szerzej poniżej). Spółka Cywilna jest czynnym podatnikiem VAT.

Obecnie jedynymi wspólnikami Spółki Cywilnej są osoby fizyczne - małżonkowie Pani D. oraz Pan T. (dalej: "Wspólnicy").

[Prawo własności nieruchomości]

Wspólnikom, na zasadach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, przysługuje prawo własności nieruchomości - lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności (dalej: "Lokal"), położonego na I kondygnacji budynku wielolokalowego, składającego się z dwóch sali sprzedaży, pomieszczenia biurowego, wnęki, dwóch WC, o łącznej powierzchni 58,90 m2, który to lokal mieści się... i dla którego Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Z własnością Lokalu związany jest udział wynoszący 1.581/10.000 części w nieruchomości wspólnej, mieszczącej się..., stanowiącej grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: "Nieruchomość Wspólna"). Udział w Nieruchomości Wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej Lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali w nieruchomości, w której znajduje się Lokal.

Uprzedni wspólnicy Spółki Cywilnej nabyli prawo własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Gminą w dniu 24 kwietnia 2013 r. Dokonane przed siedmiu laty nabycie Lokalu korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

[Lokal w działalności Spółki Cywilnej]

Po nabyciu Lokal został rozpoznany przez Spółkę Cywilną jako środek trwały i był/jest przedmiotem amortyzacji aż do chwili obecnej.

Obecnie Lokal jest przedmiotem dwóch odrębnych umów najmu, które Spółka Cywilna zawarła z podmiotami trzecimi.

Od momentu jego nabycia w 2013 r. Lokal nie był przedmiotem ulepszeń, których wartość stanowi co najmniej 30% jego wartości początkowej.

[Rozwiązanie Spółki Cywilnej]

W związku ze zmianą planów dotyczących celowości prowadzenia Spółki Cywilnej w obecnym kształcie, Wspólnicy rozważają rozwiązanie Spółki Cywilnej.

Zasady podziału majątku rozwiązywanej spółki cywilnej regulowane są w art. 875 Kodeksu cywilnego. Konsekwencją rozwiązania spółki cywilnej jest przekształcenie dotychczasowej wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej we wspólność w częściach ułamkowych, obowiązek spłaty długów spółki i zwrócenie wspólnikom spółki ich wkładów. Pozostała część majątku spółki dzielona jest pomiędzy jej wspólników w stosunku, w jakim uczestniczyli oni w zyskach spółki.

W rezultacie, w wyniku rozwiązania Spółki Cywilnej udziały w stanowiącym jej majątek Lokalu zostaną przeniesione do majątku osobistego Wspólników Spółki Cywilnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy przeniesienie prawa własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej do majątku osobistego Wspólników Spółki Cywilnej w wyniku jej rozwiązania stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

2. Czy przeniesienie prawa własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej do majątku osobistego Wspólników Spółki Cywilnej w wyniku jej rozwiązania będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o VAT oraz wykazaniu w spisie z natury?

3. Czy jeżeli przeniesienie prawa własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej do majątku osobistego Wspólników Spółki Cywilnej zostanie uznane za podlegające opodatkowaniu VAT, to czy zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

1. Przeniesienie prawa własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej do majątku osobistego Wspólników Spółki Cywilnej w wyniku jej rozwiązania nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

2. Przeniesienie prawa własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej do majątku osobistego Wspólników Spółki Cywilnej w wyniku jej rozwiązania nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy oVAT oraz wykazaniu w spisie z natury.

3. Jeżeli przeniesienie prawa własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej do majątku osobistego Wspólników Spółki Cywilnej zostanie uznane za podlegające opodatkowaniu VAT, to zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

W zakresie pytania nr 1:

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z art. 7 ust. 1 tejże ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pod pojęciem "towaru", w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie ww. przepisów ustawy oVAT, sprzedaż budynków lub ich części (w tym lokali) stanowi zasadniczo odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT. Ponadto, mając na uwadze, że prawo do udziału w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu i co do zasady nie jest możliwe zbycie własności lokalu bez udziału we współwłasności części wspólnej, dostawa lokalu wraz z takim udziałem stanowi jedno świadczenie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. wszelkie inne darowizny, - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Aby jednak dana czynność (odpłatna dostawa towaru lub świadczenie usług) była opodatkowana podatkiem VAT, musi być podjęta przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik podatku VAT.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. W szczególności obejmuje także czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W konsekwencji, aby doszło do opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania towarów, łącznie muszą zostać spełnione następujące warunki:

i. dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,

ii. przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,

iii. przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem przeniesienia na rzecz Wspólników Spółki Cywilnej, będącej (i) czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie Lokal (wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej) stanowiący (ii) współwłasność łączną Wspólników Spółki Cywilnej (tj. należący do przedsiębiorstwa podatnika).

W konsekwencji, dla oceny czy przeniesienie Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej do majątku osobistego Wspólników będzie stanowiło opodatkowaną dostawę towarów, kluczowa jest okoliczność, czy Spółce Cywilnej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia Lokalu.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, wynikających z art. 88 tejże ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z jednym z takich wyjątków, wskazanym w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy oVAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

Tym samym, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje co do zasady czynnym podatnikom podatku VAT w przypadku, gdy dokonywane przez nich zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi - odliczeniu podlega zatem tylko podatek związany z transakcjami opodatkowanymi, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego. Podatnikom nie przysługuje zatem prawo do odliczenia VAT naliczonego w sytuacji, jeżeli zakupione towary lub usługi nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione z opodatkowania.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka Cywilna nabyła Lokal w ramach transakcji zwolnionej z opodatkowania VAT, tj. transakcji dla której nie wystąpił podatek należny. Tym samym, Spółce Cywilnej nie przysługiwało prawo do jego odliczenia.

W rezultacie, w związku z brakiem prawa Spółki Cywilnej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia Lokalu, nie zostaną spełnione warunki uznania przeniesienia prawa własności Lokalu do majątku osobistego Wspólników za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że przeniesienie prawa własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej do majątku osobistego Wspólników Spółki Cywilnej w wyniku jej rozwiązania, nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższe stanowisko potwierdzane jest w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.26.2017.1.IZ, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w związku z brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionej nieruchomości gruntowej (wynikającego z braku opodatkowania VAT transakcji nabycia przedmiotowej nieruchomości od osoby fizycznej), czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości (udziałów w nieruchomości) wspólnikom likwidowanej/rozwiązywanej spółki komandytowej nie można uznać za odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy oVAT, a w konsekwencji za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

W zakresie pytania nr 2:

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, w którym mowa w art. 14 ustawy.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

1.

rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;

2.

zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego;

3.

wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego - w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o VAT, przepisy ust. 1 (przytoczonego powyżej) stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie, w myśl art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania czynności podlegających opodatkowaniu.

Na podstawie powyższego, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej opodatkowaniu podatkiem VAT mogą podlegać (i) towary własnej produkcji i (ii) towary, które po dniu nabycia nie były przedmiotem dostawy, jeżeli w związku z ich wytworzeniem lub nabyciem podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji, warunkiem koniecznym do opodatkowania towarów w zakresie wynikającym z art. 14 ustawy o VAT jest istnienie po stronie podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego przy wytworzeniu/zakupie towarów. Przepis ten nie obejmuje zatem towarów, w stosunku do których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia, a zatem m.in. towarów zwolnionych z opodatkowania lub niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Spółka Cywilna nabyła Lokal (wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej) w drodze transakcji, która była zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Tym samym, w związku z nabyciem Spółce Cywilnej nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Mając zatem na uwadze, że zgodnie z ww. art. 14 ust. 4 ustawy oVAT opodatkowaniu VAT w wyniku rozwiązania spółki cywilnej podlegają tylko te towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, brak takiego prawa po stronie Spółki Cywilnej w momencie nabycia Lokalu powoduje, że przeniesienie Lokalu do majątku osobistego Wspólników w wyniku rozwiązania Spółki Cywilnej nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o VAT oraz ujęciu w "spisie z natury", o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przeniesienie prawa własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej do majątku osobistego Wspólników Spółki Cywilnej w wyniku jej rozwiązania nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o VAT oraz wykazaniu w spisie z natury.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo w ww. interpretacji o sygn. 0114-KDIP1-1.4012.26.2017.1.IZ, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że w związku z brakiem prawa wnioskodawcy do odliczenia VAT naliczonego na nabyciu nieruchomości w ramach transakcji niepodlegającej opodatkowaniu VAT, wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania VAT wydania nieruchomości wspólnikom rozwiązywanej/likwidowanej spółki komandytowej i wykazania jej w spisie z natury w trybie art. 14 ustawy o VAT.

W zakresie pytania nr 3:

W przypadku uznania, że przekazanie Wspólnikom Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej w wyniku rozwiązania Spółki Cywilnej stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (tj. jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 zostanie uznane za nieprawidłowe) lub podlega opodatkowaniu VAT jako majątek umieszczony w spisie z natury (tj. jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 zostanie uznane za nieprawidłowe), przeanalizowania wymaga, czy w ramach odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania dostawa Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej mogłaby korzystać ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez "pierwsze zasiedlenie" rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z definicji pierwszego zasiedlenia wynika zatem, że do pierwszego zasiedlenia może dochodzić wielokrotnie. O ile bowiem dana nieruchomość (budynek, budowla lub ich część) może zostać tylko raz wybudowana, o tyle wielokrotnie może być ona ulepszana w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Należy również w tym miejscy wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nich znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, od momentu nabycia Lokalu w 2013 r. był on wykorzystywany przez Spółkę Cywilną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Jednocześnie, od momentu nabycia Spółka Cywilna nie ponosiła wydatków na ulepszenie Lokalu, w tym wydatków o wartości sięgającej 30% wartości początkowej Lokalu.

Tym samym, do pierwszego zasiedlenia Lokalu doszło najpóźniej w 2013 r., tj. momencie rozpoczęcia jego użytkowania przez Spółkę Cywilną. Mając na uwadze, że w toku użytkowania przez Spółkę Cywilną - z uwagi na brak wydatków na ulepszenie - nie doszło do ponownego pierwszego zasiedlenia Lokalu, dostawa Lokalu będzie dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

W konsekwencji powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa Lokalu będzie dokonywana co najmniej 2 lata od ich pierwszego zasiedlenia i w związku z tym będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednocześnie, mając na uwadze, że dostawa Lokalu będzie korzystać ze wskazanego powyżej zwolnienia, analizowanej dostawy nie będzie dotyczył art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż znajduje on zastosowanie tylko w przypadku dostawy budynku, budowli lub ich części w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim albo gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a taką dostawą upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy jeżeli przeniesienie prawa własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej do majątku osobistego Wspólników Spółki Cywilnej zostanie uznane za podlegające opodatkowaniu VAT, to zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy zwolnienie to znajdzie zastosowanie niezależnie od faktu, czy przeniesienie Lokalu do majątku osobistego Wspólników nastąpi w ramach dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy oVAT czy w związku z umieszczeniem Lokalu w spisie z natury sporządzanym w związku z rozwiązaniem Spółki Cywilnej.

Wnioskodawca wskazuje, że z treści art. 14 ust. 1 ustawy o VAT nie wynika według jakich zasad powinny zostać opodatkowane towary pozostałe w spółce cywilnej na moment jej rozwiązania.

Niemniej, opodatkowanie towarów (w tym środków trwałych i towarów handlowych) objętych spisem z natury na podstawie art. 14 ustawy oVAT powinno co do zasady umożliwiać zachowanie zasady neutralności podatku VAT, tj. podlegać tym samym zasadom co dostawa (sprzedaż) towarów w zakresie stosowania obowiązujących stawek VAT lub zwolnień z podatku.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, tj. przykładowo w:

- interpretacji z dnia 17 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.4.2021.1.JG, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że "jednakże jak wyżej wskazano, w stosunku do tego lokalu nastąpiło już pierwsze zasiedlenie (w maju 2016 r.) i od tego momentu upłynęły ponad 2 lata. Zatem zarówno dostawa tego lokalu, jak i jego wykazanie w spisie z natury zgodnie z art. 14 ust. 1 i 5 ustawy, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy".

- interpretacji z dnia 24 września 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.477.2020.2.RG, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym "w momencie rozwiązania spółki cywilnej pozostały w niej budynek handlowy, umieszczony w spisie z natury w związku z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT".

- interpretacji z dnia 29 sierpnia 2019 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4012.294.2019.l.AWA, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że planowane przekazanie nieruchomości zabudowanej (całego budynku wraz z gruntem) wykorzystywanej w ramach działalności gospodarczej do majątku osobistego wnioskodawcy, niezależnie czy nastąpi zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, czy art. 14 ust. 1 ustawy o VAT, należy uznać jako dokonane po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia budynku i tym samym korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

- interpretacji z dnia 23 maja 2019 r., sygn. 0112-KDIL2-3.4012.131.2019.2.AS, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że "mając na uwadze opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, że w momencie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, posiadając w majątku firmy nieruchomość i umieszczając ją w remanencie likwidacyjnym, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami - według art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą tych towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynnością zrównaną z odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy jest także, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie lub zużycie towarów bez wynagrodzenia (nieodpłatne przekazania), pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca (spółka cywilna), czynny podatnik podatku VAT nabył w 2013 r. Lokal. Nabycie tego lokalu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Od momentu nabycia lokal nie był przedmiotem ulepszeń, których wartość stanowi co najmniej 30% jego wartości początkowej. Wspólnicy spółki cywilnej rozważają jej rozwiązanie. W wyniku rozwiązania spółki udziały w stanowiącym jej majątek (Lokal wraz częścią wspólną nieruchomości) zostaną przeniesione do majątku osobistego wspólników.

Jak wskazano powyżej z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

* dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług;

* przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa;

* przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych.

W świetle powyższego, w związku z brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia/wytworzenia nieruchomości (Lokal wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości), czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości (udziałów w nieruchomości) wspólnikom likwidowanej/rozwiązanej spółki nie można uznać za odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest prawidłowe.

Spółka powzięła również wątpliwość, czy przeniesienie prawa do Lokalu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości do majątku osobistego wspólników Spółki cywilnej w wyniku jej rozwiązania będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o VAT oraz wykazaniu w spisie z natury.

Stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy - opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy - przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku, nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W myśl art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego, nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Z przywołanych przepisów wynika, że obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczy tej części posiadanych towarów, które po nabyciu nie zostały odprzedane i w stosunku, do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

A zatem warunkiem koniecznym do opodatkowania towarów w zakresie wynikającym z art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług jest istnienie po stronie podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towaru.

W przypadku więc zaistnienia określonych okoliczności, wszystkie towary, przy zakupie których został odliczony podatek naliczony muszą zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług, aby zrównoważyć to odliczenie. Towary, które nie spełniają ww. warunku, nie podlegają w takiej sytuacji opodatkowaniu.

Odnosząc treść przywołanych przepisów do opisanego zdarzenia przyszłego wskazać należy, że w omawianej sprawie nie znajdą zastosowanie przepisy art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, Spółce cywilnej nie przysługiwało prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia/wytworzenia nieruchomości.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 3 stała się bezprzedmiotowa.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Ponadto podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w odniesieniu do przedstawionego opisu planowanego zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl